Urkumusiikki (Bach)

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Johann Sebastian Bachin säveltämä urkumusiikki on enimmäkseen sävelletty Weimarissa, ennen säveltäjän muuttoa Cötheniin vuonna 1717. Tänä aikana Bach sävelsi lukuisia toccata ja fuuga -pareja ja Orgelbüchleinin (pieni urkukirja), joka on kesken jäänyt, koraalimelodioiden eri käsittelytekniikoita esittelevä lyhyiden koraalipreludien kokoelma. Weimarin kauden jälkeisistä urkuteoksista merkittävin oli Clavier-Übung III vuonna 1739.

Bachin urkumusiikin luonteesta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Bachin musiikin 1800-luvun loppupuolella tapahtuneen uuden tulemisen jälkeen hänen urkuteoksensa ovat olleet urkumusiikin keskeisintä ydintä. Bachin urkumusiikki kuuluu itseoikeutetusti kaikkien urkureiden opintoihin, monet taitavimmista urkureista ovat levyttäneet Bachin koko urkumusiikkituotannon, ja Bachin urkuteoksia on useimmiten urkukonserttien ohjelmassa (jollei konsertilla ole jokin erityisteema, kuten romantiikan ajan tai jonkun yksittäisen muun säveltäjän urkumusiikki). Useat Bachia myöhemmät urkusäveltäjät ovat säveltäneet eräitä teoksiaan Bachin kunniaksi, jopa tämän tyyliä omalla tavallaan mukaillen. Maailman luultavasti tunnetuin urkuteos on Bachin Toccata ja fuuga d-molli, BWV 565. Useimpien urkumusiikkiin tarkemmin perehtymättömienkin kuulijoiden mielestä Bachin urkumusiikki kuulostanee "juuri sellaiselta kuin urkumusiikin tulee kuulostaa", mikä kertoo sekä hänen musiikkinsa universaalista luonteesta että sen asemasta ja yleisyydestä soitetussa urkumusiikissa.

Bachin urkumusiikille tunnusomaista on mm. virtuoosinen, tasaveroinen sormioiden ja jalkion käyttö. Monet teoksista vaativat erittäin hyvää soittotaitoa. Tämä koskee luonnollisesti ns. vapaamuotoisia, näyttäviä teoksia kuten toccatoja ja fuugia. Silti myös esimerkiksi triosonaatit uruille ovat näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta vaativia esitettäviä: vaikka ne ovat vain kolmiäänisiä, niin kummallakin kädellä on soitettava omaa itsenäistä melodiakulkuaan ja jaloilla saman veroisesti kolmatta, joten urkurin on ikään kuin toimittava keskittyneesti kolmena soittajana yhtä aikaa (vertaa orkesterilla soitettuun triosonaattiin, jossa kullekin kolmelle stemmalle on oma instrumentti ja sen soittaja). Toisaalta kanttorinuransa luonteen mukaisesti Bach sävelsi myös runsaasti harmonisesti ja melodiallisesti taitavaa koraalimusiikkia, joka keskittyy vähemmän virtuoosisuuteen ja enemmän henkistyneeseen sanomaan ja samalla käytännölliseen jumalanpalveluskäyttöön.

Urkuteosten vaikutteista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Bachin aikana oli tavallista, että säveltäjät saivat vaikutteita toistensa tyyleistä ja jopa lainasivat ja sovittivat toistensa teoksia. Bachinkin urkumusiikki on saanut vaikutteita sekä saksalaisesta (erityisesti pohjoissaksalaisesta) että italialaisesta musiikista. Varsinkin jälkimmäisestä suunnasta tulleiden vaikutteiden ajoitus ja siten sen arviointi, miten ne ovat vaikuttaneet Bachin oman sävelkielen muotoutumiseen, on epävarmaa. Bach kuitenkin sovitti mm. uruille ja cembalolle ainakin Giovanni Legrenzin, Arcangelo Corellin, Tomaso Albinonin, Girolamo Frescobaldin ja erityisesti Antonio Vivaldin musiikkia. Lisäksi myös ranskalainen musiikki vaikutti hänen urkusävellykseensä, kuten Nicolas de Grignyn ja Charles Dieupartin teokset.

