Tämä on lupaava artikkeli.

Islam ja naiset

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Naisen asema islamissa perustuu islamin pyhiin kirjoituksiin eli Koraaniin ja haditheihin ja uskonoppineiden niistä tekemiin tulkintoihin. Koraanin mukaan Jumala on luonut “kaiken, minkä maa tuottaa” pareittain.[1][2][3] Sukupuolia on kaksi, mies ja nainen, ja kumpikin on luotu toimimaan omassa roolissaan.[4] Luonnolliseen työnjakoon kuuluu, että mies vastaa suurimmasta osasta taloudellisia velvollisuuksia, kun taas nainen on varustettu kantamaan suurempaa vastuuta lasten synnyttämisestä ja kasvattamisesta. Tämä roolin mukainen erikoistuminen ei vähennä miesten ja naisten välistä täyttä tasa-arvoa yhtäältä ihmisinä ja toisaalta muslimeina.[4] Esimerkiksi Suomen islamilaisen yhdyskunnan julkaiseman islamoppaan mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo saavutettiin islamissa jo tuhat neljäsataa vuotta sitten.[5] Tanskalainen naispuolinen imaami Sherin Khankan samoin kertoo, että islam on perusluonteeltaan tasa-arvoinen uskonto.[6]

Islamin suhtautumisessa naisiin on kolme tasoa. Ylimpänä ovat islamin pyhät kirjoitukset, toisena se, miten niitä tulkitaan ja kolmantena miten niitä pannaan täytäntöön.[7] Islamissa ylimmällä tasolla ovat Koraani ja hadith-kirjallisuus. Toisen tason muodostavat uskonoppineiden lainopilliset tulkinnat (fiqh) pyhistä kirjoituksista. Kolmas taso tarkoittaa muslimiväestöjen keskuudessa esiintyviä tosielämän asenteita ja käytäntöjä.[7]

Sukupuolten välisistä suhteista on tullut kiistelty aihe myös islamissa. Muslimiyhteisöt eivät ole löytäneet kaikissa asioissa yhteistä säveltä.[8]

Nainen Koraanissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraani sisältää määräyksiä miesten ja naisten keskinäisestä asemasta ja sukupuolisuhteista. Tavalliset muslimit eivät silti lue uskontonsa määräyksiä suoraan Koraanista. Sen klassisella arabialla kirjoitettua tekstiä vain harva muslimi ymmärtää.[9] Jotkin oppineet myös painottavat, ettei tavallisella muslimille olisi oikeutta ryhtyä itse tulkitsemaan Koraania.[10][11] Näin toteaa myös Nasir Shirazi, jonka mukaan muslimit ovat asiasta yksimielisiä. [12] Muslimit saavat Koraanin tulkintansa uskonoppineilta. Tulkinnat pohjautuvat Koraaniin sekä Muhammedista kerrottuihin tarinoihin eli haditheihin. Lainauksia ja otteita Koraanista ja hadtiheista ei tulekaan pitää islamin suorina näkemyksinä vaan aineistona, josta uskonoppineet tekevät tulkintansa ja esittävät ne sitten uskoville.[13]

Käsky alistua miehen tahtoon[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraanin ehkä yleisimmin kriittisessä mielessä lainattu kohta sukupuolten suhteista on Naisten suuran jae 4:34.[14] Se antaa miehelle oikeuden käyttää ennaltaehkäisevää väkivaltaa vaimoa vastaan, jos mies epäilee vaimon olevan uppiniskainen.

»Mies on naisen pää, koska Jumala on toisia suosinut enemmän kuin toisia ja koska mies elättää vaimoaan. Hurskas vaimo on nöyrä ja vartioi siveyttään, koska Jumala on antanut sen vartioitavaksi. Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten tottelee teitä,älkää ahdistako häntä enää. Jumala on korkea, mahtava. (4:34)»

Tätä kolmiportaista ohjetta suositellaan toisinaan edelleen. Jotkut uskonoppineet katsovat, että väkivallan tulee kuitenkin olla jo Muhammedin antaman ohjeen mukaan kevyttä (ei lyöntejä kasvoihin, ei haavoja, ei luunmurtumia). [15]

Moniavioisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraani hyväksyy moniavioisuuden.[16] Islamin moniavioisuudelle on edeltäjänsä juutalaisuudessa, missä se oli sosiaalipoliittinen keino huolehtia orvoista ja leskistä (Jesaja 1: 17). Ehtona useamman vaimon ottamiselle oli kaikkien vaimojen tasapuolinen kohtelu (2. Moos 21: 10). Koraani toistaa Vanhan Testamentin ohjeet:

»”Jos pelkäätte, ettette kykene olemaan oikeudenmukaisia orvoille, ottakaa niin monta vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, ettette osaa olla tasapuolisia vaimoillenne, ottakaa vain yksi vaimo tai orjattarianne.” (4:3)»

Orjattaret[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Orjuus on virallisesti lakkautettu kaikissa muslimimaissa, viimeisenä Omanissa vuonna 1970.[17] Koraani kuitenkin hyväksyy orjuuden, ja islamilaisen perinteen mukaan Muhammed oli itsekin orjanomistaja. Hän piti kahta orjaa myös jalkavaimoinaan. He olivat juutalaisnainen Raihana bint Zaid, jonka miehen Muhammed oli teloittanut sekä koptinainen Maria al-Qibtiyya.[18][19]

Islamin salliva suhtautuminen orjuuteen on tuonut ilmiön siellä täällä uudelleen pinnalle – esimerkkinä islamilaiset äärijärjestöt Boko Haram ja ISIS, jotka ovat 2000-luvulla palauttaneet orjuuden hallitsemilleen alueille.[20] Bosnian sodan aikana muslimimaailman suosituin saarnaaja, kairolainen šeikki Metwali el-Shaarawi julisti, että muslimeille on luvallista orjuuttaa sotavankinsa ja raiskata vangitut naiset.[21] Koraanin ohje kuuluu:

»Samoin (ovat kielletyt teiltä) kaikki naidut naiset lukuun ottamatta niitä orjattaria, jotka ovat joutuneet haltuunne (oston tai sodan kautta). Nämä rajat on Jumala teille määrännyt. (4:24)»

Perintöoikeus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraani määrää, että tyttö perii vain puolet pojan osuudesta (4:11).[16] Sääntö on monien muslimien mielestä oikeudenmukainen, koska miehen vastuulla on perheen ylläpito.[22] Monet muslimit kannattavat silti samaa perintöoikeutta sekä pojille että tytöille. Vuonna 2013 tehdyn kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa Balkanin muslimeista oli yhtäläisen perintäoikeuden kannalla. Vähäisintä tasa-arvoisen perintöoikeuden kannatus oli Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, missä vain neljäsosa kannatti sitä.[23]

Keskustelua Koraanin määräyksistä (Mona Siddiqui)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Edinburgin yliopiston Islamin tutkimuksen professori, liberaalia islamia[24] edustava Mona Siddiqui katsoo, että Koraani asettaa erityisen haasteen niille, jotka haluavat nähdä sen edistäneen miesten ja naisten yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta. Hän esittää kolme näkökohtaa, jotka voisivat kuitenkin puhua asian puolesta: 1) Koraani antoi naisille sellaisia oikeuksia, jotka patriarkaalinen järjestelmä on myöhemmin kumonnut; 2) Koraani (kenties) paransi naisten asemaa, vaikka ei täyteen tasa-arvoon saakka (myös esim. Hämeen-Anttila [25]), ja 3) vaikka Koraani antoikin miehille oikeuden päättää naisten asioista, näillekin jäi omat oikeutensa.[26]

Siddiqui katsoo myös, että Koraanin tulkinnoissa tulisi ottaa huomioon tapahtumien historiallinen tausta. Esimerkiksi moniavioisuus olisi sallittu tietyin ehdoin, koska profeetta Muhammedin käymässä Uhudin taistelussa yhteisöön oli jäänyt orpoja ja leskiä, jotka tarvitsivat suojelua.[27] Ibn Hishamin mukaan Uhudin taistelussa kuolikin 65 muslimia.[28] Uhudin taistelu kuitenkin mainitaan ensimmäisen kerran historian lähteissä vasta kaksi sataa vuotta myöhemmin,[29] joten se voi olla myös myöhemmin keksitty legenda.[30] On väitetty, että tarinaa muslimien kärsimästä tappiosta tarvittiin, koska Koraanissa kerrotaan jostain uskovien kärsimästä sotilaallisesta tappiosta (3:121–179).[30] Siddiqui katsoo myös, että Koraanin taloutta koskevat määräykset koskevat vain aikaa, jolloin miehet ymmärrettiin perheen elättäjiksi. Talouksien rakenne on kuitenkin nykyisin muuttunut naisten työssäkäynnin myötä. Näin ollen Koraanin määräykset eivät näiltä osin koskisi enää nykyaikaa.[31]

Siddiquin näkemykset edustavat länsimaisten, liberaalien muslimien pyrkimyksiä muuttaa perinteistä islamia.[24] Siddiqui ei kuitenkaan ole mufti, joten hänellä ei ole oikeutta tulkita pyhiä kirjoituksia. Islam jopa kieltää tavallista maallikkoa itse tulkitsemasta Koraania.[32] Saadakseen tietää, mikä on islamin kanta johonkin asiaan, muslimin on kysyttävä sitä islamilaiselta uskonoppineelta, joka osaa tulkita Pyhää kirjaa. [12] Perjantairukouksen jälkeen imaamit ovat yleensä käytettävissä tähän tarkoitukseen.[33] Al-Tirmidhi esittää hadithin, jonka mukaan ibn Abbas kuuli Jumalan lähettilään sanoneen: " Se, joka selittää Koraania omin päin, on ansainnut tulisen istuimen." [34]

Nainen hadith-kertomuksissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraaniin sisältyvä lainsäädäntö on rajallista[35], mutta sitä täydentää islamilaisessa kalifaatissa 800-luvulta lähtien koottu profeetta Muhammedista kertonut suullinen muistitieto. Se on julkaistu hadith-kokoelmissa, joista tärkeimmän muodostaa sunnien ja myös šiiojen arvostama kuuden kirjan kokoelma. Pääosa islamilaisesta laista ei löydy Koraanista vaan näistä teoksista, mutta niidenkin tulkinta kuuluu islamilaiselle papistolle eli ulamalle. Kokoelmista löytyy toisinaan Koraanin jakeita jyrkempiä ohjeita naisten alistamiseksi. Länsimaiset tutkijat katsovat hadith-kirjallisuuden historiallisen luotettavuuden olevan hyvin heikko, mutta arvovaltaisilla hadith-kokoelmilla on perinteisessä islamissa ehdottoman toden pyhä kirjallisuuden asema.

Naisten vajavaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muhammed katsoi naisten olevan miehiin nähden puutteellisia sekä älykkyydessä että uskonnossa.[36][37] Vajaavaisuus älykkyydessä näkyi Muhammedin mukaan siinä käytännössä, että vasta kahden naisen todistus vastasi oikeudessa yhden miehen todistusta. Vajaavaisuus uskonnossa kävi ilmi siitä, että kuukautisten aikana naisen rukous tai pyhiinvaellus eivät tuoneet hänelle ansioita.[36][37]

Ympärileikkaus (FGM)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Naisten ympärileikkausta eli sukuelinten silpomista (FGM) suosittelevia tai sen määrääviä haditheja löytyy tärkeistä kuuden kirjaan kuuluvista kokoelmista, kuten Sunan Abu Dawud (41:5251), Sahih Muslim (3:684) ja Al-Muwatta (2:19:71)[38] sekä hanbalilaisen fiqh-koulukunnan perustajan Ahmad ibn Hanbalin kokoelmassa Ahmad Ibn Hanbal (5:75).

