Tämä on lupaava artikkeli.

Islam ja naiset

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Naisen asema islamissa perustuu pyhiin kirjoituksiin ja uskonoppineiden niistä tekemiin tulkintoihin. Islam katsoo, että Jumala viisaudessaan on luonut kaikki elävät olennot pareittain.[1] Sukupuolia on kaksi, mies ja nainen, ja kumpikin on luotu toimimaan omassa roolissaan. [2] Luonnolliseen työnjakoon kuuluu, että mies vastaa suurimmasta osasta taloudellisia velvollisuuksia, kun taas nainen on varustettu kantamaan suurempaa vastuuta lasten synnyttämisestä ja kasvattamisesta. Tämä roolin mukainen erikoistuminen ei vähennä miesten ja naisten välistä täyttä tasa-arvoa yhtäältä ihmisinä ja toisaalta muslimeina.[2] Islamilaisen käsityksen mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo saavutettiin islamissa jo tuhat neljäsataa vuotta sitten.[3]

Islamin ulkopuolelta tuleva länsimainen arvostelu on nostanut esiin joitakin asioita šaria-laissa, joita se pitää loukkauksina naisten oikeuksia kohtaan. Tällaisia ovat huntupakko[4], lapsiavioliitot[5][6], moniavioisuus[7], tyttöjen sukupuolielinten silpominen[8], naisten alistaminen miehen määräysvaltaan[9][10] seksiorjuus[7], miehen oikeus lyödä naista[11], perintöoikeuden rajoitukset[12], naisten heikompi asema todistajana oikeudessa, naisten kivittäminen kuoliaaksi[13] sekä rajoitukset osallistua julkiseen elämään. Perusteellista islamin naiskuvan kritiikkiä ovat esittäneet länsimaihin muuttaneet ja islamista luopuneet naiset.[14][15] Sen sijaan suomalaiset ihmisoikeusjärjestöt eivät juuri ole puuttuneet naisten asemaan islamissa.[16][17] Islamin arvomaailmaa on lännessä sen sijaan voitu verrata sosialidemokratiaan.[18][19]

Islamilaiset vastaukset länsimaiseen arvosteluun ovat vaihdelleet. Yhtäältä on vedottu miesten ja naisten erilaisiin tehtäviin.[2] Toisaalta on voitu sanoa, että Koraanin määräykset koskevat vain tiettyä historiallista yhteyttä eli tiettyä aikaa ja paikkaa. Esimerkiksi naisten itsemääräämisen puute koskisi vain talousasioita.[20] On myös vedottu siihen, että Koraanin antama lupa lyödä naista oli todellisuudessa tarkoitettu vähentämään väkivaltaa ja saamaan miehet kohtelemaan naisia paremmin kuin ennen islamia, jolloin elettiin "tietämättömyyden aikaa".[21] Muuan esimerkki tästä ajasta on ollut tyttölasten hautaaminen elävältä, mistä vasta islam olisi tehnyt lopun. Orientalisti Hans Jansen on kuitenkin pitänyt tietämättömyyden aikaa kauhuineen pikemminkin teologisena kuin historiallisena todellisuutena. [22] On myös korostettu profeetta Muhammedin myönteistä esikuvaa ja islamin kulta-ajan oloja, minkä jälkeen vasta naisten asema islaminuskossa olisi huonontunut.[23]

Kun tarkastellaan islamin suhtautumista naisiin, voidaan erottaa kolme sääntötasoa: ensinnäkin kirjoitukset, jotka katsotaan pyhiksi, toiseksi niiden uskonnollinen tulkinta, ja kolmanneksi se, mitä muslimit oikeasti tekevät.[24] Islamissa ensimmäisenä tasona ovat Koraani ja hadith-kirjallisuus. Toisen tason muodostavat oppineiden antamat lainopilliset tulkinnat (fiqh) pyhistä kirjoituksista. Kolmas taso on muslimiväestöjen keskuudessa esiintyvät tosielämän käytännöt. Sukupuolten välisistä suhteista on viime vuosikymmenten aikana tullut kiistelty aihe myös islamissa. Muslimiyhteisöt eivät ole löytäneet kaikissa asioissa yhteistä säveltä.[25]

Kulttuuritausta ja šaria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Huiviin pukeutunut tunisialainen nainen.

Islam on yli miljardin ihmisen uskonto, mistä johtuen se on moniääninen ja moni-ilmeinen.[26] Moni-ilmeisyyttä lisää myös islamin ei-hierarkkinen luonne, jossa jokainen mufti on oikeutettu tulkitsemaan islamia ja antamaan fatwoja, jotka edustavat islamin virallista kantaa. Tämän seurauksena islam hyväksyy myös keskenään ristiriitaisia näkemyksiä, jolloin enemmistön kanta kullakin alueella tulee vallitsevaksi. Islam onkin tämän mukaisesti jakautunut useisiin alueellisiin lakikoulukuntiin eli madhhabeihin.[27] Moniäänisyys ei kuitenkaan tarkoita vapaamielisyyttä, sillä oppineiden yksimielisyys (ijmá) on islamissa tärkeä periaate.

Islamin ensimmäisinä vuosisatoina se levisi nopeasti laajalle alueelle eikä ainoastaan muuttanut paikalliskulttuureja vaan myös sopeutui joustavasti paikallisiin tapoihin ja olosuhteisiin.[28] Islam syntyi paimentolaiselämää harjoittavassa klaaniyhteiskunnassa, jonka haasteisiin se tarjosi toimivia vastauksia. Taustansa takia islamilla on toisaalta ollut vaikeuksia levitä oikeusvaltioperiaatteita noudattaviin järjestyneisiin valtioihin.[29]

Islam ei ole pelkästään uskonto, eikä edes henkilökohtainen elämäntapa, vaan myös katsomus, joka ottaa kantaa koko yhteiskunnan järjestämistapaan. Islamin ydin on uskonnollinen laki, šaria, joka ymmärretään ikuiseksi ja muuttumattomaksi Jumalan laiksi ja ainoaksi, jota yhteiskunnassa tarvitaan. Šaria säätelee monissa islamilaisissa yhteisöissä avioliittoa, avioeroa, lasten huoltajuutta, elatusta ja perinnönjakoa. Šaria on myös rikoslaki ja viime kädessä valtiosääntö, joka vaatii uskovaisten komentajalle eli kalifille yksinvaltaa.[30]

Islamin ja poliittisten olojen sovittaminen yhteen vaihtelee eri maissa eikä juuri missään vastaa puhdasoppista tulkintaa, jossa koko yhteiskunta olisi alistettu šarialle. Turkissa lainsäädäntövalta on eriytetty uskonnosta, kun taas esimerkiksi Iranissa maallisille laeille täytyy saada uskonnollisen vartijainneuvoston hyväksyntä.[31]

Nainen Koraanissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraani antaa useita määräyksiä miesten ja naisten keskinäisestä asemasta ja sukupuolisuhteista. Tavalliset muslimit eivät silti lue uskontonsa määräyksiä suoraan Koraanista, vaan saavat ne uskonoppineiden antamina tulkintoina. Tulkinnat pohjautuvat Koraaniin sekä Muhammedista kerrottuihin tarinoihin eli haditheihin.[27] Seuraavia lainauksia Koraanista ja hadtiheista ei tule pitää islamin suorina näkemyksinä vaan aineistona, jota uskonoppineet käyttävät.

Käsky alistua miehen tahtoon[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraanin ehkä yleisimmin kriittisessä mielessä lainattu kohta sukupuolten suhteista on Naisten suuran jae 4:34.[32] Se antaa miehelle oikeuden käyttää ennaltaehkäisevää väkivaltaa vaimoa vastaan, jos mies epäilee vaimon olevan uppiniskainen.

»Mies on naisen pää, koska Jumala on toisia suosinut enemmän kuin toisia ja koska mies elättää vaimoaan. Hurskas vaimo on nöyrä ja vartioi siveyttään, koska Jumala on antanut sen vartioitavaksi. Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten tottelee teitä,älkää ahdistako häntä enää. Jumala on korkea, mahtava. (4:34)»

Tätä kolmiportaista ohjetta suositellaan toisinaan edelleen. Jotkut uskonoppineet katsovat, että väkivallan tulee kuitenkin olla jo Muhammedin antaman ohjeen mukaan kevyttä (ei lyöntejä kasvoihin, ei haavoja, ei luunmurtumia). [33]

Moniavioisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraani hyväksyy moniavioisuuden.[34] Islamin moniavioisuudelle on esikuvansa juutalaisuudessa, jossa se oli sosiaalipoliittinen keino huolehtia orvoista ja leskistä (Jesaja 1: 17). Ehtona useamman vaimon ottamiselle oli kaikkien vaimojen tasapuolinen kohtelu (2. Moos 21: 10). Koraani toistaa nämä Vanhan Testamentin ohjeet:

»”Jos pelkäätte, ettette kykene olemaan oikeudenmukaisia orvoille, ottakaa niin monta vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, ettette osaa olla tasapuolisia vaimoillenne, ottakaa vain yksi vaimo tai orjattarianne.” (4:3)»

Orjattaret[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Orjuus on virallisesti lakkautettu kaikissa muslimimaissa, viimeisenä Omanissa vuonna 1970.[35] Koraani kuitenkin hyväksyy orjuuden (esim. 4:24), ja Muhammed oli itsekin orjanomistaja. Islamin salliva suhtautuminen orjuuteen on tuonut ilmiön siellä täällä uudelleen pinnalle – esimerkkinä islamilaiset äärijärjestöt Boko Haram ja ISIS, jotka ovat 2000-luvulla palauttaneet orjuuden hallitsemilleen alueille. Bosnian sodan aikana muslimimaailman suosituin saarnaaja, kairolainen šeikki Metwali el-Shaarawi julisti, että muslimeille on luvallista orjuuttaa sotavankinsa ja raiskata vangitut naiset.[36]

»Samoin (ovat kielletyt teiltä) kaikki naidut naiset lukuunottamatta niitä orjattaria, jotka ovat joutuneet haltuunne (oston tai sodan kautta). Nämä rajat on Jumala teille määrännyt. (4:24)»