Urkuteosten jaottelu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Bachin urkuteokset jaetaan yleensä koraalipohjaisiin ja vapaisiin sävellyksiin. Näihin kahteen pääryhmään kuuluu lukumääräisesti suunnilleen saman verran teoksia. Molempiin ryhmiin kuuluvia sävellyksiä voitiin käyttää sekä liturgisena tai muutoin jumalanpalvelusmusiikkina että konserttimusiikkina jumalanpalvelusten ulkopuolella kirkoissa tai hoveissa.

Koraalipohjaiset teokset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Clavier-Übung III:n kansilehti.

Bachilta säilyneitä koraalikokoelmia on neljä: Orgel-Büchlein, Clavier-Übung III, Schübler-koraalit ja Leipzigin koraalit. Niissä on yhteensä noin 90 koraalia. Sen lisäksi on kuutisenkymmentä kokoelmiin kuulumatonta tai ns. Kirnbergerin tai Yalen kokoelmiin kuuluvaa koraalia.

Orgel-Büchlein on kokoelmista ensimmäinen, sävelletty pääasiassa ilmeisesti noin vuosina 17131716. Sen piti sisältää 164 kirkkovuoden mukaisesti tarvittavaa sekä kristillisen elämän eri puolia käsittelevää koraalia. Bach sai niistä valmiiksi ainoastaan 46. Teoksen koraalit ovat monipuolisesti vaihtelevia, useat melko lyhyitä (noin 20 tahtia), ja ne esittelevät sävelkielen ja urkujen ilmaisukeinoja. Kokoelman ainakin yhdeksi käyttötarkoitukseksi on arveltu koraalisoiton ja -säveltämisen opettamista. Kokoelman diminutiivinen nimi ('Urkukirjanen') viitannee lähinnä käsikirjoituksen pieneen sivukokoon.

Laajempia koraalityyppejä sisältää myöhempi kokoelma Clavier-Übung III, joka on vuodelta 1739. Kokoelmaan liittyy paljon Pyhään kolminaisuuteen viittaavaa symboliikkaa. Se sisältää preludin ja fuugan, neljä vain sormioilla soitettavaa duettoa ja 21 koraalia, eli yhteensä 27 kappaletta (3 x 3 x 3). Useista koraaleista on kaksi versiota: laajempi, sekä sormiolla että jalkiolla soitettava, ja suppeampi, pelkästään sormiolla soitettava. Näiden kahden version uskotaan viittaavan Lutherin kahteen katekismukseen (Iso ja Vähä katekismus). Joistakin koraaleista on kolmaskin versio. Useiden koraaleiden pohjana ovat gregoriaaniset sävelmät. Teoksiin sisältyy myös muuta kuin kolminaisuussymboliikkaa, kuten kymmenestä käskystä kertovassa koraalissa teeman esiintyminen fuugamuodossa kymmenen kertaa. Kokoelman koraalien aiheet sekä kokonaisuuden rakenne liittyvät vahvasti luterilaisen messun sisältöön.

Schübler-koraaleita on vain kuusi, jokainen eri sävellajissa, ja ainakin viisi niistä on Bachin tekemiä omien kantaattiensa koraalisävelmien sovituksia uruille; kuudes lienee alkuperäinen uruille sävelletty teos. Kokoelman nimi tulee niiden painajasta ja julkaisijasta 17481749. Koraalit ovat rakenteeltaan uudentyyppisiä verrattuna aiempiin kokoelmiin.

