Matkapuhelimien säteilyn terveysvaikutukset

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Matkapuhelimet ja matkapuhelinverkon tukiasemat lähettävät radiotaajuista mikroaaltosäteilyä, jolle matkapuhelimen käyttäjä altistuu erityisesti silloin, kun puhelin on lähellä kehoa tai kun hän puhuu huonossa kentässä.

Pohjoismaiset säteilyturvaviranomaiset julkaisivat vuonna 2013 kannanoton, jonka mukaan tieteelliset tutkimukset eivät olleet kyenneet näyttämään radiotaajuuksisen säteilyn aiheuttavan terveyshaittoja, jos altistus jää Pohjoismaissa käytetyn Euroopan komission suosituksen alle. Kannanotossa todettiin myös, etteivät tutkimukset olleet onnistuneet osoittamaan laajemmassa skaalassa aivokasvainten ja mobiililaitteiden käytön yhteyttä. Tutkimustietoa oli kuitenkin olemassa varsin rajallisesti pitkäaikaisesti eli yli 13–15 vuotta jatkuneeseen laitteiden käyttöön liittyen. Muita kuin aivokasvainten aiheuttamia terveysriskejä selvittäneissä tutkimuksissa oli löydetty yksittäisiä linkkejä, mutta menetelmien rajoitteet estivät lopullisten päätelmien tekemisen syy-yhteyksistä. Kannanotto totesi lisäksi mobiililaitteiden tuottamien radioaaltojen pitkäaikaisten vaikutusten olevan edelleen epäselvät etenkin lasten ja nuorten osalta.[1]

Maailman terveysjärjestö WHO toteaa kotisivuillaan, etteivät 0–300 GHz sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutuksista tehdyt metatutkimukset ole osoittaneet minkäänlaista yhteyttä terveyshaittoihin, kun altistus on jäänyt ICNIRP:in suositusarvojen alle.[2] Myöskään kansainvälinen tekniikan alan järjestö IEEE:n vuonna 2019 julkaiseman tutkimuksen mukaan radiotaajuinen säteily alle 300 gigahertsin taajuuksilla ei aiheuta terveyshaittoja. Vuonna 2020 ei edes ole suunnitteilla, että mobiiliyhteyksissä mentäisiin sitä korkeampiin taajuuksiin.[3]

Tietokonekulttuuria käsittelevän Wired News -lehden artikkelissa väitteet siitä, että 5G-teknologia aiheuttaisi syöpää, hedelmättömyyttä, autismia, Alzheimerin tautia ja selittämättömiä lintukuolemia luokiteltiin salaliittoteorioiksi.[4] Fyysikko ja syöpätutkija David Grimesin mukaan 5G-verkkoa koskevat salaliittoteoriat ovat kierrätetty 4G-verkkoa koskevista salaliittoteorioista. Grimesin mukaan korkeajännitteiset voimalinjat ja matkapuhelimet herättivät terveyshuolia 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvulla, jolloin ne yhdistettiin aivokasvaimiin ja muihin syöpiin – väitteisiin, jotka on tutkijoiden toimesta perinpohjaisesti tutkittu ja todettu perättömiksi viime vuosikymmeninä.[4] Sveitsin teleliitto (ASUT) on sanonut, että tutkimukset eivät ole osoittaneet 5G-taajuuksien aiheuttavan terveysvaikutuksia.[5] Silti sveitsiläisen Geneven kantonin parlamentti päätti vuonna 2019, että sen alueella sijaitsevat 5G-hankkeet keskeytetään ja että niitä saa jatkaa vasta, jos saadaan mobiiliteollisuudesta riippumatonta tutkimusnäyttöä 5G:n vaarattomuudesta ihmiselle ja eliöstölle.[6][7]