Perintöoikeus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraani määrää, että tyttö perii vain puolet pojan osuudesta (4:11).[34] Sääntö on monien muslimien mielestä oikeudenmukainen, koska miehellä on harteillaan perheen taloudelliset rasitteet.[37] Todellisuudessa monet muslimit kannattavat samaa perintöoikeutta sekä pojille että tytöille. Vuonna 2013 tehdyn kyselyn mukaan vähäisintä tasa-arvoisen perintöoikeuden kannatus oli Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, missä vain neljäsosa muslimeista kannatti sitä. Suurinta se oli Balkanilla, missä kaksi kolmasosaa muslimeista oli yhtäläisen perintäoikeuden kannalla. [38]

Keskustelua Koraanin määräyksistä (Mona Siddiqui)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Islamin tutkimuksen professori, brittimuslimi Mona Siddiqui katsoo, että Koraani asettaa erityisen haasteen niille, jotka haluavat nähdä sen edistäneen miesten ja naisten yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta. Hän esittää kolme näkökohtaa, jotka voisivat kuitenkin puhua asian puolesta: 1) Koraani antoi naisille sellaisia oikeuksia, jotka patriarkaalinen järjestelmä on myöhemmin kumonnut; 2) Koraani (kenties) paransi naisten asemaa, vaikka ei täyteen tasa-arvoon saakka (myös esim. Hämeen-Anttila [39]), ja 3) vaikka Koraani antoikin miehille oikeuden päättää naisten asioista, näillekin jäi omat oikeutensa.[40]

Siddiqui katsoo myös, että tulkinnoissa tulisi ottaa huomioon tapahtumien historiallinen tausta. Esimerkiksi moniavioisuus olisi sallittu tietyin ehdoin, koska profeetta Muhammedin käymässä Uhudin taistelussa yhteisöön oli jäänyt orpoja ja leskiä, jotka tarvitsivat suojelua.[41] Ibn Hishamin mukaan taistelussa kuolikin 65 muslimia,[42] mutta tapahtumaa on toisaalta väitetty epähistorialliseksi.[43]

Siddiqui katsoo lisäksi, että Koraanin määräykset koskevat aikaa, jolloin miehet ymmärrettiin perheen elättäjiksi. Talouksien rakenne on kuitenkin muuttunut, jolloin miehet ja naiset pystyvät elättämään toinen toisiaan.[44] Näin ollen Koraanin määräykset eivät näiltä osin koskisi enää nykyaikaa.

Siddiquin näkemykset edustavat liberaalien, sivistyneiden muslimien pyrkimyksiä muuttaa perinteistä islamia. Siddiqui ei kuitenkaan ole mufti, joten hänen näkemyksillään ei ole virallista asemaa. Islam kieltää tavallista maallikkoa itse tulkitsemasta Koraania. Saadakseen tietää, mikä on islamin kanta johonkin asiaan, muslimin on kysyttävä sitä islamilaiselta uskonoppineelta, joka osaa tulkita Pyhää kirjaa. Perjantairukouksen jälkeen imaamit ovat yleensä käytettävissä tähän tarkoitukseen. Al-Tirmidhi esittää hadithin, jonka mukaan ibn Abbas kuuli Jumalan lähettilään sanoneen: " Se, joka selittää Koraania omin päin, on ansainnut tulisen istuimen." [45]

Nainen hadith-kertomuksissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraaniin sisältyvä lainsäädäntö on rajallista, mutta sitä täydentää islamilaisessa kalifaatissa 800-luvulta lähtien koottu profeetta Muhammedista kertonut suullinen muistitieto. Se on julkaistu hadith-kokoelmissa, joista tärkeimmän muodostaa sunnien ja myös šiiojen arvostama kuuden kirjan kokoelma. Pääosa islamilaisesta laista ei löydy Koraanista vaan näistä teoksista, mutta niidenkin tulkinta kuuluu islamilaiselle papistolle eli ulamalle. Kokoelmista löytyy toisinaan Koraanin jakeita jyrkempiä ohjeita naisten alistamiseksi.

Naisten huonommuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muhammed katsoi naisten olevan miehiä huonompia sekä älykkyydessä että uskonnossa.[46][47] Huonommuus älykkyydessä näkyi Muhammedin mukaan siinä käytännössä, että vasta kahden naisen todistus vastasi oikeudessa yhden miehen todistusta. Huonommuus uskonnossa kävi ilmi siitä, että kuukautisten aikana naisen rukous tai pyhiinvaellus eivät tuoneet hänelle ansioita.[46][47]

Ympärileikkaus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Silpomisen kohteeksi joutuneiden osuus 15−49-vuotiaiden keskuudessa vuonna 2004-2015.[48]

Suomalaiset lähteet kertovat säännöllisesti, että tyttöjen ympärileikkaus ei kuulu islamiin.[49][50][51][52][53][54] Sen katsotaan olevan vain afrikkalaista heimoperinnettä. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön laatima Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estämisen toimintaohjelma toteaa, että "tyttöjen silpoinen ei kuulu minkään uskonnon oppeihin."[55] Perusteluna vedotaan usein siihen, että Koraani ei mainitse asiaa.[56] Islamilainen šarialaki ei kuitenkaan perustu yksin Koraaniin vaan sen ohella myös hadith -kertomuksiin. Naisten ympärileikkausta suosittelevia tai sen määrääviä haditheja on tärkeissä kuuden kirjaan kuuluvissa kokoelmissa, kuten Sunan Abu Dawud (41:5251), Sahih Muslim (3:684) ja Al-Muwatta (2:19:71)[57] sekä hanbalilaisen fiqh-koulukunnan perustajan Ahmad ibn Hanbalin kokoelmassa Ahmad Ibn Hanbal (5:75). Asia on niin selvä, että Suomessa yksikään imaami ei ole vielä tuominnut tyttöjen ympärileikkausta.[58]

Toinen tavallinen vastaväite on, että silpominen on vanhempi perinne kuin islam, joten silpominen ei kuulu islamiin.[59] Silpominen kuitenkin kuuluu islamiin, jos se sisältyy islamilaiseen šarialakiin. Islamissa on viisi suurta lakikoulukuntaa, joiden mielipiteet osittain eroavat toisistaan. Šaria luokittaa teot viiteen ryhmään: 1) pakollisiin, 2) suositeltaviin, 3) neutraaleihin, 4) loukkaaviin ja 5) kiellettyihin.[60] Lakikoulukunnista kolme pitää tyttöjen ympärileikkausta suositeltavana, mikä tarkoittaa, että sen laiminlyönnistä ei rangaista, mutta ympärileikkaus tuottaa ansioita Paratiisiin pääsemiseksi. Tällaisia koulukuntia ovat malakilainen[61][62], hanbalilainen[63][62] ja šiialainen koulukunta.[64][61][62]

Koulukunnista yksi eli shafi'lainen koulukunta (mm. Somalia ja Etiopia) pitää tyttöjen ympärileikkausta pakollisena, mikä tarkoittaa, että sen laiminlyömisestä seuraa rangaistus. Kyse on vieläpä suuresta leikkauksesta, johon kuuluu klitoriksen poistaminen (arab. bazr). [62] Šariakäsikirjassa Reliance of the Traveller tosin esiintyy tieto, että koulukunta vaatisi vain klitoriksen hupun (arab. bizr) poistamista. [63] Orientalisti Anne-Sofie Roaldin mukaan se on käännösvirhe.[62]

Viides eli hanafilainen koulukunta jakautuu mielipiteissään. Ympärileikkaus on hanafilaisten muftien mukaan joko suositeltavaa[65] tai pelkästään luvallista eli islamin kannalta neutraalia.[66][62] Hanafi on islamin suurin lakikoulukunta, jota seurataan muun muassa Turkissa ja Keski-Aasiassa. Yksikään koulukunta ei siis pidä tyttöjen ympärileikkausta islamia loukkaavana tai kiellettynä.[57] On silti yksittäisiä mufteja, jotka ovat tätä mieltä. Heidän kantansa edustaa myös islamia.

Islaminuskon kanta eri asioihin perustuu uskonoppineiden esittämiin näkemyksiin. Elävää islamia edustavat uskonoppineiden islamilaisten muftien antamat kirjalliset lausunnot eli fatwat. Jaakko Hämeen-Anttila toteaa, että fatwat ovat yksittäisen oppineen islamilaisiin lähteisiin perustuva lainopillinen mielipide, jota ei voi kumota. On kuitenkin mahdollista antaa toisia fatwoja, jotka ovat ristiriidassa entisten kanssa. Tällöin ne kaikki ovat voimassa ja ilmaisevat islamin vaihtelevaa käsitystä kyseisestä asiasta.[67] Fatwat eivät liioin ajan myötä menetä totuusarvoaan, mutta on luonnollista, että muslimit seuraavat oman moskeijansa oppineiden neuvoja. Islamin kantaa tyttöjen ympärileikkaukseen ei siten voi ilmaista vain sanoilla kyllä tai ei, vaan se ilmenee jopa satojentuhansien uskonoppineiden mielipiteissä. Oppineiden autonomisesta asemasta huolimatta heitä sitoo islamin vaatimus yksimielisyydestä (ijma).

Asian monimutkaisuutta kuvaa kuitenkin ristiriitaisten fatwojen antaminen. Egyptin fatwa-komitean kokoelmissa on kolme naisten ympärileikkausta koskevaa fatwaa.[68] Ensimmäinen (28.5.1949) toteaa, että naisten ympärileikkaus ei ole pakollista. Toinen fatwa (23.6.1951) ei hyväksy siitä luopumista, ja kolmas (29.1.1981) pitää sitä pakollisena. Pakollisuutta korostavan fatwan antoi sunni-islamin arvostetuimman uskonnollisen korkeakoulun eli Al-Azharin yliopiston suurimaami ja Egyptin suurmufti Muhammad Sayyid Tantawy. Suurimaamia pidetään epävirallisesti ylimpänä uskonnon tulkkina sunni-islamin piirissä.[68] Kokonaisuudessaan fatwat ilmaisevat, että naisten ympärileikkaus on suositeltavaa tai pakollista.