Leipzigin koraalit ovat Bachin keräämiä ja korjailemia versioita Weimarin ajan koraaleista. Niitä on 17 ja lisäksi yksi keskeneräinen, mahdollisesti Bachin sokeuduttua hänen sanelemansa, koska käsiala ei ole hänen omaansa. Leipzigin koraalit ovat muodoltaan laajinta tyyppiä. Samasta koraalimelodiasta tehdyt eri sävellykset on järjestetty peräkkäin. Kokoelmalla ei ole muutoin erityistä yhdistävää tekijää.

Vapaat teokset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Preludit/Toccatat/Fantasiat ja fuugat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nimillä preludi, toccata ja fantasia ei Bachin teoksissa ole mitään toisistaan poikkeavaa tarkoitusta, vaan jokaisesta voitaisiin yhtä hyvin käyttää jotakin muuta näistä nimistä. Vaihtelu saattaa johtua siitä, että eri ei-alkuperäisissä lähteissä on käytetty eri nimiä sattumanvaraisesti. Seuraavassa käytetään kaikista näistä nimitystä toccata.

Useimmat toccatat esiintyvät Bachin teosluetteloissa pareina saman sävellajin fuugien kanssa. Bachin omissa käsikirjoituksissa näitä pareja ei kuitenkaan ole kovinkaan monta, vaan toccatat ja fuugat lienevät yleensä olleet erillisinä sävellyksinä. Monista on myös periytynyt nykypäiviin useita versioita, jotka voivat olla eri sävellajeissakin, ja siksi pareiksi yhdistämisen perusteet ovat epävarmoja.

Lisäksi teosten keskinäinen ajoitus on ollut vaikeaa. Suurimman osan uskotaan olevan peräisin melko varhaiselta ajalta, mutta Bach sävelsi toccatoja ja fuugia myöhemminkin, myös viimeisessä toimessaan Leipzigissa. Autenttisten lähteiden puuttuessa ajoitusta on pyritty tekemään teosten tyylin ja rakenteen perusteella. Joissakin toccatoissa näkyy leikittelevä pohjoissaksalainen perinne (mm. Buxtehuden vapaan tyylin vaikutus), jonka kanssa Bach oli eniten tekemisissä uransa alkupuolella. Toiset taas ovat ankarammin muotovaatimuksia noudattavia, mikä lienee italialaisen tyylin vaikutusta Bachin myöhemmältä kaudelta. Tällainen ajoitus on kuitenkin epävarmaa mm. siksi, että säveltäjä voi tietysti palatakin aiemmin käyttämäänsä tyyliin.

Useat urkutoccatat ja -fuugat ovat sukua muille Bachin kosketinsoitinteoksille, jotkin suorastaan saman teoksen sovituksia eri instrumenteille.

Toccatat ja fuugat ovat vapaamuotoisuudessaan loistokkaimpia ja mielikuvituksellisimpia Bachin urkuteoksista. Ne ovat konserttien yleisimmin esitettyjä teoksia.

Muut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toccatojen ja fuugien lisäksi vapaamuotoisiksi laskettavia urkuteoksia ovat

 • Konserttosovitukset mm. Vivaldin orkesterikonsertoista
 • Kanoniset muunnelmat koraalista Vom Himmel Hoch
 • Fantasia c-molli BWV 562
 • Canzona d-molli BWV 588 (italialaistyylinen)
 • Alla breve D-duuri BWV 589 (samoin italialaistyylinen)
 • Pastorale F-duuri BWV 590 (samoin italialaistyylinen)
 • Kuusi triosonaattia BWV 525-530, oletettavasti Bachin vanhimmalle pojalle Wilhelm Friedemannille soiton opiskelun "mestarikurssiksi"
 • Passacaglia ja fuuga c-molli BWV 582.

Passacaglia ja fuuga on nykyisin erittäin usein urkukonserteissa soitettu merkittävä teos, joka koostuu teeman esittelystä, sen 20 muunnelmasta ja mittavasta fuugasta. Teoksessa kehitettyä teema-muunnelmat-fuuga-muotoa ovat Bachin jälkeen käyttäneet muutkin säveltäjät, kuten Johannes Brahms, Max Reger ja Benjamin Britten.

