Sosiaaliturva

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sosiaaliturva (lyhenne sotu[1]) on valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön, kuten Suomen Kansaneläkelaitoksen tuottama kokonaisuus asukkaiden tai kansalaisten terveyden ja toimeentulon turvaamiseksi.

Oikeus sosiaaliturvaan määritellään Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 22. artiklassa seuraavasti: Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan sekä oikeus kansallisten toimenpiteiden ja kansainvälisen yhteistyön kautta kunkin maan järjestelmä ja voimavarat huomioonottaen, nauttia hänen ihmisarvolleen ja hänen yksilöllisen olemuksensa vapaalle kehittymiselle välttämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.[2]

Suomalaisen sosiaaliturvan tehtävänä on huolehtia siitä, että jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perustuslain mukaan jokaiselle kuuluu oikeus perustoimeentuloon työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana. Sosiaaliturvan tehtävänä on taata myös orpojen lasten perustoimeentulo sekä mahdollistaa lapsen syntymän jälkeen lasta hoitavan vanhemman perustoimeentulo. Perustoimeentulon lisäksi valtion on huolehdittava siitä, että jokaisella on mahdollisuus saada riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluita. Myös lasten elättämisen tukeminen ja lastensuojelun järjestäminen ovat osa suomalaista sosiaaliturvaa.[3]

Sosiaaliturva on usein lakisääteistä, tai muuten julkisen sektorin ohjaamaa ja edistämää, ja rahoitetaan enimmäkseen veroilla tai veronluonteisilla sosiaaliturvamaksuilla (sosiaalivakuutusmaksut). Sosiaaliturvalla pyritään tasaamaan tuloeroja eri yhteiskuntaluokkien ja ikäkausien välillä sekä lapsettomien ja lapsiperheiden välillä. Universaalin sosiaaliturvan tarkoituksena on kattaa kaikki yhteiskunnan asukkaat. Universaalin sosiaaliturvan lisäksi on myös vain tietyille ihmisryhmille tarkoitettua sosiaaliturvaa. Osa erityisryhmien sosiaaliturvasta on tarveharkintaista. Tarveharkintaan vaikuttavia seikkoja voivat olla esimerkiksi henkilön ikä, terveydentila, siviilisääty ja talouden koko, asema työelämässä, koulutus ja taloudellinen asema. Sosiaaliturvaa alennetaan henkilölle esitettyjen vaatimusten perusteella joita ovat mm. työ, työharjoittelu tai aktivointisuunnitelman laatiminen toimeentulotukilain hyväksyessä rankaisevuuden.[4]

Sosiaaliturvan menot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen sosiaali- ja terveysmenot olivat vuoden 2014 rahassa 65,6 miljardia euroa vuonna 2011. Eniten rahaa kului vanhuuseläkkeisiin, jotka muodostivat noin kolmanneksen Suomen sosiaali- ja terveysmenoista. Terveydenhuollon järjestäminen ja Kela-korvaukset muodostivat noin 23 prosenttia ja työttömyysturva 8 prosenttia.[5]

Jokaisen pääryhmän menot (sairaus, toimintarajoitteisuus, vanhuus, leski ja omaiset, perhe ja lapset, työttömyys, asuminen, muu, hallinto) moninkertaistuivat vuosina 1980-2011 paitsi että lesken ja orpojen tuet ainoastaan tuplaantuivat.[6]

Sosiaaliturvan taso[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toimittaja Marjut Lindbergin mukaan suomalaisen sosiaaliturvan tasoa on heikennetty 1990-luvulta lähtien siten, että se on nykyisin yhtä vaatimaton kuin 1970-luvulla.[7] Myös terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Sakari Karvonen on esittänyt, että sosiaaliturvan taso on niin matala, ettei se turvaa käytännössä enää ihmisten perustoimeentuloa.[8]

Sosiaaliturvan muotoja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sosiaaliturva voidaan luokitella seuraavasti:

 • Sosiaalivakuutus on vakuutus joka on järjestetty sosiaalisten henkilöriskien varalta. Näitä ovat esimerkiksi vanhuus, sairaus, työkyvyttömyys, työttömyys ja kuolema. Sosiaalivakuutus ei siis kata omaisuusvahinkoja. Sen tavoite on turvata toimentulo edellä mainittujen riskien toteutuessa, sekä korvata niistä aiheutuneita kuluja. Sosiaalivakuutuksia ovat muiden muassa lakisääteinen eläke, lakisääteinen sairausvakuutus, sekä työttömyysturvan ansiosidonnainen osa.
 • Sosiaaliavustus on rahaa, jota maksetaan ennakolta määrätyin ehdoin tietyn suuruisena, samaan tapaan kuin sosiaalivakuutuksessa, mutta jonka rahoittamiseen ei käytetä vakuutusmaksuja. Esimerkkejä sosiaaliavustuksista ovat lapsilisä ja työttömyysturvan peruspäiväraha.
 • Sosiaalihuolto on osa sosiaaliturvaa, jolle on ominaista yksilöllinen tarveharkinta. Tämän turvan rahasuoritukset ovat toimeentulotukea, jonka edellytyksenä on muun muassa, että avunsaajalla itsellään (tai perheellä) ei ole varaa välttämättömiin elatuskuluihin.
 • Sosiaalipalvelut kuten vammaispalvelut ja lapsiperheiden kotipalvelu.
 • terveyspalvelut

