Työttömyys

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Työttömyys tarkoittaa kansantaloustieteen määritelmän mukaan työtä vailla olevia, työvoimaan kuuluvia henkilöitä.[1]

Perinteisesti sillä on tarkoitettu ansiotyön puutetta. Joidenkin näkemysten mukaan työttömyys voidaan nähdä myös vapautena palkkatyöstä. Näiden näkemyksen mukaan tulisi nähdä nykyistä selkeämmin, että ihminen voi tehdä palkkatyön sijaan muutakin hyödyllistä, tarpeellista tai välttämätöntä työtä.[2]

Työttömyyden keskeisimmiksi haitoiksi koetaan tyypillisesti elintason lasku, työn mukanaan tuomien ihmissuhteiden ja sosiaalisen aseman menetys sekä taloudellisen ja sosiaalisen turvattomuuden tunteen lisääntyminen. Monet työttömät kokevat myös ahdistavaksi sen, että osa ihmisisistä suhtautuu työttömiiin avoimen halveksivasti. Lisäksi monet ihmiset pitävät työstään, joten he menettävät työttömyyden mukana myös työn tuoman tyydytyksen. Myös stressi voi lisääntyä johtuen tarjolla olevien työmahdollisuuksien vähäisyydestä ja työhakemuksiin saatujen kielteisten vastausten lannistavasta vaikutuksesta. Elintason laskiessa myös palkattoman pakollisen kotityön osuus lisääntyy yleensä huomattavasti.

Työttömyys on merkittävimpiä köyhyyden riskitekijöitä. Työttömyysturva kattaa osan työttömyyden aiheuttamasta taloudellisesta taakasta. Kansantalouden kannalta työttömyyden yleistyminen aiheuttaa tuotannon laskua ja sosiaaliturvamenojen kasvua.

Työttömyyden tilastointi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen työttömyys- (pylväät, vasen asteikko) ja työllisyysaste (viiva, oikea asteikko) vuosina 1988-2006.

Työttömyyden tilastointikriteerit ovat maakohtaisia. Suomessa työvoimatutkimuksessa luokitellaan työttömäksi ilman työtä olevat, jotka ovat etsineet töitä edeltävänä neljänä viikkona ja voivat vastaanottaa työtä kahden viikon sisällä. Työikäisinä pidetään 15–74-vuotiaita, joista työvoimaan kuuluvia ovat työlliset ja työttömät. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18-74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.[3] Suomessa työttömyyttä tilastoi kuukausittain työ- ja elinkeinoministeriö julkaisusarjoissaan Työllisyyskatsaus ja Työnvälitystilasto.

Työttömyyttä mitataan tavallisesti työttömyysasteella, joka on työttömien osuus työvoimasta. Toinen yleinen mittari on työllisyysaste, joka on 15–64-vuotiaiden työllisten osuus samanikäisestä väestöstä. Työvoimaosuus on taas 15–74-vuotiaista työvoimaan kuuluvien osuus. Nämä mittarit kuvaavat työllisyystilannetta eri näkökulmista. Työllisyysaste on toisinaan huono, koska se ei ota huomioon esimerkiksi eläkeläisten, kotiäitien, opiskelijoiden, asevelvollisten ja vankilassa olevien osuutta. Näillä on merkitystä erityisesti maiden välisessä vertailussa.

Työttömyyden tarkastelussa on otettava huomioon kausivaihtelu. Sitä aiheutuu sekä työn tarjonnan sekä kysynnän vaihtelusta vuodenaikojen mukaan. Syynä kausivaihtelulle on muun muassa koulujen päättymis- ja alkamisajat, jotka vaikuttavat työnhakijoiden määrään. Toisaalta kysynnän muutokset aiheuttavat kausityöttömyyttä. Tämän vuoksi työttömyyttä tarkastellaan vuosimuutoksina tai kausitasoitettuna.

Tilastoitu työttömyys ei ota huomioon niin kutsuttua harmaata työvoimaa, joka työskentelee tilastoidun työn ulkopuolella. 1980-luvulta alkaen on esitetty arvioita, että esimerkiksi Yhdysvalloissa työskentelee kymmenen miljoonaa niin sanottua laitonta työntekijää.lähde? Myöskään rikollisen toiminnan työvaikutus ei näy tilastoissa.

Työttömyyden lajeja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kausityöttömyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kausityöttömyys johtuu työvoiman kysynnän vaihtelusta vuodenaikojen mukaan. Esimerkiksi rakennusalalla kysyntä on kesällä suurempaa kuin talvella. Toisaalta puunkorjuussa haittaa kelirikkoaika ja Lapin matkailusesonki taas ajoittuu talveen.

Suhdannetyöttömyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suhdannetyöttömyys on työttömyyden yleistymistä matalasuhdanteen aikaan työn kysynnän vähennyttyä.

Kitkatyöttömyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kitkatyöttömyys tarkoittaa aikaa, joka menee uuden työn etsimiseen esimerkiksi opiskelun päättämisen tai työpaikan vaihdon yhteydessä.

Rakennetyöttömyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rakennetyöttömyys seuraa talouden rakenteen muutoksesta, joka ohjaa työn kysyntää uusille aloille. Työn tarjonta ei usein mukaudu kysynnän muutoksiin riittävän nopeasti, mikä aiheuttaa työttömyyttä. Rakenteellisen työttömyyden synonyymina käytetään myös luonnollista työttömyysastetta tai ns. NAIRU-astetta. NAIRU tarkoittaa työttömyysasteen tasoa, jonka alittaminen kiihdyttää inflaatiota. Taustalla on käsitys, että työttömyyden laskiessa alle rakennetyöttömyyden tason talous on ylikuumentuneessa tilassa, jossa myös hinnat nousevat nopeasti.[4]

Työttömyyttä voidaan pitää rakenteellisena, jos se ei vähene vaikka joillain aloilla vallitsee samalla työvoimapula. Rakenteellisen työttömyyden yhtenä syynä pidetään sitä, että työelämän vaatimukset ovat kasvaneet eikä työttömien osaaminen enää riitä tarjolla oleviin tehtäviin.[5] Tyypillisesti empiirinen tutkimus pyrkiikin arvioimaan rakennetyöttömyyttä erilaisilla regressiomalleilla, joissa inflaation muutoksia selitetään työttömyysasteella. Toinen tutkimustraditio pyrkii myös huomioimaan palkanmuodostukseen vaikuttavat ammattiliitot ja hyödykemarkkinoiden epätäydellisen kilpailun. Rakennetyöttömyyden tasoa arvioitaessa ongelmana on, ettei todellista rakennetyöttömyyden tasoa voida havaita, ja lisäksi taso on mitä ilmeisimmin ajassa muuttuva. Ilman teoreettista mallinnusta voidaan väittää, että rakenteellisella työttömyysasteella on yhteys pitkäaikaistyöttömien määrään.[4]

1900-luvun alkupuolella vaikuttanut brittiläinen ekonomisti William Beveridge esitti täystyöllisyyden vallitsevan kolmen prosentin työttömyyden tasolla. Sittemmin on esitetty lukuja 2–7 % väliltä maasta ja ajankohdasta riippuen. Näin matalaa työttömyyttä pidetään toisinaan työttömyyden "luonnollisena" tasona, toisin sanoen kitkatyöttömyytenä ja muuna väliaikaisena, vaihtuvana työttömyytenä. On esitetty, että työttömyyden aleneminen luonnollista työttömyysastetta alemmaksi johtaa inflaatioon.

Massatyöttömyys eli joukkotyöttömyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Termi massatyöttömyys otettiin käyttöön 1930-luvun laman aikana, jolloin ensi kertaa oli esimerkiksi Saksassa yli viisi miljoonaa työtöntä. Vuonna 2005 Saksassa muutettiin työttömyyden määritelmää (mm. työllisyyskoulutuksessa olevat lasketaan nyt työttömiksi) siten, että työttömien määrä nousi viiden miljoonan ihmisen tasolle. Saksassa työttömyys on kuitenkin merkittävästi pienempi ongelma nyt, koska saksalaisia on enemmän ja kansantalous on paljon suurempi kuin 1930-luvulla.

Teknologinen työttömyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Teknologinen työttömyys tarkoittaa työttömyyttä, joka aiheutuu teknologian korvatessa ihmistyötä. Ilmiö vaikuttaa sekä yksittäisten työpaikkojen että koko yhteiskunnan tasolla. Sen vaikutus yhteiskuntaan on kiistanalainen aihe. Perinteisen taloustieteen edustajat väittävät, että kokonaisuutta tarkastellen koneen korvaama ihminen voi aina siirtyä jonkin muun tekemättömän työn pariin, tai tehdä töitä tuon koneen huollon, ylläpidon ja kehittämisen parissa. Teknologian oletetaan siis luovan työpaikkoja viemiensä tilalle. Kritiikki puolestaan liittyy muun muassa ajatukseen siitä, että teknologian tarkoitus on vapauttaa ihminen työstä eikä vain palvella taloudellisen edun tavoittelua; sen ei nimenomaan tulekaan synnyttää työpaikkoja, vaan hävittää niitä. Työpaikkojen häviäminen positiivisena asiana ei sovi totuttuun talouden paradigmaan, jossa ihmisten on voitava tehdä töitä ansaitakseen palkkansa, jotta he voivat toimia kuluttajina ylläpitäen rahan kiertoa, ja siten pitää talouden pyörimässä. Työn hävittäminen kuitenkin täyttää tuottavuusmallin mukaisen tehokkuuden määritelmän, koska työ on panos.[6][7]

Pitkäaikaistyöttömyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vähintään vuoden jatkunutta työttömyyttä kutsutaan pitkäaikaistyöttömyydeksi. Pitkäaikaistyöttömyys on yleisintä pitkäaikaissairaiden ja työkyvyttömien[8] sekä vanhojen ja heikosti koulutettujen työnhakijoiden[9] keskuudessa. Pitkäaikaistyöttömyyden riski alkaa kasvaa melko tasaisesti jo 20 ikävuoden jälkeen kiihtyen kuitenkin selvästi 54 ikävuoden jälkeen[10][11]. Yli 50-vuotiaiden työttömyys kestää keskimäärin 1,5 vuotta[12].

Nuorisotyöttömyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nuorisotyöttömyydellä tarkoitetaan yleensä 15-24-vuotiaiden työttömyyttä [12]. Osa nuorisotyöttömyydestä on luontaista kitkatyöttmyyttä, koska nuoria valmistuu paljon työmarkkinoille. Nuorisotyöttömyys on yleistä Euroopassa. Nuorisotyöttömyyttä pidetään vakavana ongelmana, jos nuori ei pääse lainkaan työelämän alkuun. Elinikäisen syrjäytymisen riskiä pidetään tällöin korkeana.

Piilotyöttömyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Piilotyöttömyydellä tarkoitetaan sellaista työttömyyttä, joka ei näy tilastoissa. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan piilotyötön on kahden viikon kuluessa työhön käytettävissä oleva ansiotyötä haluava henkilö, mutta joka ei ole hakenut työtä viimeisten neljän viikon aikana.

Piilotyöttömiä ovat esimerkiksi ihmiset, jotka ovat jääneet kotiin hoitamaan lapsiaan siksi, että heidän alansa työllisyystilanne on niin huono. Piilotyöttömiä ovat myös ihmiset, jotka ovat alkaneet opiskella uutta alaa, koska heidän oman alansa työllisyystilanne on niin huono. Piilotyöttömiä ovat myös sellaiset työttömät työnhakijat, jotka osallistuvat työvoimaviranomaisen osoittamaan palkattomaan työhön. Myös työttömyyseläkkeellä olevat ovat piilotyöttömiä. Moni on piilotyöttömänä lannistuttuaan byrokratrian rattaissa, kun esimerkiksi oman alan töitä ei vain löydy.

Piilotyöttömyyteen vaikuttavat myös heikko suhdannetilanne ja rakennemuutos. Talouden rakennemuutoksen takia työpaikat eivät enää ole samoilla aloilla kuin ennen.

Piilotyöttömyys on kasvanut vuosien 2012-2015 aikana melkein koko ajan. 2014 marraskuussa piilotyöttömiä oli 156 000.[13]

Valetyöttömyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valetyöttömyydellä voidaan viitata esimerkiksi työkyvyttömiin henkilöihin, jotka tilastoidaan työvoimatoimistoissa työttömiksi työnhakijoiksi. Osa työkyvyttömistä ihmisistä rekisteröidään työttömiksi työnhakijoiksi sen vuoksi, että vakuutustyhtiöt ovat kieltäytyneet myöntämästä heille työttömyyseläkettä. Joka kymmenes työtön on niin huonossa kunnossa, ettei kykene tekemään edes satunnaista osa-aikatyötä[14].

Vapaaehtoinen työttömyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vapaaehtoinen työttömyys on käsite, jolla viitataan työttömiin, jotka eivät etsi töitä, koska pitävät työttömyyttä työntekoa parempana vaihtoehtona tai kokevat heidän saavutettavissaan olevien työpaikkojen työolot kohtuuttoman raskaiksi tai palkkauksen kohtuuttoman huonoksi. Muuta työttömyyttä kutsutaan vastentahtoiseksi.

Työvoimapolitiikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

YK:n Ihmisoikeusjulistuksen mukaan jokaisella on oikeus työhön ja työstä saatuun kohtuulliseen palkkaan, joka takaa työntekijälle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon[15]. Ihmisoikeuksien julistuksen noudattamatta jättämisestä ei seuraa sanktioita, mutta Suomen valtio pyrkii siitä huolimatta järjestämään väliaikaista palkkatuettua työtä pienelle osalle työttömistä työnhakijoista aktiivisen työvoimapolitiikan avulla.

Ennen ajateltiin, että riittävän voimakas talouskasvu lisäisi työvoiman kysyntää niin paljon, että joukkotyöttömyys poistuisi. Suomessa 1990-luvun nousukausi ei kuitenkaan laskenut työttömyyttä odotetusti. Syynä tähän pidetään muun muassa töissä olleiden tuottavuuden kasvua, joka osaltaan vähensi uuden työvoiman tarvetta, sekä myös työn kysynnän siirtymistä uusille aloille.

Työttömien osaamisen lisäämisen ajatellaan usein parantavan työllistymismahdollisuuksia. Opettelemalla taitoja joille on enemmän kysyntää, työntekijän tuottavuus lisääntyy. Tämä voi tarkoittaa kouluttautumista uudelle alalle tai vain työkokemuksen hankkimista. Monissa maissa valtio tukee ja järjestää työttömille koulutusta ja tukityöllistämistä. Tähän viitataan termillä aktiivinen työvoimapolitiikka.

