Vammaisuus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Eri vammaisuuksien symboleja

Vammaisuus tai vamma muodostuu fyysisen, älyllisen tai psyykkisen vaurion tai heikon terveydentilan aiheuttamista erityistarpeista taikka fyysisistä tai sosiaalisista toimintarajoitteista.

Maailman terveysjärjestö arvioi vuonna 2011, että jopa 15 % maailman väestöstä on vammaisia[1]. Nivelrikko on maailman yleisin vammaisuutta aiheuttava sairaus[2].

Määritelmiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vammaisuus on Suomessa käsitteenä uudissana. Sana "vammainen" voitti 12.7.1942 Helsingin Sanomien järjestämän kilpailun, jossa etsittiin korvaajaa sivistyssanalle "invaliidi". Käsite ei heti ottanut tulta, sillä vuonna 1947 säädettiin ensimmäinen vammaisuutta koskeva laki, invaliidihuoltolaki. Se koski vain rajattua osaa vammaisia, tarkemmin sanoen niitä, joiden vamma oli ulkoinen ja fyysinen, ja jotka sen takia helpommin miellettiin muitten ihmisten kaltaiseksi. Vammaisuuden käsite alkoi kuitenkin yleistyä jo 1950-luvulta lähtien. Sana "vamma" oli vanha suomalainen sana, mutta oli 1900-luvun alussa merkinnyt vain tilapäistä vahingoittumista. [3]

Suomen kielessä käsitteeseen "vammainen" liittyy mielikuva fyysisestä vammasta, joten se ei täysin vastaa englanninkielen sanaa disability, joka viittaa toimintavajavuuteen (dis-ability). Kielitoimiston sanakirja määrittelee "vammaisuuden" lähinnä ulkoisen syyn aiheuttamana fyysisenä vauriona: "(vars. ulkoisen syyn aiheuttama) ruumiillinen vahingoittuma, vioittuma, vika" ja lisää sanan kuvaannollisena käyttönä ilmaisun "psyykkinen vamma". [4]

Englanninkielessä käsitteet disability ja impairment tarkoittavat eri asioita. YK:n Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (2006) käsitteet disability ja impairment on molemmat virallisesti suomennettu samalla käsitteellä "vamma" tai "vammaisuus":

”Vammaisiin henkilöihin [persons with disabilities] kuuluvat ne, joilla on pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma [impairment], jonka vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.”[5]

Vammaissopimuksessa mainittuja esteitä voivat olla esimerkiksi vammaisille soveltumattomat rakennukset, tiedonvälitysmuodot taikka henkilökohtaisen avun tai kohtuullisten mukautusten puuttuminen.[6]

Suomen vammaispalvelulaissa (1987) vammaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla ”vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista”[7].

Brittiläisessä vammaisuuden sosiaalisessa mallissa "vamma" määritellään ympäristön ominaisuuksien avulla. "Vammaisiksi" luokitellaan ne, jotka eivät selviydy ympäristön asettamista vaatimuksista. Vammaisuus ei siten ole yksilön ominaisuus vaan ympäristön fyysisiin esteisiin ja yhteiskunnan sosiaalisiin rakenteisiin kuuluva ominaisuus. Vammaisuuden tuottaa yksilön voimavarojen ja ympäristön vaatimusten epäsuhtaisuus. Vammaisten (disabled) ihmisten toimintarajoitteiden (disability) katsotaan tällöin johtuvan fyysisistä ympäristötekijöistä ja ihmisten asenteista.[8] Määritelmä on otettu käyttöön joissakin suomalaisissa kaupungeissa.[9][10] Maailman Terveysjärjestö WHO pitää sitä virheellisenä.[11]

Vammaisuus on kokemus, joka kohtaa jossain määrin jokaista ihmistä, sillä kaikki kokevat toisinaan eriasteisia terveydellisiä toimintarajoituksia.[12]

Luokittelua[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Syntytapansa ja oireittensa perusteella vammaisuutta voidaan luokitella eri tavalla.