Kysymykseen siitä, kuuluuko tapa islamiin vastataan suomalaisissa lähteissä yleensä kieltävästi.[39][40][41][42][43][44] Sosiaali- ja terveysministeriön laatima Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estämisen toimintaohjelma toteaa, että "tyttöjen silpominen ei kuulu minkään uskonnon oppeihin."[45] Tavan katsotaan olevan afrikkalaista heimoperinnettä. Vedotaan myös siihen, että silpominen on vanhempaa kuin islam,[46] eikä Koraani mainitse asiaa.[47] Islamilainen šarialaki perustuu kuitenkin Koraaniin ohella hadith -kertomuksiin.

Lapsiavioliitot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muhammedin kerrotaan avioituneen 50-vuotiaana vain 6-vuotiaan Aishan kanssa tämän isän, Abu Bakrin, suostumuksella. Profeetta oli sukupuoliyhteydessä Aishan kanssa tämän ollessa yhdeksänvuotias.[48] [49][50] Hadith -kokoelmat Sahih Muslim[51] ja Sunan Abi Dawud [52] antavat samat ikärajat. Profeetan esimerkkiä käytetään oikeuttamaan eräissä islamilaisissa maissa käytössä olevia lapsiavioliittoja.[53]

Lapsiavioliitto kuuluu myös šiialaisuuteen, jossa se voi olla joko kestoltaan jatkuva tai esimerkiksi tunnin pituinen mut'a-avioliitto (نكاح المتعة eli "nautintoavioliitto"). Isällä tai isänpuoleisella sukulaisella on oikeus naittaa edustamansa lapsi tai mielipuoli. Aikuisena lapsi ei voi tällaista avioliittoa purkaa. [54]

Sulkeminen kotiin ja peittävä pukeutuminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Burka on käytössä Afganistanissa.

Al-Tirmidhin kirjaaman hadithin mukaan profeetta sanoi: "Nainen on pidettävä piilossa, sillä kun hän menee ulos, paholainen katsoo häntä." [55] Hadithit sisältävät huivin käyttöä koskevia ohjeita, ja niissä pään ja kaulan ja mahdollisesti myös kasvot peittävä huivi katsotaan Koraanin määräämäksi (33:59).

Orjuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keskiaikainen šariakäsikirja Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik) kertoo Muhammedin antamista ohjeista orjuuden suhteen. Kirjan mukaan ”valloitetun maan naiset ja lapset ovat saalista ja orjia”. Kaikki kuuluu ensin imaamille, ja kun hän on ottanut oman viidenneksensä, loput annetaan niille sotilaille, jotka ovat osallistuneet sotaan (k32.1) Jos isä ja äiti on otettu orjiksi, myös lapset ovat orjia, sillä orjuus periytyy. Orjat ja orjattaret ovat heidän isäntänsä omaisuutta, ja hän voi kohdella heitä haluamallaan tavalla. Käsikirja korostaa, että orjan tyytyväisyydestä ei tarvitse välittää (k32.2). Joka omistaa orjattaren voi käyttää häntä mielensä mukaan seksuaaliseen nautintoon. Orjattaren seksuaalinen tyydyttyminen ei ole tärkeää. Isäntä saa myös lainata orjatartaan toiselle miehelle seksuaalista kanssakäymistä varten ilman orjattaren suostumusta (k32.3).[56]

Muhammedin jäähyväissaarna[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Islamilaisen perimätiedon mukaan Muhammed piti maaliskuun 6. päivänä vuonna 632 eli kolme kuukautta ennen kuolemaansa kuuluisan puheensa Arafatin vuorella lähellä Mekkaa. Saarna on rinnastettu Jeesuksen vuorisaarnaan, koska se oli profeetan opetusten samanlainen kiteytys.[57] Vuonna 2015 julkaistun peruskoulun islamin oppikirjan mukaan:

"Profeetta muistutti naisten oikeuksista ja siitä, miten naiset ja miehet olivat kaikki tasa-arvoisia. Profeetta muistutti miehiä heidän velvollisuudestaan kohdella vaimoaan hyvin ja ystävällisesti, sillä he olivat toistensa kumppaneita ja tukijoita... Profeetta julisti Allahin luoneen kaikki ihmiset tasavertaisiksi riippumatta ihonväristä, sosiaalisesta asemasta tai uskosta... Moni katsoo tämän jäähyväissaarnan olleen ensimmäinen ihmisoikeuksien julistus." [58]

Ibn HIsham on ensimmäinen historiallinen lähde, joka kertoo Muhammedin puheesta. Hänen kirjoituksensa on 800-luvun alusta eli kirjoitettu noin 200 vuotta puheen jälkeen. Hishamin mukaan Muhammed puhui seuraavasti:

Teidän oikeutenne on, että vaimonne eivät anna kenenkään, jota te inhoatte, astua vuoteeseenne, ja etteivät he tee selkeää säädyttömyyttä. Jos he näin tekevät, Jumala on antanut teille luvan välttää heitä vuoteessa ja lyödä heitä, mutta ei liian kovasti. Jos he pidättäytyvät näistä asioista, heillä on oikeus saada kohtuullinen elatus ja vaatetus. Neuvokaa naisia lempeästi. He ovat teidän vankejanne, eikä heillä ole valtaa omien asioittensa suhteen, mutta te olette ottaneet heidät Jumalan teille uskomaksi velvoitteeksi, ja teillä on oikeus nauttia heistä sukupuolisesti Jumalan sanojen mukaan.”[59]

Islamin ehkä kuuluisin oppinut, 900-luvun alussa eli 300 vuotta myöhemmin kirjoittanut al-Tabari selostaa jäähyväispuheen naisia koskevan kohdan tarkasti samoin kuin Ibn Hisham. Tabarilla katsotaan olleen Hishamin tavoin käytössään 700-luvulta peräisin oleva, nyt jo kadonnut Ibn Ishaqin käsikirjoitus. Ainoa poikkeus on, että Tabari ei verrannut naisia orjiin vaan kotieläimiin ('awānin). [60] Oppikirjan esittämää versiota puheesta ei löydy liioin 800-luvun hadith-kokoelmista. Jäähyväissaarnan osalta hadith-kokoelmat mainitsevat vain kaksi vaimoja koskevaa asiaa: he eivät saa taloudessa ottaa käyttöönsä mitään ilman aviomiehen lupaa, ruoka mukaan lukien, eivätkä poistua kotoa ilman aviomiehen lupaa.[61]

Tutkija T. Omar Moros pitää nykyisin levinneitä Muhammedin jäähyväissaarnan versioita väärennöksinä. Hänen mukaansa ne ovat peräisin vuonna 1991 julkaistusta kirjasta "Sermons of the Prophet". [62][63]

Uskonoppineiden erilaisia näkemyksiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1000-luvulla elänyt al-Ghazali on islamin tärkeimpiä teologeja ja mystikkoja. Hän oli persialainen ja kotoisin Iranin Khorasanista. Ghazali kirjoitti persialaisia perinteitä noudattaen teoksen Councel for Kings, jossa annetaan neuvoja hallitsijoille. Luku 7 käsittelee naisten hyviä ja huonoja puolia. Ghazalin mukaan Eeva teki syntiä syödessään Paratiisissa hedelmän, jonka Jumala oli häneltä kieltänyt. Tämän johdosta Jumala rankaisi naista 18 tavalla. Rangaistukset olivat seuraavia:[64]

1) kuukautisvuoto,

2) synnyttäminen,

3) naisen erottaminen isästään ja äidistään ja naittaminen vieraalle,

4) raskaus,

5) itsemääräämisoikeuden puuttuminen,

6) pienempi perintöosuus,

7) naisesta on helppo ottaa avioero, mutta hän ei voi itse erota,

8) miehellä voi olla neljä vaimoa, mutta naisella vain yksi aviomies,

9) nainen joutuu pysyttelemään suljettuna kotiinsa,

10) huivipakko,

11) vasta kahden naisen todistus vastaa yhden miehen todistusta,

12) nainen ei saa poistua asunnostaan ilman läheisen sukulaisen seuraa,

13) miehet saavat ottaa osaa perjantairukoukseen ja paastopäivien rukouksiin, mutta naiset eivät,

14) naiset eivät ole päteviä johtajiksi tai tuomareiksi,

15) ansiokkuutta on tuhat lajia, joista vain yksi koskee naisia, kun taas 999 koskee miehiä,

16) jos naiset ovat moraalittomia, heitä kidutetaan ylösnousemuksessa vain puolet muiden määrästä (sic),

17) aviomiehen kuollessa vaimon pitää odottaa neljä kuukautta ennen kuin voi mennä naimisiin uudelleen,

18) jos aviomies ottaa heistä eron, heidän on odotettava kolme kuukautta (tai kolme kuukautiskiertoa) ennen kuin voivat mennä uudestaan naimisiin.[64]

Naisia kohtaan osoitetaan islamin pyhissä kirjoituksissa ja uskonoppineiden teksteissä myös arvonantoa. Muhammedin vaimoja Khadijaa ja Aišaa käsitellään asiantuntevina, hyveellisinä, älykkäinä ja omista asioistaan päättävinä. Muhammedin talonväkeä kuvataan – moniavioisuuden puitteissa – ihanteellista perhe-elämää viettäväksi, ja Muhammedin suhdetta naisiin myötämieliseksi ja avokätiseksi. Vapaamielistä suuntaa edustavat muslimit katsovat monien hadithien olevan vastoin Koraanin ydinsanomaa, joka on vaatimus keskinäisestä rakkaudesta ja ymmärryksestä avioliitossa.[65]

Vapaamielisten tulkintojen ongelma on, että islamin tulkitseminen ei ole jokamiehen oikeus vaan kuuluu uskonoppineille, jotka tarvittaessa antavat asiaa koskevan lausunnon eli fatwan. On täysin mahdollista, että vapaamielinen mufti antaa vapaamielisen fatwan, joka poikkeaa muftien enemmistön näkemyksistä. Tällöin se on yksi islamilainen käsitys muitten joukossa. Ristiriitaiset mielipiteet uskonnon yksityiskohdista kuuluvat islamin monimuotoisuuteen.[66]

Heimoperinteet vai islam?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Monissa islamilaisissa maissa, varsinkin syrjäseuduilla, harjoitetaan rinnakkain kolmea oikeudellista näkökantaa: maallista lakia, islamin lakia ja perinteisiä heimotapoja. [25] Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan eräissä tavoissa ei ole kysymys šariasta vaan heimoperinteistä, jotka voivat olla hyvin vanhakantaisia esimerkiksi Afganistanissa tai Saudi-Arabiassa.[67] Tällaisia heimoperinteitä olisivat naisten ympärileikkaus sekä kunniaväkivalta.[67]

Sukuelinten silpominen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lakikoulukunnat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Islamissa on viisi suurta lakikoulukuntaa, joiden mielipiteet osittain eroavat toisistaan. Šaria luokittaa teot viiteen ryhmään: 1) pakollisiin, 2) suositeltaviin, 3) neutraaleihin, 4) loukkaaviin ja 5) kiellettyihin.[68] Kaikki viisi lakikoulukuntaa pitävät tyttöjen ympärileikkausta joko pakollisena tai suositeltavana, mutta yksi koulukunta hyväksyy myös neutraalin asenteen. Suositeltava tarkoittaa, että ympärileikkaus tuottaa ansioita Paratiisiin pääsemiseksi, vaikka sen laiminlyönnistä ei rangaista. Näitä ovat malakilainen[69][70], hanbalilainen[71][70] ja šiialainen koulukunta.[72][69][70] Shafi'lainen koulukunta (mm. Somalia ja Etiopia) pitää tyttöjen ympärileikkausta pakollisena, mikä tarkoittaa, että laiminlyönnistä seuraa rangaistus. Kyse on leikkauksesta, johon kuuluu klitoriksen poistaminen (arab. bazr). [70] Šariakäsikirjassa Reliance of the Traveller esiintyy tieto, että koulukunta vaatisi vain klitoriksen hupun (arab. bizr) poistamista. [71] Orientalisti Anne-Sofie Roaldin mukaan se on käännösvirhe.[70] Viides eli hanafilainen koulukunta jakautuu mielipiteissään. Ympärileikkaus on hanafilaisten muftien mukaan joko suositeltavaa[73] tai pelkästään luvallista eli islamin kannalta neutraalia.[74][70] Hanafi on islamin suurin lakikoulukunta, jota seurataan muun muassa Turkissa ja Keski-Aasiassa. Yksikään koulukunta ei pidä tyttöjen ympärileikkausta islamia loukkaavana tai kiellettynä.[38]