Työttömien taloudellista asemaa tuetaan työttömyyskorvauksella. Suomessa se jakautuu työttömyyspäivärahaan ja työmarkkinatukeen. Päivärahaan edellytetään työssäoloehdon täyttyminen, ja se on työttömyyskassaan kuuluvilla ansiosidonnaista. Sitä maksetaan enintään 500 päivältä (viideltä päivältä viikossa). Työttömyyskorvaus toimii vakuutuksena työttömyysriskin taloudellista vahinkoa vastaan. Toisaalta se kuitenkin vähentää ainakin jossain määrin kannusteita työllistyä. Osa tutkijoista uskoo, että monissa Euroopan maissa korkea työttömyys- tai muu sosiaaliturvan taso lisää olennaisesti työttömien määrää.

Tanskan malli[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tanska on esimerkki maasta, jossa on onnistuttu yhdistämään matala työttömyys ja korkea työttömyyskorvaus. Toimia nimitetään Tanskan malliksi tai joustoturvaksi (flexicurity). Mallissa yhdistyy helppo irtisanominen ja korkea työttömyysturva.

Tanskassa työntekijän irtisanominen on helppoa: irtisanomisaikaa ei ole. Tavoitteena on, että työllistämispäätös ei tuntuisi työnantajista liian suurelta riskiltä.[16] Työntekijän laatua ja sopivuutta on vaikea arvioida ennalta ja työvoiman kysyntä voi yhtäkkiä vähentyä, joten korkea irtisanomissuoja nostaisi työllistämiskynnystä. Myös ay-liike on tätä mieltä.[17]

Malliin kuuluu myös sanktioiden käyttö. Työntekijän kynnys kieltäytyä töistä pidetään korkeana siten, että siitä seuraa työttömyyskorvauksen loppuminen[16] samoin kuin siitä, jos kieltäytyy toisen alan töistä[17]. Tästä syystä työtön yleensä hankkii itse työpaikan, kun taas Suomessa työtön voi käytännössä olla menemättä töihin[17].

TT:n Johannes Koroma on myös vaatinut ammattiliitoilta Tanskan kaltaisia alhaisia (1 %) nelivuotisia palkankorotuksia ja yrityskohtaiset lisiä, joita yritykset maksavat harkintansa mukaan. Näin palkat voitaisiin sovittaa työpaikkojen tuottavuuden mukaisiksi. Suomessa ammattiliitot ovat vastustaneet tällaista. Tanskassa myös parlamentilla on valta lopettaa lakot.[17]

Tanskan mallissa työttömyyskorvaus on korkea: yleensä 60–80 prosenttia palkkatuloista, parhaimmillaan jopa 90 prosenttia.[16]

Vuoden 2008 alussa Tanskassa oli lähes täystyöllisyys (3,2 tai jopa vajaa 2 prosenttia, laskentatavasta riippuen), tosin talouskriisin seurauksena lukema on noussut Suomen tasolle, noin 8 prosenttiin 2012-2013, ja on nykyään korkeampi kuin esim. entisessä suurtyöttömyyden maassa Saksassa.

Työvoiman tarjonnan lisääminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiaisen mukaan Suomen pitäisi Ruotsin tavoin tehdä päätöksiä, jotka houkuttelevat ja jopa pakottavat ihmisiä tekemään työtä. Hänen mukaansa työn kysynnän lisääminen nostaa lähinnä palkkoja, ei työllisyyttä eikä talouskasvua.[18]

Suomea vaivaa Vartiaisen mukaan "kysyntäharha":[19][20] yritetään luoda työpaikkoja, tukea yrittäjyyttä ja investointeja sekä huolehtia ostovoimasta, vaikka tällainen voi toimia vain suhdanneluonteisesti, ei lisätä työllisyyttä pysyvästi. Vain työnteon kannustimiin puuttuminen parantaa työllisyyttä pysyvästi, ei ostovoiman lisääminen.[19]

Työttömyyden syyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Työttömyys johtuu siitä, että työn kysyntä on pienempää kuin työn tarjonta. Yksittäisten ihmisten vaikeus löytää töitä voi johtua esimerkiksi ikäsyrjinnästä. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden määrä kasvaa mitä vanhemmasta henkilöstä on kysymys[21].

Suuri osa tilastoidusta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuu työttömiksi tilastoitujen henkilöiden huonosta terveydentilasta. Työkyvyttömätkin henkilöt hyväksytään nykyisin työttömiksi työnhakijoiksi ja heille maksetaan työttömyyskorvausta, mikäli kansaneläkelaitos tai yksityiset eläkevakuutusyhtiöt ovat hylänneet heidän sairauspäiväraha-, kuntoutustuki- tai sairauseläkehakemuksensa. Lähes puolella pitkäaikaistyöttömistä onkin lääkärin toteama vamma tai sairaus, joka haittaa paljon työntekoa[8].

