Luettelo antiikin filosofian termeistä

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo antiikin filosofian keskeisimmistä termeistä. Termit ovat kreikankielisiä, ellei toisin mainita.

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

A[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

adiafora
ἀδιάφορα: yhdentekevät asiat, ehdonvallan asiat. Erityisesti stoalainen termi. Myöhemmin käytössä kristinuskossa.
agathos
ἀγαθὸς: hyvä, halun sopiva kohde. Platonilla agathon, hyvän idea.
agōgē
ἀγωγή: kasvatus, harjoitus; elämäntapa.
agrafa dogmata
ἄγραφα δόγματα: kirjoittamattomat opit.
aion
αίών: ajanjakso, aikakausi, ikuisuus.
aisthēsis, aisthanesthai
αἰσθησις: aistiminen; αἰσθάνεσθαι, aistia. Sanan "estetiikka" alkuperä.
aithēr
αἰθήρ: viides alkuaine, jonka katsottiin täyttävän kuunylisen kaikkeuden.
aitia
αἰτία: syy. Esimerkiksi Aristoteleen neljä syytä.
aletheia
ἀλήθεια: peitoton totuus.
anamnēsis
ἀνάμνησις: mieleen palauttaminen. Sanan "anamneesi" alkuperä.
anthrōpos
ἄνθρωπος: ihminen, ihmisolento. Epiktetoksella eettinen ideaali.
apatheia
ἀπάθεια: intohimoista eli negatiivisista tunteista vapautuminen. Sanan "apatia" alkuperä.
apeirōn
ἀπείρων: rajaton massa. Anaksimandroksen käyttämä termi.
aformē
ἀφορμή: vastahakoisuus, impulssi olla toimimatta, jonka ekklisis saa aikaan. Vastakohta hormē.
aponia
ἀπονιά: kärsimyksen, kuten kivun, puuttuminen. Erityisesti epikurolainen termi.
aporia
ἀπορία: umpikuja, pulmatilanne. Esimerkiksi sokraattisten dialogien päätöstila.
aproēgmena
ἀποπροηγμένα: asiat, joita tuli välttää. Moraalisesti yhdentekeviä, mutta luonnon mukaan epämieluisia, kuten sairaus. Stoalainen käsite. Vastakohta proēgmena.
aretē
ἀρετή: lat. virtus: hyve.
arkhē
ἀρχή: alku, alkuperuste, ensimmäinen prinsiippi.
askēsis
ἄσκησις: kurinalainen harjoitus hyveen saavuttamiseksi. Sanan "askeesi"" alkuperä.
ataraksia
ἀταραξία: mielenrauha, joka ei riipu ulkoisista asioista. Erityisesti hellenistisen filosofian termi.
autarkeia
αὐτάρκεια: itseriittoisuus, henkinen riippumattomuus kaikista itsen ulkopuolisista asioista.

C[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

clinamen
lat., kreik. παρέγκλῐσις, parenklisis: atomien poikkeaminen radaltaan. Epikurolaisen atomiopin termi.

D[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

daimōn
δαίμων: ihmisen jumalhenki, suojelushenki. Esimerkiksi Sokrateen uskomus omasta suojelushengestään. Sanan "demoni" alkuperä.
dēmiourgos
δημιουργός: "käsityöläinen", luojajumala, demiurgi. Esimerkiksi Platonin Timaioksen ja gnostilaisuuden luojajumala.
diafora
διαφορά: ero.
diatribē
διατρῐβή: keskustelu.
dihairesis
διαίρεσις: todellisuuden jäsentäminen, käsiteanalyysi, määrittely. Stoalaisuudessa menetelmä sen erottamiseksi, mikä on meidän vallassamme ja mikä ei. Katso myös prohairesis.
dogma
δόγμα: uskomus, järjen ja kokemuksen perusteella muodostettu periaate. Sanan "dogmi" alkuperä.
doksa
δόξα: usko(mus); (enemmistön) mielipide, yleinen uskomus.
dynamis
δύνᾰμις: (ensimmäinen) potentiaalisuus, mahdollisuus, kyky, voima.