Vuonna 2005 Kairon Al Azhar-yliopiston professori Ahmend Talib, joka oli Sharia-tiedekunnan dekaani, sanoi, että "Kaikki naisten ympärileikkauksen muodot ovat pahoinpitelyä ja rikoksia eivätkä kuulu islamiin." Lausunto ei kuitenkaan ollut fatwa, vaan afrikkalaisessa konferenssissa esitetty mielipide.[69] Talib kertoi myös, että Saudi-Arabiassa ei ole yhtään ympärileikattua naista. Vuonna 2012 tehty tutkimus osoitti silti, että tapa on käytössä myös Saudi-Arabiassa, vaikka viralliset tilastot puuttuvat. Ympärileikatuilla saudinaisilla tyyppiä III oleva radikaali ympärileikkaus oli lisäksi yleisempi kuin lievemmät tyypit I tai II.[70]

Qatarin Wakfin ja uskonnollisten asioiden ministeriön hallinnoima islam.web on yksi maailman suosituimmista islamilaisista sivustoista. Se sisältää useita myös 2000-luvulla annettuja fatwoja naisten ympärileikkauksesta.[71]

Lapsiavioliitot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muhammedin kerrotaan avioituneen 50-vuotiaana vain 6-vuotiaan Aishan kanssa tämän isän, Abu Bakrin, suostumuksella. Profeetta oli sukupuoliyhteydessä Aishan kanssa tämän ollessa yhdeksän vuotta.[72] [73][74] Hadith -kokoelmat Sahih Muslim[75] ja Sunan Abi Dawud [76] antavat samat ikärajat. Profeetan esimerkkiä käytetään oikeuttamaan eräissä islamilaisissa maissa käytössä olevia lapsiavioliittoja.[77]

Sulkeminen kotiin ja peittävä pukeutuminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Burka on käytössä Afganistanissa.

Al-Tirmidhin kirjaaman hadithin mukaan profeetta sanoi: "Nainen on pidettävä piilossa, sillä kun hän menee ulos, paholainen katsoo häntä." [78] Hadithit sisältävät huivin käyttöä koskevia ohjeita, ja niissä pään ja kaulan ja mahdollisesti myös kasvot peittävä huivi katsotaan Koraanin määräämäksi (33:59).

Orjuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keskiaikainen šariakäsikirja Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik) kertoo Muhammedin antamista ohjeista orjuuden suhteen. Kirjan mukaan ”valloitetun maan naiset ja lapset ovat saalista ja orjia”. Kaikki kuuluu ensin imaamille, ja kun hän on ottanut oman viidenneksensä, loput annetaan niille sotilaille, jotka ovat osallistuneet sotaan (k32.1) Jos isä ja äiti on otettu orjiksi, myös lapset ovat orjia, sillä orjuus periytyy. Orjat ja orjattaret ovat heidän isäntänsä omaisuutta, ja hän voi kohdella heitä haluamallaan tavalla. Käsikirja korostaa, että orjan tyytyväisyydestä ei tarvitse välittää (k32.2). Joka omistaa orjattaren voi käyttää häntä mielensä mukaan seksuaaliseen nautintoon. Orjattaren seksuaalinen tyydyttyminen ei ole tärkeää. Isäntä saa myös lainata orjatartaan toiselle miehelle seksuaalista kanssakäymistä varten ilman orjattaren suostumusta (k32.3).[79]

Muhammedin jäähyväissaarna[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Islamilaisen perimätiedon mukaan Muhammed piti maaliskuun 6. päivänä vuonna 632 eli kolme kuukautta ennen kuolemaansa kuuluisan puheensa Arafatin vuorella lähellä Mekkaa. Saarna on rinnastettu Jeesuksen vuorisaarnaan, koska se oli profeetan opetusten samanlainen kiteytys.[80] Vuonna 2015 julkaistun peruskoulun islamin oppikirjan mukaan:

"Profeetta muistutti naisten oikeuksista ja siitä, miten naiset ja miehet olivat kaikki tasa-arvoisia. Profeetta muistutti miehiä heidän velvollisuudestaan kohdella vaimoaan hyvin ja ystävällisesti, sillä he olivat toistensa kumppaneita ja tukijoita... Profeetta julisti Allahin luoneen kaikki ihmiset tasavertaisiksi riippumatta ihonväristä, sosiaalisesta asemasta tai uskosta... Moni katsoo tämän jäähyväissaarnan olleen ensimmäinen ihmisoikeuksien julistus." [81]

Ibn HIsham on ensimmäinen historiallinen lähde, joka kertoo Muhammedin puheesta. Hänen kirjoituksensa on 800-luvun alusta eli kirjoitettu noin 200 vuotta puheen jälkeen. Hishamin mukaan Muhammed puhui seuraavasti:

Teidän oikeutenne on, että vaimonne eivät anna kenenkään, jota te inhoatte, astua vuoteeseenne, ja etteivät he tee selkeää säädyttömyyttä. Jos he näin tekevät, Jumala on antanut teille luvan välttää heitä vuoteessa ja lyödä heitä, mutta ei liian kovasti. Jos he pidättäytyvät näistä asioista, heillä on oikeus saada kohtuullinen elatus ja vaatetus. Neuvokaa naisia lempeästi. He ovat teidän vankejanne, eikä heillä ole valtaa omien asioittensa suhteen, mutta te olette ottaneet heidät Jumalan teille uskomaksi velvoitteeksi, ja teillä on oikeus nauttia heistä sukupuolisesti Jumalan sanojen mukaan.”[82]

Islamin ehkä kuuluisin oppinut, 900-luvun alussa eli 300 vuotta myöhemmin kirjoittanut al-Tabari selostaa jäähyväispuheen naisia koskevan kohdan tarkasti samoin kuin kuin Ibn Hisham. Tabarilla katsotaan olleen Hishamin tavoin käytössään 700-luvulta peräisin oleva, nyt jo kadonnut Ibn Ishaqin käsikirjoitus. Ainoa poikkeus on, että Tabari ei verrannut naisia orjiin vaan kotieläimiin ('awānin). [83] Oppikirjan esittämää versiota puheesta ei löydy liioin 800-luvun hadith-kokoelmista. Jäähyväissaarnan osalta hadith-kokoelmat mainitsevat vain kaksi vaimoja koskevaa asiaa: he eivät saa taloudessa ottaa käyttöönsä mitään ilman aviomiehen lupaa, ruoka mukaan lukien, eivätkä poistua kotoa ilman aviomiehen lupaa.[84]

Tutkija T. Omar Moros pitää nykyisin levinneitä Muhammedin jäähyväissaarnan versioita väärennöksinä, joiden alkuperä löytyy vuonna 1991 julkaistusta kirjasta "Sermons of the Prophet". [85][86]

Uskonoppineiden erilaisia näkemyksiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1000-luvulla elänyt al-Ghazali on islamin tärkeimpiä teologeja ja mystikkoja. Hän oli persialainen ja kotoisin Iranin Khorasanista. Ghazali kirjoitti persialaisia perinteitä noudattaen teoksen Councel for Kings, jossa annetaan neuvoja hallitsijoille. Luku 7 käsittelee naisten hyviä ja huonoja puolia. Ghazalin mukaan Eeva teki syntiä syödessään Paratiisissa hedelmän, jonka Jumala oli häneltä kieltänyt. Tämän johdosta Jumala rankaisi naista 18 tavalla. Rangaistukset olivat seuraavia:[87]

1) kuukautisvuoto,

2) synnyttäminen,

3) naisen erottaminen isästään ja äidistään ja naittaminen vieraalle,

4) raskaus,

5) itsemääräämisoikeuden puuttuminen,

6) pienempi perintöosuus,

7) naisesta on helppo ottaa avioero, mutta hän ei voi itse erota,

8) miehellä voi olla neljä vaimoa, mutta naisella vain yksi aviomies,

9) nainen joutuu pysyttelemään suljettuna kotiinsa,

10) huivipakko,

11) vasta kahden naisen todistus vastaa yhden miehen todistusta,

12) nainen ei saa poistua asunnostaan ilman läheisen sukulaisen seuraa,

13) miehet saavat ottaa osaa perjantairukoukseen ja paastopäivien rukouksiin, mutta naiset eivät,

14) naiset eivät ole päteviä johtajiksi tai tuomareiksi,

15) ansiokkuutta on tuhat lajia, joista vain yksi koskee naisia, kun taas 999 koskee miehiä,

16) jos naiset ovat moraalittomia, heitä kidutetaan ylösnousemuksessa vain puolet muiden määrästä,

17) aviomiehen kuollessa vaimon pitää odottaa neljä kuukautta ennen kuin voi mennä naimisiin uudelleen,

18) jos aviomies ottaa heistä eron, heidän on odotettava kolme kuukautta (tai kolme kuukautiskiertoa) ennen kuin voivat mennä uudestaan naimisiin.[87]

Naisia kohtaan osoitetaan islamin pyhissä kirjoituksissa ja uskonoppineiden teksteissä myös arvonantoa. Muhammedin vaimoja Khadijaa ja Aišaa käsitellään asiantuntevina, hyveellisinä, älykkäinä ja omista asioistaan päättävinä. Muhammedin ruokakuntaa kuvataan – moniavioisuuden puitteissa – ihanteelliseksi perhe-elämäksi, jossa hän suhtautui naisiin myötämielisesti ja avokätisesti. Vapaamielistä suuntaa edustavat muslimit katsovat monien hadithien olevan vastoin Koraanin ydinsanomaa, joka on vaatimus keskinäisestä rakkaudesta ja ymmärryksestä avioliitossa.[88]

Vapaamielisten tulkintojen ongelma on, että islamin tulkitseminen ei ole jokamiehen oikeus vaan kuuluu uskonoppineille, jotka tarvittaessa antavat asiaa koskevan lausunnon eli fatwan. On täysin mahdollista, että vapaamielinen mufti antaa vapaamielisen fatwan, joka poikkeaa muftien enemmistön näkemyksistä. Tällöin se on yksi islamilainen käsitys muitten joukossa. Ristiriitaiset mielipiteet uskonnon yksityiskohdista kuuluvat islamin monimuotoisuuteen.[89]

Heimoperinteet vai islam?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Monissa islamilaisissa maissa, varsinkin syrjäseuduilla, harjoitetaan rinnakkain kolmea oikeudellista näkökantaa: maallista lakia, islamin lakia ja perinteisiä heimotapoja. [39] Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan eräissä tavoissa ei ole kysymys šariasta vaan heimoperinteistä, jotka voivat olla hyvin vanhakantaisia esimerkiksi Afganistanissa tai Saudi-Arabiassa.[90]