Rahaa, koulutusta vai tiettyyn tarkoitukseen kohdennettua apua?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Usein köyhyysohjelmia tutkittaessa on vaikea mitata ohjelman hyötyjä luotettavasti [koska niissä ei ole arvottu vertailuryhmää]. Brian Jacob et al. (2014) tutkivat Chicagon köyhille suunnattuja asuntopalvelusetelien arpajaisia ja seurasivat lapsia 14 vuotta. Palvelusetelien vaikutukset olivat yleensä tilastollisesti merkityksettömiä. Ne olivat aina pienempiä kuin parhaiden koulutusinterventioiden hyödyt ja paljon pienempiä kuin vastaavan tulonsiirron hyödyt. [9]

Sosiaaliturvan kehitys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pienituloisten kotitalouksien asema on heikentynyt kahden viimeisen vuosikymmenen aikana sekä suhteellisesti että absoluuttisesti mitattuna. Aluksi syynä olivat sosiaaliturvan leikkaukset ja sittemmin tulonsiirtojen vaatimaton kehitys ansiotuloihin verrattuna. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa on jäänyt 44 prosenttia jälkeen yleisestä palkkakehityksestä. Toimeentulotuen reaalinen ostovoima on laskenut samalla 5 prosenttia.

Palveluja ja tulonsiirtoja kehitettiin 1980- ja 1990-luvuilla. Kehitys taantui kuitenkin lamavuonna 1995, jolloin tukia leikattiin. Tämän jälkeen on ollut 10 vuotta talouskasvua, mutta toimeentuloturvan taso ei ole juuri noussut, vaikka hinnat ja palkat ovat nousseet kymmeniä prosentteja.[10]

Suomalaista sosiaaliturvaa ovat rakentaneet ammattiyhdistysliike ja vasemmistopuolueet. Erityisesti työnantajat ja poliittinen oikeisto ovat vastustaneet uudistuksia tiukasti, joskus vuosikymmeniä.[11]

Toimeentulotuki on Suomessa sidottu indeksiin, mutta opintotuki vasta vuoden 2014 alusta.

Sosiaaliturvan tason vertailua[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomi on sosiaaliturvamenojen osalta selvästi yli Euroopan keskitason - kun sosiaalimenot lasketaan prosentteina bruttokansantuotteesta.[12] Vuonna 2011 sosiaaliturvamenot Suomessa olivat asukasta kohden 9000€, kun Euroopan Unionin keskiarvo on 7000€[13] Työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden taso on Suomessa Euroopan alhaisin.[10] Ilman työhistoriaa eläkkeelle kirjoitetut yksinäiset saavat Suomessa verojen jälkeen keskimäärin ostovoimakorjattuna 660 euroa, mutta Tanskassa 851 euroa ja Ruotsissa 900 euroa.[14]

Sosiaaliturvan työpaikat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa toimi vuonna 2013 sosiaaliturvaetuuksien käsittelijöinä 6,080 ihmistä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos arvioi tämän työtehtävän katoavan tietokoneiden ja automatisaation kehityksen seurauksena 39,0% todennäköisyydellä. Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. vastaavat nimikkeet työllistivät yhteensä 23,995 henkeä. Näiden tehtävien katoamisen todennäköisyys on vain 13,0%. Sosiaalityön erityisasiantuntijoina toimi puolestaan 11,475 henkeä. Näiden tehtävien automatisointimahdollisuudeksi annettiin vain 4,3%. Sosiaalihuollon johtajia oli 2280 henkilöä ja heidän tehtäviensä korvaamiselle annettiin vain 0,7% todennäköisyys.[15]

Sosiaaliturvan vaikutus onnellisuuteen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maailman onnellisuustietokannan ylläpitäjä[16] Ruut Veenhoven totesi tutkimuksessaan, että hyvinvointivaltion laajuudella (sosiaaliturvamenoilla) ei ole mitään yhteyttä kansalaisten terveyden tai hyvinvoinnin määrään tai edes niiden jakautumisen tasaisuuteen.[17]

Ongelmia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sosiaaliturva kannustaa perheitä muuttamaan erilleen ja uusioperheitä olemaan muuttamatta yhteen, oikeasti tai vilpillisesti.[18] Osa-aikatyötä tekevät jättäytyvät työttömyyspäivärahalle, koska siitä jää enemmän käteen.[18]

