Asevelvollisuus Suomessa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomalaisia varusmiehiä antamassa sotilasvalaansa.

Asevelvollisuus Suomessa on miesten velvollisuus osallistua maanpuolustukseen. Asevelvollisuuden merkittävin käytännön velvoite on varusmiespalveluksen tai siviilipalveluksen suorittaminen. Asevelvollisuudesta määrittävät asevelvollisuuslaki ja siviilipalveluslaki. Kyseessä on osa perustuslain 127 §:ssa säädettyä maanpuolustusvelvollisuutta, joka koskee kaikkia Suomen kansalaisia.[1](s. § 1) Asepalvelukseen ei kutsuta niitä, joilla on ahvenanmaalaisen kotipaikkaoikeus tietystä iästä alkaen. He voisivat palvella siviilipalveluksessa Ahvenanmaan maakunnan pelastustoimessa, mikäli heidät kutsuttaisiin palvelukseen. Myös se, jolla ei ole ahvenanmaalaisen oikeuksin velvollisuutta osallistua asepalvelukseen, voi suorittaa asepalveluksen manner-Suomessa vapaaehtoisesti. Tämä toteutuu yleensä ruotsinkielisessä joukko-osastossa Uudenmaan prikaatissa.

Asevelvollisuus kestää sotilasarvosta riippumatta 60-vuotiaaksi. Henkilön pitäminen reservissä riippuu sotilasarvosta: miehistön jäsen on reservissä 50-vuotiaaksi, upseerit ja aliupseerit 60-vuotiaiksi.

Lisäksi kaikki asevelvollisuusikäiset, jotka ei ole varsinaisessa reservissä tai palveluksessa, mukaan lukien terveydellisistä syistä vapautetut ja kutsunnoissa käymättömät, kuuluvat varareserviin eli aiempaan nostoväkeen.[2]

Jokainen 18 vuoden täyttämisvuotta elävä suomalainen mies – ahvenanmaalaisia lukuun ottamatta – käsketään kutsuntoihin. Kutsunnoissa asevelvollinen määrätään yleensä vuoden tai kahden päästä alkavaan palvelukseen. Varusmies- tai siviilipalveluksen suorittamisen aloittamisajankohdan muutosta voi hakea kutsunnassa henkilökohtaisten syiden vuoksi aina sen vuoden loppuun asti, jona täyttää 28 vuotta. Aloittamisajankohdan lykkäämistä ei tämän jälkeen myönnetä, ja asevelvollisen on aloitettava palvelus, ellei häntä vapauteta siitä. Velvollisuus ase- ja siviilipalveluksen suorittamiseen päättyy sen vuoden lopussa, jolloin henkilö täyttää 30 vuotta.[1]

Vastuu varusmiespalveluksen järjestämisestä on puolustusvoimilla, jonka reserviin miehiä asevelvollisuuden avulla koulutetaan. Vuonna 2015 oli tavoitteena kouluttaa 21 000 varusmiestä ja kertausharjoituksissa 18 000 reserviläistä.[3] Vuonna 2018 vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki 1 516 naista.[4]

Vastuu siviilipalveluksen järjestämisestä on Työ- ja elinkeinoministeriöllä. Vuosittain hakeutuu siviilipalvelukseen noin 2 600 henkilöä.lähde?[5]

Vuosittain kieltäytyy kokonaan asevelvollisuuspalveluksesta noin 70–80 miestä. Heitä kutsutaan totaalikieltäytyjiksi, joiden palvelusvelvollisuus katsotaan suoritetuksi, kun totaalikieltäytymisestä määrätty valvontarangaistus (ns. pantarangaistus) tai ehdoton vankeusrangaistus on suoritettu.[6] Valvontarangaistus on ollut yleisin tapa, jolla totaalikieltäytyjät suorittavat tuomionsa 2012 lähtien, jolloin se tuli mahdolliseksi.[7] Ahvenanmaalaiset miehet ovat vapautettuja asevelvollisuudesta rauhan aikana. Naiset eivät ole asevelvollisia, mutta voivat hakeutua asepalvelukseen vapaaehtoisina.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ase- ja siviilipalveluksen kesto Suomessa vuodesta 1950 lähtien (kuukausissa)

Suomessa on Ruotsin kuningaskunnan aikana vuoteen 1809 ja Suomen suuriruhtinaskunnan aikana ollut eri laajuisia asevelvollisuuksia, joista Ruotsin vallan loppupuolella leimaa-antavin oli ruotusotaväki. Haminan rauhan jälkeen Suomessa ei ollut käytännössä yleistä asevelvollisuutta. Oolannin sodan aikana pyrittiin perustamaan myös kansallista sotaväkeä suojaamaan Suomen rannikkoja Englannin laivaston ja Ranskan laivaston kauppasaartotoimia vastaa, joihin kuului rannikkokaupunkien vientitavaravarastojen hävittäminen nousemalla maihin laivoilta. Krimin sodan jälkeen asiaa pohdittiin ja 1878 säädettiin asevelvollisuuslaki.

Suomessa oli säätyvaltiopäivillä johtavana ajatuksena se, ettei asevelvollisuus Suomessa saisi johtaa maailmanlaajuiseen asevelvollisuuteen eli siihen, että suomalaisia asevelvollisia määrättäisiin mihin tahansa sotiin ja konflikteihin minne tahansa Venäjän keisarikunnan armeijan osana. Ensimmäisen maailmansodan lähestyessä tästä kehkeytyi riita Venäjän keisarikunnan sotaministeriön kanssa, mikä osaltaan johti helmikuun manifestin antamiseen vuonna 1899. Sen nojalla keisari Nikolai II päätti vuonna 1901 yhdistää Suomen armeijan Venäjän armeijaan. Kahden seuraavan vuoden aikana kutsuntalakkojen seurauksena Venäjän keisarikunta luopui yleisvenäläisen asevelvollisuuden vaatimuksesta suomalaisten osalta Suomen suuriruhtinaskunnassa ja puuttuva kansalaisvelvoite korvattiin Venäjän keisarikunnan sotilasbudjettiin sotilasmiljoonina. Suomen sisällissodan aikana Vaasan senaatti otti käyttöön käytöstä poistetun vuoden 1878 asevelvollisuuslain ja perusti Suomen maavoimien ensimmäisen joukko-osaston, Suomen Tasavallan Vartioston pääasiassa Jalasjärven suojeluskunnalta saaduilla kivääreillä ja osin sen joukoista. Suomen sisällissodan jälkeen säädettiin itsenäiselle Suomelle ensimmäinen oma asevelvollisuuslaki. Se oli voimassa vuoteen 1950 saakka, jolloin sen tilalle säädettiin uusi asevelvollisuuslaki. Nykyinen laki on vuodelta 2007. Vuoden 2007 Suomen asevelvollisuuslain uutuuksiin kuuluu asepalveluksessa olevalle ja reserviläiselle säädetty velvollisuus palvella tarvittaessa Suomen solmiman kansainvälisen sopimuksen perusteella enintään puoli vuotta ilman, että Suomen tasavalta on julistettu poikkeustilaan tai sotatilaan.

Varusmiespalvelus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomalainen kranaatinheitinryhmä ampumassa.

Aseellinen varusmiespalvelus on 165, 255 tai 347 vuorokauden pituinen.[8] Aseeton varusmiespalvelus kestää 255 tai 347 päivää. Palvelus vastaa muuten normaalia varusmiespalvelusta, mutta se ei sisällä aseellista koulutusta.[9]

Palveluksen aloitettaessa ei voi tietää minkä pituiseen palvelukseen tulee määrätyksi, koska palvelusajan pituus määräytyy tehtävän ja siihen tarvittavan koulutuksen perusteella. Varusmiehiä kehotetaan usein lähtökohtaisesti varautumaan 347 vuorokauden palvelusaikaan.

Aseellinen varusmiespalvelus oli vuodesta 1998 lähtien säädetyn lainmuutoksen mukaan 180, 270 tai 362 vuorokauden mittainen[10], vuoteen 2013 asti. Ennen vuotta 1998 palvelusajat olivat 240, 285 tai 330 vuorokautta.