Sukuelinten silpominen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan naisten ympärileikkaus tunnetaan lähinnä vain mustan Afrikan, Sudanin ja Egyptin muslimien parissa, mutta myös saman alueen muiden uskontojen piirissä. Sen sijaan sitä esiintyy korkeintaan rajoitetusti islaminuskoisilla Aasian -puolisilla alueilla tai Pohjois-Afrikassa. Niinpä se ei olisi islamin vaatima tapa vaan vanha heimoperinne. [90] Tyttöjen ympärileikkaus on silti yleistä nimenomaan muslimivaltioissa ja näyttää myös levinneen juuri islamin mukana Aasiaan. Sitä puolustavat islamilaiset oppineet oikeuttavat käytännön ortodoksiseen hadith-kirjallisuuteen vedoten. Esimerkiksi hanbalistisen fiqh-koulukunnan perustajan Ahmad ibn Hanbalin kokoelma Ahmad Ibn Hanbal (5:75) toteaa, että ympärileikkaus on miehille välttämätöntä mutta naisille kunniallista. Naisten ympärileikkausta koskevia haditheja on muissakin tärkeissä kokoelmissa, kuten Sunan Abu Dawood (41:5251), Sahih Muslim (3:684) ja Al-Muwatta (2:19:71).[91] Kaikki sunnilaisen islamin neljä lainopillista koulukuntaa ovat pitäneet sitä vähintään luvallisena, ja shafi'laisessa koulukunnassa klitoriksen poistaminen on pakollista (mm. Somalia ja Etiopia).[92]

Naisten ympärileikkausta esiintyy Afrikan maista muun muassa Somaliassa (98%), Guineassa (96%), Egyptissä (91%), Sudanissa (88%), Eritreassa (89%), Malissa (89%)[93] ja Etiopiassa (74%).[94] Tyttöjen ympärileikkausta esiintyy Afrikan ulkopuolella useimmissa muslimimaissa, kuten Oman 90%,[95] Jemen 23% ja Irakin Kurdistan 8%. Se on käytössä myös Saudi Arabiassa, Bahrainissa, Qatarissa, Syyriassa, Afganistassa, Pakistanissa, Kuwaitissa ja Palestiinassa. Aasiassa tyttöjen ympärileikkausta esiintyy lähinnä niissä maissa, joissa on muslimienemmistö. Afrikassa ympärileikkausta esiintyy myös sellaisten heimojen keskuudessa, jotka eivät ole muslimeja. Nämä heimot elävät kuitenkin muslimiväestöjen läheisyydessä, kuten Egyptin koptit[96] tai Etiopian somalit.[97]. Tapa on siirtynyt muslimien mukana myös Eurooppaan. Ruotsissa on havaittu, että 47 % Iranista, Irakista ja Kurdistanista tulleista tytöistä on leikattuja.[98]

Kunniaväkivalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toinen heimotapa on niin sanottu kunniaväkivalta johon voivat kuulua myös kunniamurhat. Tavan katsotaan useissa heimokulttuureissa puhdistavan miehen ja suvun kunnian. Sosiaaliantropologi Philip Carl Salzman katsoo kunniaväkivallan kuuluvan klaanikulttuuriin. Paimentolaiselämässä valtiovalta on kaukana ja sosiaalisten normien noudattamista valvoivat sen takia perheet ja suvut itse. Perheenjäsenen syyllistyminen normien rikkomiseen katsottiin koko perheen tai suvun häpeäksi. Perhettä tai sukua painostettiin siten puuttumaan asiaan. [99]

Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan kunniamurha on islamin lain silmissä yksiselitteisesti rikos, sillä islamin laki kieltää murhaamisen ylipäänsä ja erityisen jyrkästi toisen muslimin murhaamisen.[100] Islamilaisessa laissa ei olekaan kunniamurhan käsitettä. Kunniaväkivaltaa ja kunniamurhaa vastaava ilmiö on kuitenkin niin sanottu hyvään kehottamisen ja pahan kieltämisen periaate (Koraani 3:104), jonka on tulkittu oikeuttavan äärimmäisessä tapauksessa myös murhan. [101]

Hyvään kehottaminen ja pahan kieltäminen tarkoittaa islamissa jokamiehen oikeutta puuttua toisten tekemisiin, jos šarian sääntöjä rikotaan. Michael Cookin mukaan periaate velvoittaa lähinnä aikuisia tai aikuisuuden kynnyksellä olevia vapaita muslimimiehiä, mutta periaatteessa se velvoittaa jokaista muslimia.[102] Orientalisti Patricia Crone on todennut, että "islamilainen laki velvoittaa noudattajiaan puuttumaan tilanteeseen, jos he näkivät muiden uskovien olevan mukana syntisessä toiminnassa ja suostuttelemaan tai jopa pakottamaan heidät lopettamaan."[103] Ayaan Hirsi Ali katsoo, että juuri tämä on islamilainen perustelu perheissä harjoitettavalle kunniaväkivallalle, silloin kun erimielisyyksien aiheena ovat šariaa koskevat asiat.[104]

Michael Cook on julkaissut periaatteesta laajan tutkimuksen vuonna 2001. Hänen mukaansa periaate esiintyy Koraanin jälkeen myös hadith -kirjallisuudessa, kunnes al-Ghazali 1000-luvulla antoi sille klassisen muotoilun.[105] Al-Ghazali loi 1000-luvulla väliintulolle askelmat. Hänen kirjoituksensa löytyy šaria-lakikirjan Reliance of the Traveller liitteestä Q. Ghazali kertoo, että periaatteen mukaisessa väliintulossa on kahdeksan tasoa. Ensimmäinen on rikkomuksen luotettava todistaminen, viides aste on jo käsiksi käyminen esimerkiksi rikkomalla luvattomat musiikki-instrumentit, seitsemäs aste on lyöminen ja potkiminen, ja kahdeksas aste aseiden käyttö, mikä merkitsee synnintekijän tappamista.[106] Šariakäsikirjan tulkinnan mukaan isä tai äiti saa tappaa lapsensa tai lapsenlapsensa ilman, että siitä seuraa rangaistus.[107] Kyseessä on kuitenkin vain Jumalan lain tulkinta (fiqh), ja asiasta voi löytyä muitakin tulkintoja.

Sosiaaliset suhteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perhe[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Étienne Dinetin maalaus Femmes traversant le lit asséché de l'oued Bou-Saâda 1800-luvulta.

Useimmat islamilaiset maat eivät ole hyvinvointivaltioita, joissa tarjolla olisi laaja sosiaaliturva. Tämä vaikuttaa perherakenteeseen tavoilla, jotka ovat pikemminkin yhteydessä heimoperinteisiin ja köyhyyteen kuin itse uskontoon.

Useimmissa alhaisen tulotason maissa, olipa islamilainen tai ei, perhe sisältää vanhempien ja lasten lisäksi isovanhemmat, vanhempien sisarukset ja serkut. Perhe on köyhissä maissa sosiaalinen ja taloudellinen turvaverkko, jossa yhteistyötä ja jaettua vastuuta pidetään itsestään selvänä. Yksinelävät miehet ja naiset ovat harvinaisia. Myös eronneet ja lesket palaavat usein perheensä pariin.[108] Köyhissä maissa lasten saaminen on tärkeää. Heimoperinteiden mukaisesti pojat jatkavat isän sukulinjaa, ja tytöt tulevat avuksi kotitöihin. Aikuisikäiseksi kasvettuaan lapset elättävät vanhuksensa.[109]

Avioliitto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perinteinen islamilainen avioliitto, nikah, on kahden suvun välinen sopimus. Se on myös miehen ja naisen välinen sopimus. Musliminainen voi mennä naimisiin ainoastaan muslimimiehen kanssa.[110] Muslimimies voi mennä naimisiin myös juutalaisen tai kristityn kanssa, mutta ei ateistin tai muun monijumalaisen.[111]

Lapsiavioliitot ovat yleisiä joissakin muslimimaissa. Eräissä niistä jopa yli puolet tytöistä naitetaan ennen 18 vuoden ikää. Tällaisia maita ovat ainakin Bangladesh (64 %), Guinea (63 %), Mali (71 %), Niger (75 %) ja Tshad (72 %). [112]

IQRA-islamyhdistyksen suomen kielellä julkaiseman avioliitto-oppaan mukaan aviollisen elämän säännöt ovat islamissa "selkeät ja sopusoinnussa oikeamielisen ihmisluonnon kanssa". [111] Mies on naisen johtaja, jolla on "auktoriteetti hänen ylitsensä ja se henkilö, joka korjaa häntä, jos hän kallistuu pois siitä, mikä on oikein". [111] Islamin uskonoppineet ovat yksimielisiä siitä, että aviomiesten on pakollista elättää vaimojaan sillä ehdolla, että nämä ovat miehensä saatavilla eivätkä kapinoi.[111] Elatusvelvollisuus perustuu siihen, että naisen tulee olla miehensä saatavilla, eikä hänellä ole oikeutta lähteä aviokodistaan ilman miehen lupaa. Vaimon tulee totella miestään kaikessa, mikä on islamin lakien mukaan sallittua.

Miehen on kohdeltava vaimojaan tasapuolisesti mitä tulee miehen kanssa vietettyy aikaan ja elatukseen. Jos uusi vaimo on neitsyt, tulee miehen pysyä hänen kanssaan seitsemän vuorokautta häistä. Jos vaimo ei ole neitsyt aika on kolme vuorokautta.[111] Miehen tulee kohdella vaimoaan ystävällisesti.