Säteilyn biologiset vaikutukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Soluviljelmillä tehdyissä kokeissa, joita on tehty runsaasti myös esimerkiksi Säteilyturvakeskuksessa (ks. esim. EU:n rahoittama laaja REFLEX-projekti [8]) on saatu viitteitä siitä, että matkapuhelinsäteily voisi aiheuttaa tilapäisiä muutoksia solujen toiminnassa kuten geenien toiminnassa, proteiinien aktiivisuudessa ja solun sisäisten kemiallisten viestien välityksessä. Jo tunnin altistus matkapuhelimen säteilylle aiheuttaa altistuneiden proteiinien fosforylaatiomuutoksia. Yksi tällainen proteiini, jossa fosforylaatio-muutoksia tapahtuu on heat shock protein-27 eli hsp27. Myös hsp27:n ekspressio lisääntyy altistumisen seurauksena. Hsp27:n fosforylaatio ja ekspression lisääntyminen kertoo stressireaktiosta. Hsp27:n aktivaatio voi helpottaa aivosyövän kehittymistä inhiboimalla sytokromi c/ kaspaasi 3:n apoptooppista reittiä tai helpottaa veriaivoesteen läpäisevyyttä stabiloimalla endoteelisia stressisyysoluja. Hsp27:n fosforylaation tiedetään säätelevän F-aktiini polymerisaatiota ja stabiloivan stressisyysoluja.

STUKin tutkijoiden tekemissä proteiinitutkimuksissa, joiden tulokset on julkaistu kansainvälisessä Proteomics-tiedelehdessä, löytyi rakenneproteiinien ryhmään kuuluvan vimentin-nimisen proteiinin muutoksia säteilyn vaikutuksesta. Vimentiini on 57 kDa:n kokoinen välifilamentti-proteiini, joka ekspressoituu ensimmäisenä solun muutoksissa. Kaikki solut ekspressoivat vimentiiniä, ja vimentiini esiintyy usein yhdessä sytokeratiinin ja S-100-proteiinin kanssa.[9]

Vuonna 2002 STUKissa tehdyssä tutkimuksessa huomattiin, että kännykän säteily vaikutti solun tukirangan aktiinin toimintaan. Solun tukiranka ylläpitää solujen muotoa, avustaa erilaisissa kuljetustapahtumissa ja vastaa solun liikkeistä. Tämän seurauksena matkapuhelinten säteily voi siis muuttaa solujen toimintaa.[10]

Tutkimuksia matkapuhelinten terveysvaikutuksista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Päänsärky[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tiedelehti Scientific Reports julkaisi vuonna 2017 maailman ensimmäisen matkapuhelimen käytön ja päänsäryn yhteyttä tarkastelevan tutkimuskatsauksen. Meta-ana­lyysiin sisäl­ly­tettyjen tutkimusten otoksiin kuului yhteensä 20 000 ihmistä. Katsaukseen kelpuutettiin ainoastaan tutkimuksia, jotka saivat Newcastlen-Ottawan laatuasteikolla vähintään viisi pistettä maksimaalisesta seitsemästä pisteestä.[11] Tuloksena oli, että yli 15 mi­nuuttia tai yli neljä puhelua matka­pu­he­li­messa päivittäin puhu­villa esiintyy pään­särkyä 2,5 ker­taa toden­nä­köi­semmin kuin niil­lä, jot­ka pu­huvat matkapuhelimeen al­le kak­si mi­nuuttia tai al­le kak­si pu­helua päivässä.[12] Aineisto koostui seurantatutkimuksista, joilla voitiin osoittaa ainoastaan matkapuhelinaltistuksen ja päänsäryn esiintyvyyden välinen tilastollinen yhteys eli korrelaatio. Syy-yhteyden todistaminen vaatisi kokeellisia tutkimuksia[11].

Laaja eurooppalainen seurantatutkimus, johon osallistui yli 24 000 ihmistä Suomesta ja Ruotsista, puolestaan ei löytänyt yhteyttä matkapuhelimeen puhumisen ja päänsäryn välillä.[13]

Muistihäiriöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sveitsin kansanterveyslaitos julkaisi vuonna 2018 tutkimuksen[14], jonka mukaan matkapuhelimeen puhuminen heikentää teini-ikäisten visuaalista muistia. Vaikutus oli selvin niillä tutkimukseen osallistuneilla, jotka pitivät puhelinta oikealla korvalla. Tämän ajatellaan selittyvän sillä, että säteilyä kulkeutui heillä visuaalisesta hahmottamisesta vastaavaan oikeaan aivopuoliskoon. Tutkimusta pidetään luotettavana, koska käyttötiedot kerättiin suoraan operaattoreilta.[15]