Miehistötehtäviin koulutettavat, joita on enemmistö, palvelevat tavallisesti 165 vuorokautta. Erityistehtäviin koulutettavat varusmiehet (esimerkiksi lääkintämiehet, miehistöarvossa palvelevat lääkärit ja sotilaspoliisit) palvelevat 255 tai 347 vuorokautta (esimerkiksi kuorma-autonkuljettajat tai panssarimiehet). Reservin aliupseereiksi ja reserviupseereiksi koulutettavien palvelujakson pituus on 347 vuorokautta. Jos asevelvollisen uskonnollinen tai eettinen vakaumus estää häntä suorittamasta asevelvollisuuttaan aseellisessa palveluksessa, hän voi suorittaa palveluksensa aseettomana joka on yleensä 255 tai 347 vuorokautta.

Varusmiespalveluksen jälkeen asevelvollisuus jatkuu reservissä. Reserviläisiä voidaan lain mukaan kutsua kertausharjoituksiin koulutuksesta riippuen enintään 40, 75 tai 100 vuorokaudeksi. Reservin kertausharjoitukset perustuvat asevelvollisuuslakiin, ja ne ovat yhtä velvoittavia kuin varusmiespalvelus.

Koko 2000-luvun ajan 71–81 prosenttia varusmiehistä on vastannut myönteisesti kysymykseen: ”Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?” Tosin varusmiespalveluksen aikana varusmiesten maanpuolustusmyönteisyys keskimäärin laskee, vaikka varusmiespalvelukseen ollaan entistä tyytyväisempiä.[11]

Siviilipalvelus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Siviilipalvelus Suomessa

Suomessa asevelvollisuuden voi suorittaa varusmiespalveluksen ohella myös siviilipalveluksena. Siviilipalvelus kestää 347 päivää ja se muodostuu 28 vuorokauden peruskoulutusjaksosta ja noin 10,5 kuukauden työpalvelusta.

Armeijan reservistä voi myös kieltäytyä varusmiespalveluksen jälkeen hakemalla täydennyspalvelukseen. Täydennyspalvelus kestää enintään 40 päivää, se on tällä hetkellä viisi päivää.[12]

Siviilipalveluksesta ei voi palveluksen alkamisen jälkeen hakea takaisin varusmiespalvelukseen.[13]

Aseistakieltäytyminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Varusmiespalveluksesta ja siviilipalveluksesta kieltäytyminen eli totaalikieltäytyminen on säädetty lainvastaiseksi teoksi, josta rangaistuksena on ehdoton vankeusrangaistus. Aseistakieltäytymiseksi luetaan myös osittaiskieltäytyminen eli totaalikieltäytyjäksi ryhtyminen kesken palveluksen.[14] Asevelvollisuuteen voi reagoida myös jättämällä saapumatta kutsuntoihin, mikä on lainvastaista.lähde?

Helsingin hovioikeus hylkäsi 23.2.2018 syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut vastaajan teosta laissa säädettyyn 173 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hovioikeus kuitenkin katsoi, että tuomitseminen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä on perustuslaissa kiellettyä syrjivää kohtelua Jehovan todistajiin nähden, jotka on lailla vapautettu sekä asepalveluksen että siviilipalveluksen suorittamisesta.[15] Korkein oikeus ei myöntänyt syyttäjälle valituslupaa tapauksessa, joten hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi.[16]

Reservi- ja siviilipalvelus normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kansainvälisen tilanteen kiristyessä puolustusvoimat kohottaa valmiuttaan käytettävissä olevan tiedustelutiedon nojalla. Jotta valmiuden kohottaminen onnistuisi, reservin täydennyskoulutus on aloitettava jo verrattain varhaisessa vaiheessa. Vuoden 2007 asevelvollisuuslaki täydensi tuntuvasti puolustusvoimien keinovalikoimaa aikaisempaan verrattuna.

Kriisin uhatessa tasavallan presidentti voi oikeuttaa päätöksellään pääesikunnan kutsumaan reserviläisiä ylimääräiseen palvelukseen (aikaisemman terminologian mukaan ylimääräisiin harjoituksiin, jollaiset toimeenpantiinkin syksyllä 1939). Päätösesityksen tekee presidentille puolustusministeri puolustusvoimain komentajan ja pääministerin ollessa läsnä. Puolustusvoimien aluetoimistot ja muut toimielimet määräävät tämän jälkeen reserviläisiä ylimääräiseen palvelukseen. Palvelukseen astuminen voidaan määrätä tällöin tapahtuvaksi välittömästi. Päätös ylimääräisen palveluksen aloittamisesta voi olla voimassa enintään kuusi kuukautta kerrallaan.[17]

Vastaavasti uusi siviilipalveluslaki mahdollistaa, että valmiutta kohotettaessa myös siviilipalveluksen suorittaneita siviilivarantoon kuuluvia henkilöitä voidaan määrätä ylimääräiseen palvelukseen, jossa heitä koulutetaan liikekannallepanon aikaisiin tehtäviinsä. Tällöin palveluspaikkoina toimivat pelastus- ja väestönsuojeluviranomaiset sekä opetusministeriön hallinnonalan virastot. Siviilipalveluskeskuksen tehtävänä on varata jo rauhan aikana näiden virastojen käyttöön tarpeellinen määrä siviilipalvelusvelvollisia.[18]

Varsinaisen kriisin alkaessa puolustusvoimat pannaan liikekannalle joko kokonaan tai osittain. Molemmista ratkaisuista päättää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä. Osittaisen liikekannallepanon aikana kutsutaan palvelukseen reserviläisiä. Täydellisen liikekannallepanon aikana voidaan kutsua myös varareserviin kuuluvia henkilöitä, joista yli 50-vuotiaita ainoastaan eduskunnan päätöksellä. Toisin kuin ylimääräisessä palveluksessa, josta asevelvolliselle ilmoitetaan henkilökohtaisesti, liikekannallepanossa palvelukseenastumismääräys voidaan antaa yleisellä kuulutuksella. Liikekannallepanon sattuessa siviilipalveluksessa olleet tai totaalikieltäymisestä vankeusrangaistukseen tuomitut voidaan määrätä valmiuslaissa tarkoitettuun työpalvelukseen tai siviilipalveluslain mukaiseen palvelukseen liikekannallepanon aikana.[18][19] Kysymys siitä, täytyykö valmiuslain olla voimassa, jotta siviilipalvelusvelvollisia voitaisiin määrätä työpalvelukseen, ei ole käytännössä merkittävä, sillä liikekannallepano on mahdollinen vain, mikäli valmiuslain toimivaltuudet ovat käytössä.[20]

Suuronnettomuuden tai vakavan kulkutaudin sattuessa tasavallan presidentti voi, valtioneuvoston esityksestä, antaa pääesikunnalle oikeuden määrätä palvelukseen reserviläisiä enintään 14 päivän ajaksi. Tällöin kysymykseen tulevat puolustusvoimissa lääkintä-, pioneeri-, viesti-, kuljetus- ja suojelualan tai muun vastaavan erikoiskoulutuksen saaneet reserviläiset, jotka tulee määrätä koulutuksensa mukaisiin tehtäviin. Näin palvelukseen määrätyt reserviläiset eivät saa joutua käyttämään sotilaallisia voimakeinoja tehtävissään. Suuronnettomuuspalveluksensa aikana reserviläisillä on oikeus nauttia kaikkia työvelvolliselle kuuluvia etuja, joista tärkein lienee oikeus soveltuvan alan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaiseen palkkaan. Käytännössä määräyksen suuronnettomuustilanteen mukaiseen palvelukseen antaa pääesikunta.[21][22]

Varusmiespalveluksesta vapautetut ryhmät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vapautus terveydellisestä syystä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asevelvollinen voidaan vapauttaa palveluksesta terveydellisistä (joko fyysisistä tai psyykkisistä) syistä rauhanajaksi (palveluskelpoisuusluokka C). Vapautuksen myöntää kutsuntalautakunta. Palveluksesta vapautetaan lääketieteellisen diagnoosin perusteella. Tarvittaessa asevelvollinen voidaan määrätä lisätutkimuksiin, minkä jälkeen kutsuntalautakunta vahvistaa palveluskelpoisuusluokan. Tautiluokitus tulee puolustusvoimien tietoon ja se merkitään myös kutsuntatodistukseen.