Teosten esittämisestä uruilla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Bach ei juurikaan sisällyttänyt teostensa käsikirjoituksiin merkintöjä siitä, millaisilla äänikertarekisteröinneillä niitä pitäisi soittaa ja miten rekisteröintiä pitäisi vaihdella teoksen aikana. Eräät urkujen tekniset laitteet, kuten paisutuskaapit ja erilaiset ryhmittäjät, on otettu uruissa käyttöön todennäköisesti Bachin ajan jälkeen, eikä niiden käyttö Bachin musiikin esittämisessä siten ole kovin perusteltua, ainakaan jos esityksessä pyritään lähelle autenttisuutta. Toisaalta aikalaisdokumenteissa on säilynyt tietoja, että Bachin itse käyttämät rekisteröinnit olivat usein hyvin rohkeita ja vaikuttavia.

Luettelo Bachin urkuteoksista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Triosonaatit BWV 525-530[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • BWV 525 - Triosonaatti Es-duuri
 • BWV 526 - Triosonaatti c-molli
 • BWV 527 - Triosonaatti d-molli
 • BWV 528 - Triosonaatti e-molli
 • BWV 528a - Andante d-molli
 • BWV 529 - Triosonaatti C-duuri
 • BWV 530 - Triosonaatti G-duuri

Preludit ja fuugat, toccatat ja fuugat, urkufantasiat BWV 531-591[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • BWV 531 - Preludi ja fuuga C-duuri
 • BWV 532 - Preludi ja fuuga D-duuri
 • BWV 532a - Fuuga D-duuri
 • BWV 533 - Preludi ja fuuga e-molli
 • BWV 534 - Preludi ja fuuga f-molli
 • BWV 535 - Preludi ja fuuga g-molli
 • BWV 535a - Preludi ja fuuga g-molli
 • BWV 536 - Preludi ja fuuga A-duuri
 • BWV 536a - Preludi A-duuri
 • BWV 537 - Fantasia (preludi) ja fuuga c-molli
 • BWV 538 - Toccata ja fuuga d-molli "Doorinen"
 • BWV 539 - Preludi ja fuuga d-molli
 • BWV 539a - Fuuga d-molli
 • BWV 540 - Toccata ja fuuga F-duuri
 • BWV 541 - Preludi ja fuuga G-duuri
 • BWV 542 - Fantasia ja fuuga g-molli
 • BWV 542a - Fuuga g-molli
 • BWV 543 - Preludi ja fuuga a-molli
 • BWV 544 - Preludi ja fuuga h-molli
 • BWV 545 - Preludi ja fuuga C-duuri
 • BWV 545a - Preludi ja fuuga C-duuri
 • BWV 545b - Preludi, trio ja fuuga H-duuri
 • BWV 546 - Preludi ja fuuga c-molli
 • BWV 547 - Preludi ja fuuga C-duuri
 • BWV 548 - Preludi ja fuuga e-molli
 • BWV 549 - Preludi ja fuuga c-molli
 • BWV 550 - Preludi ja fuuga G-duuri
 • BWV 551 - Preludi ja fuuga a-molli
 • BWV 552 - Preludi ja fuuga Es-duuri

Teokset BWV 553-560 tunnetaan nimellä "Kahdeksan pientä preludia ja fuugaa"