Täydellisen kilpailun oletuksilla luonnollinen työttömyys johtuu työn etsintäajasta sekä siitä, että työvoiman hinta (palkka) on korkeampi kuin se markkinahinta, jolla työvoiman kysyntä ja tarjonta olisivat yhtä suuret.[22] Tähän on kolme mahdollista syytä:[22]

Työn taloustieteen mukaan käytännössä on kuitenkin useita syitä, miksi työmarkkinat ovat varsin epätäydellisesti kilpaillut. Työmarkkinat ovat paikallisia, niillä on rajallinen määrä työnantajia ja työntekijöiden liikkuvuus on rajallista. Näin ollen työnantajien asema markkinoilla saattaa olla monopsoninen.[23]

Reservaatiopalkka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

"Reservaatiopalkka" on se palkka, jolla työtön suostuu töihin.

Obaman apulaistalousministerinä toiminut professori[24] Alan Krueger ja Andreas Mueller (2014) huomasivat pitkittäistutkimuksessaan, että työttömien reservaatiopalkat olivat epärealistisen korkeita ja laskivat työttömyyden kuluessa liian hitaasti, vain 0,05 - 0,14 % viikossa, lähinnä vanhimmilla ihmisillä ja niillä, joilla työttömyyden alussa oli säästöjä. Syynä he pitivät sitä, että monet yliarvioivat työllistymismahdollisuutensa tai ankkuroivat reservaatiopalkkansa edellisen työnsä palkkaan.[25]

Itse raportoitujen reservaatiopalkkojen kohdalla työtarjousten hyväksymisessä oli diskreetti hyppäys, ja reservaatiopalkka ennusti hyväksymistä myös paremmin kuin henkilön edellinen palkka.[25]

Aiemmat tulokset olivat samanlaisia.[26]

Säästöjen vaikutus reservaatiopalkkaan viittaa siihen, että työttömyyskorvauksien kesto, suuruus, ja porrastukset vaikuttaisivat työllistymiseen. Reservaatiopalkan vaikutus ei koske vain työtarjousten hyväksymistä vaan myös niiden etsimistä ja sitä, millaisia uusia työpaikkoja yritysten ja potentiaalisten yrittäjien kannattaa luoda: miten helppo paikka olisi täyttää sopivalla työntekijällä.

Työnteon kannattavuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liian suuret tuloerot vähentävät työnteon kannattavuutta. Jos alimmat palkat ovat suurempia kuin työntekijöiden ja heidän perheidensä välttämättömät elinkustannukset, työstä puuttuu kokonaan taloudellinen kannustavuus. Työttömillä ei myöskään ole välttämättä varaa ottaa vastaan pieniä työkeikkoja, koska niistä saatavan palkan ja työttömyystukien puutteellinen ajallinen yhteensovittaminen johtaa siihen, että työttömyyskorvaus viivästyy useilla viikoilla. Toimeentulotuki ja asumistuki ovat erityisen kannustamattomia tukimuotoja.[27]

Työttömyyteen liittyviä käsitteitä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Työttömyysaste[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Työttömien osuus työvoimasta.

Työn tarjonta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Avoinna olevien työpaikkojen määrä.

Työvoiman tarjonta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Niiden ihmisten määrä, jotka ovat valmiita vastaanottamaan työtä.[1]

Täystyöllisyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kansantaloustieteessä[1]

 1. Tilanne, jossa ei ole riittämättömästä kokonaiskysynnästä johtuvaa työttömyyttä, vaan kaikki työttömyys on kitka- tai rakennetyöttömyyttä.
 2. Tilanne, jossa kaikki työtä haluavat saavat sitä.

Täystyöllisyysjäämä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kansantaloustieteessä se ylijäämä, joka julkiselle sektorille muodostuisi vallitsevin tulo- ja menoperustein, jos tuotanto vastaisi täystyöllisyyttä. Kun taloudessa on esimerkiksi laskukausi, on toteutunut julkisen sektorin alijäämä suurempi kuin täystyöllisyysjäämä, koska julkisen sektorin automaattinen stabilisaatio pienentää verotuloja ja lisää eräitä julkisia menoja. Läheinen ilmaus: normeraattu tuloylijäämä.[1]

Hystereesi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hystereesi tarkoittaa ilmiötä, jossa työttömäksi jääminen aiheuttaa vaikeuksia työllistyä uudelleen esimerkiksi syrjäytymisen tai osaamisen vanhentumisen vuoksi. Syrjäytyminen riippuu työttömyyden kestosta sillä mitä pitempään työttömyys jatkuu, sitä vaikeammin työllistyminen on. Tätä käytetään yhtenä perusteena talouspolitiikalle, jossa työttömyyden nousua pyritään ehkäisemään.

Työttömyys Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa oli marraskuun 2014 lopussa 326 500 työtöntä työnhakijaa[28] ja 140 000 piilotyötöntä.[29] Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden kolmannella neljänneksellä 20 500.[30] Todellinen työttömyys on kuitenkin suurempaa, kun mukaan lasketaan erilaisilla tukitoimilla työllistetyt ja muut käytännössä työttömän asemassa olevat henkilöt.