Vaimon tulee palvella miestään ja kohdella häntä hyvin. Vaimo ei saa ottaa vastaan vieraita kotiin ilman miehen lupaa eikä poistua kotoa ilman miehensä lupaa. Ulkoinen kaunistautuminen kuuluu vain miehelle. Vaimon tulee osoittaa kiitollisuutta miehelleen velvollisuuksien täyttämisestä. Jos vaimo kokee, että hänen oikeutensa ovat puutteellisia, hänen tulee kääntyä ensisijaisesti itseensä ja miettiä, ovatko omat velvollisuudet suoritettu ihanteellisesti ja missä kohtaa niitä voisi vielä parantaa.[111]

Lasten kasvatus ja kodinhoito ovat vaimon vastuulla. Nykyaikana perinteiset sukupuoliroolit ovat muuttuneet ja yhä useampi nainen käy töissä kodin ulkopuolella.[113]

PEW-tutkimuskeskuksen kyselyn mukaan islamilaisissa maissa noin 90% muslimeista katsoi, että vaimon tulee totella miestään. Balkanilla ja Itä-Euroopassa luku oli kaikkein alin, vain 43 %.[38]

Tutustuminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muslimien avioliitot ovat perinteisesti olleet suurelta osin järjestettyjä liittoja[114], mikä ei suinkaan tarkoita pakkoavioliittoa. Suhteeseen ei saa pakottaa, vaan siihen vaaditaan molempien puolisoiden suostumus.[115] Näin on silloin, kun nainen on neitsyt. Muussa tapauksessa häntä on ainakin kuultava. Hadithin mukaan "neitsyttä ei tule antaa avioliittoon ilman hänen suostumustaan." [116]

Jotkut avioliitot solmitaan lyhyen tapaamisen jälkeen tai ilman tapaamista, mutta saattavat silti olla menestyviä.[117] Naisen on saatava suostumus liittoon holhoojaltaan, joka on hänen isänsä, veljensä tai muu miespuolinen sukulainen, joka on muslimi. Jumalan lähettilään kerrotaan sanoneen: "Ei ole avioliittoa ilman walia (laillista holhoojaa)". [118] Avioliittoa harkitsevien tapaaminen toteutuu muiden läsnäollessa.

Profeetta on kehottanut seuralaisiaan katsomaan naista ennen avioitumispäätöksen tekemistä. Profeetta on myös itse katsonut tarkkaan häntä kosimaan tullutta naista. Tämä katse voi olla toistuva, eikä siihen tarvita naisen holhoojan lupaa.[119] Abu Hanifan mukaan kasvojen ja käsien lisäksi myös naisen jalkojen katsominen on sallittua.[119] Näissä tutustumismuodoissa on kuitenkin oltava tarkkana siitä, etteivät ne riistäydy käsistä ja muutu sisällöltään romanttisiksi.[119]

Useimmissa muslimimaissa kirjattu alhaisin sallittu naimisiinmenoikä vaihtelee 16 ja 21 vuoden välillä. Avioliiton solmimisikä on noussut islamilaisissa maissa. Syitä tähän ovat asuntopula, elintason nousu, sulhasten perheiden morsiusrahat sekä kouluttautuminen.[120] Perinteisen näkemyksen tytön tulisi olla neitsyt. Nykyisin tehdään myös gynekologisia leikkauksia ”neitsyyden palauttamiseksi”.[120]

Avioliittosopimus ja häät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Naisella on oikeus myötäjäisiin (mahr), jotka aviomies antaa avioliittosopimuksen tekohetkellä tai kun avioliitto on pantu täytäntöön. Se voi sisältää esimerkiksi rahaa tai myös aineettomia hyödykkeitä, kuten tiedon opettamista.[121] Naisella on oikeus kieltäytyä seksuaalisesta kanssakäymisestä kunnes mahr on maksettu.

Hääjuhlan järjestäminen on islamissa sunna eli suositeltavaa. Al-Bukahrin ja Muslimin hadithien mukaan profeetta sanoi: "Pidä hääjuhlat vaikka tarjoamalla yksi lammas".[122] Hääjuhla ei oikeuta miehiä ja naisia seurustelemaan keskenään tai kuuntelemaan kielletyksi luokiteltavaa musiikkia tai tanssimaan. Suositeltavaa onkin, että miesten ja naisten juhlat järjestetään erikseen.[123]

Islamilaisen avioliiton monimuotoisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Islamin toinen pääsuuntaus eli muun muassa Iranissa vallitseva kaksitoistašiialaisuus tunnustaa väliaikaisen avioliitoliiton (mut'a). Se on voimassa etukäteen sovitun ajan, esimerkiksi vain yhden tunnin, ja sisältää naiselle annettavan lahjan. Mut‘a-avioliittoa on pidetty uskonnon hyväksymänä prostituutiona.[124][125] Sunnit eivät sitä hyväksy.[126]

Sunnit saattavat solmia niin kutsutun nikah urfi -liiton. Se on epävirallinen liitto ilman vanhempien ja lain hyväksyntää, mutta siihen vaaditaan uskonnollinen virkamies ja kaksi todistajaa. Nämä epäviralliset liitot ovat suosittuja kaupungeissa varsinaisten avioliittojen korkeiden kustannusten takia.[127]

Islam hyväksyy moniavioisuuden. Miehellä saa Koraanin mukaan olla enintään neljä vaimoa. Melkein kaikissa islamilaisissa maissa moniavioisuutta on silti rajoitettu lailla. Se on kokonaan kielletty Tunisiassa ja Turkissa ja tehty käytännössä mahdottomaksi Marokossa. Moniavioisuus on käymässä harvinaisemmaksi.[127]

Aviorikos[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Avionrikkojan kivittäminen. Abu'l-Hasan Ghaffarin maalaus 1850-luvun Iranista

Aviorikoksen osalta klassinen šariakäsikirja määrää naimisissa olevalle muslimille kivityskuoleman, mikä on ollut ainakin sunnalaisten pääkoulukuntien yksimielinen näkemys.[128] Naimisissa olevan avionrikkojan tappajaa ei rangaista.[129] Jos avionrikkoja on lapsi, joka ei ole vielä tullut puberteettiin, rangaistuksena on sata ruoskaniskua. [128] Koraanin ohjeet ovat astetta lievempiä: vaimo tulee teljetä taloonsa, kunnes kuolema hänet korjaa (4:15)[130] tai avionrikkojalle tulee antaa sata ruoskaniskua (24:2).[131] Naisorjaa on rikoksesta ruoskittava.[132]

Kuuluisa filosofi Averroȅs oli Córdobassa šariatuomari eli qadi. Hän kirjoitti, että naimaton nainen, joka syyllistyi aviorikokseen, tuli kivittää kuoliaaksi kaivamatta kuoppaa. Se tarkoitti, että väkijoukko sai ajaa häntä takaa, kunnes tuomittu tuupertui kivisateeseen.[133]

Näitä šariaan sisältyviä rangaistuksia ei muslimimaissa nykyään normaalisti seurata lainsäädännössä. Sen sijaan niiden muslimien keskuudessa, jotka kannattavat šarian käyttöönottoa, myös kivitystuomio on suosittua. PEW-tutkimuskeskuksen kyselyn nojalla sitä kannatti tällaisista henkilöistä 25 % Albaniassa, 29 % Turkissa ja 89 % Pakistanissa.[134]

Avioero[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Islamissa avioeroa pyritään viimeiseen saakka välttämään. Sinänsä sallituista teoista avioero on se, "jota Jumala eniten inhoaa".[135][136] Mies eroaa vaimostaan lausumalla yksinkertaisesti, että ottaa eron. [137]Tämä yksipuolinen erojulistus, talaq, on vain miehen käytössä. Naisten kohdalla asia on monimutkaisempi, sillä nainen voi erota miehestään vain tämän luvalla. Jumalan profeetta sanoi: “Nainen, joka pyytää mieheltään avioeroa ilman pakottavaa syytä, ei tule tuntemaan Paratiisin tuoksua." [138] Koraanin ohjeen mukaan miehen tulee ensin varoittaa vaimoa, sitten välttää häntä vuoteessa ja viimeisenä keinona lyödä häntä. Kaikki muftit eivät enää suosittele viimeksi mainittua keinoa, [139] mutta on toisia, jotka hyväksyvät sen.[140]

Monikulttuurisissa perheissä asia on selvempi. Jos naimisissa oleva nainen kääntyy islamiin, eikä mies ole muslimi, sukupuolielämän tulee lakata välittömästi, ja naisen on haettava eroa.[141]

Avioerot ovat länsimaiden tapaan yleistyneet myös muslimien keskuudessa. Jos sovittelu ei auta, niin ero on mahdollinen. Silloin suositellaan, että eronnut pari solmisi myöhemmin uudet avioliitot. Islamilaisissa maissa on käytössä erilaisia avioerotyyppejä. Nainen voi hakea eroa tuomioistuimesta, mikäli esimerkiksi mies on väkivaltainen, taloudellisesti kyvytön huolehtimaan perheestä tai impotentti. Islamilainen laki tuntee myös avioerotyypin khul, jossa nainen voi saada eron maksamalla takaisin morsiusmaksut kokonaan tai osittain. Lasten huoltajuus määritellään tuomioistuimessa, mutta yleinen käytäntö on, että pienet lapset jäävät äidin ja isommat lapset isän huoltajuuteen.[110]

PEW-tutkimuskeskuksen vuonna 2013 tekemän kansainvälisen kyselyn mukaan islamilaisissa maissa muslimien mielipiteet naisten oikeudesta hakea avioeroa vaihtelivat voimakkaasti. Pienintä sen kannatus oli Lähi-Idässä, Pohjois-Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa (32 %) ja suurinta Balkanilla (86 %).[38]

Lapset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muslimityttöjä Kashmirin Ladakhissa.