Jos asevelvollisen terveydellinen ongelma on ohimenevä, palveluskelpoisuusluokaksi määrätään E, joka tarkastetaan erikseen määrätyn ajan kuluttua. Mikäli ongelma ei parane 25. ikävuoteen mennessä, asevelvollinen siirretään luokkaan C. Asevelvollinen voidaan määrätä myös palveluskelpoisuusluokkaan C jo kutsunnoissa, mikäli ongelma on luonteeltaan pysyvä. Palveluskelpoisuusluokka D on poistettu; sitä käytettiin silloin, kun asevelvollisen terveysvaivaa pidettiin niin vaikeana, ettei hänen katsottu kelpaavan minkäänlaiseen palvelukseen rauhan tai sodan aikana.

Ylipainoinen voi saada vapautuksen varusmiespalveluksesta. Ylipaino on merkittävimpiä syitä vapautuksen saamiseen mielenterveysongelmien ohella.[23]

Esimerkiksi vuonna 2012 kannabiksen käyttö esti tai siirsi palvelusta 156 nuorelta, jotka luokiteltiin tyypillisesti joko kelpoisuusluokkaan C tai E.[24]

Palvelustaan suorittava varusmies, jonka terveydentila on heikentynyt, esimerkiksi diabetesta sairastava[25], vapautetaan samalla tavoin palveluksesta, mutta päätöksen tekee kutsuntalautakunnan sijasta lääkärintarkastuslautakunta.

Varusmiespalvelukseen ei kutsuta myöskään rikostaustansa vuoksi vaarallisiksi katsottuja henkilöitä (T-luokitus).

Ahvenanmaalaiset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koska Ahvenanmaa on ollut 1920-luvun alusta alkaen demilitarisoitu alue, asevelvollisuus ei koske siellä pysyvästi asuvia. He voivat kuitenkin halutessaan suorittaa asepalveluksen aivan normaalisti, tavallisesti ruotsinkielisessä Uudenmaan prikaatissa, joskin käytännössä vain harvat näin tekevät.[26]

Jehovan todistajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso myös Suomen Jehovan todistajien kieltäytyminen asepalveluksesta

Vuoteen 2019 asti Jehovan todistajien uskontokuntaan kuuluvat saivat lykkäystä armeijaan astumisesta, kunnes täyttivät 28 vuotta. Uskontokuntaan kuuluminen oli pitänyt todistaa joka kolmas vuosi korkeintaan kaksi kuukautta vanhalla, seurakunnan antamalla todistuksella. Mikäli lykkäyksen edellytykset olivat tämän jälkeenkin vielä olemassa, vapautettiin asevelvollinen asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana.[27]

Muun muassa YK:n ihmisoikeuskomitea kritisoi aikanaan sitä, että Jehovan todistajille myönnettyä suosituimmuuskohtelua ei laajennettu koskemaan muita aseistakieltäytyjäryhmiä.[28]

Puolustusministeriö asetti 14. maaliskuuta 2007 toimikunnan selvittämään Jehovan todistajat asevelvollisuuden suorittamisesta vapauttavan lain tarpeellisuutta, ja tekemään ehdotus mahdollisista muutoksista. Vaihtoehtoina olivat nykyisen tilanteen säilyttäminen, lain kumoaminen, siviilipalveluslain muutos tai vapauttavan lain kirjoittaminen sellaiseen muotoon, ettei se koskisi yksittäistä uskonnollista yhdyskuntaa. 30. marraskuuta 2007 valmistuneen mietinnön tuloksena todettiin että laki silloisessa muodossaan oli ongelmallinen, mutta mikään harkinnassa olleista vaihtoehdoista ei ollut toimikunnan näkemyksen mukaan luonteva ratkaisu, joten mietinnöstä järjestettiin aikoinaan laaja lausuntokierros.[29] Vastaava mietintö valmistui myös vuonna 2013.[30]

Jehovan todistajien erivapaus kumottiin eduskunnassa helmikuussa 2019. Muutos astui voimaan 1. huhtikuuta 2019, minkä jälkeen heillä on ollut kieltäytymisen jälkeen vaihtoehtona joko mentävä siviilipalvelukseen tai vankilaan.[31]

Ammattiurheilijat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Apulaisoikeusasiamies on vaatinut vuonna 2012 pääesikunnalta selvitystä ammattiurheilijoiden poikkeuksellisesta palveluksesta.[32] Ammattiurheilijoiden asepalvelus on ollut kestoltaan muita lyhyempi.[33] Pääesikunnan antaman vastauksen mukaan ”huippu-urheilijoiden asema nuorison esikuvina ja esimerkkeinä antaa perusteet yhdenvertaisuuslaissa mainitulle positiiviselle erikoiskohtelulle palvelusajan määräytymisessä”. Apulaisoikeusmiehen selvityspyynnön seurauksena Puolustusvoimat on toukokuussa 2015 ilmoittanut luopuvansa urheilijoiden erityiskohtelusta[34], joskin Varusmies-lehden päätoimittaja Juho Mäki-Lohiluoma epäilee epävirallisen erityiskohtelun jatkuvan tämänkin jälkeen.[35]

Toisen valtion kansalaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asevelvollinen, jolla on toisen maan kansalaisuus ja joka on suorittanut vähintään neljä kuukautta asevelvollisen palvelua toisessa maassaan, voidaan vapauttaa varusmiespalveluksesta Suomessa.[36]

Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Asevelvollinen voidaan kuitenkin määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona hän täyttää 29 vuotta.[37]

Asevelvollisuudesta sodan aikana vapautetut ryhmät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sodan aikana asevelvollisuudesta ovat vapautettuja tietyt yhteiskunnalle tärkeää työtä suorittavat ryhmät. Nämä määrittelee Puolustusvoimien aluetoimisto työnantajan ehdotuksesta. Mikään työ tai ammatti ei anna nykyjärjestelmässä automaattista vapautusta.

Työnantajan on oltava sellainen, että sen toiminnan häiriötön jatkuminen on tärkeää koko yhteiskunnan kannalta. Varattavat henkilöt jaetaan neljään tärkeysluokkaan korvattavuutensa kannalta. Yritysten tulisi hoitaa henkilöstövarauksensa yhteistyössä muiden saman alan yritysten kanssa oman alansa huoltovarmuuspoolia hyödyntäen. Yritys, joka tahtoo varmistaa henkilöstönsä pysymisen nykyisissä tehtävissään myös kriisin sattuessa, ottaa yhteyttä aluetoimistoon ja ilmoittaa tälle kriittisen tärkeän henkilöstönsä. Jos varaushakemus hyväksytään, se on voimassa näiden henkilöiden osalta viisi vuotta kerrallaan. Henkilöitä, jotka työnantaja on hyväksytysti varannut käyttöönsä, ei kutsuta kertausharjoituksiin eikä kriisin sattuessa palvelukseen. Tehdyt varaukset on tarkistettava ja päivitettävä aluetoimistolle yhden–kolmen vuoden välein.[38]

Naiset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia naisia vannomassa sotilasvalaa

Naiset eivät ole asevelvollisia. Jotkut feministit ovat tuoneet esille, että Suomen maanpuolustusjärjestely on tässä suhteessa miehiä syrjivä.[39] On olemassa valtioita, joissa asevelvollisuus koskee myös naisia.

Elisabeth Rehn oli Suomen puolustusministerinä vuosina 1990–1994. Hänen kaudellaan valmisteltiin suunnitelma naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja siitä laadittiin lakiesitys. Ennen lakiesitystä oli kansalaisten suhtautumista naisten asepalvelukseen selvitetty haastattelututkimuksin. Tutkimuksen tulokset olivat myönteisiä.lähde?

Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta tuli voimaan 1. huhtikuuta 1995. Naiset voivat Suomessa hakea asepalvelukseen 18–29-vuotiaina. Hakijan on oltava fyysisesti ja psyykkisesti terve Suomen kansalainen. Palvelukseen voi hakea suoraan aluetoimiston kautta joka vuosi 1. maaliskuuta mennessä.lähde?