Alueelliset erot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alueellisesti työttömyyttä on eniten Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Vähäisintä työttömyys on Ahvenanmaalla, Helsingin seudulla ja Pohjanmaalla. Vuonna 2009 prosentuaalisesti eniten työttömiä oli Sallassa (21,1 %) ja vähiten Föglössä (1,1 %).[31] Suurista kaupungeista vaikeimmin työttömyydestä kärsivät 1990-luvun laman jälkeen savupiipputeollisuuteen tukeutuneet Pori, Jyväskylä ja Lahti. Näissä kaupungeissa työttömyys on vielä nykyäänkin korkealla tasolla. Porissa oli pahimmillaan 1990-luvun alussa joka neljäs työvoimaan kuuluva ilman työtä.[32]

Työttömyys Suomen suurimmissa kaupungeissa 2014[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Työttömyysaste Suomen suurimmissa kaupungeissa huhtikuun lopussa 2014 ELY-keskusten mukaan:[33]

Nykylaman aika[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa oli vuoden lopussa 363 300 työtöntä työnhakijaa, joille oli tarjolla työvoimatoimiston sivuilla 15 082 työpaikkaa[34].

Nykyinen lama alkoi Suomessa alkoi vuonna 2008. Se ei ole ollut yhtä äkillinen ja syvä kuin 1990-luvun lama, mutta on kestänyt kauempaan.[35] Lama alkoi Yhdysvalloista vuonna 2007 alkaneen finanssikriisin seurauksena.

Suomen väestön vanhenemisen uskottiin laajalti vielä aiemmin johtavan suureen työvoimapulaan, mutta tämä ennuste ei toteutunut. Vuonna 2012 yli kaksi kolmasosaa suurista sukupolvista oli jo jäänyt eläkkeelle, eikä työvoimapulaa syntynyt. Suurilla sukupolvilla tarkoitetaan toisen maailmansodan jälkeen syntyneitä suuria ikäluokkia. Osasyinä ennusteen kaatumiseen oli, että suuret ikäluokat pysyivätkin työelämässä ennakoitua kauemmin ja samalla maahanmuutto Suomeen kasvoi yllättävän paljon. Maahanmuutto toi Suomeen 2000-luvulla 250 000 ulkomaalaistaustaista kilpailemaan työpaikoista. Samaan aikaan uusia työpaikkoja ei syntynyt talouden heikentyessä vuodesta 2008 alkaen. Sen sijaan että suurien ikäluokkien poistuminen työelämästä olisi tuonut odotetun työvoimapulan, se vain hieman loivensi työttömyyden kasvua.[36]

Laman aikana kehittyi paljon pitkäaikaistyöttömyyttä. Noin puolet pitkäaikaistyöttömistä on yli 50-vuotiaita ja monet heistä poistuvat eläkeputkeen lähivuosina. Pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisemiseksi käytetään useita keinoja, muun muassa kuntouttavaa työtoimintaa. Muina pitkäaikaistyöttömyyden hoitokeinoina on yritetty palkkatuettua työtä, työelämävalmennusta ja työharjoittelua sekä erilaisia koulutus- ja työkokeiluja. Etenkin nuorille tarkoitettuja vaihtoehtoja ovat esimerkiksi työpajatoiminta, matalapalkkatuki, oppisopimuskoulutus ja työkoulu. Pitkäaikaistyöttömien "kova ydin" on kuitenkin vaikeasti työllistyvää; monilla heistä on sairauksia ja syrjäytymistä, ja lukuisat hallitukset ovat yrittäneet parantaa tilannetta vaihtelevalla menestyksellä. Vaikeimmin työllistyviä on yritetty työllistää muun muassa kansalaistyö-mallilla.lähde?

Pitkäaikaistyöttömyyden syyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lääkärilehdessä 45/2010 julkaistiin työterveyshuollon erikoislääkäri Raija Kerättären ja THL:n tutkija Vappu Karjalaisen selvitys, jonka mukaan pitkäaikaistyöttömien sairauksissa on usein kyse mielenterveyden häiriöistä. Tutkimuksessa ilmeni, että toimintakyvyn heikkeneminen jää usein tunnistamatta, koska sairaat pitkäaikaistyöttömät eivät jaksa jonottaa palveluihin tai osaa hakeutua niihin. Kyse on usein vaikeasta masennuksesta tai kehitysvammaisuudesta, ei viitseliäisyyden puutteesta. Siten pitkäaikaistyöttömiä ei voida auttaa koulutus- tai työllistämistukitoimin, ennen kuin heidän sairautensa on hoidettu.[37]

Työttömien aktivointi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Harhaanjohtavien tietojen perusteella on kuntia vaadittu laatimaan työttömille aktivointisuunnitelmia, joilla yritettään painostaa työttömiä palkattomaan työhön maksamalla työstä pelkkää työmarkkinatukea, lisäksi mielekästä työtä ei ole tarjolla. Työttömiä painostetaan hyväksymään aktivointisuunnitelma karenssilla ja syyllistämään henkilö työttömyydestä, vaikka todellisuudessa kysymys on olosuheista. Asiantuntijat ovat voimakkaasti arvostelleet Stubbin hallituksen harjoittamaa politiikkaa asian suhteen.[38] Painostuksen tehostamiseksi kuntiin on alettu palkata virkasuhteisia työpäälliköitä, jotka voivat yhdessä toimeentulotuen välityksellä kiristää työttömiä vähentämällä perustoimeentulotukea 20 % tai 40 %. Lisäksi työpäällikkö voi tehdä oman harkintansa mukaan yhteistyötä TE-keskuksen kanssa tehostakseen toimintaansa.