Islaminuskon kanta eri asioihin perustuu uskonoppineiden esittämiin näkemyksiin. Elävää islamia edustavat uskonoppineiden islamilaisten muftien antamat kirjalliset lausunnot eli fatwat. Jaakko Hämeen-Anttila toteaa, että fatwat ovat yksittäisen oppineen islamilaisiin lähteisiin perustuva lainopillinen mielipide, jota ei voi kumota. On kuitenkin mahdollista antaa toisia fatwoja, jotka ovat ristiriidassa entisten kanssa. Tällöin ne kaikki ovat voimassa ja ilmaisevat islamin vaihtelevaa käsitystä kyseisestä asiasta.[75] Fatwat eivät ajan myötä menetä totuusarvoaan, mutta on luonnollista, että muslimit seuraavat oman moskeijansa oppineiden neuvoja. Islamin kantaa tyttöjen ympärileikkaukseen ei siten voi ilmaista vain sanoilla kyllä tai ei, vaan se ilmenee jopa satojentuhansien uskonoppineiden mielipiteissä. Oppineiden autonomisesta asemasta huolimatta heitä sitoo islamin vaatimus yksimielisyydestä (ijma).[76]

Asian monimutkaisuutta kuvaa ristiriitaisten fatwojen antaminen. Egyptin fatwa-komitean kokoelmissa on kolme naisten ympärileikkausta koskevaa fatwaa.[77] Ensimmäinen (28.5.1949) toteaa, että naisten ympärileikkaus ei ole pakollista. Toinen fatwa (23.6.1951) ei hyväksy siitä luopumista, ja kolmas (29.1.1981) pitää sitä pakollisena. Pakollisuutta korostavan fatwan antoi sunni-islamin arvostetuimman uskonnollisen korkeakoulun eli Al-Azharin yliopiston suurimaami ja Egyptin suurmufti Muhammad Sayyid Tantawy. Suurimaamia pidetään epävirallisesti ylimpänä uskonnon tulkkina sunni-islamin piirissä.[77] Kokonaisuudessaan fatwat ilmaisevat, että naisten ympärileikkaus on suositeltavaa tai pakollista.

Vuonna 2005 Kairon Al Azhar-yliopiston professori Ahmend Talib, Šaria-tiedekunnan dekaani, sanoi, että "Kaikki naisten ympärileikkauksen muodot ovat pahoinpitelyä ja rikoksia eivätkä kuulu islamiin." Lausunto ei ollut fatwa, vaan afrikkalaisessa konferenssissa esitetty mielipide.[78] Talib kertoi myös, että Saudi-Arabiassa ei ole yhtään ympärileikattua naista. Vuonna 2012 tehty tutkimus osoitti kuitenkin, että tapa on käytössä Saudi-Arabiassa, vaikka viralliset tilastot puuttuvat. Ympärileikatuilla saudinaisilla tyyppiä III oleva radikaali ympärileikkaus oli lisäksi yleisempi kuin lievemmät tyypit I tai II. Vuonna 2010 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan tyyppien I ja II yleisyys oli 40,8 %, tyypin III 42,3 % ja tuntemattomaksi jäi 16.9 %.[79]

Qatarin Wakfin ja uskonnollisten asioiden ministeriön hallinnoima islam.web on yksi maailman suosituimmista islamilaisista sivustoista. Se sisältää useita myös 2000-luvulla annettuja fatwoja naisten ympärileikkauksesta.[80]

Tavan yleisyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Silpomisen kohteeksi joutuneiden osuus 15−49-vuotiaiden keskuudessa eri maissa vuonna 2004-2015.[81]

Tyttöjen ympärileikkaus on yleistä muslimivaltioissa ja näyttää myös levinneen juuri islamin mukana Aasiaan. Sitä puolustavat islamilaiset oppineet oikeuttavat käytännön ortodoksiseen hadith-kirjallisuuteen vedoten. Esimerkiksi hanbalistisen fiqh-koulukunnan perustajan Ahmad ibn Hanbalin kokoelma Ahmad Ibn Hanbal (5:75) toteaa, että ympärileikkaus on miehille välttämätöntä mutta naisille kunniallista. Naisten ympärileikkausta koskevia haditheja on muissakin tärkeissä kokoelmissa, kuten Sunan Abu Dawood (41:5251), Sahih Muslim (3:684) ja Al-Muwatta (2:19:71).[82] Kaikki islamin viisi lainopillista koulukuntaa pitävät sitä vähintään luvallisena, ja shafi'laisessa koulukunnassa klitoriksen poistaminen on pakollista (mm. Somalia ja Etiopia).[83]

Naisten ympärileikkausta esiintyy Afrikan maista muun muassa Somaliassa (98 %), Guineassa (96 %), Egyptissä (91 %), Sudanissa (88 %), Eritreassa (89 %), Malissa (89 %)[84] ja Etiopiassa (74%).[85] Tyttöjen ympärileikkausta esiintyy Afrikan ulkopuolella useimmissa muslimimaissa, kuten Oman 90 %,[86] Jemen 23 % ja Irakin Kurdistan 8 %. Se on käytössä myös Saudi Arabiassa, Bahrainissa, Qatarissa, Syyriassa, Afganistanissa, Pakistanissa, Kuwaitissa ja Palestiinassa.

Aasiassa tyttöjen ympärileikkausta esiintyy lähinnä niissä maissa, joissa on muslimienemmistö. [87] Indonesiassa sitä on esiintynyt 1600-luvulta asti ja sen yleisyys on joillakin alueilla yli 90 %. Indonesiassa tehdyn kyselyn mukaan kaikki naiset pitivät sitä islamilaisena käytäntönä ja uskonnollisena velvollisuutena, ja sen kieltävät naiset eivät olleet monien mielestä muslimeita. [87] Malesiassa yleisyys oli 2010–2012 noin 90 %, ja 82 % musliminaisista piti leikkausta uskonnollisena velvollisuutena.[87] Intiassa ympärileikkausta harjoittaa maahan 1500-luvulla Jemenistä tullut šiialainen Dwoodi Bohra -suuntaus. [87]

Afrikassa ympärileikkausta esiintyy myös sellaisten heimojen keskuudessa, jotka eivät ole muslimeja. Nämä heimot elävät kuitenkin muslimiväestöjen läheisyydessä, kuten Egyptin koptit[88] tai Etiopian somalit.[89]. Tapa on siirtynyt muslimien mukana Eurooppaan. Ruotsissa on havaittu, että 47 % Iranista, Irakista ja Kurdistanista tulleista tytöistä on leikattuja.[90]

Arabian kielen professori Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan naisten ympärileikkausta ei esiinny Aasiassa tai Lähi-idässä vaan lähinnä mustan Afrikan, Sudanin ja Egyptin muslimien parissa, sekä saman alueen muiden uskontojen piirissä. Hämeen-Anttilan mukaan on silti mahdollista, että tapaa esiintyy rajoitetusti islaminuskoisilla Aasian puoleisilla alueilla ja Pohjois-Afrikassa. [67][91] Tämä näkemys ei vastaa annettuja yleisyyslukuja.

Kunniaväkivalta ja pahan kieltäminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toinen heimotapa on niin sanottu kunniaväkivalta johon voivat kuulua myös kunniamurhat. Tavan katsotaan useissa heimokulttuureissa puhdistavan miehen ja suvun kunnian. Sosiaaliantropologi Philip Carl Salzman katsoo kunniaväkivallan kuuluvan klaanikulttuuriin. Paimentolaiselämässä valtiovalta on kaukana ja sosiaalisten normien noudattamista valvoivat sen takia perheet ja suvut itse. Perheenjäsenen syyllistyminen normien rikkomiseen katsottiin koko perheen tai suvun häpeäksi. Perhettä tai sukua painostettiin siten puuttumaan asiaan. [92]

Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan kunniamurha on islamin lain silmissä yksiselitteisesti rikos, sillä islamin laki kieltää murhaamisen ylipäänsä ja erityisen jyrkästi toisen muslimin murhaamisen.[93] Islamilaisessa laissa ei olekaan kunniamurhan käsitettä. Toisaalta niin sanotun hyvään kehottamisen ja pahan kieltämisen periaate (Koraani 3:104) on tulkittu oikeuttavan äärimmäisessä tapauksessa myös murhan. [94][95]

Hyvään kehottaminen ja pahan kieltäminen tarkoittaa islamissa jokamiehen oikeutta puuttua toisten tekemisiin, jos šarian sääntöjä rikotaan. Michael Cookin mukaan periaate velvoittaa lähinnä aikuisia tai aikuisuuden kynnyksellä olevia vapaita muslimimiehiä, mutta periaatteessa se velvoittaa jokaista muslimia.[96] Orientalisti Patricia Crone on todennut, että "islamilainen laki velvoittaa noudattajiaan puuttumaan tilanteeseen, jos he näkivät muiden uskovien olevan mukana syntisessä toiminnassa ja suostuttelemaan tai jopa pakottamaan heidät lopettamaan."[97] Ayaan Hirsi Ali katsoo, että juuri tämä on islamilainen perustelu perheissä harjoitettavalle kunniaväkivallalle, silloin kun erimielisyyksien aiheena ovat šariaa koskevat asiat.[98]

Michael Cook on julkaissut periaatteesta laajan tutkimuksen (Forbidding the Wrong in Islam).[99] Hänen mukaansa periaate esiintyy Koraanissa ja hadith -kirjallisuudessa, ja al-Ghazali antoi sille 1000-luvulla klassisen muotoilun.[99] Al-Ghazali loi 1000-luvulla väliintulolle askelmat, jotka löytyvät kirjasta Reliance of the Traveller. Ghazali kertoo, että periaatteen mukaisessa väliintulossa on kahdeksan tasoa. Ensimmäinen on rikkomuksen luotettava todistaminen, viides aste on jo käsiksi käyminen esimerkiksi rikkomalla luvattomat musiikki-instrumentit, seitsemäs aste on lyöminen ja potkiminen, ja kahdeksas aste aseiden käyttö, mikä merkitsee synnintekijän tappamista.[100] Šariakäsikirja toteaa, että tappaminen on synti, ellei siihen ole oikeutusta.[101]

Sosiaaliset suhteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perhe[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Étienne Dinetin maalaus Femmes traversant le lit asséché de l'oued Bou-Saâda 1800-luvulta.