Autoimmuunisairaudet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Autoimmuunisairaus

Autoimmuunisairaudet ovat hyvin erilaisia, yleensä pitkäaikaisia sairauksia, jotka johtuvat immuunijärjestelmän häiriintyneestä toiminnasta. Niihin lukeutuvat muun muassa MS-tauti, narkolepsia, nivelreuma ja krooninen väsymysoireyhtymä.[13] Viime vuosikymmeninä autoimmuunisairaudet ovat yleistyneet huomattavasti, ja naisilla ne olivat jo 1990-luvulla neljänneksi suurin vammaisuuden aiheuttaja[14]

Aistivammaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Aistivamma

Kuulovammaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ihmisellä on kuulovika tai kuulovamma silloin, kun hänen kuuloelimensä rakenteessa on vaurio tai kun sen toiminnot ovat häiriintyneet. Kuulovamman aste voi vaihdella lievästä erittäin vaikeaan. Kuurous määritellään kuulovammaksi, joka estää puheen ymmärtämisen kuulon kautta. Kuulovamman voi aiheuttaa onnettomuus, sairaus, voimakkaalle äänelle altistuminen tai perimä.

Näkövammaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Näkövamma

Henkilöä, jolla näkötoiminta tai joku näkemisen osa-alue on heikentynyt niin paljon, että siitä on hänelle merkittävää haittaa jokapäiväisessä elämässä esimerkiksi kotona, harrastusten parissa tai työpaikalla sanotaan näkövammaiseksi. Näkemisen osa-alueista puhuttaessa tarkoitetaan muun muassa näöntarkkuutta ja näkökenttiä, kontrastien erotuskykyä ja värinäköä, silmien adaptaatiota ja akkommodaatiota sekä silmälihasten toimintaa. Lievemmät näkövammat luokitellaan heikkonäköisyydeksi ja vakavammat sokeudeksi. Näkövamma voi olla synnynnäinen taikka sairauden tai tapaturman aiheuttama.

Kehitysvammaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Kehitysvamma

Kehitysvamma merkitsee yksilönkehityksellisiä eli lapsuudesta asti ilmeneviä vaikeuksia käsityskyvyssä. Asioiden ymmärtäminen, oppiminen ja käsitteellinen ajattelu on kehitysvammaisille usein vaikeampaa kuin muille[15], minkä vuoksi he eivät pysty yleensä tulemaan toimeen ilman erityistä hoitoa, apua tai opetusta. Kehitysvammaisilla on usein myös merkittäviä ongelmia suunnitelmallisuudessa, ennakoinnissa, vuorovaikutuksessa, työkyvyssä ja motoriikassa.[16] Kehitysvamma voi olla lievä, keskivaikea, vaikea tai syvä. Kehitysvammaisuus voi johtua lukuisista eri syistä, ja noin joka kolmannessa tapauksessa sen syytä ei kyetä selvittämään.[17] Yleisimpiä kehitysvamman aiheuttajia ovat synnynnäiset Downin oireyhtymä, Fragile-X-oireyhtymä ja Cornelia de Lange -oireyhtymä[18], hapenpuute synnytyksessä[19][20] tai äidin raskaudenaikaisesta päihteiden käytöstä aiheutuneet häiriöt, kuten fetaalialkoholisyndrooma.

Krooninen kipu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kroonista kipua aiheutuu muun muassa nivelrikon, fibromyalgian, monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän tai hermovaurion seurauksena.