Nainen voi hakea mihin tahansa aselajikoulutukseen ja hänet sijoitetaan parhaiten soveltuvaan tehtävään. Jos nainen ei ole keskeyttänyt asepalvelusta 45 päivän kuluessa palvelukseen astumisesta, häneen sovelletaan asevelvollisuuslain määräyksiä, joten palveluksen keskeyttäminen on mahdollista vain pätevästä syystä tai siirtymällä siviilipalvelukseen.[40]lähde?

Kustannukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Varusmiespalveluksen budjettikustannukset (kun asevelvollisuustyölle ei lasketa hintaa) ovat arviolta 350 miljoonaa euroa, missä varusmiehiä on keskimäärin palveluksessa 19 000 ja varusmiesvuorokausi maksaa 45 euroa. Päälle tulevat kertausharjoitusten kustannukset. Vakinaista väkeä puolustusvoimissa on 15 000 henkeä. Vuoden 2014 puolustusmenot olivat yhteensä noin 2,67 miljardia euroa.[41] Suomen puolustusministeriön verkkosivulta löytyy tietoa muun muassa puolustusmenojen jakautumisesta, puolustusmenojen osuudesta valtion kokonaismenoista ja puolustusbudjetin BKT-osuudesta, joskaan Suomen puolustusministeriö ei julkaise asevelvollisuuden piilokuluja. Israelissa asevelvollisuuden piilokustannukset (1,7 % BKT:sta) on tuotu näkyviksi ja kirjattu osaksi puolustuskuluja.[42]

Varusmiespäiväraha on 5,20 euroa vuorokaudessa ensimmäisen 165 päivän ajalta, jonka jälkeen päivärahan määrä nousee porrastetusti.[43]

Puolustusvoimien kokonaiskustannus on Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen vuonna 2010 tekemän laskelman mukaan valtiontaloudelle 2,7 miljardia euroa vuodessa ja kuluttajien hyvinvoinnille pitkällä aikavälillä 4,8 miljardia euroa vuodessa.[44]

Kritiikki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kansantaloudelliset kustannukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Professori Panu Poutvaaran empiiristen tutkimusten mukaan asevelvollisuus näyttää halvemmalta ainoastaan siltä osin kuin pakkotyön hinta jätetään huomioimatta ja asevelvollisuus on siis pakkotyöpiiloveroa nuorille miehille, ja tämä tulisi hänen mukaansa korvata avoimella verolla. Koko kansantalouden mittakaavassa asevelvollisuusarmeija tulee 1–2 prosenttia bruttokansantuotteesta kalliimmaksi kuin ammattiarmeija. Tämä tarkoittaa, että puolustusvoimien todellinen kustannus Suomessa olisi näkyvän puolustusbudjetin (1,5 prosenttia bruttokansantuotteesta) ja asevelvollisuuden piilokustannusten summa eli 2,5–3,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.[45][46]

Poutvaara esittää tulokselle myös teoreettisia todisteita, esimerkiksi ammattiarmeija mahdollistaa tehokkaamman ja tarkoituksenmukaisemman rekrytoinnin sekä koulutusaikojen eriyttämisen tehtävänkuvasta riippuen. Varusmiespalvelus usein keskeyttää työuran tai pitkittää opintoja, pakon vuoksi palvelukseen joutuvat myös siitä eniten kärsivät. Vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuisivat tavallista useammin ne, jotka siitä eniten hyötyisivät. Reserveihin vapaaehtoisesti sitoutuvista miehistä ja naisista saataisiin pienempi, mutta nykyistä paremmin koulutettu reservi.[47]

Poutvaaran mukaan asevelvollisuuden lakkauttaminen vahvistaisi kansantaloutta ja ”vahva kansantalous pystyy rahoittamaan maanpuolustuksensakin paremmin kuin heikko”. Poutvaara kuuluu asevelvollisuuden lakkauttamista ajavan Ohi on -kansalaisaloitteen tukijoihin.[48]

Professori Joshua C. Hallin mukaan taloustieteellinen kirjallisuus toteaa lähes yksimielisesti asevelvollisuuden olevan tehoton järjestelmä vapaaehtoismalliin verrattuna.[49]

Liian suuren varusmiesmäärän kouluttaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Everstiluutnantti Mika Kerttusen mukaan[50] varusmiesten vuosittainen koulutusmäärä voitaisiin laskea puoleen eli 12 500:een vuoden 2009 määrästä 25 000 varusmiehestä. Kerttusen laskujen mukaan 12 500 vuosittain koulutettua varusmiestä riittäisi muodostamaan 250 000 miehen vahvuiset sodanajan joukot. Suomen sodanajan joukkojen vahvuutta laskettiin 350 000 sotilaasta 230 000 sotilaaseen vuonna 2015. Vahvuutta on pienennetty muun muassa pudottamalla joukoista useimmat yli 35-vuotiaat.[51] Sodanajan joukkojen määrä nostettiin uudelleen 280 000 mieheen vuonna 2017.[52]

Professori Roope Uusitalon mukaan nykyinen koulutusmäärä, jota hän pitää liian suurena, johtuu siitä, että varusmiesten työn hinta on asevelvollisuuden seurauksena keinotekoisen matala[53]: ”Koska asevelvollisen hinta on nykyään keinotekoisesti lähellä nollaa, tällainen optimointiongelma menee väkisinkin nykysysteemissä pieleen.” Uusitalon mielestä joukkoja olisi kenties supistettu toisella tavalla, jos varusmiehille pitäisi maksaa palvelusajasta kunnon korvaus: ”Joillekin olisi saattanut tulla mieleen sellainenkin ratkaisu, että supistetaan sodan ajan joukkoja kouluttamalla pienempi osa ikäluokasta ja pitämällä se reservissä yhtä pitkään kuin aikaisemmin.”[51]

Väärät palvelusajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhä isompi osa asejärjestelmistä on jouduttu siirtämään varusmiehiltä ammattisotilaille, koska palvelusajat eivät riitä käyttötaitoon tai sen ylläpitoon.[54]

Varusmieskoulutuksen tehoton ajankäyttö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Varusmies-lehden päätoimittaja Juho Mäki-Lohiluoma pitää asevelvollisuuden ongelmana sitä, että asevelvollisuuden seurauksena Puolustusvoimat saa käyttöönsä ilmaiseksi työvoimapanoksen varusmiesten muodossa, mutta Puolustusvoimilla ei kuitenkaan ole velvoitetta käyttää tätä työvoimapanosta mahdollisimman tehokkaasti. Koska työvoimapanoksen kustannuksella ei ole omistajaa, järjestelmän kehittämiseen löytyy vain vähän haluja.[55] Tatu Suontaustan mukaan ympäri vuorokauden kasarmilla viettävien varusmiesten koulutukseen käytettiin Suontaustan johtajakaudella vain kaksi tuntia päivässä.[56] Tunnetut sotilaat -teoksen tutkijoiden mukaan jonottamiseen käytetään armeijassa puoli tuntia päivässä.[57]

Negatiiviset vaikutukset työelämään[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Argentiinassa asepalvelukseen arpomalla pakotettujen todennäköisyys tehdä rikoksia myöhemmässä elämässä on ollut korkeampi kuin palveluksesta arvan perusteella vapautettujen. Asepalvelukseen pakotettujen menestys työelämässä on taas ollut vapautettuja heikompi.[58] Suomessa pakollisen palveluksen vaikutuksia rikollisuuteen ja työelämässä pärjäämiseen on vaikea selvittää, sillä vapautuksia palveluksesta myönnetään muun muassa mielenterveysongelmien perusteella eikä vertailukelpoista tutkimusaineistoa vapautetuista ja pakotetuista näin ollen ole saatavilla.

Professori Roope Uusitalon tekemän tutkimuksen[59] mukaan asepalveluksella on työuria lyhentävä ja ansiotasoa laskeva vaikutus. Uusitalo ja valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Ossi Korkeamäki (2011) tutkivat vuonna 1998 tehtyjen palvelusaikojen muutosten vaikutusta työmarkkinoihin ja tulosten mukaan ”varusmiespalveluksen keston kolmen kuukauden kasvu alentaa työllisyyttä yhteenlaskettuna noin kolmella kuukaudella ja vuosituloja 18–30 vuoden iässä yhteensä noin 8 000 eurolla”[60] .

Terveysvaikutukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tuula Tähtisen väitöskirjaa varten tutkittujen Pohjan Prikaatin varusmiesten paino nousi palveluksen aikana 4,6 kg, ja lipideissä ja insuliinissa tapahtui monia terveydelle haitalliseen suuntaan johtavia muutoksia. Varusmiesten munkkien kulutuskertojen määrä nousi varusmiespalveluksen aikana 166 %, viinerien ja muiden kahvileipien 119 %, sokeroitujen virvoitusjuomien 43 %, oluen 24 % ja pitsojen 14 %.[61]

Anni Ojajärven väitöskirjan mukaan armeijan arki tukee varusmiesten tupakointia eikä kannusta terveelliseen ruokavalioon.[62] Tarja Tannerin väitöskirjan mukaan varusmiehistä 39,6 prosenttia tupakoi päivittäin.[63] Kaikista 15–64-vuotiaista suomalaisista miehistä päivittäin tupakoi 17 prosenttia.[64]

Varusmiesten huonot palvelusolosuhteet ja päiväraha[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Varusmiesliiton mukaan palvelus on varusmiehille taloudellinen taakka.[65] Kasarmien ilmanlaatuongelmat ovat yleisiä[66] ja varusmiesten ruokahuollossa on puutteita.[67] Varusmiespalvelusta tutkinut dosentti Mikko Salasuo kritisoi varusmiesten altistamista unenpuutteelle.[68]

Maanpuolustustahdon laskeminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Risto Sinkon väitöskirjan mukaan maanpuolustustahto keskimäärin laskee varusmiespalveluksen aikana.[11] Ohi on -kampanja väittää, että ”asepalvelukseen pakottaminen vahvistaa maanpuolustustahtoa samalla logiikalla kuin pakkosyöttäminen lisää ruokahalua.”[69]

Hyödyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kustannustehokkuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2010 julkaistussa asevelvollisuuden vaihtoehtoja selvittäneessä Suomalainen asevelvollisuus -raportissa (ns. Siilasmaan raportti) todetaan, että ”Mielestämme asevelvollisuus on kustannustehokkain tapa tuottaa Suomen puolustuskyky.”[70] Raportin kansantaloudellinen tarkastelu perustuu VATT:n Juha Honkatukian tekemiin laskelmiin[71], mutta raportista on kuitenkin jätetty pois Honkatukian laskelmiinsa lisäämä huomio: ”On korostettava, että tutkimuksessa tarkastellut vaihtoehdot eivät ole puolustuskyvyn suhteen yhteismitallisia, eikä tutkimuksen perusteella voida vielä esittää kustannustehokkainta tapaa esimerkiksi nykytasoisen puolustuskyvyn ylläpitämiseksi.”

Kunnon kohoaminen ja sosiaalisten taitojen hyödyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Puolustusvoimien mukaan asevelvollisuus tuottaa useita hyötyjä, kuten kunnon kohoamista, sosiaalisia taitoja, esiintymiskykyä ja johtamistaitoja.[72][73][74] Matti Santtilan väitöskirjan mukaan varusmiesten fyysinen kunto nousi palvelusaikana keskimäärin 20 prosenttia.[75] Varusmiespalveluksesta hyötyivät erityisesti heikkokuntoiset.

Työmarkkina-aseman paraneminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

ETLA:n tutkijat Kari Alho ja Nuutti Nikula raportoivat selvityksessään varusmiespalveluksen vaikutuksista tulevaan työmarkkina-asemaan, että ”armeijan menestyksellinen suorittaminen indikoi erittäin voimakkaasti ja positiivisesti tulevaa työmarkkina-asemaa: korkeaa koulutusta, korkeaa työllistymistä ja korkeaa palkkaa”, joskin selvityksen mukaan on myös mahdollista, että pitemmän varusmiespalveluksen suorittavat henkilöt ovat luontaisesti ahkerampia kuin lyhyemmän varusmieskoulutuksen suorittaneet henkilöt. (s. 23)[76].

Positiivinen kokemus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Puolustusvoimien tekemän loppukyselyn mukaan varusmiehet arvioivat armeija-ajan varsin positiiviseksi ja antavat siitä yleisarvosanaksi 4,1 (1–5).[77] Puolustusvoimien koulutuskulttuuri on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana positiivisesti ja on summamuuttujien perusteella tasolla 4,0 (1–5).[78]lähde tarkemmin?

Riskiin suhteutettu tarve[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Professori Vesa Kanniaisen väitöstutkimuksen mukaan pienen riskiluokan maalle vapaaehtoinen asepalvelus on oikea ratkaisu. Suuren riskiluokan maalle kansalliseen turvallisuuteen liittyvät näkökohdat sen sijaan puoltavat yleistä asevelvollisuutta; siihen liittyy laaja koulutettu reservi. Kanniaisen mukaan Suomi kuuluu historian valossa suuren riskiluokan maihin.[79][80]

Asevelvollisuuden vaihtoehdot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muun muassa Vihreä miesliike ja Sadankomitea ovat esittäneet, miten maanpuolustus olisi mahdollista järjestää ilman asevelvollisuutta.[81] Kumpikin malli perustuu reserviläisarmeijaan, joka muodostetaan vapaaehtoisesti varusmiespalveluksen suorittaneista. Vihreän miesliikkeen mallissa reservin vahvuus olisi 137 000 miestä[82], Sadankomitean mallissa 50 000 miestä.[83] Everstiluutnantti Rainer Peltoniemen mielestä laaja 900 000 miehen reservi on kuitenkin edelleen Suomelle tärkeä.[84]

Maanpuolustuskorkeakoulun vuonna 2014 julkaisemassa ”Yleisesikuntaupseerikurssi 56: Joukko vaihtoehtoja Puolustusvoimien tulevaisuuteen 2030” -työpaperissa[85] esitellään yhtenä maanpuolustuksen toteuttamisen vaihtoehtona vapaaehtoisuuteen perustuva reserviläisarmeijamalli, jonka vahvuus on 100 000 miestä. Työpaperissa otetaan lähtökohdaksi tilanne, jossa 2000-luvun kehitystrendit jatkuvat. Tällöin puolustusmäärärahat pienenevät hiljalleen, ja puolustuksen keskinäisriippuvuus kasvaa. Sodan ajan vahvuus pienenee taloudellisten rajoitteiden ja tekniikan kehityksen seurauksena. Paperi huomauttaa, että esitetyn kehityskulun toteutuminen riippuu hyvin vahvasti siitä, millaisena turvallisuusuhkana Venäjä tulevaisuudessa koetaan. Tutkimus vertailee kolmea eri vaihtoehtoista maanpuolustuksen toteuttamistapaa: koko ikäluokan kouluttamista osittain sotilas-, osittain siviilitehtäviin, vapaaehtoismallia, jossa palvelukseen kannustetaan rahallisin kannustimin sekä osittain kaaderi-, osittain miliisijärjestelmää soveltavaa mallia. Työpaperin mukaan vapaaehtoismalli tuottaa toimiessaan nykyistä ammattitaitoisempia ja motivoituneempia sodan ajan joukkoja, mutta riskinä on, ettei henkilöstöä saada rekrytoitua riittävästi.lähde?