Akar ja Tiilikainen kuvailevat tyyppilisten muslimimaiden perherakenteita. Useimmat islamilaiset maat eivät ole hyvinvointivaltioita, joissa tarjolla olisi laaja sosiaaliturva. Tämä vaikuttaa perherakenteeseen tavoilla, jotka ovat pikemminkin yhteydessä heimoperinteisiin ja köyhyyteen kuin itse uskontoon. Useimmissa alhaisen tulotason maissa, olipa islamilainen tai ei, perhe sisältää vanhempien ja lasten lisäksi isovanhemmat, vanhempien sisarukset ja serkut. Perhe on köyhissä maissa sosiaalinen ja taloudellinen turvaverkko, jossa yhteistyötä ja jaettua vastuuta pidetään itsestään selvänä. Yksinelävät miehet ja naiset ovat harvinaisia. Myös eronneet ja lesket palaavat usein perheensä pariin.[102] Köyhissä maissa lasten saaminen on tärkeää. Heimoperinteiden mukaisesti pojat jatkavat isän sukulinjaa, ja tytöt tulevat avuksi kotitöihin. Aikuisikäiseksi kasvettuaan lapset elättävät vanhuksensa.[103]

Avioliitto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perinteinen islamilainen avioliitto, nikah, on kahden suvun välinen sopimus. Se on myös miehen ja naisen välinen sopimus. Musliminainen voi mennä naimisiin ainoastaan muslimimiehen kanssa.[104] Muslimimies voi mennä naimisiin myös juutalaisen tai kristityn kanssa, mutta ei ateistin tai muun monijumalaisen.[105]

Lapsiavioliitot ovat yleisiä joissakin muslimimaissa. Eräissä niistä jopa yli puolet tytöistä naitetaan ennen 18 vuoden ikää. Tällaisia maita ovat ainakin Bangladesh (64 %), Guinea (63 %), Mali (71 %), Niger (75 %) ja Tshad (72 %). [106]

IQRA-islamyhdistyksen suomen kielellä julkaiseman avioliitto-oppaan mukaan aviollisen elämän säännöt ovat islamissa "selkeät ja sopusoinnussa oikeamielisen ihmisluonnon kanssa". [105] Mies on naisen johtaja, jolla on "auktoriteetti hänen ylitsensä ja se henkilö, joka korjaa häntä, jos hän kallistuu pois siitä, mikä on oikein". [105] Opas myös esittää, että islamin uskonoppineet ovat yksimielisiä siitä, että aviomiesten on pakollista elättää vaimojaan sillä ehdolla, että nämä ovat miehensä saatavilla eivätkä kapinoi.[105] Elatusvelvollisuus perustuu siihen, että naisen tulee olla miehensä saatavilla, eikä hänellä ole oikeutta lähteä aviokodistaan ilman miehen lupaa. Vaimon tulee totella miestään kaikessa, mikä on islamin lakien mukaan sallittua. Helsinki Islam Keskuksen sovittelijan mukaan "Miehen kuuluu maksaa ruoka, lääkkeet, vaatteet, kaikki mitä perhe tarvitsee. Naisen kuuluu huolehtia miehen omaisuudesta."[107] Miehen on kohdeltava vaimojaan tasapuolisesti mitä tulee miehen kanssa vietettyyn aikaan ja elatukseen. Jos uusi vaimo on neitsyt, tulee miehen pysyä hänen kanssaan seitsemän vuorokautta häistä. Jos vaimo ei ole neitsyt aika on kolme vuorokautta.[105] Miehen tulee kohdella vaimoaan ystävällisesti. Vaimon tulee palvella miestään ja kohdella häntä hyvin. Vaimo ei saa ottaa vastaan vieraita kotiin ilman miehen lupaa eikä poistua kotoa ilman miehensä lupaa. Ulkoinen kaunistautuminen kuuluu vain miehelle. Vaimon tulee osoittaa kiitollisuutta miehelleen velvollisuuksien täyttämisestä. Jos vaimo kokee, että hänen oikeutensa ovat puutteellisia, hänen tulee kääntyä ensisijaisesti itseensä ja miettiä, ovatko omat velvollisuudet suoritettu ihanteellisesti ja missä kohtaa niitä voisi vielä parantaa.[105] Lasten kasvatus ja kodinhoito ovat vaimon vastuulla. Nykyaikana perinteiset sukupuoliroolit ovat muuttuneet ja yhä useampi nainen käy töissä kodin ulkopuolella.[108]

PEW-tutkimuskeskuksen kyselyn mukaan islamilaisissa maissa noin 90 % muslimeista katsoi, että vaimon tulee totella miestään. Balkanilla ja Itä-Euroopassa luku oli alempi, vain 43 %.[23]

Tutustuminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muslimien avioliitot ovat perinteisesti olleet suurelta osin järjestettyjä liittoja, mikä ei suinkaan tarkoita pakkoavioliittoa. Suhteeseen ei saa pakottaa, vaan siihen vaaditaan molempien puolisoiden suostumus. Naisen suostumus tosin tarvitaan vain, jos hän on neitsyt.[109] Muussa tapauksessa häntä on ainakin kuultava, sillä hadithin mukaan "neitsyttä ei tule antaa avioliittoon ilman hänen suostumustaan." [110] Islamilainen laki antaa kuitenkin lopullisen päätösvallan naisen miespuoliselle huoltajalle, sillä nainen ei voi pelkästään omasta tahdostaan solmia avioliittoa. Siihen tarvitaan morsiamen huoltajan, walin, antama lupa. [109] Reliance of the Traveller-opas painottaa, että Walin tulee olla täysivaltainen muslimimies.[111]

Jotkut avioliitot solmitaan lyhyen tapaamisen jälkeen tai ilman tapaamista, mutta saattavat silti olla menestyviä.[112] Naisen on saatava suostumus liittoon holhoojaltaan, joka on hänen isänsä, veljensä tai muu miespuolinen sukulainen, joka on muslimi. Jumalan lähettilään kerrotaan sanoneen: "Ei ole avioliittoa ilman walia (laillista holhoojaa)". [113] Avioliittoa harkitsevien tapaaminen toteutuu muiden läsnäollessa.

Profeetta on kehottanut seuralaisiaan katsomaan naista ennen avioitumispäätöksen tekemistä. Profeetta on myös itse katsonut tarkkaan häntä kosimaan tullutta naista. Tämä katse voi olla toistuva, eikä siihen tarvita naisen holhoojan lupaa.[114] Abu Hanifan mukaan kasvojen ja käsien lisäksi myös naisen jalkojen katsominen on sallittua.[114] Näissä tutustumismuodoissa on kuitenkin oltava tarkkana siitä, etteivät ne riistäydy käsistä ja muutu sisällöltään romanttisiksi.[114] Ajatollah Khomeinin mukaan naisella ja miehellä ei ole oikeutta katsella toisiaan ennen kuin heidät on uskonnollisin menoin naitettu.[115] Ohje vastaa myös sunnalaisuuden vahvistamaa sääntöä: Miehelle on laitonta katsoa naista, joka ei ole hänen vaimonsa.[116]

Useimmissa muslimimaissa kirjattu alhaisin sallittu naimisiinmenoikä vaihtelee 16 ja 21 vuoden välillä. Avioliiton solmimisikä on noussut islamilaisissa maissa. Syitä tähän ovat asuntopula, elintason nousu, sulhasten perheiden morsiusrahat sekä kouluttautuminen.[117] Perinteisen näkemyksen tytön tulisi olla neitsyt. Nykyisin tehdään myös gynekologisia leikkauksia ”neitsyyden palauttamiseksi”.[117]

Avioliittosopimus ja häät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Avioliiton muodollinen solmiminen vaatii, että luetaan vihkikaava parin todistajan läsnäollessa ja mieluiten arabiaksi.[118]

Hääjuhlan järjestäminen on islamissa sunna eli suositeltavaa. Al-Bukahrin ja Muslimin hadithien mukaan profeetta sanoi: "Pidä hääjuhlat vaikka tarjoamalla yksi lammas".[119] Hääjuhla ei oikeuta miehiä ja naisia seurustelemaan keskenään tai kuuntelemaan kielletyksi luokiteltavaa musiikkia tai tanssimaan. Suositeltavaa onkin, että miesten ja naisten juhlat järjestetään erikseen.[120]

Naisella on oikeus myötäjäisiin (mahr), jotka aviomies antaa avioliittosopimuksen tekohetkellä tai kun avioliitto on pantu täytäntöön. Se voi sisältää esimerkiksi rahaa tai myös aineettomia hyödykkeitä, kuten tiedon opettamista.[121] Naisella on oikeus kieltäytyä seksuaalisesta kanssakäymisestä kunnes mahr on maksettu. Ajatollah Khomeinin mukaan miehen on harjoitettava yhdyntää vaimonsa kanssa vähintään kerran joka neljäs kuukausi.[122]

Islamilaisen avioliiton monimuotoisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Šiialaisuus tuntee naisen tai lapsen kanssa solmittavan väliaikaisen avioliitoliiton (mut'a). Se on voimassa ainoastaan etukäteen sovitun ajan. Šiialaisuuden arvovaltaisin oppinut 1900-luvulla oli Ajatollah Khomeini. Hän kirjoitti, että "Nainen voi kuulua miehelle laillisesti kahdella tavalla: jatkuvassa tai tilapäisessä avioliitossa -- jälkimmäisessä se sovitaan, esimerkiksi tunniksi, päiväksi, kuukaudeksi, vuodeksi taikka useammaksi vuodeksi."[123] Imaamin johdolla solmittavaan mut'a -avioliittoon kuuluu, että naiselle tai tytölle annetaan sovitun suuruinen lahja, jonka hän saa pitää. Arvostelijoiden mukaan mut‘a-avioliittot ovat islamin hyväksymään prostituutiota.[124] Sunnit eivät sitä hyväksy.[125] Professori Jaakko Hämeen-Anttila on nähnyt siinä myös hyviä puolia: prostituutioon verrattuna mut'a antaa naiselle huomattavasti vahvemman oikeudellisen aseman.[126]

Egyptissä on nykyisin yleistynyt niin kutsuttu nikah urfi ( نكاح العرفي‎) eli "tapaan" perustuva liitto. Se on epävirallinen liitto ilman maallisen lain hyväksyntää, mutta siihen vaaditaan kaksi todistajaa. Nämä epäviralliset liitot ovat suosittuja kaupungeissa muun muassa taloudellisista syistä.[127]

Islam hyväksyy miesten moniavioisuuden, missä miehellä saa olla enintään neljä vaimoa. Melkein kaikissa islamilaisissa maissa moniavioisuutta on rajoitettu maallisella lainsäädännöllä. Se on kielletty Tunisiassa ja Turkissa ja tehty käytännössä mahdottomaksi Marokossa. Moniavioisuus on käymässä harvinaisemmaksi.[128]

Aviorikos[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Avionrikkojan kivittäminen. Abu'l-Hasan Ghaffarin maalaus 1850-luvun Iranista

Aviorikoksen osalta klassinen šariakäsikirja määrää naimisissa olevalle muslimille kivityskuoleman, mikä on ollut ainakin sunnalaisten pääkoulukuntien yksimielinen näkemys.[129] Naimisissa olevan avionrikkojan tappajaa ei rangaista.[130] Jos avionrikkoja on lapsi, joka ei ole vielä tullut puberteettiin, rangaistuksena on sata ruoskaniskua. [129] Koraanin ohjeet ovat astetta lievempiä: vaimo tulee teljetä taloonsa, kunnes kuolema hänet korjaa (4:15)[131] tai avionrikkojalle tulee antaa sata ruoskaniskua (24:2).[132] Naisorjaa on rikoksesta ruoskittava.[133]

Kuuluisa filosofi Averroȅs oli Córdobassa šariatuomari eli qadi. Hän kirjoitti, että naimaton nainen, joka syyllistyi aviorikokseen, tuli kivittää kuoliaaksi kaivamatta kuoppaa. Se tarkoitti, että väkijoukko sai ajaa häntä takaa, kunnes tuomittu tuupertui kivisateeseen.[134]

Näitä šariaan sisältyviä rangaistuksia ei muslimimaissa nykyään normaalisti seurata lainsäädännössä. Sen sijaan niiden muslimien keskuudessa, jotka kannattavat šarian käyttöönottoa, myös kivitystuomio on suosittua. PEW-tutkimuslaitoksen kyselyn mukaan sitä kannatti näistä henkilöistä Albaniassa 25 %, Turkissa 29 % ja Pakistanissa 89 %.[135]

Avioero[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Islamissa avioeroa pyritään viimeiseen saakka välttämään. Sinänsä sallituista teoista avioero on se, "jota Jumala eniten inhoaa".[136][137] Mies eroaa vaimostaan lausumalla yksinkertaisesti, että ottaa eron. [138] Tämä yksipuolinen erojulistus, talaq, on vain miehen käytössä. Naisten kohdalla asia on monimutkaisempi, sillä nainen voi erota miehestään vain tämän luvalla. Jumalan profeetta sanoi: “Nainen, joka pyytää mieheltään avioeroa ilman pakottavaa syytä, ei tule tuntemaan Paratiisin tuoksua." [139] Koraanin ohjeen mukaan miehen tulee ensin varoittaa vaimoa, sitten välttää häntä vuoteessa ja viimeisenä keinona lyödä häntä. Kaikki muftit eivät enää suosittele viimeksi mainittua keinoa, [140] mutta on toisia, jotka hyväksyvät sen.[141]