Syöpäriski[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Matkapuhelinta runsaasti käyttävillä on havaittu kohonnut aivosyöpä gliooman riski. Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälinen syöväntutkimuskeskus IARC (International Agency for Research on Cancer) on luokitellut mikroaaltosäteilyn tämän perusteella mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi.[16][17][18]

Kymmenen vuotta jatkunut matkapuhelimen käyttö tunnin päivässä kasvatti aivosyövän riskin yli kaksinkertaiseksi Ruotsin kansallisessa työelämän tutkimukseen erikoistuneessa Arbetslivetinstitutin vuonna 2006 julkaisemassa tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui yli neljätuhatta ihmistä, joista noin puolet sairasti syöpää. Sairastuneista 905:llä oli pahanlaatuinen aivokasvain. 85 tutkittua 905 aivokasvainpotilaasta oli kännyköiden suurkäyttäjiä, eli he olivat käyttäneet puhelinta tunnin päivässä tutkimusta edeltäneen kymmenen vuoden ajan.[19] Vuonna 2005 tehty hollantilaistutkimus sekä vuonna 2006 tehty 2006 brittitutkimus eivät löytäneet yhteyttä syövän ja matkapuhelimen käytön välillä.[20]

5G-verkko käyttää kolmea tajuusaluetta: 3,5 GHz, 700 MHz ja 30 GHz. Näistä 700 MHz:n aluetta ja 30 GHz:n (26–30 GHz) aluetta ei ole vielä otettu käyttöön. Tommi Toivonen (STUK) on esitelmässä sanonut, että jo käyttöön otetun 5G-verkon 3,5 GHz:n alueen terveyshaittoja voidaan hyvin verrata aikaisempiin 3G- ja 4G-verkkojen 2,5 GHz:n alueen terveysvaikutuksiin.[21] Tämä johtuu siitä, että 5G-verkon teknologia on laajalti identtistä 4G-verkon teknologian kanssa.[4] Toivonen on myös sanonut, että merkittävää terveyshaittojen lisääntymistä ei ole havaittu vuosikymmenien ajan jatkuneesta massiivisesta matkapuhelimien käytöstä sekä, että lainsäädännön määrittämät säteilyn turvallisuusrajat ovat riippumattomia laitteisiin käytetystä teknisestä toteutuksesta ja operaattori sekä myyjä ovat vastuussa, että kuluttajalaite täyttää ne. Dariusz Leszcynski on sanonut esitelmässään, että ei ole mitenkään valvottavissa kuinka monta säteilevää laitetta kuluttaja lähelleen sijoittaa. Hän on myös sanonut, että on menossa "perpertual déjà vu" siitä kun 30 vuotta sitten otettiin 2,5 GHz:n verkko käyttöön tekniikan nopean kehittymisen vuoksi, ja tällöin tutkimuksen arveltiin olevan riittävää vaikka silti havaittiin 30 vuoden käytön aikana syöpäsairauksien lisääntyneen vuosittain 20–50 tapausta 100 000 käyttäjää kohti juuri niillä kehon alueilla, joihin säteily on vaikuttanut.[21] Wired Newsin artikkelissa Sabrina Weiss kirjoitti, että esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa matkapuhelinten käyttäjien määrä kasvoi 500 prosenttia 1990-luvun ja vuoden 2016 välillä, kun taas aivokasvaimien diagnosoinnissa havaittiin vain 34 prosentin kasvu. Kasvu johtuu paremmasta havaitsemisesta ja raportoinnista.[4] Tutkimusta tarvitaan lisää millimetrialueen terveysvaikutuksista. Kun 30 GHz:n millimetrialue aikanaan tulee käyttöön sen 1–2 mm:n tunkeutumissyvyys saattaisi Leszczynskin mukaan aiheuttaa vaikutuksia lähinnä ihossa, tai ihossa syntyvien mahdollisten solumuutosten kautta koko kehossa. Myös eri säteilylajien ja säteilyn ja kemikaalien yhteisvaikutus on lähes kokonaan tutkimatta. Leszczynski sanoi esitelmässään, että "emme yksinkertaisesti tiedä kuinka 5G millimetriaallot vaikuttavat ihmisen terveyteen." Sekä, että "keskustelun vastakkaiset osapuolet ovat väitteissään väärässä, kumpikin suuntaansa liioitellen." viitatessaan osapuoliin, jotka sanovat että terveyshaittoja ei varmasti ole, ja osapuoliin joiden mielestä terveyshaittoja varmasti on.[21]