 • BWV 553 - Preludi ja fuuga C-duuri (aitoutta epäillään)
 • BWV 554 - Preludi ja fuuga d-molli (aitoutta epäillään)
 • BWV 555 - Preludi ja fuuga e-molli (aitoutta epäillään)
 • BWV 556 - Preludi ja fuuga F-duuri (aitoutta epäillään)
 • BWV 557 - Preludi ja fuuga G-duuri (aitoutta epäillään)
 • BWV 558 - Preludi ja fuuga G-molli (aitoutta epäillään)
 • BWV 559 - Preludi ja fuuga a-molli (aitoutta epäillään)
 • BWV 560 - Preludi ja fuuga B-duuri (aitoutta epäillään)
 • BWV 561 - Fantasia ja fuuga a-molli (aitoutta epäillään)
 • BWV 562 - Fantasia ja fuuga c-molli (fuuga keskeneräinen)
 • BWV 563 - Fantasia ja imitaatio h-molli (aitoutta epäillään)
 • BWV 564 - Toccata, adagio ja fuuga C-duuri
 • BWV 565 - Toccata ja fuuga d-molli
 • BWV 566 - Toccata ja fuuga E-duuri (aitoutta epäillään)
 • BWV 566a - Toccata E-duuri
 • BWV 567 - Preludi C-duuri
 • BWV 568 - Preludi G-duuri
 • BWV 569 - Preludi a-molli
 • BWV 570 - Fantasia C-duuri
 • BWV 571 - Fantasia (konsertto) G-duuri (aitoutta epäillään)
 • BWV 572 - Fantasia G-duuri
 • BWV 573 - Fantasia C-duuri
 • BWV 574 - Fuuga c-molli
 • BWV 574a - Fuuga c-molli
 • BWV 575 - Fuuga c-molli
 • BWV 576 - Fuuga G-duuri
 • BWV 577 - Fuuga G-duuri (aitoutta epäillään)
 • BWV 578 - Fuuga c-molli
 • BWV 579 - Fuuga h-molli Arcangelo Corellin teemaan
 • BWV 580 - Fuuga D-duuri (aitoutta epäillään)
 • BWV 581 - Fuuga G-duuri (aitoutta epäillään)
 • BWV 581a - Fuuga G-duuri (aitoutta epäillään)
 • BWV 582 - Passacaglia ja fuuga c-molli
 • BWV 583 - Trio d-molli (aitoutta epäillään)
 • BWV 584 - Trio g-molli (aitoutta epäillään)
 • BWV 585 - Trio c-molli (aitoutta epäillään)
 • BWV 586 - Trio G-duuri (aitoutta epäillään)
 • BWV 587 - Aria F-duuri (aitoutta epäillään)
 • BWV 588 - Canzona d-molli
 • BWV 589 - Alla Breve D-duuri (aitoutta epäillään)
 • BWV 590 - Pastoraali F-duuri
 • BWV 591 - Kleines Harmonisches Labyrinth (Pieni harmoninen labyrintti) (aitoutta epäillään)

Urkukonsertot BWV 592-598[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • BWV 592 - Konsertto G-duuri
 • BWV 592a -Konsertto G-duuri
 • BWV 593 - Konsertto a-molli (Vivaldia mukaillen, Concerto grosso, Op.3, No.8)
 • BWV 594 - Konsertto C-duuri (Vivaldia mukaillen, Concerto grosso, Op.7, No.5)
 • BWV 595 - Konsertto C-duuri (Johann Ernstiä mukaillen)
 • BWV 596 - Konsertto d-molli (Vivaldia mukaillen, Concerto grosso, Op.3, No.11)
 • BWV 597 - Konsertto Es-duuri
 • BWV 598 - Pedal-Exercitium (jalkioharjoitus) g-molli