Nykyjärjestelmä poliittisesti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa varusmiespalveluksen suoritusprosentti on perinteisesti ollut korkea, vuonna 2008 83 prosenttia ikäluokan miehistä suoritti varusmiespalveluksen.[86] Osuus on kuitenkin nopeasti laskeva ja virallisten lukujen mukaan 2012 miehistä olisi enää 78 prosenttia suorittanut asevelvollisuuden, ja vuonna 2013 Aseistakieltäytyjäliitto ja Ohi on -kampanja[87] arvioivat osuuden olevan selvästi alle 70 prosentin.[88][89]

Huolimatta kansainvälisestä kehityksestä, jossa länsimaissa vain paria poikkeusta lukuun ottamatta on luovuttu laajasti toimeenpannusta yleisestä asevelvollisuudesta, on nykyisen laajuisesta asevelvollisuudesta pitkään vallinnut Suomen politiikassa lähes täysi konsensus. 2000-luvulla jotkut poliitikot, esimerkiksi Paavo Arhinmäki, Osmo Soininvaara, Liisa Jaakonsaari ja Tarja Cronberg, ovat kuitenkin ehdottaneet harkittavaksi siirtymistä Norjan tapaiseen valikoivaan asepalvelukseen, jonka suorittaisi huomattavasti pienempi osa, esimerkiksi 30 prosenttia miehistä.[90] Eduskunnan äänestäessä 4. joulukuuta 2007 uudesta asevelvollisuuslaista ainoa kiistakysymys oli se, tulisiko varusmiehille myöntää isyysvapaata 12 vai 18 päivää.[91]

Eduskuntapuolueista yleistä asevelvollisuutta kannattavat keskusta,[92] RKP,[93] perussuomalaiset[94] ja kristillisdemokraatit[95]. Järjestelmän uudistamista ja siirtymistä vapaaehtoisuuteen perustuvaan asepalvelukseen kannattavat puolestaan vihreät[96] ja vasemmistoliitto[97]. Sosialidemokraattien mukaan on syytä tehdä selvitys molempia sukupuolia koskevasta kansalaispalveluksesta.[98] Kokoomuksen vuoden 2011 eduskuntavaaliohjelma ei tehnyt linjauksia asevelvollisuuden suhteen, mutta eräät korkean profiilin kokoomuspoliitikot, muun muassa Jyrki Katainen[99] ja Alexander Stubb[100], ovat ilmaisseet pitävänsä nykykäytäntöä hyvänä.

Puolustusministeriö asetti vuonna 2009 Risto Siilasmaan johtaman selvitysryhmän selvittämään asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia [101], mutta se ei loppuraportissaan esittänyt merkittäviä muutoksia vallitsevaan asevelvollisuusjärjestelmään. Työryhmän teki sen sijaan noin 80 ehdotusta asevelvollisten aseman ja varusmieskoulutuksen kehittämiseksi. Puolustusvoimat on toteuttanut ehdotuksista yli puolet ja pääosa tullaan toteuttamaan vuoden 2013 loppuun mennessä.

Puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen arvioi toukokuussa 2010, että sodanajan joukkoja tullaan vähentämään nykyisestä 350 000:sta.[102] Puolustusministeri Jyri Häkämies niin ikään arvioi toukokuussa 2010, että asevelvollisuusjärjestelmä muuttuu kiristyvän julkisen talouden ja kallistuvan puolustusmateriaalin seurauksena ja muutokset tulevat jo seuraavan hallituksen ohjelmaan[103].

Kansanedustaja Eero Heinäluoma totesi Porissa 22. heinäkuuta 2010 Suomi-areena keskustelutapahtumassa pitävänsä vihreiden kantaa valikoivasta asevelvollisuudesta maanpuolustuksellisesti ”vaarallisena”. Heinäluoma nosti esimerkiksi Ruotsin, jossa hän katsoi valikoivan asevelvollisuuden lopulta johtaneen ammattiarmeijaan. Vihreiden silloinen puheenjohtaja Anni Sinnemäki puolestaan sanoi samassa keskustelussa uskovansa, että Suomessa on vuoteen 2020 mennessä luovuttu yleisestä asevelvollisuudesta.[104]

Joulukuussa 2010 Vihreä miesliike julkaisi kannanoton, jossa esitettiin sekä nykyisen mallisen asepalveluksen että siviilipalveluksen ja totaalikieltäytyjien vankeusrangaistuksen lakkauttamista. Nykyistä järjestelmää korvaamaan kannanotossa ehdotettiin vapaaehtoisuuteen perustuvaa armeijaa. Kannanotossa ehdotettiin reservin pienentämistä siten, että koko ikäluokasta koulutettaisiin 12 prosenttia (noin 7 000 henkeä), ja tästä koituvilla säästöillä armeijan kalustoa pystyttäisiin päivittämään. Samalla myös varusmiesten palkkausta korotettaisiin entistä kilpailukykyisemmäksi. Toteutuessaan muutosten todettiin pidentävän miesten työuria ja olevan sekä eettisesti että tasa-arvon kannalta mielekkäämpiä Suomen puolustuksen pysyessä kuitenkin uskottavana.[105]

Helsingin Sanomien päätoimittaja Mikael Pentikäinen arvioi maaliskuussa 2011, että asevelvollisuus säilyy, mutta yhä harvempi suorittaa sen ja reservin miesvahvuutta pienennetään ehkä kolmannekseen.[106]

Asevelvollisuuden lakkauttamiseksi aloitettiin kansalaisaloite ja Ohi on -kampanja syyskuussa 2013.[107] Aloitteen mukaan asevelvollisuus on kansantaloudellisesti kallis, epätasa-arvoinen ja realistisia uhkakuvia ajatellen vanhentunut puolustusratkaisu. Aloite keräsi puolen vuoden aikana 7 533 kannattajaa eikä näin ollen päätynyt eduskunnan käsittelyyn, mihin olisi tarvittu 50 000 kannattajaa.[108]

Maavoimien aiemman komentajan Raimo Jyväsjärven mukaan kriittisyys asevelvollisuutta kohtaan on Ukrainan kriisin myötä väistynyt tai kadonnut jopa kokonaan.[109]

Asevelvollisuuden muuttamiseksi sukupuolille tasavertaiseksi aloitettiin kansalaisaloite ja Yhteisvoimat-kampanja tammikuussa 2022. Aloite pyrki muuttamaan asevelvollisuutta niin, että asepalvelukseen ei enää määrättäisi sukupuolen perusteella. Aloitteen mukaan nykyinen asevelvollisuus rajoittaa perusoikeuksia, sillä yksilö määrätään palvelukseen tahdostaan riippumatta, ja koska se koskee ainoastaan miehiä, loukkaa se yksilöiden oikeutta tulla kohdelluksi tasa-arvoiseksi. Aloite keräsi puolen vuoden aikana 4115 kannatusilmoitusta, eikä päätynyt eduskunnan käsittelyyn.[110]

