UNFPA

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Dr. Natalia Kanem, Executive Director of UNFPA
UNFPA logo.svg

YK:n väestörahasto (UNFPA, engl. United Nations Population Fund) on kansainvälinen kehitysjärjestö, joka on perustettu vuonna 1969 ja toimii yli 150 eri maassa. UNFPA pyrkii työllään edistämään jokaisen yksilön mahdollisuutta terveeseen elämään ja yhtäläisiin oikeuksiin. UNFPA haluaa taata, että jokainen raskaus on toivottu, jokainen syntymä turvallinen ja että jokaisen nuoren mahdollisuudet täyttyisivät. Ettei yhdelläkään nuorella ole hiv-tartuntaa tai aidsia ja että kaikkia tyttöjä ja naisia pidetään arvossa.[1]

UNFPA toimii yhteistyössä eri maiden hallitusten, YK-järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. UNFPA:n toiminta perustuu Kairossa vuonna 1994 järjestetyn Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD, engl. International Conference on Population and Development) loppuasiakirjaan, jossa väestö- ja kehityskysymysten todettiin olevan yhteydessä toisiinsa sekä naisten voimaannuttamisen ja koulutus- ja terveyspalveluiden tarjoamisen avainasemassa kehitykseen.[2] Konferenssissa hyväksytty 20-vuotinen toimintaohjelma lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi toimii ohjenuorana koko järjestön toiminnalle.

UNFPA pyrkii edistämään myös syyskuussa 2015 hyväksyttyjen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden[3] saavuttamista niiden määräaikaan vuoteen 2030 mennessä.[4] Erityisesti tavoitteet 3 (terveys), 4 (koulutus) ja 5 (sukupuolten tasa-arvo) ovat UNFPA:n työssä keskeisessä asemassa.

Toiminnan alat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UNFPA:n toiminnan kolme pääpainopistettä ovat: väestö- ja kehitysstrategiat, seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.[5]

Väestö ja kehitys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UNFPA:n työ on kytköksissä köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, sillä demografiset tekijät (väestönkasvu, ikäjakauma, syntyvyys, kuolleisuus ja väestön liikkuvuus) vaikuttavat niin inhimilliseen, sosiaaliseen kuin taloudelliseen kehitykseen. Naisten lisääntymisterveysoikeuksien toteutumisella on myös vaikutusta väestönkasvuun.[6]

Maailman väkiluku saavutti 7 miljardin ihmisen rajapyykin vuonna 2011.[7] Pystyäkseen arvioimaan väestömuutosten luomia haasteita, on maiden hallituksilla oltava riittävästi tietoa niiden väestöön vaikuttavista tekijöistä. UNFPA:n toiminnan keskiössä on avustaa hallituksia keräämään luotettavaa tietoa väestön liikkuvuudesta ja ikääntymisestä sekä ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen vaikutuksista eri maiden väestöille.[1]

Vuonna 2010 UNFPA:n tuki kohdistui erityisesti aikavälillä 2005–2014 toteutettaviin väestölaskentoihin. Viime vuosina UNFPA on tukenut myös muita väestöön ja kehitykseen liittyviä tutkimuksia niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.[8]

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UNFPA pyrkii kehitysohjelmillaan takaamaan, että jokaisella naisella olisi äitiys- ja lisääntymisterveyspalveluita saatavillaan ja että kaikilla olisi luotettavia ehkäisymenetelmiä käytössään. Tällä hetkellä lisääntymisterveyspalveluiden heikko saatavuus on yksi suurimmista naisten kuolemiin johtavista syistä maailmassa. Kehitysmaiden naiset ovat erityisen heikossa asemassa, sillä he kärsivät suhteettomasti ei-toivotuista raskauksista, äitiyskuolemista, raskauden ja synnytyksen aikaisista komplikaatioista, hiv-tartunnoista sekä seksuaalisesta väkivallasta.[9]

UNFPA:n työ seksuaali- ja lisääntymisterveyden alalla kattaa seuraavat osa-alueet:[1]

 • Vapaaehtoinen perhesuunnittelu ja ehkäisymenetelmien- ja välineiden saatavuus
 • Neuvola- ja synnytyspalveluiden sekä synnytyksen jälkeisten terveyspalveluiden saatavuus
 • Hedelmättömyyteen johtavien komplikaatioiden ehkäisy ja palvelut liittyen hedelmättömyyteen
 • Aborttien ehkäisy ja niiden tehokas jälkihoito
 • Synnytyskanavainfektioiden hoito
 • Sukupuolitautien ehkäisy ja tartuntojen tehokas hoito (erityisesti hiv)
 • Seksuaali- ja lisääntymisterveyskasvatuksen ja -neuvonnan tarjoaminen
 • Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja sen uhrien tukeminen sekä naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä vaarantavien käytäntöjen lakkauttaminen

Nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat erityisen tärkeitä UNFPA:n toiminnassa, sillä nuorten on usein muita vaikeampaa saada kehitysvaiheensa mukaista tietoa ja palveluita liittyen seksuaali- ja lisääntymisterveyskysymyksiin. UNFPA:n nuorisostrategia käsittää neljä eri kohtaa: nuorten erityistarpeiden sisällyttäminen kansallisiin köyhyyden vähentämis- ja kehitysohjelmiin; nuorten erityistarpeet huomioivan seksuaali- ja lisääntymisterveyskasvatuksen edistäminen; terveyspalveluiden ja ehkäisyvälineiden saatavuuden turvaaminen nuorille; sekä nuorten osallistaminen ja sisällyttäminen mukaan päätöksentekoon.[1]

Äitiysterveys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Äitiyskuolleisuuden alentaminen ja äitiysterveyden edistäminen ovat avainasemassa UNFPA:n toiminnassa. Arvioiden mukaan noin 830 naista maailmassa kuolee päivittäin raskauden tai synnytyksen aikaisiin komplikaatioihin. Lisäksi raskauden ja synnytyksen aikana vammautuneiden naisten määrä on yli kaksikymmenkertainen tähän lukuun verrattuna.[10] Yhteensä raskautta tai synnytystä seuraaviin komplikaatioihin kuolee maailmassa vuosittain yli 300 000 naista[10] , joista 99 prosenttia kehitysmaissa. Pääsyitä äitiyskuolemiin ovat muun muassa runsas verenvuoto synnytyksen jälkeen, infektiot ja vaaralliset abortit.[10] Lisäksi äitinsä synnytyksessä menettäneet pikkulapset ovat muita suuremmassa vaarassa menehtyä kahden ensimmäisen elinvuotensa aikana.[11]

Äitiyskuolleisuuden vähentäminen ja äitiysterveyden edistäminen ovat perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia.[12] Sen vuoksi sekä vuoden 1994 Kansainvälisessä väestö- ja kehityskonferenssissa että vuonna 2000 sovituissa YK:n vuosituhattavoitteissa oli tavoitteena vähentää äitiyskuolleisuutta 75 prosentilla vuoteen 2015 mennessä.[13] Tavoitteeseen ei aivan päästy, sillä äitiyskuolleisuus väheni vuosien 1990 ja 2015 välillä 45 prosenttia. [14] Kestävän kehityksen tavoitteissa tavoitteena on vähentää äitiyskuolleisuutta niin, että alle 70 äitiä kuolee 100 000 elävänä syntynyttä lasta kohden vuoteen 2030 mennessä. [15] [16] Tavoitteiden saavuttamiseksi UNFPA on lanseerannut kolmikohtaisen strategian, jonka vaiheita ovat: ehkäisymenetelmien- ja välineiden saatavuus kaikkialla maailmassa ei-toivottujen raskauksien ehkäisemiseksi, koulutetun terveydenhoitohenkilökunnan läsnäolo kaikissa synnytyksissä sekä synnytyksen aikaisten hätätilanteiden tehokas hoito.

UNFPA edistää vapaaehtoista perhesuunnittelua ja ehkäisyvälineiden saatavuutta ei-toivottujen raskauksien ehkäisemiseksi sekä tukee abortista aiheutuvien komplikaatioiden ehkäisyä ja hoitoa. Niissä maissa, joissa abortti on laillinen, tulisi valtioiden UNFPA:n mukaan taata, että se on turvallinen ja saavutettavissa. [17]

UNFPA tukee myös kätilöiden koulutusta kehitysmaissa, sillä sitten vuoden 1990 on kätilöiden koulutuksen todettu vähentäneen äitiyskuolemia merkittävästi.[18] Useissa kehitysmaissa kätilöiden koulutus on kuitenkin riittämätöntä ja kätilöt joutuvat taistelemaan ammattikuntansa vähäisen tunnustuksen, alhaisen tulotason ja varsin rajallisten työntekomahdollisuuksien kanssa ammattinsa harjoittamiseksi.[19]

Äitiysterveysrahasto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2008 perustettiin UNFPA:n Äitiysterveysrahasto nopeuttamaan YK:n vuosituhattavoitteista vähiten edistyneiden äitiysterveystavoitteiden saavuttamista. Äitiysterveysrahaston toiminta keskittyy maihin, joissa äitiyskuolleisuus on suurempaa kuin 300 menehtynyttä naista 100 000 syntynyttä lasta kohden. Äitiysterveysrahasto pyrkii vahvistamaan kansallisia terveydenhoitojärjestelmiä ja edesauttamaan kansallisten äitiysterveysohjelmien onnistumista.[20]

Hiv/aids[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UNFPA pyrkii taistelemaan hiv-tartuntojen leviämistä vastaan edistämällä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja pyrkimällä varmistamaan, että seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ovat universaalisti kaikkien saatavilla. UNFPA tukee YK:n hiv/aids -ohjelman (UNAIDS) toimintaa ja työskentelee erityisesti nuorten, naisten, pakolaisten ja marginalisoituneiden ryhmien hiv-tartuntojen ehkäisemiseksi. UNFPA pyrkii myös edistämään tehokkaiden ja asianmukaisten hoitomenetelmien tarjoamista jo tartunnan saaneille. Vuodesta 2005 lähtien UNFPA on YK:n hiv/aids -ohjelman puitteissa vastannut seksityöläisten suojautumisesta uusia hiv-tartuntoja vastaan.[21]