Korkea syntyvyys on monissa muslimimaissa merkittävä sosiaalinen ongelma. Muslimioppineet suhtautuvat ehkäisyyn yleensä sallivasti, sillä jo profeetta Muhammadin kerrotaan hyväksyneen raskauden ehkäisyn. Monet oppineet ovat tulkinneet asian siten, että tämä ulottuu myös moderneihin ehkäisykeinoihin vaikka joidenkin näkemyksien mukaan hormonaaliset ehkäisykeinot eivät ole luvallisia. Väestönkasvun hillitsemiseksi on kampanjoitu monissa maissa, mutta tulokset ovat olleet vaihtelevia.[142] Tietyin ehdoin myös abortti on sallittu. Sosiaalisin syin se on sallittu Turkissa, Tunisiassa ja Bahrainissa. Muissa maissa abortti on sallittu ainoastaan mikäli äidin terveys on vaarassa.[143]

Naisen tullessa raskaaksi hän saa koko yhteisön huolenpidon. Muut suvun naiset auttavat kotitöissä ja raskaiden tavaroiden kantamisessa. Synnytyksissä avustaa usein kätilö. Perinteiden mukaisesti muslimiäidit imettävät yleensä pitkään tai jos se ei onnistu, niin myös teolliset äidinmaitokorvikkeet ovat sallittuja.[144] Aviottomat lapset ovat perinteisesti olleet häpeällisiä, mutta viime vuosina edistyneemmät islamilaiset maat ovat kehittäneet lainsäädäntöä.[145]

Koulutus ja tiede[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Joidenkin lähteiden mukaan koulutuksessa ja tieteessä islam on ollut tasa-arvoinen jo varhain. Eurooppalaiset miehet kävivät opiskelemassa matematiikkaa oppineen musliminaisen Fatima al-Fihrin vuonna 859 perustamassa Al-Karaouinen yliopistossa. Islamin varhaishistorian tutkijan Ian D. Morrisin mukaan tämä tieto on kuitenkin peräisin vasta 500 vuotta myöhemmältä ajalta, joten Fatima voi hyvin olla vain legendaarinen kirjallinen hahmo. Hänen ei toisaalta kerrota perustaneen yliopistoa vaan moskeijan. [146][147] Ian D. Morris arvelee, että tarina maailman vanhimmasta "al-Karaouinen yliopistosta" on tullut suosituksi ideologisista syistä. Tarinaa yhdistää muslimien tuntema ahdistus kasvatuksesta ja naisten oikeuksista sekä ajatus siitä, että islamilaisella sivilisaatiolla olisi länsimaita suurenmoisempi historia. Kertomus korostaa kunnianhimoisesti sukupuolten yhdenvertaisuuden, suvaitsevaisuuden ja sivistyksen arvoa, mutta jättää toivomisen varaa tosiseikkojen suhteen. [148]

Tyttöjen koulunkäynniin osalta suurimmat ongelmat esiintyvät nykyään islamilaisissa maissa, joissa tyttöjen koulunkäynti voi yhä olla vähäistä ja harvinaisempaa kuin poikien.[149][150]

Rituaalit ja tabut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Puhtaus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uskonnollisia velvollisuuksia suorittaessaan henkilön tulisi olla puhdas. Tämän johdosta naiset eivät rukoile, paastoa tai käy moskeijassa kuukautisten tai lapsivuodeajan aikana. Naisen tulisi pestä koko vartalo aina yhdynnän, kuukautisten tai synnytyksen jälkeen. Muutoin riittää pieni puhdistuminen. Yleensä kuukautiset ovat tabu, ja niiden alkaminen saattaa olla järkytys nuorelle tytölle.[151]

Seksuaalisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seksuaalisuutta pidetään positiivisena viettinä, ja siihen osallistuvien osapuolten tulisi olla keskenään naimisissa. Islamilaisissa maissa suositaan varhaista avioliittoa, sillä sen ajatellaan varmistavan tyttöjen neitsyyden. Sen sijaan homoseksuaaliset, esiaviolliset ja avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat kiellettyjä. Suhtautuminen masturbaatioon vaihtelee.[152]

Kotitöiden, töiden tai lapsen aiheuttama väsymys ei ole riittävä tekosyy puolison seksuaalisten tarpeiden laiminlyömiseen. Miehen tulee jakaa aikansa tasaisesti vaimojensa välillä lukuunottamatta häiden jälkeistä viikkoa. [111]

Pukeutuminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Indonesialaisia naisia joista vasemmalla seisova on pukeutunut valkoiseen hijabiin.

Perinteisen näkemyksen mukaan naisten tulisi suojata itsensä niin sanotun hijab-käsitteen mukaisesti. Se ei tarkoita ainoastaan peittävää pukeutumista vaan myös käyttäytymiskoodia. Tämä tarkoittaa hillittyä pukeutumista, puhetta, meikkaamista ja vastakkaisen sukupuolen kättelemisen välttämistä. Myös miehen tulee pukeutua hillitysti. Koraani ei määritä tarkasti pukeutumiskoodia vaan se on määritetty myöhemmissä hadith-teksteissä.[153] Lähimmäksi Koraani viittaa asiassa Valon suurassa sekä Ryhmien suurassa:

»Ja käske uskovien naisten pitää katseensa kurissa ja varjella siveyttään, olla näyttämättä muita sulojaan kuin niitä, jotka tavallisestikin ovat näkyvissä, ja peittää kaulansa hunnulla.(...)»
(Koraani 24:31, suomennos Hämeen-Anttila, 1995)

»Profeetta, sano puolisoillesi, tyttärillesi ja uskovien vaimoille, että he panisivat vaatteen päänsä yli. Tämä on parasta, jotta heidät tunnettaisiin siveiksi eikä heitä häirittäisi. (...)»
(Koraani 33:59, suomennos Hämeen-Anttila, 1995)

Pukeutumiseen on alettu kiinnittämään huomiota yhä enemmän viime vuosikymmeninä. Yhtenä syynä on katsottu olevan Saudi-Arabiasta lähtöisin olevan konservatiivisen wahhabilaisuuden leviäminen. Monille muslimeille hiusten peittäminen merkitsee tapaa tuoda julki oma vakaumuksensa. Toisten muslimien, kuten Suomen tataarien mukaan riittää, että pukeutuu säädyllisesti yhteiskunnan yleisten normien mukaan.[153]

Mikäli halutaan pukeutua säädyllisesti, niin yleensä käytetään vain hiukset peittävää huivia. Joissakin kulttuureissa mennään pidemmälle ja halutaan peittää kaula ja hartiat hijabilla. Mikäli halutaan peittää vielä kasvot käytetään niqabia. Pitkää huntua nimitetään yleensä jilbabiksi, jota voidaan käyttää yhdessä niqabin kanssa. Kaikkein äärimmäisin pukeutumisasu on koko vartalon peittävää kaapu burka, jota kuitenkin käyttää vain pieni osa maailman musliminaisista.[153]

PEW-tutkimuskeskuksen vuonna 2013 tekemän kansainvälisen kyselyn mukaan huomattava osa muslimeista eri islamilaisissa maissa kannattaa naisen oikeutta valita käyttääkö tämä huivia vai ei. Laajinta itsemääräämisen kannatus oli Itä-Euroopan maissa (88 %) ja vähäisintä tutkittujen maiden joukossa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (40 %). Suhteellisen vähäistä itsemääräämisoikeuden kannatus oli myös Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä ja Etelä Aasiassa (53-56 %). [38]

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Politiikka, johtajuus ja uskonto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraani toteaa naisten johtajuudesta seuraavaa: "Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan" .[154] Eräät muftit ovat sitä mieltä, että islam sallii naisten johtajuuden niillä aloilla, joihin he ovat päteviä, mutta näihin ei kuulu perjantairukouksen johtaminen tai armeijan komentaminen. [155] On kuitenkin myös joitakin naispuolisia imaameja, sillä imaamin asema perustuu siihen, että henkilö hankkii ympärilleen uskovien joukon, joka hyväksyy hänet rukouksen johtajaksi. Esimerkiksi Tanskassa vaikuttaa suomalaistaustainen naisimaami.[156]

Islam ei kiellä naisten osallistumista politiikkaan tai uskonnolliseen toimintaan. Profeetan kerrotaan kuitenkin sanoneen: "Sellainen kansa ei koskaan menesty, joka antaa johtajuuden naiselle". [157] Sahih al-Bukharin (5:59:709) mukaan nainen ei voi menestyä johtajana.

Islamilaisen kulttuuripiirin historia tuntee joitakin naisjohtajia, joista tunnetuimpia ovat 1500-luvun intialainen kuningatar Mumtaz Mahal, 1900-luvun Pakistanin pääministeri Benazir Bhutto sekä 2000-luvun Bangladeshin pääministeri Begum Khaleda Zia. Uskonnollisiin tehtäviin naisia ei juuri valita. Tästä on kuitenkin poikkeuksia.[158]

Lainsäädäntö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Naisiin kohdistuva syrjintä on lainsäädännössä kaikkein yleisintä juuri islamilaisissa maissa ja on sitä suurempaa, mitä enemmän lainsäädäntö perustuu islamiin.[159][160] Naisten taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet ovat niissä keskimäärin heikompia kuin ei-islamilaisissa maissa. Erot ovat erityisen suuria poliittisten oikeuksien kohdalla. [159] Eri maiden välillä on kuitenkin paljon eroja. Esimerkiksi Syyria eroaa lainsäädännön suuremman tasa-arvon perusteella muista islamilaisista maista. Syyria oli ensimmäinen muslimimaa, jossa naiset saivat äänioikeuden, mikä tapahtui 1949. Käytännössä naisten syrjintä on Syyriassakin massiivista, kuten syyrialaistaustainen Wafa Sultan on osoittanut.[15] Monissa maissa lainsäädännön muutokset ovat vieneet islamilaiseen suuntaan, jolloin naisten asema on vastaavasti heikentynyt.[159] Ehkä kaikkein ankarimmin naisia syrjivässä muslimimaassa eli Saudi-Arabiassa naisia koskevat rajoitukset ovat viime aikoina lieventyneet.[161]

Eri maiden lainsäädäntöä vertailleet tutkijat toteavat johtopäätöksenä, että islamilainen šaria-laki ei sovi yhteen sukupuolten tasa-arvoisuuden kanssa.[159] Muitakin mielipiteitä on silti esitetty. On esimerkiksi korostettu, että monien islamilaisten maiden perustuslaissa mies ja nainen on määritelty tasa-arvoisiksi. Ongelmana olisivat siten yksittäisten lait ja niiden epätasa-arvoinen soveltaminen käytäntöön.[162] On esitetty, että yksi suurimmasta syistä epätasa-arvoon olisi islamin asemesta monien muslimimaiden epävakaa poliittinen tilanne, esimerkiksi demokratian puute, taloudellinen epävarmuus ja uskonnollisten ääriliikkeiden nousu. Niistä huolimatta joissain muslimimaissa on tehty onnistuneita uudistuksia, kuten Turkissa, Tunisiassa ja Marokossa.[163] Samaten Iranissa naisten koulutustaso on korkea ja näkyvyys yhteiskunnassa suhteellisen hyvä verrattuna muihin islamilaisiin Aasian maihin.[164]

Länsimainen kuva musliminaisista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Anton Hickel, Roxelane ja sulttaani, 1780.