Työnteon kannattamattomuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pienipalkkainen saa käteen usein suunnilleen saman tekemättä töitä. Keikkatöitä ei työttömän kannata juuri lainkaan ottaa vastaan. Toimeentulotuki ja asumistuki ovat erityisen kannustamattomia tukimuotoja.[19]

Osmo Soininvaaran mukaan pulloja keräämällä ja sosiaaliturvalla elää helposti leveämmin kuin menemällä töihin. Näin sosiaaliturva lisää syrjäytymistä.[20]

Tilanne koheni hiukan, kun sovitellun työttömyyspäivärahan sääntöihin saatiin vuoden 2014 alusta aikaan uudistus, jonka mukaan saa tienata 300 euroa bruttona kuukaudessa ilman että se vaikuttaa työttömyyspäivärahan suuruuteen. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut kaikkien tulojen ilmoittamisvelvollisuus, vaikka summa jäisi alle suojaosan, joka aiheuttaa sen, että päivärahan maksu viivästyy jopa useita viikkoja, vaikkei sen määrää muutettaisikaan.[21]

Työttömyysturva[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OECD:n mukaan Suomen työttömyysturva on liian korkea ja pitkäaikaistyöttömien turva OECD-maiden parhaita.[22] Liian hyvät etuudet lisännevät työttömyyttä, passiivisuutta ja riippuvuutta tukijärjestelmästä.[22]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Lyhenneluettelo 20.12.2013. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 21.2.2014.
 2. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=fin
 3. Suomen perustuslaki 19 §. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P22
 4. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412#L2P10
 5. Sosiaalimenot ja rajoitus 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, virallinen tilasto. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130126/Tr02_16.pdf?sequence=4
 6. Sosiaalimenot ja rahoitus 2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen virallinen tilasto, sosiaaliturva 2013, Liitetaulukko 3. "Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980–2011 vuoden 2011 hinnoin, milj. €" ja "Liitetaulukko 7. Sosiaalimenot suhteessa bruttokansantuotteeseen pääryhmittäin vuosina 1980–2011, %" (sivut 22 ja 27).
 7. Marjut Lindberg: Köyhimmät putosivat kuoppaan. Helsingin Sanomat, 23.11.2008.
 8. Asiantuntijat: Lasten köyhyyttä voi ehkäistä. Jukka Vuorio. Helsingin Sanomat 8.7.2016. A8.
 9. Human Capital Effects of Anti-Poverty Programs: Evidence from a Randomized Housing Voucher Lottery, Brian Jacob, Max Kapustin, Jens Ludwig, NBER Working Paper No. 20164, May 2014. appendix.
 10. a b Päivi Repo: Suomen sosiaaliturva jäänyt alle EU:n keskitason. Helsingin Sanomat, 4.5.2008. Artikkelin verkkoversio.
 11. Marko Erola: Sosiaaliturvan lyhyt historia. Talouselämä, 19.8.2005. Artikkelin verkkoversio.
 12. Talouselämä
 13. Tilastokeskus
 14. Alhaisempia eläkkeitä. Helsingin Sanomat, 4.5.2008. Artikkelin verkkoversio.
 15. Yle Uutiset: "Millä todennäköisyydellä ammattisi katoaa? – Koko Etlan lista täällä". Julkaistu. 13.1.2014 Luettu 21.1.2014
 16. We're happy about inequality, The Economist, Aug 17th 2007
 17. [http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/Pub2000s/2000b-ab.html WELLBEING IN THE WELFARE STATE Level not higher, distribution not more equitable], professor Ruut Veenhoven, Journal of Comparative Policy Analysis, 2000, vol 2 pp 91–125
 18. a b "Talousahdinko ajaa perheitä väärinkäyttämään sosiaalietuuksia", Helsingin Sanomat 3.8.2010 s. A8
 19. Pienipalkkainen saa käteen lähes saman kuin tuilla elävä, Helsingin Sanomat 11.6.2011
 20. Näin pullonkeruulla elää palkkatöitä leveämmin, Taloussanomat.fi 10.11.2010
 21. http://www.mosaiikki.info/lehdet_fi.php?id=2013_92_kela
 22. a b OECD: Työttömyysturva on liian antelias Suomessa, Taloussanomat 7.4.2010

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Jaakkola, Jouko ym.: Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: Suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Sosiaaliturvan kirjallisuus, Sarja Sosiaalipolitiikka, sosiaaliturva 1. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 1994. ISBN 951-747-070-3.
 • Päivi Uljas: Taistelu sosiaaliturvasta : ammattiyhdistysväen toiminta sosiaaliturvan puolesta 1957–1963. Like Kustannus oy, 2005. ISBN 978-952-471-545-4.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]