Lisääntymisterveys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Matkapuhelinsäteily heikentää tutkimusten mukaan jonkin verran siittiöiden liikkuvuutta sekä lyhentää niiden elinaikaa[22].

Hormonitoiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Joissain tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että matkapuhelinsäteilyn aikaansaamat muutokset solukalvon läpäisevässä kalsiumionien virrassa saattavat johtaa TSH-, AGTH-, GH- hormonien sekä prolaktiinin ja melatoniinin aineenvaihdunnallisiin muutoksiin. Esimerkiksi vuonna 2004 julkaistussa italialaistutkimuksessa keskimäärin yli tunnin vuorokaudessa matkapuhelimeen puhuneiden joukossa esiintyi 65 prosenttia enemmän henkilöitä, joiden TSH-kilpirauhashormonin tasot olivat alle viitearvon kuin niiden joukossa, jotka puhuivat alle 37 minuuttia vuorokaudessa. Tutkimukseen osallistui yhteensä noin 2600 puhelinyhtiön työntekijää, joilta selvitettiin sekä työ- että vapaa-ajan puheluiden tuntimäärät. Kilpirauhasen vajaatoiminnasta ja muista kilpirauhassairauksista kärsivät oli kuitenkin rajattu tutkimuksen ulkopuolelle, eikä tuloksessa otettu huomioon sitä, että osa tutkituista teki satunnaisia huoltotöitä, joiden vuoksi he altistuivat matkapuhelinmastojen lähikentille. Vertailua ei esitelty myöskään erikseen miesten ja naisten osalta, vaikka naisilla esiintyy luontaisesti miehiä enemmän kilpirauhasen ongelmia.[23]

Raja-arvojen valvonta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Matkapuhelinten SAR-arvo (specific absorption rate) kertoo, kuinka paljon energiaa puhelimen aiheuttamasta radiotaajuisesta sähkömagneettisesta kentästä imeytyy enimmillään käyttäjän aivokudokseen (SAR-pää) ja vartalon (SAR-keho) kudoksiin. Pään SAR-arvo kertoo aivokudokseen imeytyvän säteilyn voimakkuuden, kun matkapuhelin on korvalla ja vartalon SAR-arvo kertoo vartaloon imeytyvän säteilyn määrän, kun matkapuhelin on puolen sentin päässä vartalosta[24]. Kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta (ICRP) määritteli turvalliseksi enimmäis-SAR-arvoksi 2 wattia kilolle[25]. Yhdysvalloissa raja-arvona käytetään 1,6 wattia. Kuuttakymmentätuhatta jäsentä edustava Amerikan lastenlääkäreiden Akatemia kiinnitti vuonna 2013 viranomaisten huomiota siihen, että enimmäis-SAR-arvoa pitäisi laskea, jotta sitä voisi soveltaa myös raskaana oleviin ja lapsiin, koska he ovat muita väestöryhmiä herkempiä saamaan ympäristöaltisteiden aiheuttamia haitallisia terveysvaikutuksia[26]. Suomen sosiaali- ja terveysministeriö on määrännyt asetuksella, että Suomessa myytävien matkapuhelinten SAR-arvo saa olla enintään kaksi wattia kiloa kohti.