E[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

eidos
εἶδος: kuva, muoto, idea; laji. Platonin ideaopissa "idea". Aristoteleella "laji".
ekklisis
ἔκκλισις: vastahakoisuus, taipumus suuntautua poispäin jostain asiasta. Vastakohta oreksis.
ekpyrōsis
ἐκπύρωσις: sykleittäin toistuva maailmanpalo.
elenkhos
ἔλεγχος: kumoaminen, sokraattinen menetelmä.
ef' hēmin
ἐφ' ἡμῖν: asiat jotka ovat vallassamme. Erityisesti stoalainen termi.
energeia
ἐνέργεια: (toinen) aktuaalisuus, toiminta. Katso myös entelekheia.
entelekheia
ἐντελέχεια: (ensimmäinen) aktuaalisuus. Katso myös energeia.
epagōgē
ἐπαγωγή: induktio.
epistēmē
επιστήμη: varma ja tosi tieto. Sanan "epistemologia" alkuperä.
epithymētikon
ἐπιθῡμητικόν: haluava sielu. Platonin sielun kolmijaon yksi osa.
epokhē
εποχη: arvostelusta pidättyminen. Erityisesti skeptikoiden käyttämä termi. Myöhemmin Edmund Husserlilla sulkeistamisen menetelmä.
ethos
ἦθος, ἔθος: tapa, moraalinen luonne. Yksi kolmesta suostuttelun välineestä retoriikassa. Sanan "etiikka" alkuperä.
eudaimonia
εὺδαιμονια: lat. beata vita: onnellisuus, hyvinvointi.
eupatheia
ευπάθεια: hyvä tunne (vastakohtanaan pathē), joita on stoalaisella viisaalla, jonka kaikki arvostelmat ja teot ovat oikeita (hyveellisiä).

F[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

fantasma, fantasia
φάντασμα, φαντασία: vaikutelma, aistimussisältö, se miten jokin havaitaan.
fronēsis
φρόνησις: käytännöllinen järki, ymmärrys.
fysis
φύσις: lat. natura: luonto. Sanojen "fysikaalinen", "fysiikka" alkuperä.

G[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

genos
γένος: suku.
ginōskein
γινώσκειν: tietoisuus.
gnōsis
γνώσις: tieto.

H[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

hairesis
αἵρεσις: uskomusten valinta, uskovien joukko, koulukunta. Sanan "heresia" alkuperä.
hēdonē
ἡδονή: nautinto. Sanan "hedonismi" alkuperä.
hēgemonikon
ἡγεμονικόν: hallitseva periaate, sielun hallitseva osa.
heimarmenē
εἱμαρμένη: kohtalo.
heksis
ἕξις: jossain tilassa oleminen, dispositio; (toinen) potentiaalisuus.
hormē
ὁρμή: positiivinen impulssi tai jotakin kohden suuntautuva halu, jonka oreksis saa aikaan. Vastakohta aformē.
horos, horismos
ὅρος, ὅρισμος: termi, määritelmä.
hylē
ὕλη: aine.
hypokeimenon
ὑποκείμενον: lat. subiectum: "alla oleva", subjekti, substraatti.
hypostasis
ὑπόστᾰσις: todellisuus, olemassaolo, olemus, persoona. Esimerkiksi kristillisessä teologiassa pyhän kolminaisuuden persoona.

I[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

idion
ἴδιον: ominaisuus.

K[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

kalos
καλός: kaunis. Joskus moraalisessa merkityksessä: hyvä, hyveellinen.
kalos kagathos
καλὸς κἀγαθός: ”kaunis ja hyvä”, ”jalo ja hyvä”. Miehen ihanne, hyvä kansalainen.
katalēpsis
κατάληψις: "tavoittaminen", "kiinniottaminen", ulkoisten vaikuttaminen selkeä käsittäminen. Erityisesti stoalainen termi.
katēgoria
κατηγορία: kategoria, predikointi. Verbi: katēgorein.
kathēkon
καθῆκον, lat. officium: velvollisuus, luonnonmukainen toiminta, sopiva toiminta tiellä hyveeseen. Erityisesti stoalainen termi.
katorthōma
κατόρθωμα: täydellinen tai hyveellinen toiminta, hyveellinen kathēkon. Erityisesti stoalainen termi.
kinēsis
κίνησις: liike, muutos ja niiden aiheuttamisen kyky. Sanan "kinetiikka" alkuperä.
kosmos
κόσμος: järjestys, maailma, kaikkeus.

L[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

logikos
λογικός: järjellinen.
logistikon
λογιστικόν: järkisielu. Platonin sielun kolmijaon yksi osa.
logos
λόγος: järki, looginen argumentti, sana. Myös kosmoksen järjestävä prinsiippi. Sanan "logiikka" alkuperä.
logos spermatikos
λόγος σπερματικὸς: stoalaisuudessa kaikkeuden aikaansaava prinsiippi, joka luo kaiken ja ottaa kaiken takaisin itseensä.