Orgel-Büchlein ("Pieni urkukirja") BWV 599-644[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • BWV 599 - Nun komm, der Heiden Heiland
 • BWV 600 - Gott, durch deine Güte
 • BWV 601 - Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn
 • BWV 602 - Lob sei dem allmächtigen Gott
 • BWV 603 - Puer natus in Bethlehem
 • BWV 604 - Gelobet seist du, Jesu Christ
 • BWV 605 - Der Tag, der ist so freudenreich
 • BWV 606 - Vom Himmel hoch, da komm' ich her
 • BWV 607 - Vom Himmel kam der Engel Schar
 • BWV 608 - In dulci jubilo
 • BWV 609 - Lobt Gott, ihr Christen allzugleich
 • BWV 610 - Jesu, meine Freude
 • BWV 611 - Christum wir sollen loben schon
 • BWV 612 - Wir Christenleut'
 • BWV 613 - Helft mir Gottes Güte preisen
 • BWV 614 - Das alte Jahre vergangen ist
 • BWV 615 - In dir ist Freude
 • BWV 616 - Mit Fried' und Freud' ich fahr dahin
 • BWV 617 - Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf
 • BWV 618 - O Lamm Gottes, unschuldig
 • BWV 619 - Christe, du Lamm Gottes
 • BWV 620 - Christus, der uns selig macht
 • BWV 620a - Christus, der uns selig macht
 • BWV 621 - Da Jesus an dem Kreuze stund'
 • BWV 622 - O Mensch, bewein' dein' Sünde gross
 • BWV 623 - Wir danken dir, Herr Jesu Christ
 • BWV 624 - Hilf Gott, dass mir's gelinge
 • BWV 625 - Christ lag in Todesbjaen
 • BWV 626 - Jesus Christus, unser Heiland
 • BWV 627 - Christ ist erstanden
 • BWV 628 - Erstanden ist der heil'ge Christ
 • BWV 629 - Erschienen ist der herrliche Tag
 • BWV 630 - Heut' triumphieret Gottes Sohn
 • BWV 631 - Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist
 • BWV 632 - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'
 • BWV 633 - Liebster Jesu, wir sind hier
 • BWV 634 - Liebster Jesu, wir sind hier
 • BWV 635 - Dies sind die heil'gen zehn Gebot'
 • BWV 636 - Vater unser im Himmelreich
 • BWV 637 - Durch Adam's Fall ist ganz verderbt
 • BWV 638 - Es ist das Heil uns kommen her
 • BWV 639 - Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ
 • BWV 640 - In dich hab' ich gehoffet, Herr
 • BWV 641 - Wenn wir in höchsten Nöthen sein
 • BWV 642 - Wer nur den lieben Gott lässt walten
 • BWV 643 - Alle Menschen mussen sterben
 • BWV 644 - Ach wie nichtig, ach wie flüchtig

Koraalialkusoitot BWV 645-668[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • BWV 645 - Wachet auf, ruft uns die Stimme
 • BWV 646 - Woll soll ich fliehen hin
 • BWV 647 - Wer nur den lieben Gott lässt walten
 • BWV 648 - Meine Seele erhebt den Herren
 • BWV 649 - Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ
 • BWV 650 - Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter
 • BWV 651 - Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
 • BWV 651a - Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
 • BWV 652 - Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
 • BWV 653 - An Wasserflüssen Babylon
 • BWV 653a - An Wasserflüssen Babylon
 • BWV 653b - An Wasserflüssen Babylon
 • BWV 654 - Schmücke dich, o liebe Seele
 • BWV 655 - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
 • BWV 655a - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
 • BWV 655b - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
 • BWV 655c - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
 • BWV 656 - O Lamm Gottes, unschuldig
 • BWV 656a - O Lamm Gottes, unschuldig
 • BWV 657 - Nun danket alle Gott
 • BWV 658 - Von Gott will ich nicht lassen
 • BWV 658a - Von Gott will ich nicht lassen
 • BWV 659 - Nun komm, der Heiden Heiland
 • BWV 659a - Nun komm, der Heiden Heiland
 • BWV 660 - Nun komm, der Heiden Heiland
 • BWV 660a - Nun komm, der Heiden Heiland
 • BWV 660b - Nun komm, der Heiden Heiland
 • BWV 661 - Nun komm, der Heiden Heiland
 • BWV 661a - Nun komm, der Heiden Heiland
 • BWV 662 - Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
 • BWV 663 - Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
 • BWV 663a - Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
 • BWV 664 - Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
 • BWV 664a - Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
 • BWV 665 - Jesus Christus unser Heiland
 • BWV 665a - Jesus Christus unser Heiland
 • BWV 666 - Jesus Christus unser Heiland
 • BWV 667 - Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist
 • BWV 668 - Vor deinen Thron tret' ich hiermit
 • BWV 668a - Vor deinen Thron tret' ich hiermit