Ranskan viranomaisten vuonna 2019 suorittamissa valvontamittauksissa paljastui, että Nokian valmistama Nokia 6.1 TA-1043:n SAR-arvo vartalolle oli lähes kaksi kertaa sallittua suurempi[27]. SAR-arvon ylitys oli alusta alkaen valmistajan tiedossa, sillä kyseisen mallin käyttöohjeessa kehotetaan pitämään kännykkää vähintään puolentoista sentin päässä vartalosta[28]. On todennäköistä, että myös Nokian mallit Lumia 630 RM-979, RM-977 ja RM-976 sekä Lumia 630 Dual SIM RM-978) säteilevät liikaa, koska niidenkin SAR-arvot perustuvat 1,5 sentin eikä puolen sentin päästä tehtyihin mittauksiin[29].

Terveysriskin pienentäminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Matkapuhelimien käytön yleistyminen ja älypuhelinten tulo markkinoille on kasvattanut huolta voimakkaasti lisääntyneen mikroaaltoaltistuksen terveysvaikutuksista. Jotkut maat kuten esimerkiksi Ranska, Kanada ja Venäjä ovat rajoittaneet siksi matkapuhelinten käyttöä tai niiden mainostamista[30]. Ranskassa astui vuonna 2015 voimaan laki, joka kieltää WiFi-verkon asentamisen lastentarhoihin ja rajoittaa sen käyttöä peruskouluissa[31].

Lääkäreiden kansainvälinen ympäristöjärjestö International Society of Doctors for Environment esitti vuonna 2018, että 5G-teknologian testaus Euroopassa pysäytettäisiin varovaisuusperiaatteen nimissä, kunnes sen sisältämät terveysriskit on selvitetty perusteellisesti ja ryhdytty väestön altistumista rajoittaviin toimiin. Tätä perusteltiin sillä, että tutkimukset olivat tuottaneet lisänäyttöä mikroaaltokenttien syöpävaarallisuudesta, minkä lisäksi oli saatu viitteitä siitä, että ne heikentävät lisääntymisterveyttä ja aiheuttavat neurologisia sekä aineenvaihdunnallisia sairauksia. Yli 30 gigahertsin mikroaaltosäteilyn mahdollisiin terveyshaittoihin oli viime aikoina lisätty muun muassa spontaani geenien aktivointi, sekä solukalvo- ja lihashäiriöt. Järjestö oli huolissaan etenkin 5G-teknologian lapsille, vanhuksille ja muille tavallista herkemmille väestöryhmille aiheuttamista terveysriskeistä.[32]

Säteilyturvakeskus suosittelee vähentämään turhaa altistumista, koska matkapuhelinten käyttöön liittyy epävarmuuksia. Suojautuminen on tärkeää etenkin lasten kohdalla, koska elinikäinen altistumisaika on pidempi kuin aikuisena matkapuhelimen käytön aloittaneilla ja lapsia koskevaa tutkimustietoa on varsin vähän saatavilla. STUKin suositus ei koske tukiasemien aiheuttamaa heikkoa altistumista, koska niiden haitallisista vaikutuksista ei ole tieteellistä näyttöä. STUKin mukaan kannattaa noudattaa seuraavia ohjeita:

 • Päähän ja kehoon kohdistuvaa säteilyä voi vähentää käyttämällä handsfree-laitetta tai kaiutintoimintoa siten, että puhelin on pöydällä.
 • Huonossa kentässä, esimerkiksi suljetussa tilassa kuten autossa puhumista kannattaa välttää, koska matkapuhelin säteilee huonossa kentässä paljon voimakkaammin kuin hyvässä kentässä.
 • Jaettaessa älypuhelimen verkkoyhteyttä muille laitteille kuten kannettavalle tietokoneelle (nk. tethering), puhelin on hyvä pitää esimerkiksi pöydällä taskun sijaan.[33]

COSMOS-seurantatutkimus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

WHO:n vuonna 2009 alkanut Cosmos-tutkimus on useassa maassa tehtävä seurantatutkimus, jonka kolmas kierros alkoi vuonna 2020. Seurattavia on 300 000. Tutkimuksessa seurataan matkapuhelimen käytön ja puhelimen aiheuttaman radiotaajuisen säteilyn yhteyttä muun muassa kasvaimiin sekä aivoverenkierron ja mielenterveyden häiriöihin sekä yleiseen terveydentilaan. Suomen osuudesta vastaa Säteilyturvakeskuksen tutkimusprofessori Anssi Auvinen.[34][35]

Säteilytyypit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

5G-verkko toimii aluksi noin 3,5 GHz taajuudella.[36] Maailmassa ei edes suunnitella yli 300 GHz taajuuksia.[3]

Tavallinen valo on 750–380 THz eli valohiukkaset (fotonit) ovat yli tuhat kertaa energisempiä kuin nuo mobiiliverkkojen radioaaltojen fotonit. Myös valo on sähkömagneettista säteilyä. Lampuissa ja 5G-verkoissa on turvarajat.