Monikulttuurisissa perheissä asia on selvempi. Jos naimisissa oleva nainen kääntyy islamiin, eikä mies ole muslimi, sukupuolielämän tulee lakata välittömästi, ja naisen on haettava eroa.[142]

Avioerot ovat länsimaiden tapaan yleistyneet myös muslimien keskuudessa. Jos sovittelu ei auta, niin ero on mahdollinen. Silloin suositellaan, että eronnut pari solmisi myöhemmin uudet avioliitot. Islamilaisissa maissa on käytössä erilaisia avioerotyyppejä. Nainen voi hakea eroa tuomioistuimesta, mikäli esimerkiksi mies on väkivaltainen, taloudellisesti kyvytön huolehtimaan perheestä tai impotentti. Islamilainen laki tuntee myös avioerotyypin khul, jossa nainen voi saada eron maksamalla takaisin morsiusmaksut kokonaan tai osittain. Lasten huoltajuus määritellään tuomioistuimessa, mutta yleinen käytäntö on, että pienet lapset jäävät äidin ja isommat lapset isän huoltajuuteen.[104]

PEW-tutkimuskeskuksen vuonna 2013 tekemän kansainvälisen kyselyn mukaan islamilaisissa maissa muslimien mielipiteet naisten oikeudesta hakea avioeroa vaihtelivat voimakkaasti. Pienintä sen kannatus oli Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa (32 %) ja suurinta Balkanilla (86 %).[23]

Lapset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muslimityttöjä Kashmirin Ladakhissa.

Korkea syntyvyys on monissa muslimimaissa merkittävä sosiaalinen ongelma. Muslimioppineet suhtautuvat ehkäisyyn yleensä sallivasti, sillä jo profeetta Muhammadin kerrotaan hyväksyneen raskauden ehkäisyn. Monet oppineet ovat tulkinneet asian siten, että tämä ulottuu myös moderneihin ehkäisykeinoihin vaikka joidenkin näkemyksien mukaan hormonaaliset ehkäisykeinot eivät ole luvallisia. Väestönkasvun hillitsemiseksi on kampanjoitu monissa maissa, mutta tulokset ovat olleet vaihtelevia.[143] Tietyin ehdoin myös abortti on sallittu. Sosiaalisin syin se on sallittu Turkissa, Tunisiassa ja Bahrainissa. Muissa maissa abortti on sallittu ainoastaan mikäli äidin terveys on vaarassa.[144]

Naisen tullessa raskaaksi hän saa koko yhteisön huolenpidon. Muut suvun naiset auttavat kotitöissä ja raskaiden tavaroiden kantamisessa. Synnytyksissä avustaa usein kätilö. Perinteiden mukaisesti muslimiäidit imettävät yleensä pitkään tai jos se ei onnistu, myös teolliset äidinmaitokorvikkeet ovat sallittuja.[145] Aviottomat lapset ovat perinteisesti olleet häpeäksi.[146]

Koulutus ja tiede[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tyttöjen koulunkäynti on maailmassa nykyisin yhtä yleistä kuin poikien lähinnä islamilaisia maita lukuun ottamatta.[147][148][149] Joidenkin lähteiden mukaan koulutuksessa ja tieteessä islam on kuitenkin ollut tasa-arvoinen jo varhain. Eurooppalaiset miehet olisivat käyneet opiskelemassa matematiikkaa oppineen musliminaisen Fatima al-Fihrin vuonna 859 perustamassa Al-Karaouinen yliopistossa. Islamin varhaishistorian tutkijan Ian D. Morrisin mukaan tieto perustajasta on kuitenkin peräisin vasta 500 vuotta myöhemmältä ajalta. Hänen ei toisaalta kerrota perustaneen yliopistoa vaan moskeijan. [150][151] Ian D. Morris arvelee, että tarina maailman vanhimmasta "al-Karaouinen yliopistosta" on tullut suosituksi ideologisista syistä. Tarinaa yhdistää muslimien tuntema ahdistus kasvatuksesta ja naisten oikeuksista sekä ajatus siitä, että islamilaisella sivilisaatiolla olisi länsimaita suurenmoisempi historia. Kertomus korostaa kunnianhimoisesti sukupuolten yhdenvertaisuuden, suvaitsevaisuuden ja sivistyksen arvoa, mutta jättää toivomisen varaa tosiseikkojen suhteen.[152] Islamin saavutuksia esittelevä "1001 Inventions" -näyttely on tuonut esille naispuolisia muslimitieteilijöitä keskiajalta.[153] Jotkut tapaukset, kuten Mariam al-Asturlabi, todistavat vahvasta liioittelusta.[154]

Rituaalit ja tabut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Puhtaus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uskonnollisia velvollisuuksia suorittaessaan henkilön tulisi olla rituaalisesti puhdas. Tämän johdosta naiset eivät rukoile, paastoa tai käy moskeijassa kuukautisten tai lapsivuodeajan aikana. Naisen tulisi pestä koko vartalo aina yhdynnän, kuukautisten tai synnytyksen jälkeen. Muutoin riittää pieni puhdistautuminen.[155]

Seksuaalisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Akar ja Tiilikainen kertovat, että seksuaalisuutta pidetään positiivisena asiana, ja sitä harjoittavien tulisi olla keskenään naimisissa. Islamilaisissa maissa suositaan varhaista avioliittoa sillä sen ajatellaan varmistavan tyttöjen neitsyyden. Homoseksuaaliset, esiaviolliset ja avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat kiellettyjä. Suhtautuminen masturbaatioon vaihtelee.[156]

Kotitöiden, töiden tai lapsen aiheuttama väsymys ei ole riittävä tekosyy puolison seksuaalisten tarpeiden laiminlyömiseen. Miehen tulee jakaa aikansa tasaisesti vaimojensa välillä lukuun ottamatta häiden jälkeistä viikkoa. [105]

Naisten pukeutumissäännöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Indonesialaisia naisia joista vasemmalla seisova on pukeutunut valkoiseen hijabiin.

Perinteisen näkemyksen mukaan naisten tulisi suojata itsensä niin sanotun hijab-käsitteen mukaisesti. Se ei tarkoita ainoastaan peittävää pukeutumista vaan myös käyttäytymiskoodia. Tämä tarkoittaa hillittyä pukeutumista, puhetta, meikkaamista ja vastakkaisen sukupuolen kättelemisen välttämistä. Myös miehen tulee pukeutua hillitysti. Koraani ei määritä tarkasti pukeutumiskoodia vaan se on määritetty myöhemmissä hadith-teksteissä.[157] Lähimmäksi Koraani viittaa asiassa Valon suurassa sekä Ryhmien suurassa:

»Ja käske uskovien naisten pitää katseensa kurissa ja varjella siveyttään, olla näyttämättä muita sulojaan kuin niitä, jotka tavallisestikin ovat näkyvissä, ja peittää kaulansa hunnulla.(...)»
(Koraani 24:31, suomennos Hämeen-Anttila, 1995)

Säkeiden tulkinta on kohdannut ongelmia. Jakeessa esiintyy ei-arabialainen sana chumur, jonka at-Tabari 900-luvulla kääntää huiviksi. Luxenberg lukee merkit arameankieliseksi sanaksi gmar, joka tarkoittaa vyötä. Hänen mukaansa Koraani tässä kehottaa naisia sitomaan kangasvyön uumilleen eikä panemaan huivia pähänsä. [158] Seuraava kohta on kuitenkin selvempi:

»Profeetta, sano puolisoillesi, tyttärillesi ja uskovien vaimoille, että he panisivat vaatteen päänsä yli. Tämä on parasta, jotta heidät tunnettaisiin siveiksi eikä heitä häirittäisi. (...)»
(Koraani 33:59, suomennos Hämeen-Anttila, 1995)

Huivin teologiset perustelut löytyvät islamilaisesta šaria-lainsäädännöstä. Keskiajan uskonoppineen Ahmad ibn an-Naqib al-Misrin (1302–1367) kuuluisa teos Reliance of the Traveller and Tools of the Worshipper toteaa, että useimmat uskonoppineet, joitakin hanafeja lukuun ottamatta, katsovat, että nainen ei voi poistua kotoaan peittämättä kasvojaan olipa siten olemassa mahdollisuus kiusaukseen tai ei. Jos kiusauksen vaara on olemassa, kaikki ovat yksimielisiä pakosta peittää kasvot. [159] Kyse on siten kiusauksen välttämisestä, ja islamilainen fatwa sanookin, että jos nainen pelkää herättävänsä houkutusta tai tulevansa houkutelluksi, hänen velvollisuutensa on peittää hunnulla kätensä ja kasvonsa.[160] Varhaisemman tulkinnan esitti 1000-luvulla elänyt Muhammad al-Ghazali, joka on islamin tärkeimpiä uskonoppineita ja mystikkoja. Ghazalin mukaan Eeva teki syntiä syödessään Paratiisissa hedelmän, jonka Jumala oli häneltä kieltänyt. Tämän johdosta Jumala rankaisi naista 18 eri tavalla, joista yksi rangaistus on pakko käyttää huivia.[161]

Peittävässä pukeutumisessa on useita asteita. Voidaan käyttää vain hiukset peittävää huivia tai sitten peittää myös kaula ja hartiat (hijab).[162][163] Jos myös kasvot peitetään, kyseessä on niqab.[164] Pitkää huntua nimitetään yleensä jilbabiksi, ja sitä käytetään yhdessä niqabin kanssa. Kaikkein peittävin asu on koko vartalon peittävä burka, jota käytetään muun muassa Afganistanissa.[157] Huivin käyttö on yleistynyt, minkä yhtenä syynä on katsottu olevan Saudi-Arabiasta lähtöisin olevan wahhabilaisuuden leviäminen.

Huivin käyttö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koska peittävä pukeutuminen on islamin määräys, monet naiset käyttävät huivia uskonnollisista syistä.[165][166] Toiset tekevät sen pakosta.[167][166] Eräiden muslimien, kuten Suomen tataarien mielestä riittää, että pukeutuu yhteiskunnan yleisten normien mukaisesti.[157] Sylvia Akar ja Tuula Sakaranaho toteavat, että on selvää, että musliminaisten käyttämä huivi herättää voimakkaita kielteisiä tunteita kaikissa Euroopan maissa.[168]

PEW-tutkimuskeskuksen vuonna 2013 tekemän kansainvälisen kyselyn mukaan huomattava osa muslimeista kannattaa naisen oikeutta valita itse käyttääkö huivia vai ei. Laajinta itsemääräämisen kannatus oli Itä-Euroopan maissa (88 %) ja vähäisintä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (40 %). Suhteellisen vähäistä itsemääräämisoikeuden kannatus oli myös Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä ja Etelä Aasiassa (53–56 %). [23]

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Politiikka, johtajuus ja uskonto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraani toteaa naisten johtajuudesta seuraavaa: "Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan" .[169] Haditheista löytyy naisten johtajuutta koskevia lausumia. Esimerkiksi al-Tirmidhi kertoo Profeetan sanoneen: "Sellainen kansa ei koskaan menesty, joka antaa johtajuuden naiselle".[170] [171] Toisaalta perimätieto kertoo joissakin vaikutusvaltaisista naisista, jollainen oli Muhammedin lempivaimo Aiša.