N[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

nomos
νόμος: laki, tapa.
nous
νοῦς, lat. ratio: järki. Aristoteleella sielun järkevä osa.

O[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

oiēsis
οἴησις: mielipide, usein ylimielinen tai omahyväinen.
oikeiōsis
οἰκείωσις, lat. conciliatio: "omaksi ottaminen", "asioiden omaksi tekeminen"; moraalinen kasvuprosessi, itsetietoisuuden kehittymisen prosessi kaikillä eläimillä, mikä johtaa ihmisellä tietoisuuteen yhteisöllisyydestä.
oreksis
ὄρεξις: halu, taipumus suuntautua jotain asiaa kohti. Vastakohta ekklisis.
ousia
οὐσία: olemus, ydin, substanssi

P[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

paideia
παιδεία, lat. humanitas: sivistys, koulutus, kasvatus. Latinannos Ciceron.
palingenesia
παλιγγενεσία: maailman kausittainen uudistuminen, joka liittyy ekpyrōsikseen.
parenklisis
katso clinamen.
pathē
πάθη: lat. adfectus: intohimo, passio, tunne, stoalaisuudessa usein liiallinen tai virheellisiin arvostelmiin perustuva.
pathos
πάθος: yksi kolmesta suostuttelun välineestä retoriikassa.
pneuma
πνεῦμα: ilma, henki, hengitys, usein prinsiippinä stoalaisessa fysiikassa.
proēgmena
προηγμένα: asiat, joita tuli suosia. Moraalisesti yhdentekeviä, mutta luonnon mukaan mieluisia, kuten terveys. Stoalainen käsite. Vastakohta aproēgmena.
prohairesis
προαίρεσις: harkinta, (harkittu) valinta, (vapaa) tahto. Erityisesti stoalainen termi. Katso myös dihairesis.
prokopē
προκοπή: edistys, tiellä kohti viisautta.
prolēpsis
πρόληψις: ennakkokäsitys, jota kaikilla rationaalisilla olennoilla on.
propatheia
προπᾰ́θεια, lat. corporis sensus: esitunne, ruumiillinen aistimus ja tahdosta riippumaton ajatus. Erityisesti stoalainen termi.
protreptikos
προτρεπτικὸς: kehotus. Esimerkiksi kehotus filosofointiin (kuten Aristoteleen dialogi Kehotus).
psykhē
ψυχή: mieli, sielu, elämä, elävä prinsiippi. Sanan "psyyke" alkuperä.

S[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

sofos
σοφός: viisas ja hyveellinen henkilö, eettinen ideaali.
stoikheion
στοιχεῖον: elementti, alkuaine.
syllogismos
συλλογισμός: deduktio.
symbebēkos
συμβεβηκός: lat. accidens: aksidenssi.
sympatheia
συμπάθεια: sympatia, osien sukulaisuus orgaaniseen kokonaisuuteen, molemminpuolinen riippuvuus.
synkatathesis
συγκατάθεσις: myöntymys, vaikutelmien hyväksyminen, mikä mahdollistaa toiminnan.

T[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

tekhnē
τέχνη: taito. Tiedon (erityisesti epistēmē) käytännöllinen sovellus.
telos
τέλος: päämäärä, esimerkiksi luonnossa tai elämässä. Sanan "teleologia" alkuperä.
tetrafarmakos
τετραφάρμακος: ”neliosainen lääke”, Epikuroksen ohje sille, kuinka ihminen voi elää onnellista elämää.
theōrēma
θεώρημα: yleinen periaate tai havainto.
theos
θεός: jumala. Yhdistettiin stoalaisuudessa kaikkeudessa vallitsevaan järjestykseen.
thymoeidēs
θυμοειδής: intosielu. Platonin sielun kolmijaon yksi osa.
tonos
τόνος: jännite, stoalaisen fysiikan periaate, joka saa aikaan vetovoiman ja vastenmielisyyden, ja on myös hyveen ja paheen syy sielussa.
to ti esti, to ti ēn einai
το τι ἑστί, το τί ἦν ἑίναι: lat. essentia: ”se mikä se on”, olemus.

Z[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

zōon politikon
ζῷον πολιτικόν: ”poliittinen eläin”, Aristoteleen käyttämä nimitys ihmisestä.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Peters, F. E.: Greek Philosophical Terms: A Historical Lexicon. NYU Press, 1970. ISBN 0814765521.