Asevelvollisuuden kannatus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asevelvollisuutta on 2000-luvulla kyselyjen mukaan kannattanut noin 60–80 prosenttia suomalaisista. Ukrainan kriisin alkamisen jälkeen asevelvollisuuden kannatus on kaikissa ikäryhmissä noussut samalla, kun tunne Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhasta on lisääntynyt. Suurinta yleisen asevelvollisuuden kannatus on SDP:n ja keskustan kannattajien keskuudessa ja pienintä Vasemmistoliiton ja Vihreiden keskuudessa.[111][112][113][114][115][116] Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Arto Nokkala on arvioinut, että yleisestä asevelvollisuudesta on tullut osa suomalaisuutta ja tuki sille saattaa toimia muun ohessa protestina liialliseksi koettua kansainvälistymistä vastaan.[117]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Asevelvollisuuslaki 28.12.2007 Finlex.
 2. https://puolustusvoimat.fi/suomalainen-asevelvollisuusjarjestelma
 3. Puolustusvoimien henkilöstöstrategia Puolustusvoimat. Arkistoitu 24.9.2015. Viitattu 20.4.2015.
 4. Yli 1 5500 naista haki vapaaehtoiseen asepalvelukseen Varusmies.fi 5.3.2018.
 5. Oikeus kieltäytyä asepalveluksesta 12.4.2006. Ihmisoikeudet.net. Arkistoitu 7.6.2007. (Archive.org, arkistoitu 7.6.2007)
 6. Siviilipalveluksesta/asevelvollisuudesta annetun lain nojalla tuomitun rangaistuksen täytäntöönpano(22/011/2006) 25.9.2006. Rikosseuraamusvirasto. Arkistoitu 2.3.2007. Viitattu 18.5.2007.
 7. Alentola, Anni: Totaalikieltäytyjä sai valvontapannan nilkkaansa Iltalehti. 8.5.2014. Arkistoitu 19.8.2014. Viitattu 26.8.2015.
 8. Asevelvollisuus puolustusvoimat.fi. Viitattu 4.11.2018.
 9. Muut palvelusvaihtoehdot ja palveluksesta vapautetut varusmies.fi. Viitattu 4.11.2018.
 10. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 11. a b Tutkimus: Suomalaisten varusmiesten maanpuolustus­tahto rakoilee, (vanhentunut linkki) Helsingin Sanomat 9.9.2015.(Arkisto)
 12. Täydennyspalvelus sivarikeskus.fi. Arkistoitu 5.2.2012. Viitattu 4.11.2018.
 13. Siirto varusmiespalveluun sivarikeskus.fi. 12.10.2013. Arkistoitu 14.10.2013. Viitattu 12.10.2013.
 14. Aseistakieltäytyminen Aseistakieltäytyjäliitto. Viitattu 18.3.2009.
 15. Tiedote 23.2.2018. Helsingin hovioikeus.
 16. KKO:lta ei valituslupaa totaalikieltäytymistä koskevassa asiassa 13.11.2018. Korkein oikeus.
 17. Asevelvollisuuslaki (1438/2007), 83 §
 18. a b Siviilipalveluslaki (1446/2007)
 19. Asevelvollisuuslaki (1438/2007), 88 §
 20. Puolustusvoimat (2007) Kenttäohjesääntö. Yleinen osa. Puolustusjärjestelmän toiminnan perusteet. s. 69. ISBN 978-951-25-1744-2. Ohjesääntönro 202.
 21. Asevelvollisuuslaki (1438/2007), 79 §
 22. Valmiuslaki (1080/1991) 24 § Viitattu 11.12.2007
 23. Lappilaiset menevät armeijaan, Keski-Suomessa jaetaan vapautuksia, Yle.fi, uutiset 15.8.2013
 24. Toistasataa nuorta ei pääse armeijaan kannabiksen käytön takia HS.fi. 5.11.2013. Viitattu 9.11.2013. [vanhentunut linkki]
 25. Diabeetikoiden mahdollisuus suorittaa varusmiespalvelus poikkeusluvalla lopetettiin, Yle.fi, uutiset 26.2.2019, viitattu 27.2.2019
 26. Toimenpidealoite TPA 249/2001
 27. Jehovan todistajien lykkäyslomake (Arkistoitu – Internet Archive) Puolustusvoimat, pdf
 28. Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 40 artiklan nojalla antamien raporttien tarkastelu – Ihmisoikeuskomitean päätelmät Yhdistyneiden Kansakuntien Ihmisoikeuskomitea. 5.11.2004. Ulkoasiainministeriö. Arkistoitu 8.9.2007. Viitattu 14.1.2007.
 29. Jehovan todistajien maanpuolustusvelvollisuutta selvittänyt toimikunta 30.11.2007. Suomen Puolustusministeriö. Arkistoitu 27.5.2011. Viitattu 20.12.2007.
 30. Tiedote: Selvitys Jehovan todistajien asepalveluksesta valmistunut defmin.fi.
 31. Jehovan todistajat ovat pian velvollisia suorittamaan ase- tai siviilipalveluksen, Yle.fi, uutiset 27.2.2019, viitattu 27.2.2019
 32. Urheilijoiden erityiskohtelu intissä herätti apulaisoikeusasiamiehen 11.10.2012. Yle Uutiset.
 33. Miljonäärit ruotuväessä (Arkistoitu – Internet Archive)
 34. Jarmo Huhtanen: Huippu-urheilijoiden kevennetty palvelus siirtyy historiaan – Armeija puuttuu urheilijoiden erioikeuksiin (vanhentunut linkki) Helsingin Sanomat. 21.5.2015. Arkistoitu 22.5.2015.
 35. Mikään ei muutu Varusmies.
 36. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071438#a1438-2007
 37. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071438#L7P75
 38. Puolustusvoimat. Henkilöstön varaamisohje. 10.6.2010. Viitattu 7.7.2015 (Arkistoitu – Internet Archive)
 39. Tulva-lehti 4/2005, tasa-arvoministeri Tuula Haataisen haastattelu asevelvollisuudesta
 40. Ensimmäinen nainen siviilipalvelussa
 41. Puolustusmenojen jakautuminen Puolustusministeriö. Viitattu 11.8.2015.
 42. Näkymätön kustannus varusmieslehti.fi. Viitattu 11.8.2015.
 43. Päiväraha ja varusraha – Varusmies Intti.fi. Viitattu 30.3.2022.
 44. Puolustusvoimien kansantaloudelliset vaikutukset (Arkistoitu – Internet Archive). Juha Honkatukia, Valtion taloudellinen tutkimuslaitos. PDF. Viitattu 30.5.2014.
 45. Tutkija: Asevelvollisuus tulee Suomelle kalliiksi, Yle 19.2.2010
 46. The Political Economy of Conscription, Panu Poutvaara & Andreas Wagener, IZA DP No. 4429, Sep 2009
 47. Asevelvollisuuden taloudelliset vaikutukset (PDF)
 48. Ohion – Tukijat (Arkistoitu – Internet Archive)
 49. Joshua C. Hall, The Worldwide Decline in Conscription: A Victory for Economics? Library of Economics and Libertyeconlib.org. Viitattu 10.8.2015. (englanniksi)
 50. Varusmiesten määrä voi puolittua ensi vuosikymmenellä MTV Uutiset. 7.2.2009 (päivitetty 9.2.2009). Arkistoitu 4.4.2016.
 51. a b Lappalainen, Tuomo: Asevelvollisuusarmeijan oikea hinta on Suomen suurin sotilassalaisuus Suomen Kuvalehti. 21.9.2014.
 52. Suomi kasvattaa sodan ajan joukko 280 000 sotilaaseen Turun Sanomat. Turun Sanomat. Viitattu 2.7.2018.
 53. Hyvä Arno Kotro, Roope Uusitalon blogikirjoitus
 54. Pitäisikö asepalvelusta lyhentää? Varusmiespalvelukselle voidaan laskea hinta, mutta kansallinen turvallisuus on vaikeampi pähkinä Helsingin Sanomat. 9.9.2020.
 55. Näkymätön kustannus varusmieslehti.fi. Viitattu 10.8.2015.
 56. Kolumni: Kaksi tuntia päivässä – Varusmies varusmieslehti.fi. Viitattu 10.8.2015.
 57. Armeijan liikuntakoulutus ei toimi – tässä syy – Suomenkuvalehti.fi suomenkuvalehti.fi. Viitattu 10.8.2015.
 58. Conscription and Crime: Evidence from the Argentine Draft Lottery (englanniksi)
 59. Asevelvollisuuden vaikutus nuorten miesten työuraan defmin.fi. 7.11.2011.
 60. Asevelvollisuuden vaikutus nuorten miesten työuraan Matine, tiivistelmäraportti, 2011/809. Suomen Puolustusministeriö. Viitattu 21.7.2015.
 61. Tähtinen, Tuula: Insuliiniresistenssiin liittyvät kardiovaskulaariset riskitekijät suomalaisilla varusmiehillä. Tupakoinnin yhteys riskitekijöihin (Tiivistelmä ja s. 72) 2007. Oulun yliopisto.
 62. Väitös: Armeija tukee tupakointia eikä kannusta terveelliseen ruokaan kaleva.fi. Viitattu 14.8.2015.