Suomi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

5G-verkoissa säteilyteho on samaa luokkaa kuin aiempien sukupolvien verkoissa. Säteilyturvakeskuksen mukaan edes myöhemmin käytettävien millimetriaaltojen turvallisuutta ei ole syytä epäillä.[36] Jopa tukiasemien lähellä asuvat saavat säteilyä enintään noin puoli prosenttia sallitusta määrästä, tyypilliset suomalaiset kymmenestuhannesosan. Sisätilojen pienten tukiasemien säteilyteho on samaa luokkaa kuin matkapuhelinten. Eri sukupolvien (GSM, 3G, 4G) tukiasemat tuottavat samantasoisen altistuksen.[37]

Professorit Tapio Ala-Nissilä, Risto Ilmoniemi ja Juhani Knuuti sekä sähköturvallisuuden ryhmäpäällikkö Vesa Linja-aho totesivat radiotaajuista säteilyä hyödyntävät laitteet turvallisiksi. Eräs vastustaja oli hyvän tieteellisen tavan vastaisesti väittänyt tasokkaimpien lehtien, kuten Nature ja Lancet, julkaisseen artikkeleita terveysriskeistä, mutta oikeasti ne olivat esimerkiksi Naturen kustantajan "Scientific Reports" -lehdessä, professorit kirjoittavat. Siinäkin vain todettiin päänsärystä kärsivien usein käyttävän matkapuhelimia, ei, että matkapuhelin aiheuttaisi päänsärkyä. Vastustaja vetosi COSMOS-tutkimukseen, joka kuitenkin tukee radiotaajuuksien turvallisuutta.[38]

Professorien mukaan liiallinen määrä ravintolisiä, melua tai sähkömagneettista säteilyä, kuten ultraviolettisäteilyä, on haitallista, mutta radiotaajuiselle säteilyllekin on turvarajat ja niitä valvotaan.[38]

Venäjän propaganda ja salaliittoteoriat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Venäjän propagandana pidetty RT America -tv-kanava ("Russia Today") esittää väitteitä 5G-verkkojen vaarallisuudesta vastoin tieteellisiä tutkimuksia. Venäjällä Putin ja tiedeyhteisö päinvastoin ylistävät 5G-verkkoja.[39]