Eräät muftit ovat sitä mieltä, että islam sallii naisten johtajuuden niillä aloilla, joihin he ovat päteviä, mutta näihin ei kuulu perjantairukouksen johtaminen tai armeijan komentaminen. [172] Uskonnollisiin tehtäviin naisia ei juuri valita.[173] On kuitenkin myös muutamia naispuolisia imaameja, sillä imaamin asema perustuu siihen, että henkilö hankkii ympärilleen uskovien joukon, joka hyväksyy hänet rukouksen johtajaksi. Esimerkiksi Tanskassa vaikuttaa suomalaistaustainen naisimaami.[174] Nainen ei kuitenkaan saa johtaa miestä rukouksessa eli toimia imaamina, jos paikalla on mies.[175]

Islamilainen laki asettaa rajoituksia naisen yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Silti islamilainen maailma tuntee myös naisjohtajia. Sulttaanien lempivaimoilla oli myös poliittista valtaa. Sellainen oli 1500-luvulla intialainen Mumtaz Mahal, suurmoguli Shah Jahānin lempivaimo, jonka muistoksi tämä rakennutti Taj Mahalin. Ensimmäinen nainen islamilaisen maan johdossa oli Pakistanin pääministeri Benazir Bhutto (1953 –2007). Hänet murhattiin islamilaisessa itsemurhaiskussa.[176] 2000-luvulla Bangladeshin pääministerinä oli Begum Khaleda Zia.[177]

Muslimiveljeskuntaa lähellä oleva Jamal Badawi arvio naisten roolia johtajana seuraavasti: "On lääketieteellinen tosiasia, että kuukautisten ja raskauden aikana naiset läpikäyvät monia fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia. Tällaiset muutokset saattavat ilmetä kriisitilanteiden aikana, mikä vaikuttaa naisen päätöksentekoon, puhumattakaan ylimääräisestä rasituksesta. Lisäksi tietyt päätökset vaativat järkiperäisyyden maksimointia ja tunneperäisyyden minimointia - ja tämä vaatimus ei ole sopusoinnussa naisen vaistomaisen luonteen kanssa -- naisen ja miehen välillä on luontaisia ja kiistämättömiä eroja, ilman että erolla tässä tarkoitetaan toisen paremmuutta toiseen nähden. Ero viittaa pikemminkin siihen, että sukupuolet täydentävät toisiaan elämässä."[178]

Lainsäädäntö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Naisiin kohdistuva syrjintä on lainsäädännössä kaikkein yleisintä juuri islamilaisissa maissa ja on sitä suurempaa, mitä enemmän lainsäädäntö perustuu islamiin.[179][180] Naisten taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet ovat niissä keskimäärin heikompia kuin ei-islamilaisissa maissa. Erot ovat erityisen suuria poliittisten oikeuksien kohdalla. [179] Eri maiden välillä on kuitenkin paljon eroja. Esimerkiksi Syyria eroaa lainsäädännön suuremman tasa-arvon perusteella muista islamilaisista maista. Syyria oli ensimmäinen muslimimaa, jossa naiset saivat äänioikeuden, mikä tapahtui 1949. Käytännössä naisten syrjintä on Syyriassakin massiivista, kuten syyrialaistaustainen Wafa Sultan on osoittanut.[181] Monissa maissa lainsäädännön muutokset ovat vieneet islamilaiseen suuntaan, jolloin naisten asema on vastaavasti heikentynyt.[179] Ehkä kaikkein ankarimmin naisia syrjivässä muslimimaassa eli Saudi-Arabiassa naisia koskevat rajoitukset ovat viime aikoina lieventyneet.[182]

Eri maiden lainsäädäntöä vertailleet tutkijat toteavat johtopäätöksenä, että islamilainen šaria-laki ei sovi yhteen sukupuolten tasa-arvoisuuden kanssa.[179] Muitakin mielipiteitä on silti esitetty. On esimerkiksi korostettu, että monien islamilaisten maiden perustuslaissa mies ja nainen on määritelty tasa-arvoisiksi. Ongelmana olisivat siten yksittäisten lait ja niiden epätasa-arvoinen soveltaminen käytäntöön.[183] On esitetty, että yksi suurimmasta syistä epätasa-arvoon olisi islamin asemesta monien muslimimaiden epävakaa poliittinen tilanne, esimerkiksi demokratian puute, taloudellinen epävarmuus ja uskonnollisten ääriliikkeiden nousu. Niistä huolimatta joissain muslimimaissa on tehty onnistuneita uudistuksia, kuten Turkissa, Tunisiassa ja Marokossa.[184] Samaten Iranissa naisten koulutustaso on korkea ja näkyvyys yhteiskunnassa suhteellisen hyvä verrattuna muihin islamilaisiin Aasian maihin.[185]

Länsimainen kuva musliminaisista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Anton Hickel, Roxelane ja sulttaani, 1780.

1700-luvulta lähtien länsimaiden kuvaa muokkasi arabiasta ranskaksi käännetty Tuhannen ja yhden yön tarinat, jonka kuvaukset haaremeista loivat seksuaalisävytteisiä näkemyksiä naisten asemasta orientissa. Samalla tulivat muotiin orientaalishenkiset teatteriesitykset ja oopperat. 1800-luvulla Egypti ja Algeria innostivat taidemaalareita ja runoilijoita.[186] 1900-luvun alun naisten aseman parantuminen länsimaissa sai naisliikkeet arvostelemaan muslimimaiden naisten asemaa.[187]

Palestiinalais-yhdysvaltalainen Edward W. Said kirjoitti vuonna 1978 runsaasti huomiota herättäneen kirjan "Orientalismi", jossa hän väitti, että jokainen eurooppalainen itämaista puhuessaan oli rasisti ja imperialisti.[188]

Länsimainen kritiikki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Islamilainen käsitys naisten asemasta ei joka suhteessa vastaa länsimaisia näkemyksiä. Niinpä islamilaiset maat tekevät usein varaumia naisten asemaa koskeviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Esimerkiksi YK:n yleissopimus naisten syrjinnän poistamisesta ei ole sellaisenaan yleensä kelvannut muslimimaille. Kaikkiaan 19 muslimimaata on tehnyt siihen varaumia, jotka muuttavat sopimuksen sisältöä.[189]

Islamin ulkopuolelta tuleva länsimainen arvostelu on nostanut esiin seikkoja šaria-laissa, joita se pitää loukkauksina naisten oikeuksia kohtaan. Tällaisia ovat muun ohella huntupakko[190], lapsiavioliitot[191][192][193], moniavioisuus[193][194], tyttöjen sukupuolielinten silpominen[195], naisten alistaminen miehen määräysvaltaan[196][197], seksiorjuus[194], miehen oikeus lyödä naista,[198][193] perintöoikeuden rajoitukset[199][193], pakkoavioliitot,[193] naisten heikompi asema todistajana oikeudessa, naisten kivittäminen kuoliaaksi,[200] avioero-oikeuden rajoitukset[193] sekä rajoitukset osallistua julkiseen elämään.

Kritiikkiä naisen asemasta islamissa ovat esittäneet varsinkin länsimaihin muuttaneet ja islamista luopuneet naiset.[201][181] Sen sijaan ihmisoikeusjärjestöt eivät juuri ole esittäneet arvostelua.[202][203] Jotkut ovat jopa puolustaneet kasvot peittävän burkan ja niqabin käyttöä.[204] Islamilaiset käsitykset ovatkin saaneet puolustajia myös lännessä. Julkisuuden henkilöt ovat verranneet islamia sosiaalidemokratiaan [205][206] tai pitäneet lestadiolaisuuden suhtautumista naisiin omille arvoilleen vieraampana kuin islamia.[206]

Vastauksia kritiikkiin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Islamilaiset vastaukset länsimaiseen arvosteluun ovat vaihdelleet. Islamiin kääntyneet eurooppalaiset naiset ovat katsoneet, että media luo väärää kuvaa naisen asemasta islaminuskossa. "Nainen on timantti, jota mies haluaa suojella. Mies ei halua kätellä vierasta naista, koska hän kunnioittaa naista niin paljon. Musliminaisena on helppo elää, koska naista arvostetaan niin paljon", toteaa suomalainen "islamiin palannut" nainen.[207]

Muslimit ovat myös vedonneet miesten ja naisten erilaisiin tehtäviin.[4] Muslimifeministit ovat katsoneet, että Koraanin määräykset koskevat vain tiettyä historiallista aikaa ja paikkaa tai ovat lievempiä kuin väitetään. Esimerkiksi naisten itsemääräämisoikeuden puute koskisi vain talousasioita.[208][209] Muslimit ovat myös keskenään eri mieltä monista faktaväitteistä, kuten kuuluuko tyttöjen sukupuolielinten silpominen islamiin vai ei, tai voidaanko islamissa avioliittoon pakottaa vai ei. Näihin kysymyksiin vastaukset löytyvät oppineiden antamista fatwoista.