1700-luvulta lähtien länsimaiden kuvaa muokkasi arabiasta ranskaksi käännetty Tuhannen ja yhden yön tarinat, jonka kuvaukset haaremeista loivat seksuaalisävytteisiä näkemyksiä naisten asemasta orientissa. Samalla tulivat muotiin orientaalishenkiset teatteriesitykset ja oopperat. 1800-luvulla Egypti ja Algeria innostivat taidemaalareita ja runoilijoita.[165] 1900-luvun alun naisten aseman parantuminen länsimaissa sai naisliikkeet arvostelemaan muslimimaiden naisten asemaa.[166]

Palestiinalais -yhdysvaltalainen Edward W. Said kirjoitti vuonna 1978 runsaasti huomiota herättäneen kirjan "Orientalismi", jossa hän väitti, että jokainen eurooppalainen itämaista puhuessaan oli rasisti ja imperialisti.[167]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Naik, Zakir: The Quran & Moder Science. Compatible or Incompatible?, s. 46. Darussalaam, 2007. Teoksen verkkoversio.
 2. a b c Sarah Sheriff: Naisten oikeudet islamissa Islamopas.com. 2000–2019.
 3. Islam uskomme, s. 84. Suomen islamilainen yhdyskunta, 1993.
 4. Teija Laakso: Iran langetti naisaktivisteille vuosikymmenien vankeustuomion huntupakon rikkomisesta maailma.net. 19.8.2019.
 5. Mervi Oksanen: Hämeen-Anttila lapsimorsiamista: Perustuu islamin lakiin mtv-uutiset. 12.3.2014.
 6. Storhaug, 2017, 209
 7. a b Storhaug, 2017, 207
 8. Tomi Ervamaa: Isku islamin ytimeen Armotta kärjistävän Ayaan Hirsi Alin mielestä naisten sorto on osa islamia Helsingin Sanomat. Kirja-arvostelut. 18.9.2005.
 9. Storhaug, Hege: Islam. Yhdestoista vitsaus, s. 201–2006, 423–424. Kiuas, 2017.
 10. Linda Rantanen: 99 raipaniskua Iltalehti. 1.7.2020.
 11. Storhaug, 2017, 202–203
 12. Storhaug, 2017, 212
 13. Ayaan Hirsi Ali: Harhaoppinen. Miksi islam tarvitsee nyt uskonpuhdistusta, s. 32. Scanria, 2016.
 14. Ayaan Hirsi Ali: Neitsythäkki : islam, nainen ja fundamentalismi. (Valitut Palat valitsi Hirsi Alin vuoden eurooppalaiseksi vuonna 2006). Otava, 2005.
 15. a b Wafa Sultan: A God Who Hates: The Courageous Woman Who Inflamed the Muslim World Speaks Out Against the Evils of Islam. (Time Magazine valitsi Wafa Sultanin sadan vaikutusvaltaisimman naisen joukkoon maailmassa vuonna 2006). St. Martin's Griffin, 2011.
 16. Hakusanalla 'islam' löytyi 5 osumaa ihmisoikeusliitto.fi. 2020.
 17. Hakutulokset 2020. Amnesty International.
 18. Storhaug, 2017, s. 145 ("islamin arvot ovat kuten sosiaalidemokraateilla, kuten eräs ministeri minulle sanoi")
 19. Elina Grundström: Islam on hieno uskonto Vihreä lanka, pääkirjoitus. 9.10.2009.
 20. Hämeen-Anttila 2004, s. 167
 21. Maria Manner: Koraani naisten silmin Helsingin Sanomat. 20.9.2019.
 22. Jansen. H.: Mohammed. Eine Biographie, s. 97. Verlag C.H. Beck, 2008.
 23. Siddiqui 2007, s. 100
 24. Jonathan Brown: Scripture, Legal Interpretation and Social Praxis in the Islamic Tradition: The Cases of Polygamy and Slavery. Teoksessa: Religious Minorities in Christian, Jewish and Muslim Law (5th-15th Centuries) Toim. Nora Berend ym., s. 99–113. Turnhout, 2017.
 25. Siddiqui 2007, s. 98
 26. Akar & Tiilikainen 2009, s. 7.
 27. a b Jaakko Hämeen-Anttila: Islamin käsikirja, s. 160–161. Otava, 2004.
 28. Akar & Tiilikainen 2009, s. 10.
 29. Philip Carl Salzman: Culture and Conflict in the Middle East, s. 205. Humanity Books, 2008. (englanniksi)
 30. Reliance of the Traveller, 2017, e–o
 31. Akar & Tiilikainen 2009, s. 11.
 32. Antero Leitzinger: Islamin myyttejä - tarua vai totta? Teoksessa: mitä muslimit tarkoittavat? (Toim Tuomas Martikainen ja Tuula Sakaranaho), s. 172. Savukeidas, 2011.
 33. How to deal with an ill-conduct wife Fatwa No: 85402. 1.5.2003. Islamweb.net. (englanniksi)
 34. a b Hämeen-Anttila, 2004, 163
 35. Martin A. Klein: Historical Dictionary of Slavery ans Abolition. 2nd edition. s. xxiv Bowman & Littlefield. (englanniksi)
 36. Youssef M. Ibrahim: Muslim Edicts Take on New Force. The New York Times, osa 1, sivu 14, 12.2. 1995. Artikkelin verkkoversio.
 37. Muhammed Kutub: Islam ja nainen: Osa 1 Väärinkäsityksiä Islamista Islamopas.com. 2000–2019.
 38. a b c d The World’s Muslims: Religion, Politics and Society 30.4.2013. PEW Research Center. (englanniksi)
 39. a b Hämeen-Anttila 2004, s. 165
 40. Siddiqui 2007, s. 99
 41. Siddiqui 2007, s. 106
 42. Ibn Hisham: Profeetta Muhammadin elämäkerta, s. 255–284. Basam Books, 1999.
 43. K.–H. Ohlig & Gerd, R. Puin (toim.): Foreword. Teoksessa: The Hidden Origin of Islam (toim. K.–H. Ohlig & G-R. Puin), s. 8. Prometheus Books, 2010. (englanniksi)
 44. Siddiqui 2007, s. 107
 45. al-Tirmidhi: The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips (Engl. reference) Vol. 5, Book 44, Hadith 2951. (englanniksi)
 46. a b Sahih Bukhari 6:9:301 QuranX.com. (englanniksi)
 47. a b al-Bukhari: Menstrual Periods. Vol. 1, Book 6, Hadith 301 The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips. Haettu 1.3.2020. sunnah.com.
 48. Female Genital Mutilation/Cutting: A global concern 2016. United Nations Children’s Fund.
 49. Islam Uskonnot Suomessa. 2007. Kirkon tutkimuskeskus ym..
 50. Akar & Tiilikainen, 2009, 2
 51. Minna Rosvall: Ympärileikattuja synnyttäjiä pelkästään Tyksissä joka viikko Yle Uutiset. 14.10.2018.
 52. Anna-Sofia Berner & Heidi Piiroinen: Klitoriksen korjausleikkaus on silvotuille naisille ”kuin näön palauttaminen sokealle”, sanoo Somalian presidentiksi pyrkivä Fadumo Dayib Helsingin Sanomat, Sunnuntai. 31.10.2016.
 53. Jaakko Hämeen-Anttila: Kulttuurien kollisio (Archive.org) Oikeuslaitospäivä. 19.3.2010. Valtakunnansyyttäjänvirasto.
 54. Jaana Hevonoja: Tyttöjen silpominen on Suomessa rikos Yle uutiset. 18.3.2019.
 55. Sosiaali- ja terveysministeriö: [Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estämisen toimintaohjelma Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estämisen toimintaohjelma] Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:1, s. 11. 2019.
 56. Reuters: Tyttöjen ympärileikkausten vastustus lisääntyy YLE Uutiset. Ulkomaat. 22.1.2010.
 57. a b Rosie Duivenbode & Aasim I. Padela: The Problem of Female Genital Cutting: Bridging Secular and Islamic Bioethical Perspectives Perspectives in Biology and Medicine, Volume 62, Number 2, s. 273-300 10.1353/pbm.2019.0014. Spring 2019.
 58. Omer Mohamed Husseinia kutsutaan "Pelasta pimppi" -kampanjan esitteissä Islamilaisen Yhdyskunnan imaamiksi. Hän on kuitenkin vain sen entinen puheenjohtaja, kun taas yhdyskunnan imaami on Anas Haijar.
 59. Timo Kiiski: Yksi väärinkäsitys ärsyttää sukupuolielinten silpomista vastaan taistelevaa Solomie Teshomea: ”Mikään uskonto ei vaadi tyttöjen ympärileikkauksia” Iltalehti. 7.12.2019.
 60. Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik), s. 30 (c21-c2.5). amana publications, 2017.
 61. a b Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: [http://www.cirp.org/library/cultural/aldeeb1/ To Mutilate in the Name of Jehovah or Allah: Legitimization of Male and Female Circumcision] Medicine and Law, Volume 13, Number 7–8: Pages 575-622. 1994. (englanniksi)
 62. a b c d e f Anne-Sofie Roald: Women in Islam: The Western Experience, s. 243. Routledge, 2001.
 63. a b Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik), s. 59. amana publications, 2017.
 64. Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Muslims’ genitalia in the hands of the clergy. Religious arguments about male and female circumcision. Male and Female Circumcision, 131–171, 1999.
 65. Female circumcision (Answered according to Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za) IslamQA. (englanniksi)
 66. Does female circumcision have its place in Islaam (Answered according to Hanafi Fiqh by Muftisays.com) IslamQA. (englanniksi)
 67. Jaakko Hämeen-Anttila: Islamin käsikirja, s. 162. Otava, 2004.
 68. a b Aldeeb Abu-Salieh, Sami A.: To Mutilate in the Name of Jehovah or Allah: Legitimization of Male and Female Circumcision. Medicine and Law, 1994, 13. vsk, nro 7–8. Artikkelin verkkoversio.
 69. Islam does not support female circumcision Ghanaweb. (englanniksi)
 70. Berg, R. C., & Denison, E. (2012). "Does Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) Affect Women's Sexual Functioning? A Systematic Review of the Sexual Consequences of FGM/C". Sexuality Research and Social Policy 9: 41–56. doi:10.1007/s13178-011-0048-z. 