Venäjän propaganda, kuten Sputnik ja RT, sekä eräät somekirjoittajat, väittävät myös, että koronaviruskriisi johtuisi muun muassa 5G-verkoista.[40]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Exposure from mobile phones, base stations and wireless networks: A statement by the Nordic radiation safety authorities (PDF) 17.12.2013. Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin säteilyturvallisuusviranomaiset. Viitattu 20.12.2018. (englanniksi)
 2. Electromagnetic fields (EMF): Research who.int. Maailman terveysjärjestö. Viitattu 20.12.2018. (englanniksi)
 3. a b Säteilyllä pelottelu ei lopu – huomenna mielenosoitus New Yorkissa ETN.fi. 24.1.2020. Viitattu 27.1.2020.
 4. a b c d Sabrina Weiss: 5G health risks are the internet's new favourite conspiracy theory Wired UK. 12.6.2019. Viitattu 2.12.2019.
 5. The Swiss Telecommunications Association (ASUT) suom. Sveitsin teleliitto: 5G Mobile Technology Fact Check (pdf) 27.3.2019. The Swiss Telecommunications Association (ASUT). Viitattu 2.12.2019.
 6. Après le canton de Vaud, Genève s'oppose à la 5G. 11.4.2019
 7. Grand Conseil. Republique et canton de Genève. Procès-verbal 10.4.2019: 142
 8. http://www.verum-foundation.de/cgi-bin/content.cgi?id=euprojekte01 REFLEX-tutkimusprojekti (2003)
 9. D. Leszczynski, R. Nylund, S. Joenväärä, J. Reivinen: Applicability of discovery science approach to determine biological effects of mobile phone radiation. Proteomics, 2004, 4. vsk, s. 426-431. Artikkelin verkkoversio Viitattu 26.5.2016. English
 10. D. Leszczynski, S. Joenväärä, J. Reivinen, R. Kuokka: Non-thermal activation of the hsp27/p38MAPK stress pathway by mobile phone radiation in human endothelial cells: Molecular mechanism for cancer and blood brain barrier-related effects. Differentiation, 2002, 70. vsk, s. 120-129. Artikkelin verkkoversio Viitattu 26.5.2016. English
 11. a b Mobile Phone Use and The Risk of Headache: A Systematic Review and Meta-analysis of Cross-sectional Studies. Jing Wang, Hui Su, Wei Xie & Shengyuan Yu. Scientific Reportsvolume 7, Article number: 12595 (2017). https://www.nature.com/articles/s41598-017-12802-9
 12. Pert­ti Salo­heimo: Matka­pu­he­limiin liittyy päänsäryn riski. Lääkä­ri­leh­ti 47/2017. Ks. http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/matkapuhelimiin-liittyy-paansaryn-riski/
 13. Tutkimus: Matkapuhelimeen puhuminen ei aiheuta päänsärkyä tai kuulo-ongelmia Yle Uutiset. Viitattu 9.7.2020.
 14. Milena Foerster, Arno Thielens, Wout Joseph, Marloes Eeftens, Martin Röösli: A Prospective Cohort Study of Adolescents' Memory Performance and Individual Brain Dose of Microwave Radiation from Wireless Communication. Environmental Health Perspectives, 07 2018, nro 7, s. 077007. PubMed:30044230. doi:10.1289/EHP2427. ISSN 1552-9924. Artikkelin verkkoversio.
 15. Pidätkö luuria korvalla? Tutkimusten mukaan se haittaa aivojen toimintaa. 01.08.2018. https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/201808012201108773/
 16. IARC Classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields as Possibly Carcinogenic to Humans IARC Press Release Nr. 208. 31.5.2011. Viitattu 24.5.2016.
 17. Foerster M. et al: A prospective cohort study of adolescents' memory performance and individual brain dose of microwave radiation from wireless communication. Environmental Health Perspectives, 2018. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP2427
 18. Anna Schoeni et al: Memory performance, wireless communication and exposure to radiofrequency electromagnetic fields: A prospective cohort study in adolescents. Environment International, 2015; 85: 343. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412015300659?via%3Dihub
 19. Marko Mannila: Tutkimus: pitkäaikainen matkapuhelimen käyttö aiheuttaa aivosyöpää. Suurkäyttäjät alttiita aivokasvaimille. Digitoday, 2.4.2006. Artikkelin verkkoversio Viitattu 26.5.2016. Suomi
 20. Marko Mannila: Tutkimus: pitkäaikainen matkapuhelimen käyttö aiheuttaa aivosyöpää. Suurkäyttäjät alttiita aivokasvaimille. Digitoday, 2.4.2006. Artikkelin verkkoversio Viitattu 26.5.2016. Suomi