Krooninen kipu saattaa heikentää kaikilla elämänalueilla sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista toimintakykyä. Kroonisen kivun toimintakykyä heikentävä vaikutus voi johtua itse säryn lisäksi kivun väsyttävästä, masentavasta ja hermostuttavasta vaikutuksesta sekä siitä, että kipu vaikeuttaa liikkumista ja häiritsee nukkumista. Kipuun liittyvä epävarmuus ja pelko sekä toimintakyvyn ja itsemääräämisoikeuden menettäminen heikentävät myös kipukroonikon psyykkistä toimintakykyä.[21]

Krooninen kipu saattaa johtaa käytännössä harrastusmahdollisuuksien ja sosiaalisten suhteiden vähenemiseen, työkyvyttömyyteen ja toimeentulon alenemiseen.[22] Krooninen kipu saattaa olla niin voimakasta, että se estää esimerkiksi kotitöiden tekemisen, lasten hoidon ja työelämään osallistumisen[23]. Krooninen kipu saattaa myös estää ihmisen seksuaalisuuden toteutumista ja voimakas kipulääkitys saattaa vaikeuttaa esimerkiksi puheen tuottamista[24].

Liikuntavammaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liikuntavammaisuutta aiheutuu muun muassa nivelrikon, CP-vamman, lihassairauksien, synnynnäisten raajojen ja tukielinten epämuodostumien, raajan tai raajanosan puutosten, kasvu- ja luutumishäiriöiden, keskushermoston sairauksien, kasvainten, selkäytimen vaurioiden tai lapsuusiän reuman seurauksena. Liikuntavamma voi syntyä myös erilaisten tapaturmien tai pahoinpitelyn seurauksena. Joskus liikuntavamma syntyy kirurgisten toimenpiteiden seurauksena, esimerkiksi jalka tai käsi voidaan joutua amputoimaan, jos siinä olevan sairauden leviäminen muualle kehoon halutaan estää. Liikuntavamma aiheuttaa aina haittaa jokapäiväisessä elämässä rajoittaen tai estäen liikkumista ja itsenäistä toimintaa. Liikuntarajoitteiset tarvitsevat usein liikkumiseen apuvälineitä, kuten pyörätuolia tai rollaattoria ja usein myös avustajia. Tila saattaa olla pysyvä, etenevä, paraneva tai vaihteleva ja sillä on vaikutuksia elämään ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Neuropsykiatriset erityisvaikeudet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Neuropsykiatrisilla erityisvaikeuksilla tarkoitetaan normaaliälyisillä tai keskimääräistä korkeamman älykkyyden omaavilla esiintyvää synnynnäistä neurologista poikkeavuutta. Neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia ovat muun muassa ADHD, autismi, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä sekä dysfasia.[25] Nämä voivat tuottaa vaikeuksia esimerkiksi tarkkaavaisuudessa, toiminnanohjauksessa, aistitoiminnoissa, sosiaalisessa kanssakäymisessä tai puheen ymmärtämisessä ja prosessoinnissa.

Sotavammaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sodassa haavoittumisen seurauksena saatua vammaa kutsutaan sotavammaksi (tai sotilasvammaksi), ja sen seurauksena vammautunutta henkilöä sotavammaiseksi, ennen sotainvalidiksi. Useissa yhteiskunnissa sotavammainen saa erityiskohtelua muihin vammaisryhmiin verrattuna kiitoksena isänmaalle tekemästään palveluksesta. Esimerkiksi Suomen lainsäädännössä erillinen sotilasvammalaki, joka määrittelee puolustusvoimien palveluksessa aiheutuneiden vammojen hoidon ja kuntoutuksen sekä niistä saatavat korvaukset.[26]

Historiaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Merkittäviä muutoksia vammaisuuden tiedostamisessa sai aikaan YK:n julistama Kansainvälinen vammaisten vuosi 1981 ja sen jatkona ”vammaisvuosikymmen” 19831992. YK:n kansainvälisen vammaisten vuoden 1981 Suomen komitea (KM 1982: 35) käytti jo silloin lähtökohtanaan näkemystä, että vammaisuus syntyy yksilön ja ympäristön suhteesta eikä ole pelkästään yksilön tilaa kuvaava käsite. Komitea totesi myös, että selkeää rajaa vammaisuuden ja vammattomuuden välille ei voida vetää. Ihmisen toimintakyky samoin kuin vammaisuus tulisi nähdä erilaisista ulottuvuuksista muodostuvana tilana, jossa on monia eri asteita. Komitealla oli käytössään WHO:n vuonna 1980 julkaisema ”vammaluokitus” (International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps = ICIDH), joka uudistettiin vuonna 2001 täydellisesti ICF-luokitukseksi.