Clavier-Übung III, bestehend verschiedenen Vorspielen über die Catechismus- und andere Gesänge BWV 669-689[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • BWV 669 - Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit
 • BWV 670 - Christe, aller Welt Trost
 • BWV 671 - Kyrie, Gott heiliger Geist
 • BWV 672 - Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit
 • BWV 673 - Christe, aller Welt Trost
 • BWV 674 - Kyrie, Gott heiliger Geist
 • BWV 675 - Alle Gott in der Höh' sei Ehr
 • BWV 676 - Alle Gott in der Höh' sei Ehr
 • BWV 677 - Alle Gott in der Höh' sei Ehr
 • BWV 678 - Dies sind die heilgen zehn Gebot
 • BWV 679 - Dies sind die heilgen zehn Gebot
 • BWV 680 - Wir glauben all' an einen Gott
 • BWV 681 - Wir glauben all' an einen Gott
 • BWV 682 - Vater unser im Himmelreich
 • BWV 683 - Vater unser im Himmelreich
 • BWV 684 - Christ, unser Herr, zum Jordan kam
 • BWV 685 - Christ, unser Herr, zum Jordan kam
 • BWV 686 - Aus tiefer Not schrei ich zu dir
 • BWV 687 - Aus tiefer Not schrei ich zu dir
 • BWV 688 - Jesus Christus unser Heiland, der von uns den Zorn Gottes wand
 • BWV 689 - Jesus Christus unser Heiland

Kirnbergerin koraalialkusoitot BWV 690-713[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • BWV 690 - Wer nur den lieben Gott lässt walten
 • BWV 691 - Wer nun den lieben Gott lässt walten
 • BWV 691a - Wer nun den lieben Gott lässt walten
 • BWV 692 - Ach Gott und Herr
 • BWV 692a - Ach Gott und Herr
 • BWV 693 - Ach Gott und Herr
 • BWV 694 - Wo soll ich fliehen hin
 • BWV 695 - Christ lag in Todes Banden
 • BWV 695a - Christ lag in Todes Banden
 • BWV 696 - Christum wir sollen loben schon (Fughetta)
 • BWV 697 - Gelobet seist du, Jesu Christ (Fughetta)
 • BWV 698 - Herr Christ, der einig' Gottes Sohn (Fughetta)
 • BWV 699 - Nun komm, der Heiden Heiland (Fughetta)
 • BWV 700 - Vom Himmel hoch, da komm ich her
 • BWV 701 - Vom Himmel hoch, da komm ich her (Fughetta)
 • BWV 702 - Das Jesulein soll doch mein Trost (Fughetta)
 • BWV 703 - Gottes Sohn ist kommen (Fughetta)
 • BWV 704 - Lob sei dem allmächtigen Gott (Fughetta)
 • BWV 705 - Durch Adams Fall ist ganz verderbt
 • BWV 706 - Liebster Jesu, wir sind hier
 • BWV 707 - Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt
 • BWV 708 - Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt
 • BWV 708a - Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt
 • BWV 709 - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
 • BWV 710 - Wir Christenleut habn jetzund Freud
 • BWV 711 - Alle Gott in der Höh' sei Ehr
 • BWV 712 - In dich hab' ich gehoffet, Herr
 • BWV 713 - Jesu meine Freude (Fantasia)
 • BWV 713a - Jesu meine Freude (Fantasia)