 21. a b c Tommi Toivonen (STUK) ja Dariusz Leszczynski: 5G-verkko tulee. Onko syytä huoleen? YouTube. Lokakuu 2019. Luonnonfilosofian seura, Teemailta. Viitattu 24.11.2019. Suomeksi
 22. Jessica A. Adams, Tamara S. Galloway, Debapriya Mondal, Sandro C. Esteves, Fiona Mathews: Effect of mobile telephones on sperm quality: A systematic review and meta-analysis. Environment International, 1.9.2014, nro 70, s. 106–112. doi:10.1016/j.envint.2014.04.015. ISSN 0160-4120. Artikkelin verkkoversio. en
 23. A. Bergamaschi, A. Magrini, G. Ales, L. Coppeta, G. Somma: Are Thyroid Dysfunctions Related to Stress or Microwave Exposure (900 Mhz)?. International Journal of Immunopathology and Pharmacology, 2004-05-XX, nro 2_suppl, s. 31–36. doi:10.1177/03946320040170S206. ISSN 0394-6320. Artikkelin verkkoversio. en
 24. Mise à jour du téléphone NOKIA 6.1 (TA-1043) à la suite d’un dépassement de la limite réglementaire du DAS « tronc ». Ranskan radiotaajuisen säteilyn viraston (L’Agence nationale des fréquences) tiedote 12.07.2019. https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/mise-a-jour-du-telephone-nokia-61-ta-1043-a-la-suite-dun-depassement-de-la-limite-reglementaire-du-das-tronc/
 25. Oululaisyhtiö loi leikkurin kännykkäsäteilylle: ”Miljardihanat voisivat aueta”. 7.7.2015. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/oululaisyhtio-loi-leikkurin-kannykkasateilylle-miljardihanat-voisivat-aueta/RarN8TE2
 26. American Academy of Pediatrics 29.8.2013. https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520941318.pdf
 27. Mise à jour du téléphone NOKIA 6.1 (TA-1043) à la suite d’un dépassement de la limite réglementaire du DAS « tronc ». Ranskan radiotaajuisen säteilyn viraston (L’Agence nationale des fréquences) tiedote 12.07.2019. https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/mise-a-jour-du-telephone-nokia-61-ta-1043-a-la-suite-dun-depassement-de-la-limite-reglementaire-du-das-tronc/
 28. Nokia 6.1 matkapuhelimen käyttöohjeet, sivut 84-85. https://www.helpforsmartphone.com/public/fr/nokia/6-1/android-8-1/manual#84
 29. Saksan säteilyturvavirasto (Bundesamt fur strahlenscutz). http://www.bfs.de/SiteGlobals/Forms/Suche/BfS/EN/SARsuche_Formular.html?nn=6008110&sarBody=sarBody4&csstring_SARManufacturer=Microsoft__%2F__Nokia_1
 30. Oululaisyhtiö loi leikkurin kännykkäsäteilylle: ”Miljardihanat voisivat aueta”. 7.7.2015. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/oululaisyhtio-loi-leikkurin-kannykkasateilylle-miljardihanat-voisivat-aueta/RarN8TE2
 31. 7 § Ranskan laki numero 2015-136. 9.2.2015. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030212642&categorieLien=id L’article 7 de la LOI n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques
 32. 5G networks in European Countries: appeal for a standstill in the respect of the precautionary principle. International Society of Doctors for Environment.
 33. Altistumista voi vähentää yksinkertaisin keinoin – stuk www.stuk.fi. Viitattu 29.8.2015.
 34. Elina Nieminen: Aiheuttaako matkapuhelin syöpää? Yle Uutiset 16.1.2020. Viitattu 18.1.2020
 35. Cosmos-tutkimus Tampereen yliopisto. Viitattu 18.1.2020
 36. a b 5G-verkon säteilyturvallisuus 4.6.2020. Säteilyturvakeskus.
 37. Väestön altistuminen tukiasemien kentille on vähäistä 18.12.2019. Säteilyturvakeskus.
 38. a b Tapio Ala-Nissilä, fysiikan professori Teknillisen fysiikan laitos, Aalto-yliopisto; Risto Ilmoniemi, professori, laitoksen johtaja Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos, Aalto-yliopisto; Juhani Knuuti, professori, johtaja Valtakunnallinen PET-keskus, Turun yliopisto ja Tyks; Vesa Linja-aho, ryhmäpäällikkö (sähköturvallisuus) Sähköalan standardointijärjestö SESKO: Radiotaajuista säteilyä hyödyntävien laitteiden käyttö on turvallista Suomen Kuvalehti. 27.11.2020.
 39. NYT: Venäjän propaganda kylvää länteen ristiriitoja uudella tekniikalla Digitoday/Iltasanomat. 15.5.2019.
 40. Se on noiden muiden vika (Merkintöjä) Helsingin Sanomat. 3.5.2020.