Aiemmin vammaisuudesta käytettiin sekä yleiskielessä että lainsäädännössä nimitystä invaliditeetti ja vammaisesta henkilöstä nimitystä invalidi.

Vammaisten oikeudet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vammaisilla on YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen mukaan samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin, mutta lisäksi heillä on oikeus siihen tukeen ja apuun, jota he tarvitsevat toteuttaakseen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan.[6]

Vammaisten yhteiskunnallinen asema[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Useimmat vammaiset elävät köyhyydessä[27]. Vammaisten pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi huomattavasti 2010-luvun aikana. Vuonna 2017 lähes puolet osatyökykyisistä oli ollut työttömänä vähintään vuoden, kun vastaava luku oli kolmannes vuonna 2010.[28]

Vammaispolitiikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vammaispolitiikkaan kuuluvat erityistoimet, joita yhteiskunta suorittaa vammaisen elämän helpottamiseksi ja mahdollistaakseen vammaisten osallistumisen yhteiskuntaan täysivertaisina jäseninä. Vammaispolitiikkaan voivat kuulua

 • apuvälineiden kehittäminen
 • asumisen tukeminen
 • itsenäisen elämän tukeminen
 • koulutuksen tukeminen
 • työelämän tukeminen

Sosiaalisena ilmiönä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suhtautuminen vammaisuuteen on ollut syrjinnän leimaamaa ja se on sisältänyt tietämättömyyttä, ymmärtämättömyyttä, välinpitämättömyyttä ja jopa pelkoa. Vammaisuutta tarkasteltiin 1970-luvun puoliväliin saakka ensisijaisesti lääketieteellisenä ja hoidollisena kysymyksenä. Tämän vuoksi vammaisia ihmisiä hoidettiin usein erillään omissa laitoksissa. Sittemmin vammaisuutta alettiin tarkastella myös sosiaalisesta näkökulmasta.

Vammaisuuden sosiaalinen malli on brittiläisen vammaistutkimuksen professorin Michael Oliverin nimiin kirjattu ympäristölähtöinen ja radikaali vammaisuuden määritelmä.[29] Vammaisuuden sosiaalinen malli hakee vastausta kysymykseen missä vammaisuus on? Mallin mukaan vammaisuuden ratkaisevat ja määrittävät yksilön ominaisuuksien sijaan yhteiskunnan rakenteet, käytännöt ja tilanteet. Maailma Terveysjärjestö WHO on torjunut mallin yksipuolisena ja korvannut sen biopsykososiaalisella mallilla.[30]

Historiaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Antiikin Kreikka ja Rooma[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Antiikin Kreikassa surmattiin vammaisia vastasyntyneitä.[31][32] Sparta tuli tunnetuksi järjestelmällisestä vammaisten ja sairaiden surmaamisesta. Kyseisessä kaupunkivaltiossa vammaisten ja sairaiden surmaaminen oli lailla säädettyä.[33]

Platonin yhteiskuntafilosofiassa abortti ja lapsensurma olivat välttämätöntä toimintaa ihannevaltion saavuttamiseksi. Platon puolusti avoimesti vammaisten surmaamista.[34] Myös Aristoteles puolsi ”epämuodostuneiden” surmaamista, koska ei pitänyt heidän elossa pitämistään mielekkäänä yksilölle itselleen tai yhteisölle.[35] Roomalainen Seneca hyväksyi epämuodostuneiden surmaamisen stoalaiseen ajatteluun nojautuen. Stoalaisuuden perusteella vammainen oli kykenemätön elämään hyvää elämää, vammainen oli luonnonoikku, jonka oli parempi kuolla kuin elää.[36]