Muut koraalialkusoitot BWV 714-764[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • BWV 714 - Ach Gott und Herr
 • BWV 715 - Allein Gott in der Höh sei Ehr
 • BWV 716 - Fuga super Allein Gott in der Höh sei Ehr
 • BWV 717 - Allein Gott in der Höh sei Ehr'
 • BWV 718 - Christ lag in Todesbanden
 • BWV 719 - Der Tag, der ist so freudenreich
 • BWV 720 - Ein feste Burg ist unser Gott
 • BWV 721 - Erbarm dich mein, o Herre Gott
 • BWV 722 - Gelobet seist du, Jesu Christ
 • BWV 723 - Gelobet seist du, Jesu Christ
 • BWV 724 - Gott, durch deine Güte (Gottes Sohn ist kommen)
 • BWV 725 - Herr Gott, dich loben wir
 • BWV 726 - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
 • BWV 727 - Herzlich tut mich verlangen
 • BWV 728 - Jesus, meine Zuversicht
 • BWV 729 - In dulci jubilo
 • BWV 730 - Liebster Jesu, wir sind hier
 • BWV 731 - Liebster Jesu, wir sind hier
 • BWV 732 - Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich
 • BWV 733 - Meine Seele erhebt den Herren (Magnificat)
 • BWV 734 - Nun freut euch, lieben Christen/Es ist gewisslich an der Zeit
 • BWV 735 - Valet will ich dir geben
 • BWV 736 - Valet will ich dir geben
 • BWV 737 - Vater unser im Himmelreich
 • BWV 738 - Vom Himmel hoch, da komm' ich her
 • BWV 738a - Vom Himmel hoch, da komm' ich her
 • BWV 739 - Wie schön leuchtet uns der Morgenstern
 • BWV 740 - Wir glauben all' an einen Gott, Vater (aitoutta epäillään)
 • BWV 741 - Ach Gott, vom Himmel sieh' darein
 • BWV 742 - Ach Herr, mich armen Sünder
 • BWV 743 - Ach, was ist doch unser Leben
 • BWV 744 - Auf meinen lieben Gott
 • BWV 745 - Aus der Tiefe rufe ich
 • BWV 746 - Christ ist erstanden
 • BWV 747 - Christus, der uns selig macht
 • BWV 748 - Gott der Vater wohn' uns bei
 • BWV 748a - Gott der Vater wohn' uns bei
 • BWV 749 - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'
 • BWV 750 - Herr Jesu Christ, mein's Lebens Licht
 • BWV 751 - In dulci jubilo
 • BWV 752 - Jesu, der du meine Seele
 • BWV 753 - Jesu, meine Freude
 • BWV 754 - Liebster Jesu, wir sind hier
 • BWV 755 - Nun freut euch, lieben Christen gmein
 • BWV 756 - Nun ruhen alle Wälder
 • BWV 757 - O Herre Gott, dein göttlich's Wort
 • BWV 758 - O Vater, allmächtiger Gott
 • BWV 759 - Schmücke dich, o liebe Seele
 • BWV 760 - Vater unser im Himmelreich
 • BWV 761 - Vater unser im Himmelreich
 • BWV 762 - Vater unser im Himmelreich
 • BWV 763 - Wie schön leuchtet uns der Morgenstern
 • BWV 764 - Wie schön leuchtet uns der Morgernstern

Partitat ja muunnelmasarjat BWV 765-771[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • BWV 765 - Wir glauben all' an einen Gott (aitoutta epäillään)
 • BWV 766 - Christ, der du bist der helle Tag
 • BWV 767 - O Gott, du frommer Gott
 • BWV 768 - Sei gegrüsset, Jesu gütig
 • BWV 769 - Vom Himmel hoch, da komm' ich her (Kanoniset muunnelmat)
 • BWV 770 - Ach, was soll ich Sünder machen (aitoutta epäillään)
 • BWV 771 - Allein Gott in der Höh sei Ehr (ei Bachin säveltämä)

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Boyd, Malcolm: Bach. Suomenkielinen käännös, Kustannusosakeyhtiö Otava, 1991. ISBN 951-1-09991-4.