Työttömyys tulevaisuudessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tulevaisuudessa teknologisen kehityksen, esimerkiksi tietotekniikan, automaation, robotiikan, robottiautojen, 3D-tulostamisen ja ohjelmistokehityksen ennustetaan vievän paljon lisää työpaikkoja erityisesti tehtaista ja muista työläisaloilta, mutta myös korkeammin koulutetuilta toimistotyöpaikkojen aloilta, kuten pankeista, vakuutusyhtiöistä, kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta.

Ennusteita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Suomessa ETLA ennusti 2014 että joka kolmas työpaikka Suomessa katoaa tietotekniikan kehittymisen takia. Puolestaan monimutkaista ajattelua, etiikkaa, moraalia ja ihmisten välistä viestintää vaativat työt lisääntyvät kahden seuraavan vuosikymmenen aikana.[39][40]
 • Oxfordin yliopiston raportin mukaan lähes puolet työpaikoista voidaan Yhdysvalloissa korvata roboteilla ja keinoälyllä 20 vuoden aikana. Sama kehitys on nähtävissä Suomessa ja muissa teollistuneissa maissa.[41]
 • Martin Ford, ohjelmistoyrittäjä ja kirjailija, ennusti Washington Post lehdessä työttömyyden nousevan 75%:iin vuosisadan loppuun mennessä. Hänen mukaansa uudet työpaikat syntyvät vain digitaalisille aloille, kun robotit korvaavat ihmiset eri aloilla ja ihmiset vain ohjaavat ja ohjelmoivat robotteja ja muita koneita.[42]
 • Työtehtävät, jotka työllistivät 47% yhdysvaltalaisista vuonna 2010 arvioitiin mahdollisesti katoaviksi 10-20 vuoden sisällä.[43]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d Pekkarinen, Jukka & Sutela, Pekka: Kansantaloustiede. Helsinki: WSOY 2007. ISBN 951-0-27436-4.
 2. Vuolanne, Antti: ”6. Sosiaalinen tasaus markkinataloudessa”, Sosiaalinen tasaus ja tehokas talous. Sosialidemokraattinen talouspolitiikka markkinataloudessa, s. 65–71. Kalevi Sorsa -säätiö, 2011. ISBN 978-952-5689-30-3. Teoksen verkkoversio.
 3. Työllisen määritelmä Tilastokeskus. Viitattu 3.3.2016.
 4. a b Lehmus, Markus: Kuukauden kolumni: Mystinen työttömyyden nollataso (Arkistoitu sivu) 7.2.2008. Palkansaajien tutkimuslaitos. Viitattu 3.3.2016.
 5. Rakenteellinen työttömyys Tilastokeskus. Viitattu 3.3.2016.
 6. Teknologinen työttömyys (Arkistoitu sivu) Tilastokeskus. Viitattu 3.3.2016.
 7. Laasonen, J. 2010. Rahan korruptio - Johdatus resurssipohjaiseen talousajatteluun. Internet julkaisu, 102-104. Viitattu 10.2.2012. Saatavana: http://www.scribd.com/heppareppana/d/45171032/54-Teknologinen-tyottomyys
 8. a b Ilpo Airio ja Mikko Niemelä: Työmarkkinatuen saajien koettu terveys ja toimeentulo. S. 52. Teoksessa Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40230/Huono-osaisten_hyvinvointi.pdf?sequence=1
 9. Talouselämä keskuudessa
 10. Pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisesta työvoimavarojen turvaamiseen. Työ ja elinkeinoministeriö, maaliskuu 2011, sivu 5. http://www.tem.fi/files/29581/liite_nykytilan_kuvaus.pdf
 11. Hertta Hiltunen: Töissä totta kai. Helsingin Sanomat 3.8.2014, D2.
 12. a b Anne-Sofia Berner: 30.3.2014 Nuorisotyöttömyys on kuviteltua pienempi ongelma. Helsingin Sanomat 30.3.2014. http://www.hs.fi/sunnuntai/Nuorisoty%C3%B6tt%C3%B6myys+on+kuviteltua+pienempi+ongelma/a1396070606619?ref=hs-art-new-1&sivu=2
 13. http://yle.fi/uutiset/piilotyottomyys_kasvaa_menee_into_pyoria_byrokratian_rattaissa/8191621 Yle Uutiset 31.7.2015
 14. PTT raportteja 225 PTT Reports 225 ERITYISRYHMIEN TYÖKYKY - työttömät ja vammaiset. Veera Laiho Anneli Hopponen Terhi Latvala Anna-Kaisa Rämö. Pellervon taloustutkimus PTT 2010. Sivu 12. http://ptt.fi/wp-content/uploads/2013/04/rap225_2311101454.pdf