Vaikka historia tuntee muutaman korkeaan arvoasemaan kohonneen vammaisen, kuten Julius Caesar, keisari Claudius ja Spartan kuningas Agesilaos, yleisesti vammaiset olivat antiikin yhteiskunnissa hylkiöitä.[37]

Juutalaisuudessa ja kristinuskossa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vanhassa testamentissa vammaisuutta pidetään synnistä saatuna rangaistuksena.[38] Uudessa testamentissa synnin ja sairauden tai vammaisuuden välinen kytkentä osittain murtuu. Tällöin Raamatussa korostuu armon merkitys. Sairaus tulkittiin yleisesti osaksi kaikkien elämää. Joidenkin sairauden kaltaisen oireiden katsottiin olevan demonien aiheuttamaa. Sairauksien ja vammojen parantamisella oli keskeinen asema Jeesuksen toiminnassa.[39]

Keskiaika[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Keskiaika

Keskiajalla oli hyväksyttyä pilkata ruumiillisesti tai henkisesti poikkeavaa, hänet suljettiin ”normaalien yhteisön” ulkopuolelle tai käytettiin hyväksi näytösesineenä. Ruumiilliset poikkeavuudet ja monet sairaudet on nähty seurauksina moraalittomuudesta, synnillisyydestä, likaisuudesta tai niitä on pidetty muuten vain erityisen vastenmielisinä ja pelottavina.

Suomi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa ensimmäisiä vammaisten avuksi tarkoitettuja palveluja olivat vuonna 1846 kuuroja lapsia varten perustetut koulut. 1800-luvun lopulla yleistyi ajatus siitä, että vammaisia lapsia on mahdollista opettaa. Taustalla olivat valistuksen ajattelu ihmisten kehittämisestä sekä kristinuskon käsitys ihmisestä arvokkaana Jumalan kuvana. Ihmisen viallisuudella nähtiin olevan jumalallinen tarkoitus, kuten koettelemus, muistutus oman terveyden arvokkuudesta ja Jumalalta saatujen lahjojen oikein käyttämisestä.

1900-luvun alussa Suomeen levisi rodunjalostusajattelu, jossa koettiin uhaksi ”degeneraatio” eli ”rappeutuminen”: perinnöllisten vikojen jatkuva lisääntyminen. Tällöin hallitus alkoi nähdä kehitysvammaiset henkilöt ihmisarvottomina ja hyödyttöminä. Hallitus näki laitoshoidon nähtiin välttämättömänä yhteiskunnan suojelemiseksi. Suomessa hyväksyttiin avioliittolaki vuonna 1929, jossa avioesteiksi säädettiin mielisairaus ja ”tylsämielisyys” sekä pakkosterilisaation laillistava sterilisaatiolaki vuonna 1935. Lakien tavoitteena oli, etteivät yhteiskunnan ei-toivotut yksilöt pystyisi lisääntymään.[40]

Toisen maailmansodan jälkeen ruumiillista vammaisuutta alettiin ymmärtää Suomessa paremmin. Moni sotiin osallistunut oli vammautunut. Heitä kutsuttiin sotainvalideiksi. Myöhemmin sotainvalideja varten rakennetut tukipalvelut ovat olleet merkittävässä asemassa vammaisten palvelujen yleisessä kehittämisessä.[31] Vammaisia kutsutaan tuki- ja alennusyhteyksissä invalideiksi, kuten invalidilippu ja Invalidiliitto.