 71. Female circumcision Islamweb.net.
 72. al-Bukhari: Sahih al-Bukhari, Book 67, Hadith 69 sunnah.com.
 73. Al-Bukhari: Wedlock, Marriage (Nikaah)- Vol. 7, Book 62, Hadith 64 The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips. Haettu 1.3.2020. sunnah.com.
 74. Sahih Bukhari 6:9:301 QuranX.com. englanniksi
 75. Muslim: Sahih Muslim sunnah.com.
 76. Sunan al-Dawud sunnah.com.
 77. Marriage laws which contradict Islamic law 3-11-2004 - Ramadan 21, 1425. Islamweb.net.
 78. Patrick Sookhdeo: Understanding Islamic Theology, s. 130. Isaac Publishing, 2013. (englanniksi)
 79. Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik), s. 459 (k32.1-4). amana publications, 2017. (englanniksi)
 80. Jesus and Muhammad 2 Rays Of The Same Light: Profound Similarities, Shared Perspectives, And Congruence In Their Teaching: Karim Shabazz, s. 18. Bryteminds, 2018. Teoksen verkkoversio.
 81. Aboulfaouz, S., Hammoud-Rouhe, M., Onniselkä, S. & Sorsa, H.: Salam - islamin polku 5-6, s. 86. Opetushallitus, 2015.
 82. Ibn Hisham: Profeetta Muhammadin elämäkerta (suom. Jaakko Hämeen-Anttila), s. 449–450. Basam Books, 1999.
 83. Tabari: The History of al-Tabari. Volume IX. The Last Years of the Prophet., s. 113. State University of New York Press, 1990. (englanniksi)
 84. Search results Farewell sermon (The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips) sunnah.com. (englanniksi)
 85. T. Omar Moros: Fraudulent Translation of Muhammad's 'Last Sermon' to Make It Egalitarian Islam Watch. 18.8.2009.
 86. S.F.H. Faizi: Sermons of the Prophet, s. 145–148. Kitab Bhavan, 1991/1997.
 87. a b Ghazali: Councel for Kings (kääntänyt F.R.C. Bagley, s. 164. Oxford University Press, 1964. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)
 88. Siddiqui 2007, s. 108
 89. Jaakko Hämeen-Anttila: Islamin käsikirja, s. 160–161. Otava, 2004.
 90. a b Jaakko Hämeen-Anttila, 2004, 170
 91. The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips sunnah.com.
 92. Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik), s. 59, e4.3. amana publications, 2017.
 93. At least 200 million girls and women alive today living in 30 countries have undergone FGM/C Unicef. (englanniksi)
 94. Country profile: FGM in Ethiopia 2013. 28toomany.org. (englanniksi)
 95. New study in Oman shows high prevalence of FGM all over the country Woman Living Under Muslim Laws. 2014. (englanniksi)
 96. Thomas von der Osten-Sacken & Thomas Uwer: Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?. Middle East Quarterly, 14 (1) 29–36, 2007. Artikkelin verkkoversio.
 97. Kidanu Gebremariam, Demeke Assefa, & Fitsum Weldegebreal: Prevalence and associated factors of female genital cutting among young adult females in Jigjiga district, eastern Ethiopia: a cross-sectional mixed study. Internationaö Journal of Womens Health, vol. 8: 357–365., 2016. Artikkelin verkkoversio.
 98. http://www.svt.se/nyheter/sverige/konsstympning-utbrett
 99. Philip Carl Salzman: Culture and Conflict in the Middle East, s. 13. Humanity Books, 2008. (englanniksi)
 100. Hämeen-Anttila 2004, s. 170–171
 101. Reliance of the Traveller, 2017, 714
 102. Michael Cook: Forbidding Wrong in Islam, s. 13. Cambridge University Press, 2003.
 103. Ayaan Hirsi Ali, 2016, 138
 104. Ayaan Hirsi Ali: Harhaoppinen. Miksi islam tarvitsee nyt uskonpuhdistusta, s. 136-152. Scanria, 2016.
 105. Michael Cook: Forbidding Wrong in Islam, s. 3-4. Cambridge University Press, 2003. (englanniksi)
 106. Reliance of the Traveller, 2017, 720–724
 107. Reliance of the Traveller, 2017, s. 584 (o1.2.4)
 108. Akar & Tiilikainen 2009, s. 14.
 109. Akar & Tiilikainen 2009, s. 15.
 110. a b Akar & Tiilikainen 2009, s. 25.
 111. a b c d e f g Islamilainen avioliitto, s. 47-56. IQRA - Islam yhdistys ry., 2013.
 112. Child Marriage is a Death Sentence for Many Young Girls 2012. Unicef.
 113. Akar & Tiilikainen 2009, s. 18.
 114. Akar & Tiilikainen, 2009, 10
 115. Akar & Tiilikainen 2009, s. 21.
 116. Islamilainen avioliitto, 2013, 32–33
 117. Islamilainen avioliitto, 2013, 26
 118. Islamilainen avioliitto, s. 30-–31. IQRA, Islamilainen yhdistys ry., 2013.
 119. a b c Islamilainen avioliitto, 2013, 27
 120. a b Akar & Tiilikainen 2009, s. 22.
 121. Islamilainen avioliitto, 2013, 39
 122. Islamilainen avioliitto, 2013, 43
 123. Islamilainen avioliitto, 2013, 43–44
 124. Hämeen-Anttila, Islamin käsikirja, sivut 167–173
 125. Tim Stickings: Scandal of young Iraqi girls sold for sex in temporary 'pleasure marriages' that can last as little as an hour - as one Shia cleric claims it is 'no problem at all' to wed a nine-year-old MailOnline. 4.10.2019. Daily Mail.
 126. Islamilainen avioliitto, 2013, 42
 127. a b Akar & Tiilikainen 2009, s. 23.
 128. a b Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik), s. 619 (012). amana publications, 2017. (englanniksi)
 129. Umdat al-Salik, 2017, 593 (05.4)
 130. Hämeen-Anttila, 2004, 168
 131. Jaakko Hämeen-Anttila: Johdatus Koraaniin, s. 164. Gaudeamus, 2006.
 132. Ibn Majah: Sunan Ibn Majah. English reference Vol. 3, Book 20, Hadith 2566 Sunnah.com. The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips. (englanniksi)
 133. Fernandez-Morera, D.: The Myth of the Andalusian Paradise. Muslims, Christians and Jews under Islamic Rule in Medieval Spain, s. 145. ISI Books, 2016.
 134. https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/ 30.4.2013. PEW Research Center.
 135. Islam uskomme, 1993, 81
 136. Ibn Majah: Hadith. English reference: Vol. 3, Book 10, Hadith 2018 Sunnah Ibn Majah. sunnah.com. (englanniksi)
 137. Hämeen-Anttila, 2004, 164
 138. Rulings of divorce I Islamweb Ramadan. (englanniksi)
 139. His wife wants to leave him for another man Fatwa No: 350365. 14.11.2017. Islamweb.net. (englanniksi)
 140. Husband must follow steps to discipline wife in order Fatwa No: 357901. 3.1.2018. Islam web.net. (englanniksi)
 141. Islam uskomme, 1993, 82
 142. Akar & Tiilikainen 2009, s. 26.
 143. Akar & Tiilikainen 2009, s. 27.
 144. Akar & Tiilikainen 2009, s. 28.
 145. Akar & Tiilikainen 2009, s. 29.
 146. Ian D.Morris: A mosque, a muslimah and a little white lie Tidbits of wisdom on the origins of islam. 28.2.2014. (englanniksi)
 147. Ian D. Morris: Fatima al-Fihri: modern legends, medieval sources iandavidmorris.com. 28.2.2014.
 148. Ian D.Morris: A mosque, a muslimah and a little white lie Tidbits of wisdom on the origins of islam. 28.2.2014.
 149. Girls’ education – the facts 2013. Unesco. (englanniksi)
 150. Global education monitoring report 2019: gender report: Building bridges for gender equality 2019. Unesco. (englanniksi)
 151. Akar & Tiilikainen 2009, s. 30.
 152. Akar & Tiilikainen 2009, s. 38.
 153. a b c Akar & Tiilikainen 2009, s. 41.
 154. Koraani - Naisten suura (4:34) Islamopas.com.
 155. Abu Amina Elias: Can women be leaders in Islam? Faith in Allah. 22.8.2013.
 156. Elina Kervinen: Pohjoismaiden ensimmäinen naisimaami on suomalaistaustainen, ja hän haluaa ravistella miesten valtaa Helsingin Sanomat. Ulkomaat. 7.5.2016.
 157. at-Tirmidhi: 33 Chapters On Al-Fitan, Jami` at-Tirmidhi 2262 The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips. sunnah.com.
 158. Ouakrim 1998, s. 12.
 159. a b c d Gouda, Moamen & Potrafke, Niklas: Gender Equality in Muslim-Majority Countries 2016. Econstor.
 160. Gouda, M. & Potrafke, N.: Gender Equality in Muslim-Majority Countries. Economic Systems, 40,4, 683-689, 2016. Artikkelin verkkoversio.
 161. Saudi-Arabia sallii naisten matkustavan ilman miespuolisen valvojan hyväksyntää Helsingin Sanomat. Ulkomaat. 2.8.2019.
 162. Akar & Tiilikainen 2009, s. 46.
 163. Akar & Tiilikainen 2009, s. 47.
 164. Hämeen-Anttila 2004, s. 171.
 165. Ouakrim 1998, s. 18.
 166. Ouakrim 1998, s. 19.
 167. Ibn Warraq: Defending the West. A Critique of Edward Said's Orientalism, s. 409. Prometheus Books, 2007.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Manji, Irshad: Islamin kahdet kasvot: Hätähuuto suvaitsevaisuuden ja muutoksen puolesta. (The trouble with Islam: A Muslim's call for reform in her faith, 2004.) Suomentanut Tiina Sjelvgren. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 51-31-3076-2.
 • Swarup, R. (1994). Woman in islam. New Delhi: Voice of India.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]