 15. Yle uutiset 8.10.2009 Kaikilla oikeus työhön - Suomi rikkoo ihmisoikeuksia. http://yle.fi/uutiset/kaikilla_oikeus_tyohon_-_suomi_rikkoo_ihmisoikeuksia/5896988
 16. a b c Mikä ihmeen Tanskan malli? (Arkistoitu sivu) HS.fi. 22.2.2007. Viitattu 27.2.2015.
 17. a b c d Jotain hyvää Tanskanmaasta?, Talouselämä 3.6.2005
 18. Pääkirjoitus: Budjetti tehtiin kivutta – mutta ohuelle jäälle HS.fi. 16.9.2011. Viitattu 27.2.2015.
 19. a b "Vartiainen tahtoo lisää velkaa - Vattin tuleva johtaja suosittaa lisävelkaa ja työttömyysetujen karsimista", Talouselämä 8/2012, sivu 15, Olli Ainola
 20. Ruotsissa on panostettu työn tarjontaan, Nykypäivä 20.5.2011, sivu 4
 21. Tilastokatsaus 7:2011. Sivu 8. Vantaan tietopalvelu. http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/71398_tk7_2011.pdf
 22. a b c d e Työttömyys, Tampereen yliopisto, makrotaloustieteen kurssi (luettu 14.7.2013). Sivut 19-20 ja 22.
 23. Manning, Alan (2003): Monopsony in Motion: Imperfect Competition in Labor Markets. Princeton UP.
 24. Obama nominates 3 to key Treasury posts
 25. a b A Contribution to the Empirics of Reservation Wages, Alan B. Krueger, Princeton University,; National Bureau of Economic Research (NBER); Institute for the Study of Labor (IZA); NBER Working Paper No. w19870, January 2014.
 26. https://www.princeton.edu/~ceps/workingpapers/215krueger.pdf
 27. Pienipalkkainen saa käteen lähes saman kuin tuilla elävä (Arkistoitu sivu) HS.fi. 11.6.2011. Viitattu 27.2.2015.
 28. Marraskuussa 326 500 työtöntä työnhakijaa Työllisyyskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 10.1.2015.
 29. Työnhausta luopuneiden määrä kasvaa työttömyyttäkin ripeämmin MTV 25.01.2015.
 30. Avoimia työpaikkoja kolmannella vuosineljänneksellä vähemmän kuin vuosi sitten 14.11.2014. Tilastokeskus. Viitattu 17.12.2014.
 31. Korhonen, Petri: Täällä asuu eniten työttömiä Taloussanomat.fi. 23.9.2009. Viitattu 10.1.2015.
 32. Kansan Uutiset 28.12.2007 Pori ja Jyväskylä yhä työttömyyskaupunkeja
 33. Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.4.2014 20.5.2014. Keski-Suomen ELY-keskus. Viitattu 27.2.2015.
 34. Taneli Hämäläinen: Suomi – Sosiaaliturvan Romania? City-lehti 20.2.2015. http://www.city.fi/blogit/vapaamatkustaja/suomi+sosiaaliturvan+romania/129283
 35. Riikka Kalmi: OP:n Heiskanen: Nykylama kestänyt jo kauemmin kuin 90-luvun lama 20.1.2014. Taloussanomat.
 36. Teräväinen, Kirsi: Suuret ikäluokat jäivät eläkkeelle - missä on työvoimapula? 4.12.2012. Yle. Viitattu 10.2.2015.
 37. Pitkäaikaistyöttömillä on runsaasti hoitamattomia mielenterveyshäiriöitä. Suomen Lääkärilehti, 2010, 65. vsk, nro 45. Artikkelin verkkoversio Viitattu 10.1.2015.
 38. Olli Ainola: Professorit: Hallitus antanut työttömyydestä harhaanjohtavan kuvan Iltalehti.fi. 14.1.2015. Helsinki: Almamedia.
 39. ETLA: "Computerization Threatens One Third of Finnish Employment". Julkaistu: 13.1.2014 Viitattu: 15.5.2014
 40. Yle: Etla: Tietotekniikka uhkaa joka kolmatta työpaikkaa Suomessa. Julkaistu: 13.1.2014 Viitattu: 15.5.2014
 41. YLE: Lähes puolet työpaikoista on vaarassa kadota. Julkaistu: 11.10.2013 Viitattu: 15.5.2014
 42. Talouselämä: Synkkä ennuste robottitulevaisuudesta: "Työttömyys 75%". Julkaistu: 28.1.2013 Viitattu: 15.5.2014
 43. Bloomberg: Your Job Taught to Machines Puts Half U.S. Work at Risk. Viitattu: 15.5.2014

Aiheesta muualta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]