Vammaisuuden lajeja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vammaisjärjestöjä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. World report on disability WHO, 2011
 2. Tuhina Neogi: The Epidemiology and Impact of Pain in Osteoarthritis. Osteoarthritis and cartilage / OARS, Osteoarthritis Research Society, 2013-9, nro 21, s. 1145–1153. PubMed:23973124. doi:10.1016/j.joca.2013.03.018. ISSN 1063-4584. Artikkelin verkkoversio.
 3. Saloviita ym. 1997, s. 18
 4. vammaisuus Kielitoimiston sanakirja. Viitattu 27.4.2022.
 5. Diabilities, UN
 6. a b YK:n vammaissopimus.
 7. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 2 §.
 8. WHO (2007): ICF
 9. Tampereen kaupunki (2005): Vammaispoliittinen ohjelma
 10. Lahden kaupunki (2004):Lahden kaupungin vammaisneuvoston toiminta
 11. Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health ICF World Health Organization. 2002.
 12. WHO (2007): Disabilities
 13. Valkama, Meri: Suomen Kuvalehti – “CFS-hoito usein verrattavissa kidutukseen” 30.11.2014. CFS-yhdistys. Viitattu 25.4.2021.
 14. U.S. Department of Health and Human Services. Office on Women’s Health. Women’s Health Issues: An Overview. Fact sheet. May 2000.
 15. Tietoa kehitysvammasta. Kehitysvammaisten tukiliitto
 16. Hiltunen, P. 1983: Oikeessa työssä. Työkokeilun ja sen ristiriitojen kuvaus. Valtakunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön julkaisuja 19. Kehitysvammaliitto. Helsinki.
 17. Robert Paul: Kehitysvammaa tulisi käsitellä sairautena. Helsingin Sanomat, Vieraskynä 26.5.2012.
 18. Maarit Peippo: Frax-oireyhtymä.
 19. https://www.kehitysvammaliitto.fi/kehitysvammaisuus/
 20. https://yle.fi/uutiset/3-9105783
 21. Kroonisen kivun vaikutus toimintakykyyn sekä toimintakykyä tukevat tekijät. Kellokoski, Tiina-Kaisa & Laurila, Heljä. Laurea-ammattikorkeakoulu 2012. Tiivistelmä.
 22. Kellokoski, Tiina-Kaisa & Laurila, Heljä. Kroonisen kivun vaikutus toimintakykyyn sekä toimintakykyä tukevat tekijät. Laurea-ammattikorkeakoulu 2012. Tiivistelmä.
 23. Kellokoski, Tiina-Kaisa & Laurila, Heljä. Kroonisen kivun vaikutus toimintakykyyn sekä toimintakykyä tukevat tekijät. Laurea-ammattikorkeakoulu 2012. Sivu 16.
 24. Kellokoski, Tiina-Kaisa & Laurila, Heljä. Kroonisen kivun vaikutus toimintakykyyn sekä toimintakykyä tukevat tekijät. Laurea-ammattikorkeakoulu 2012. Sivu 18.
 25. Hus, neuropsykiatrian poliklinikka
 26. Sotilasvammalaki, finlex-tietokanta
 27. Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. YK. Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea. Yleiskommentti nro 5 (2017) https://storage.googleapis.com/tukiliitto-production/2020/01/yk_yleiskommentti_nro5_elaminen_itsenaisesti_ja_osallisuus_yhteisossa.pdf
 28. Osatyökykyisille apua Työkykykeskuksista ja Työmarkkinatorilta? Yle 15.11.2018.
 29. Vehmas, 2005; Järvikoski, 1994
 30. Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health ICF World Health Organization. 2002.
 31. a b Ilkka Vuorikuru: Suhtautuminen muuttunut. Uutispäivä Demari, 2010, nro 13.1., s. 15.
 32. Arno Forsius: Kuoleman jouduttaminen. Arnoldus
 33. Vehmas 2005: s. 34
 34. Vehmas 2005: s. 36
 35. Vehmas 2005: s. 38
 36. Vehmas 2005: s. 39
 37. Vehmas 2005: s. 39–40
 38. Vehmas 2005: s. 24.
 39. Vehmas 2005: s. 28-29.
 40. Harjula M.: Vaillinaisuudella vaivatut : vammaisuuden tulkinnat suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800-luvun lopulta 1930-luvun lopulle. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1996.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Pelkonen, Marja ym. (toim.): Vaillinaisesta kokonaiseksi. Helsinki: Kääntöpiiri, 1994. ISBN 951-8989-36-2.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]