 63. Holdings: Healthy young adults' oral health and associated... jultika.oulu.fi. Viitattu 27.11.2015.
 64. Tupakka – THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 27.11.2015.
 65. Kotivakuutus sotilasavustuksen piiriin – Varusmiesliitto varusmiesliitto.fi. Viitattu 21.7.2015.
 66. Joka viides varusmies keskeyttää palveluksen – Tämä syy on yleistynyt nopeasti Aamulehti. Arkistoitu 30.7.2015. Viitattu 21.7.2015.
 67. Varusmiesten ruokaa tekevältä raju avautuminen iltalehti.fi. Viitattu 21.7.2015.
 68. Armeijan liikuntakoulutus ei toimi Suomenkuvalehti.fi. Viitattu 10.8.2015.
 69. Ohi on – kansalaisaloite asevelvollisuuden lakkauttamiseksi ohion.fi. Arkistoitu 21.4.2017. Viitattu 19.9.2016.
 70. Suomalainen asevelvollisuus (PDF)
 71. Puolustusvoimien kansantaloudelliset vaikutukset (Arkistoitu – Internet Archive) (PDF)
 72. Sotilaan käsikirja 2012
 73. Johtajan käsikirja 2012
 74. Pertti Kiuru: ”Asevelvollisuusjärjestelmän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi kansantalouden näkökulmasta”, Asevelvollisuusjärjestelmän yhteiskunnallisia vaikutuksia. Puolustusministeriö, 2007. ISBN 978-951-25-1758-9. lähde tarkemmin?
 75. Väitös: 16.4. Lisää voimaharjoittelua varusmiespalvelukseen (Santtila) Jyväskylän yliopisto. Arkistoitu 3.10.2016.
 76. Alho, Kari & Nikula, Nuutti: Asevelvollisuus ja työmarkkinat: Varusmiespalveluksen vaikutus koulutukseen, työllisyyteen ja palkkaan. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Keskusteluaiheita, 2012, nro 1269. Artikkelin verkkoversio.
 77. Jessikka Aro, Varusmiehet ennätystyytyväisiä armeijaan Yle.fi uutiset13.9.2013
 78. Varusmiesten loppukyselyjen tulokset 2000–2012
 79. Väitöstilaisuus sotatalouden tieteenalalta 27.6.2018. Maanpuolustuskorkeakoulu. Viitattu 21.8.2018.
 80. Jarmo Huhtanen: Väitöstutkimus tarjoaa uuden selityksen talvisodan ihmeelle: Suomalaiset taistelivat uhrautuvasti, koska he halusivat turvata lastensa tulevaisuuden 17.8.2018. Helsingin Sanomat. Arkistoitu 22.8.2018. Viitattu 21.8.2018.
 81. Ohi on – Mitä tilalle? ohion.fi. Arkistoitu 16.2.2015.
 82. Vihreän miesliikkeen armeijamallin laskelmat vihreamiesliike.fi.
 83. Sadankomitean malli tulevaisuuden maanpuolustuksesta sadankomitea.fi.
 84. Laaja ja koulutettu reservi takaa puolustuskyvyn (Arkistoitu – Internet Archive). Puolustusvoimat 6.6.2015. Viitattu 14.8.2015.
 85. Ilonen, M., Kilpeläinen, T., Leppiviita, R., Liukkonen, S., Tähtinen, J: Asevelvollisuuden kehittäminen. Teoksessa Yleisesikuntaupseerikurssi 56: Joukko vaihtoehtoja Puolustusvoimien tulevaisuuteen 2030. Viitattu 14.8.2015
 86. Reserviläinen 6/2008 [vanhentunut linkki]
 87. Ohi on – kansalaisaloite asevelvollisuuden lakkauttamiseksi ohion.fi. Viitattu 8.7.2015.
 88. Pekka Mervola: Kansanarmeijan pohja puhki? (kolumni) Keskisuomalainen. 3.2.2012. Viitattu 10.8.2013. [vanhentunut linkki]
 89. Pontus Purokuru: Suomi liukuu kohti valikoivaa asevelvollisuutta Kansanuutiset. 13.7.2013. Viitattu 10.8.2013.
 90. Vihreiden linjaukset asevelvollisuudesta
 91. Täysistunnon pöytäkirja 92/2007 vp. Viitattu 11.12.2007
 92. Maailma ja turvallisuus – Keskusta Viitattu 13.6.2011
 93. Askeleen edellä.pdf, RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2011 Viitattu 13.6.2011
 94. Koko kansan puolustusvoimat – Perussuomalaiset: Artikkelit (Arkistoitu – Internet Archive) Viitattu 13.6.2011
 95. Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliohjelma 2011 (Arkistoitu – Internet Archive) Viitattu 13.6.2011
 96. vihreät (Arkistoitu – Internet Archive), Viitattu 13.6.2011
 97. Tiedotteet, Vasemmisto.fi Viitattu 13.6.2011 [vanhentunut linkki]
 98. Puolueet ja asevelvollisuus: pimein lyhdyin auringonlaskuun (Arkistoitu – Internet Archive) Viitattu 13.6.2011
 99. Vaalikone Viitattu 13.6.2011 (Arkistoitu – Internet Archive)
 100. Länsiväylä: Reilu viidennes kansanedustajaehdokkaista säästäisi asevelvollisuudesta, 19.3.2011 (Arkistoitu – Internet Archive) Viitattu 13.6.2011
 101. Puolustusministeri Häkämies asetti selvitysryhmän selvittämään asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia
 102. Puheloinen: Sodanajan joukkoja vähennetään, Yle.fi, uutiset 19.5.2010
 103. Pääkirjoitus: Yleinen asevelvollisuus murrosvaiheessa Kansan Uutiset 20.5.2010
 104. SuomiAreena 22.7.2010 Viitattu 13.6.2011
 105. Vihreän miesliikkeen armeija-kannanotto Viitattu 13.6.2011
 106. Kohti uutta armeijaa (Arkistoitu – Internet Archive), Mikael Pentikäinen, Helsingin Sanomat pääkirjoitussivu 6.3.2011, mm. "Nyt reservissä on noin 350 000 henkeä. Tulevaisuudessa reservin koko saattaa pudota jopa kolmannekseen. Toiseksi asevelvollisuus säilyy, mutta harmaisiin astuu yhä harvempi, kun tarve vähenee" (Archive.org)
 107. ohion.fi
 108. Kansalaisaloite asevelvollisuuden lakkauttamiseksi Kansalaisaloite.fi. 2.3.2014. Viitattu 1.4.2014.
 109. Väistyvä komentaja: Ukrainan kriisi hävitti kriittisyyden asevelvollisuutta kohtaa (Arkistoitu – Internet Archive). Länsi-Savo 6.4.2014. Viitattu 7.7.2015
 110. Kansalaisaloitepalvelu - Yhteisvoimat – kansalaisaloite tasa-arvoisen maanpuolustuksen puolesta Kansalaisaloitepalvelu. Viitattu 8.1.2023.
 111. Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta 2014. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta. 3.12.2014. s. 6-7. Viitattu 14.8.2015
 112. Valtaosa suomalaisista hyväksyy asevelvollisuuden vain miehille (Arkistoitu – Internet Archive)
 113. Yleistä asevelvollisuutta kannattavien osuus pyrähti 28.11.2012. Ruotuväki-lehti. Arkistoitu 24.9.2015. Viitattu 7.5.2013.
 114. Yleisen asevelvollisuuden suosio laskussa
 115. Jarmo Huhtanen, Yleisen asevelvollisuuden kannatus vähenee (vanhentunut linkki) Helsingin Sanomat 2.2.2012 (Arkisto)
 116. Kansalaisten mielipiteitä puolustusvoimauudistuksesta, puolustusmäärärahoista ja Afganistanista
 117. Yleisen asevelvollisuuden kannatus pysyy korkealla. Ilta-Sanomat, 2007, nro 11.7.2007, s. 2.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Elfvengren, Eero (päätoim.): Suomen puolustusvoimat ennen ja nyt. Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen julkaisuja. Helsinki: WSOY, 2003 (6. painos 2006). ISBN 951-0-28151-4.
 • Jukarainen, Pirjo & Terävä, Sirkku (toim.): Tasa-arvoinen turvallisuus? Sukupuolten yhdenvertaisuus suomalaisessa maanpuolustuksessa ja kriisinhallinnassa. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-347-7.
 • Laitinen, Kari & Nokkala, Arto: Suomalainen asevelvollisuus: Historiaa, haasteita ja tulevaisuutta. Puolustusministeriön julkaisuja 1/2005. Helsinki: Puolustusministeriö, 2005. ISBN ISBN 951-25-1574-1.
 • Rummakko, Sanna (toim.): Tahdon asia: Suomalainen maanpuolustus murroksessa. Kirjoittajat: Tarja Cronberg ym. Helsinki: Like: Sadankomitea, 2006. ISBN 952-471-881-2.
 • Saari, Heikki: Kaunis on kuolla: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 7. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-35261-8.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Asevelvollisuus Suomessa.