Liberaalit muslimifeministit ovat korostaneet profeetta Muhammedin myönteistä esikuvaa ja islamin kulta-ajan oloja, minkä jälkeen vasta naisten asema islaminuskossa olisi heikentynyt.[210] He ovat myös vedonneet siihen, että Koraanin lupa lyödä naista oli tarkoitettu vähentämään väkivaltaa ja saamaan miehet kohtelemaan naisia paremmin kuin ennen islamia, jolloin elettiin "tietämättömyyden aikaa".[209] Toinen esimerkki tietämättömyyden ajasta on tyttölasten hautaaminen elävältä, mistä vasta islam teki lopun. Orientalisti Hans Jansen on pitänyt kuitenkin "tietämättömyyden aikaa" vain teologisena eikä historiallisena käsitteenä.[211]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Islamilaiset lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik). Beltsville, Maryland: amana publications, 2017. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)
 • al-Tabari: The History of al-Tabari, vol. IX, The Last Years of the Prophet. University of New York Press, 1990. Teoksen verkkoversio.
 • Islamilainen avioliitto. IQRA – Islam yhdistys ry, 2013.
 • Ouakrim-Soivio, Najat: Nainen ja islam. Helsinki: Naisten kulttuuriyhdistys, 1998. ISBN 951-97930-0-3.
 • Siddiqui, Mona: Kuinka Koraania luetaan. (How to read the Qur’an, 2007.) Suomentanut Petri Stenman. Helsinki: Like, 2007. ISBN 978-952-471-984-1.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Naik, Zakir: The Quran & Moder Science. Compatible or Incompatible?, s. 46. Darussalaam, 2007. Teoksen verkkoversio.
 2. Naisten oikeudet islamissa 2000–2020 "On kuitenkin tosiasia, että Jumala viisaudessaan on säätänyt, että kaikki elävät olennot on luotu pareittain". Islamopas.com. Viitattu 19.11.2020.
 3. Koraani 36:36 (käännös: Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran): The Noble Quran "Glory be to the One Who created all ˹things in˺ pairs—˹be it˺ what the earth produces, their genders, or what they do not know!". Quran.com.
 4. a b c Sarah Sheriff: Naisten oikeudet islamissa Islamopas.com. 2000–2019.
 5. Islam uskomme, s. 84. Suomen islamilainen yhdyskunta, 1993.
 6. Lindvall, Jenni: Muutos on mahdollinen Voima. 4.10.2018. Viitattu 19.11.2020.
 7. a b Jonathan Brown: Scripture, Legal Interpretation and Social Praxis in the Islamic Tradition: The Cases of Polygamy and Slavery. Teoksessa: Religious Minorities in Christian, Jewish and Muslim Law (5th-15th Centuries) Toim. Nora Berend ym., s. 99–113. Turnhout, 2017.
 8. Siddiqui 2007, s. 98
 9. Hämeen-Anttila, Islamin käsikirja, 2004, s. 89
 10. Imam Asim Khan: Who has the right to interpret the Qur’an? Islam21C.com. 22.12.2015.
 11. al-Tirmidhi: The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips (Engl. reference) Vol. 5, Book 44, Hadith 2951.
 12. a b Shirazi, Naser Makarem: Question 54: Interpretation of Qur’an Based On Personal Views Philosophy of Islamic Laws. Al-Ilam.org. Viitattu 19.11.2020 "Muslim scholars and commentator of Qur’an are unanimous on the view that no one has the right to interpret the ayats of Qur’an according to one's personal view and opinion.".
 13. Jaakko Hämeen-Anttila: Islamin käsikirja, s. 160–161. Otava, 2004.
 14. Antero Leitzinger: Islamin myyttejä – tarua vai totta? Teoksessa: mitä muslimit tarkoittavat? (Toim Tuomas Martikainen ja Tuula Sakaranaho), s. 172. Savukeidas, 2011.
 15. How to deal with an ill-conduct wife Fatwa No: 85402. 1.5.2003. Islamweb.net. (englanniksi)
 16. a b Hämeen-Anttila, 2004, s. 163
 17. Martin A. Klein: Historical Dictionary of Slavery ans Abolition. 2nd edition. s. xxiv Bowman & Littlefield. (englanniksi)
 18. al-Tabari: The History of al-Tabari, vol. IX, The Last Years of the Prophet, s. 141. University of New York Press, 1990. (englanniksi)
 19. al-Tabari: The History of al-Tabari, vol. IX, The Last Years of the Prophet, s. 141. University of New York Press, 1990. (englanniksi)
 20. Wood, Graeme: What ISIS Really Wants The Atlantic. 3/2015. Viitattu 27.2.2015. (englanniksi)
 21. Youssef M. Ibrahim: Muslim Edicts Take on New Force. The New York Times, osa 1, sivu 14, 12.2. 1995. Artikkelin verkkoversio.
 22. Muhammed Kutub: Islam ja nainen: Osa 1 Väärinkäsityksiä Islamista Islamopas.com. 2000–2019.
 23. a b c d The World’s Muslims: Religion, Politics and Society 30.4.2013. PEW Research Center. (englanniksi)
 24. a b Terence Handley MacMath: Interview: Mona Siddiqui writer and academic Church Times. 10.5.2013 "I have never been asked to speak in a mosque. They would think me far too secular or too liberal.".
 25. a b Hämeen-Anttila 2004, s. 165
 26. Siddiqui 2007, s. 99
 27. Siddiqui 2007, s. 106
 28. Ibn Hisham: Profeetta Muhammadin elämäkerta, s. 255–284. Basam Books, 1999.
 29. Ibn Hisham: Profeetta Muhammadin elämäkerta, s. 255–284. Basam Books, 1999.
 30. a b Jansen. H.: Mohammed. Eine Biographie, s. 291. Verlag C.H. Beck, 2008.
 31. Siddiqui 2007, s. 107
 32. Imam Asim Khan: Who has the right to interpret the Qur’an? Islam21C.com. 22.12.2015.
 33. Hämeen-Anttila, Islamin käsikirja, 2004, s. 163
 34. al-Tirmidhi: The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips (Engl. reference) Vol. 5, Book 44, Hadith 2951. (englanniksi)
 35. Hämeen-Anttila, 2004, s. 92
 36. a b Sahih Bukhari 6:9:301 QuranX.com. (englanniksi)
 37. a b al-Bukhari: Menstrual Periods. Vol. 1, Book 6, Hadith 301 The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips. Haettu 1.3.2020. sunnah.com.
 38. a b Rosie Duivenbode & Aasim I. Padela: The Problem of Female Genital Cutting: Bridging Secular and Islamic Bioethical Perspectives Perspectives in Biology and Medicine, Volume 62, Number 2, s. 273–300 10.1353/pbm.2019.0014. Spring 2019.
 39. Islam Uskonnot Suomessa. 2007. Kirkon tutkimuskeskus ym..
 40. Akar & Tiilikainen, 2009, s. 2
 41. Minna Rosvall: Ympärileikattuja synnyttäjiä pelkästään Tyksissä joka viikko Yle Uutiset. 14.10.2018.
 42. Anna-Sofia Berner & Heidi Piiroinen: Klitoriksen korjausleikkaus on silvotuille naisille ”kuin näön palauttaminen sokealle”, sanoo Somalian presidentiksi pyrkivä Fadumo Dayib Helsingin Sanomat, Sunnuntai. 31.10.2016.
 43. Jaakko Hämeen-Anttila: Kulttuurien kollisio (Archive.org) Oikeuslaitospäivä. 19.3.2010. Valtakunnansyyttäjänvirasto.
 44. Jaana Hevonoja: Tyttöjen silpominen on Suomessa rikos Yle uutiset. 18.3.2019.
 45. Sosiaali- ja terveysministeriö: [Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estämisen toimintaohjelma Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estämisen toimintaohjelma] Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:1, s. 11. 2019.
 46. Timo Kiiski: Yksi väärinkäsitys ärsyttää sukupuolielinten silpomista vastaan taistelevaa Solomie Teshomea: ”Mikään uskonto ei vaadi tyttöjen ympärileikkauksia” Iltalehti. 7.12.2019.
 47. Reuters: Tyttöjen ympärileikkausten vastustus lisääntyy YLE Uutiset. Ulkomaat. 22.1.2010.
 48. al-Bukhari: Sahih al-Bukhari, Book 67, Hadith 69 sunnah.com.
 49. Al-Bukhari: Wedlock, Marriage (Nikaah)- Vol. 7, Book 62, Hadith 64 The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips. Haettu 1.3.2020. sunnah.com.
 50. Sahih Bukhari 6:9:301 QuranX.com. (englanniksi)
 51. Muslim: Sahih Muslim sunnah.com.
 52. Sunan al-Dawud sunnah.com.
 53. Marriage laws which contradict Islamic law 3-11-2004 – Ramadan 21, 1425. Islamweb.net.
 54. Ajatollah Khomeini, 1980, s. 102
 55. Patrick Sookhdeo: Understanding Islamic Theology, s. 130. Isaac Publishing, 2013. (englanniksi)
 56. Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik), s. 459 (k32.1-4). amana publications, 2017. (englanniksi)
 57. Jesus and Muhammad 2 Rays Of The Same Light: Profound Similarities, Shared Perspectives, And Congruence In Their Teaching: Karim Shabazz, s. 18. Bryteminds, 2018. Teoksen verkkoversio.
 58. Aboulfaouz, S., Hammoud-Rouhe, M., Onniselkä, S. & Sorsa, H.: Salam – islamin polku 5–6, s. 86. Opetushallitus, 2015.
 59. Ibn Hisham: Profeetta Muhammadin elämäkerta (suom. Jaakko Hämeen-Anttila), s. 449–450. Basam Books, 1999.
 60. Tabari: The History of al-Tabari. Volume IX. The Last Years of the Prophet., s. 113. State University of New York Press, 1990. (englanniksi)
 61. Search results Farewell sermon (The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips) sunnah.com. (englanniksi)
 62. T. Omar Moros: Fraudulent Translation of Muhammad's 'Last Sermon' to Make It Egalitarian Islam Watch. 18.8.2009.
 63. S.F.H. Faizi: Sermons of the Prophet, s. 145–148. Kitab Bhavan, 1991/1997.
 64. a b Ghazali: Councel for Kings (kääntänyt F.R.C. Bagley, s. 164. Oxford University Press, 1964. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)
 65. Siddiqui 2007, s. 108
 66. Jaakko Hämeen-Anttila: Islamin käsikirja, s. 160–161. Otava, 2004.
 67. a b c Jaakko Hämeen-Anttila, 2004, s. 170
 68. Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik), s. 30 (c21-c2.5). amana publications, 2017.
 69. a b Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: [http://www.cirp.org/library/cultural/aldeeb1/ To Mutilate in the Name of Jehovah or Allah: Legitimization of Male and Female Circumcision] Medicine and Law, Volume 13, Number 7–8: Pages 575–622. 1994. (englanniksi)
 70. a b c d e f Anne-Sofie Roald: Women in Islam: The Western Experience, s. 243. Routledge, 2001.
 71. a b Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik), s. 59. amana publications, 2017.
 72. Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Muslims’ genitalia in the hands of the clergy. Religious arguments about male and female circumcision. Male and Female Circumcision, 131–171, 1999.
 73. Female circumcision (Answered according to Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za) IslamQA. (englanniksi)
 74. Does female circumcision have its place in Islaam (Answered according to Hanafi Fiqh by Muftisays.com) IslamQA. (englanniksi)
 75. Jaakko Hämeen-Anttila: Islamin käsikirja, s. 162. Otava, 2004.
 76. Joseph Schacht: The Origins of Muhammadan Jurisprudence, s. 1. Clarendon Press, 1950. ISBN 0-19-825357-5.
 77. a b Aldeeb Abu-Salieh, Sami A.: To Mutilate in the Name of Jehovah or Allah: Legitimization of Male and Female Circumcision. Medicine and Law, 1994, 13. vsk, nro 7–8. Artikkelin verkkoversio.
 78. Islam does not support female circumcision Ghanaweb. (englanniksi)
 79. Berg, R. C., & Denison, E. (2012). "Does Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) Affect Women's Sexual Functioning? A Systematic Review of the Sexual Consequences of FGM/C". Sexuality Research and Social Policy 9: 41–56. doi:10.1007/s13178-011-0048-z. 
 80. Female circumcision Islamweb.net.
 81. Female Genital Mutilation/Cutting: A global concern 2016. United Nations Children’s Fund.
 82. The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips sunnah.com.
 83. Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik), s. 59, e4.3. amana publications, 2017.
 84. At least 200 million girls and women alive today living in 30 countries have undergone FGM/C Unicef. (englanniksi)
 85. Country profile: FGM in Ethiopia 2013. 28toomany.org. (englanniksi)
 86. New study in Oman shows high prevalence of FGM all over the country Woman Living Under Muslim Laws. 2014. (englanniksi)
 87. a b c d Where in Asia is FGM practiced? Stop FGM in Middle East. Viitattu 19.10.2020.
 88. Thomas von der Osten-Sacken & Thomas Uwer: Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?. Middle East Quarterly, 14 (1) 29–36, 2007. Artikkelin verkkoversio.
 89. Kidanu Gebremariam, Demeke Assefa, & Fitsum Weldegebreal: Prevalence and associated factors of female genital cutting among young adult females in Jigjiga district, eastern Ethiopia: a cross-sectional mixed study. Internationaö Journal of Womens Health, vol. 8: 357–365., 2016. Artikkelin verkkoversio.
 90. http://www.svt.se/nyheter/sverige/konsstympning-utbrett
 91. Hämeen-Antila, Jaakko: Uusi islamin käsikirja, s. 253. Otava, 2017.
 92. Philip Carl Salzman: Culture and Conflict in the Middle East, s. 13. Humanity Books, 2008. (englanniksi)
 93. Hämeen-Anttila 2004, s. 170–171
 94. Reliance of the Traveller, 2017, 714
 95. Cook, Michael: Forbidding Wrong in Islam, s. 34. Cambridge University Press, 2003.
 96. Michael Cook: Forbidding Wrong in Islam, s. 13. Cambridge University Press, 2003.
 97. Ayaan Hirsi Ali, 2016, s. 138
 98. Ayaan Hirsi Ali: Harhaoppinen. Miksi islam tarvitsee nyt uskonpuhdistusta, s. 136-152. Scanria, 2016.
 99. a b Michael Cook: Forbidding Wrong in Islam, s. 3-4. Cambridge University Press, 2003. (englanniksi)
 100. Reliance of the Traveller, 2017, s. 720–724
 101. Reliance of the Traveller, 2017, s. 583 (o1.0)
 102. Akar & Tiilikainen 2009, s. 14.
 103. Akar & Tiilikainen 2009, s. 15.
 104. a b Akar & Tiilikainen 2009, s. 25.
 105. a b c d e f g Islamilainen avioliitto, s. 47–56. IQRA – Islam yhdistys ry., 2013.
 106. Child Marriage is a Death Sentence for Many Young Girls 2012. Unicef.
 107. Maria Mustranta: Islamilaista oikeutta Helsingissä Helsingin Sanomat. Sunnuntai. 2.8.2009. Viitattu 7.10.2020.
 108. Akar & Tiilikainen 2009, s. 18.
 109. a b Akar & Tiilikainen, 2009, 10
 110. Islamilainen avioliitto, 2013, s. 32–33
 111. Reliance of the Traveller, s. 518–519 (m3.4). amana press, 2017.
 112. Islamilainen avioliitto, 2013, s. 26
 113. Islamilainen avioliitto, s. 30–31. IQRA, Islamilainen yhdistys ry., 2013.
 114. a b c Islamilainen avioliitto, 2013, s. 27
 115. Ajatollah Khomeini, 1980, s. 101
 116. Reliance of the Traveller, s. 512 (m2.3)
 117. a b Akar & Tiilikainen 2009, s. 22.
 118. Ajatollah Khomeini, 1980, s. 101–102
 119. Islamilainen avioliitto, 2013, s. 43
 120. Islamilainen avioliitto, 2013, s. 43–44
 121. Islamilainen avioliitto, 2013, s. 39
 122. Ajatollah Khomeini, 1980, s. 107
 123. Ajatollah Khomeini: Ajatollahin ajatuksia. Poliittisia, filosofisia, yhteiskunnallisia ja uskonnollisia kannanottoja, s. 101. Karisto, 1980.
 124. Tim Stickings: Scandal of young Iraqi girls sold for sex in temporary 'pleasure marriages' that can last as little as an hour – as one Shia cleric claims it is 'no problem at all' to wed a nine-year-old MailOnline. 4.10.2019. Daily Mail.
 125. Islamilainen avioliitto, 2013, s. 42
 126. Hämeen-Anttila, Islamin käsikirja, 2004, s. 169
 127. Hasso, Frances: Consuming Desires: Family Crisis and the State in the Middle East, s. 1, 81. Leland Stanford Junior University, 2011.
 128. Akar & Tiilikainen 2009, s. 23.
 129. a b Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik), s. 619 (012). amana publications, 2017. (englanniksi)
 130. Umdat al-Salik, 2017, 593 (05.4)
 131. Hämeen-Anttila, 2004, 168
 132. Jaakko Hämeen-Anttila: Johdatus Koraaniin, s. 164. Gaudeamus, 2006.
 133. Ibn Majah: Sunan Ibn Majah. English reference Vol. 3, Book 20, Hadith 2566 Sunnah.com. The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips. (englanniksi)
 134. Fernandez-Morera, D.: The Myth of the Andalusian Paradise. Muslims, Christians and Jews under Islamic Rule in Medieval Spain, s. 145. ISI Books, 2016.
 135. https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/ 30.4.2013. PEW Research Center.
 136. Islam uskomme, 1993, 81
 137. Ibn Majah: Hadith. English reference: Vol. 3, Book 10, Hadith 2018 Sunnah Ibn Majah. sunnah.com. (englanniksi)
 138. Hämeen-Anttila, 2004, s. 164
 139. Rulings of divorce I Islamweb Ramadan. (englanniksi)
 140. His wife wants to leave him for another man Fatwa No: 350365. 14.11.2017. Islamweb.net. (englanniksi)
 141. Husband must follow steps to discipline wife in order Fatwa No: 357901. 3.1.2018. Islam web.net. (englanniksi)
 142. Islam uskomme, 1993, s. 82
 143. Akar & Tiilikainen 2009, s. 26.
 144. Akar & Tiilikainen 2009, s. 27.
 145. Akar & Tiilikainen 2009, s. 28.
 146. Akar & Tiilikainen 2009, s. 29.
 147. Girls’ education – the facts 2013. Unesco. (englanniksi)
 148. Global education monitoring report 2019: gender report: Building bridges for gender equality 2019. Unesco. (englanniksi)
 149. Gender and EFA 2000-2015: achievements and challenges;EFA global monitoring report 2015;gender summary, s. 10–11. Unesco, 2015. Teoksen verkkoversio.
 150. Ian D.Morris: A mosque, a muslimah and a little white lie Tidbits of wisdom on the origins of islam. 28.2.2014. (englanniksi)
 151. Ian D. Morris: Fatima al-Fihri: modern legends, medieval sources iandavidmorris.com. 28.2.2014.
 152. Ian D.Morris: A mosque, a muslimah and a little white lie Tidbits of wisdom on the origins of islam. 28.2.2014.
 153. Extraordinary Women from the Golden Age of Muslim Civilisation | 1001 Inventions www.1001inventions.com. Viitattu 5.3.2019.
 154. Wolfsun, Raya: Concerning “Mariam” Al-Asturlabiya rayawolfsun.com. 6.2.2015.
 155. Akar & Tiilikainen 2009, s. 30.
 156. Akar & Tiilikainen 2009, s. 38.
 157. a b c Akar & Tiilikainen 2009, s. 41.
 158. Luxenberg, Chr.: ”Der Koran zum “islamischen Kopftuch””, C. Burgmer (toim.): Streit um den Koran, s. 88. Verlag Hans Schiler, 2007.
 159. Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik), s. 512 m2.3. amana publications, 2017. ISBN 0-915957-72-8. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)
 160. A woman has to veil her face at times of Fitnah Fatwa No: 61134. 2.9.2015. Islamweb.net.
 161. Ghazali: Councel for Kings (kääntänyt F.R.C. Bagley, s. 164. Oxford University Press, 1964. Teoksen verkkoversio. (englanniksi) "The Lord, be He praised, punished women with eighteen things - - 10) The fact that she must keep her head covered inside the house"
 162. Hijab Merriam-Webster Dictionary.
 163. Lehtinen, I., Abdellahi, E. J., & Telaranta, M.: Islam yhteinen uskomme, s. 103. Opetushallitus, 2011.
 164. niqab Merriam-Webster Ddictionary.
 165. Eve Väyrynen: Musliminaiset kertovat: Tämän takia pidän huivia enkä kättele vieraita miehiä YLE Uutiset. YLEX. 23.11.2015. Viitattu 15.9.2020.
 166. a b Sylvia Akar ja Tuula Sakaranaho, 2004, s. 184
 167. Anu Kerttula: Iranissa tuomioistuin tyrmää naisten huiviprotestit – kuva ilman huivia voi poikia jopa 10 vuoden vankeustuomion YLE Uutiset. Iran. 29.7.2019. Viitattu 15.9.2020.
 168. Sylvia Akar ja Tuula Sakaranaho: Huivi – naisen alistaja? Teoksessa: Ihmisoikeudet ja islam (toim. Kristiina Kouros ja Susan Villa), s. 188. LIKE, 2004.
 169. Koraani – Naisten suura (4:34) Islamopas.com.
 170. ay-Tirmidhi: Jami` at-Tirmidhi, Vol. 4, Book 7, Hadith 2262 sunnah.com. Viitattu 3.1.2021.
 171. at-Tirmidhi: 33 Chapters On Al-Fitan, Jami` at-Tirmidhi 2262 The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips. sunnah.com.
 172. Abu Amina Elias: Can women be leaders in Islam? Faith in Allah. 22.8.2013.
 173. Ouakrim 1998, s. 12.
 174. Elina Kervinen: Pohjoismaiden ensimmäinen naisimaami on suomalaistaustainen, ja hän haluaa ravistella miesten valtaa Helsingin Sanomat. Ulkomaat. 7.5.2016.
 175. [commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Ruling on a woman leading men in prayer] 29.3.2005. Islam Question & Answer. Viitattu 3.1.2021.
 176. Pakistanin oppositiojohtaja Bhutto murhattu 27.12.2007. YLE Uutiset.
 177. Zia, Begum Khaleda Banglapedia. National Encyclopedia of Bangladesh. 21.12.2015.
 178. Jamal A. Badawi, Phd: Naisen asema islamissa (Alkuteos: The Status Of Woman In Islam) Islamopas.com. Viitattu 29.10.2020.
 179. a b c d Gouda, Moamen & Potrafke, Niklas: Gender Equality in Muslim-Majority Countries 2016. Econstor.
 180. Gouda, M. & Potrafke, N.: Gender Equality in Muslim-Majority Countries. Economic Systems, 40,4, 683–689, 2016. Artikkelin verkkoversio.
 181. a b Sultan, Wafa: A God who Hates. (Time Magazine valitsi Wafa Sultanin sadan vaikutusvaltaisimman naisen joukkoon maailmassa vuonna 2006). St. Martin¨s Griffin, 2011. Teoksen verkkoversio.
 182. Saudi-Arabia sallii naisten matkustavan ilman miespuolisen valvojan hyväksyntää Helsingin Sanomat. Ulkomaat. 2.8.2019.
 183. Akar & Tiilikainen 2009, s. 46.
 184. Akar & Tiilikainen 2009, s. 47.
 185. Hämeen-Anttila 2004, s. 171.
 186. Ouakrim 1998, s. 18.
 187. Ouakrim 1998, s. 19.
 188. Ibn Warraq: Defending the West. A Critique of Edward Said's Orientalism, s. 409. Prometheus Books, 2007.
 189. Kouros, Kristiina: Islam ja naisten ihmisoikeudet. Teoksessa: Kristiina KOuros & Susn Villa (toim.) Ihmisoikeudet ja islam., s. 173–174. Like, 2004.
 190. Teija Laakso: Iran langetti naisaktivisteille vuosikymmenien vankeustuomion huntupakon rikkomisesta maailma.net. 19.8.2019.
 191. Mervi Oksanen: Hämeen-Anttila lapsimorsiamista: Perustuu islamin lakiin mtv-uutiset. 12.3.2014.
 192. Storhaug, 2017, s. 209
 193. a b c d e f Riitta Latvio, Satu Mustonen & Ilari Rantakari (toim.): Imaamit Suomessa. Imaamikoulutusselvitys 2013, s. 8. Kultuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry., 2013.
 194. a b Storhaug, 2017, s. 207
 195. Tomi Ervamaa: Isku islamin ytimeen Armotta kärjistävän Ayaan Hirsi Alin mielestä naisten sorto on osa islamia Helsingin Sanomat. Kirja-arvostelut. 18.9.2005.
 196. Storhaug, Hege: Islam. Yhdestoista vitsaus, s. 201–2006, 423–424. Kiuas, 2017.
 197. Linda Rantanen: 99 raipaniskua Iltalehti. 1.7.2020.
 198. Storhaug, 2017, s. 202–203
 199. Storhaug, 2017, s. 212
 200. Ayaan Hirsi Ali: Harhaoppinen. Miksi islam tarvitsee nyt uskonpuhdistusta, s. 32. Scanria, 2016.
 201. Ayaan Hirsi Ali: Neitsythäkki : islam, nainen ja fundamentalismi. (Valitut Palat valitsi Hirsi Alin vuoden eurooppalaiseksi vuonna 2006). Otava, 2005.
 202. Hakusanalla 'islam' löytyi 5 osumaa ihmisoikeusliitto.fi. 2020.
 203. Hakutulokset 2020. Amnesty International.
 204. Johanna Latvala: Mikä burkassa pelottaa? Fingo. Suomalaiset kehitysjärjestöt. 25.5.2010.
 205. Storhaug, 2017, s. 145 ("islamin arvot ovat kuten sosiaalidemokraateilla, kuten eräs ministeri minulle sanoi")
 206. a b Elina Grundström: Islam on hieno uskonto Vihreä lanka, pääkirjoitus. 9.10.2009.
 207. Eve Väyrynen: Musliminaiset kertovat: Tämän takia pidän huivia enkä kättele vieraita miehiä YLE Uutiset YLEX. 23.11.2015.
 208. Hämeen-Anttila 2004, s. 167
 209. a b Maria Manner: Koraani naisten silmin Helsingin Sanomat. 20.9.2019.
 210. Siddiqui 2007, s. 100
 211. Jansen. H.: Mohammed. Eine Biographie, s. 97. Verlag C.H. Beck, 2008.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Manji, Irshad: Islamin kahdet kasvot: Hätähuuto suvaitsevaisuuden ja muutoksen puolesta. (The trouble with Islam: A Muslim's call for reform in her faith, 2004.) Suomentanut Tiina Sjelvgren. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 51-31-3076-2.
 • Swarup, R. (1994). Woman in islam. New Delhi: Voice of India.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]