Taistelussaan hiv-tartuntoja vastaan UNFPA keskittyy erityisesti naisille ja miehille tarkoitettujen kondomien saatavuuden parantamiseen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen osana hiv/aids -epidemian ratkaisua. UNFPA:n tavoitteena on saattaa vapaaehtoinen perhesuunnittelu maailmanlaajuisesti tasolle, jolla se pystyy vastaamaan myös hiv-tartunnan kanssa elävien naisten tarpeita, missä olennaisena osana on äidiltä lapselle siirtyvien tartuntojen ehkäisy sekä naisten hakeutuminen vapaaehtoiseen hiv-testaukseen ja neuvontaan.[22]

Nuoret ovat UNFPA:n hiv/aids -työssä erityisen tärkeitä, sillä nuoret ovat tilastojen mukaan muita alttiimpia hiv-tartunnoille ja toisaalta myös kärsivät eniten hiv-tartuntojen perheille ja yhteisöille aiheuttamista seurauksista. Kokemusten mukaan maissa, joissa nuorilla on tietoa hiv-tartuntojen vaaroista ja joissa nuoret osaavat suojautua sitä vastaan, myös tartuntojen määrä on kääntynyt laskuun.[23]

UNFPA:n lähtökohta hiv/aids -työhön on oikeusperustainen. Sen mukaan jokaisella nuorella on oikeus viettää hiv-tartunnasta vapaata elämää, minkä varmistamiseksi nuorille tulee tarjota riittävästi tietoa itsensä suojaamiseksi tartunnoilta. UNFPA painottaa nuorille suunnatuissa ohjelmissaan pyrkimystä siirtää nuorten seksuaalisesti aktiivisen elämän aloittamista myöhemmäksi, seksikumppanien määrän vähentämistä, yksiavioisuuden edistämistä sekä seksuaalisesti aktiivisten nuorten kannustamista kondomin käyttöön. UNFPA pyrkii myös tarjoamaan jo hiv-tartunnan saaneille nuorille asianmukaista hoitoa.[23]

Sukupuolten välinen tasa-arvo[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UNFPA:n toiminta sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi lähtee liikkeelle toteamuksesta, jonka mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo on ihmisoikeus, josta meillä jokaisella tulee olla mahdollisuus nauttia. Naisten kohdalla oikeusperustaisuus tarkoittaa ennen muuta oikeutta päättää itse omasta vartalostaan ja seksuaalisuudestaan sekä elää ilman pelkoa seksuaalisesta ahdistelusta tai pakottamisesta.[24] Kokemusten mukaan naisten voimaannuttaminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat tehokkaita keinoja koko yhteisön saattamiseksi kehityksen tielle, sillä voimaannutettujen naisten on todettu lisäävän koko yhteisön terveyttä ja hyvinvointia ja siirtävän sitä myös lapsilleen.[25]

UNFPA:n toiminta sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi nojaa neljään eri strategiseen painopisteeseen, joita ovat: tyttöjen koulutus, naisten taloudellinen voimaannuttaminen, naisten osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon ja tasapaino naisten tuottavan työn ja lisääntymisen välillä. Näitä strategisia painopisteitä edistääkseen UNFPA pyrkii tuomaan sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevat kysymykset laajemman yleisön tietoisuuteen, edistämään poliittisia ja lakimuutoksia sekä lisäämään sukupuolen mukaan eriytetyn tilastotiedon keräämistä. Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistääkseen UNFPA toimii myös naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi sekä vahingollisten käytäntöjen, kuten lapsiavioliittojen ja tyttöjen ympärileikkausten, lopettamiseksi. UNFPA kiinnittää huomiota naisten tarpeisiin myös humanitaarisissa katastrofeissa sekä ilmastonmuutokseen ja muuttoliikkeisiin liittyvissä kysymyksissä – unohtamatta poikien ja miesten tärkeää roolia sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden parantamisessa maailmanlaajuisesti.[26]

Naisiin kohdistuva väkivalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UNFPA pyrkii edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten oikeuksia kitkemällä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa maailmasta. Arvioiden mukaan jopa kolmasosa maailman naisista on joutunut pahoinpitelyn, seksuaalisen väkivallan tai hyväksikäytön uhriksi – useimmiten tekijä on vieläpä joku naisen lähipiirissä oleva tai naisen hyvin tuntema mies.[26]

Naisiin kohdistuva väkivalta paitsi heijastelee sukupuolten välistä eriarvoisuutta myös vahvistaa sitä. Väkivalta myös asettaa uhriensa terveyden, omanarvontunnon, turvallisuuden ja itsemääräämisoikeuden kyseenalaiseksi. Naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja ovat erilaiset ihmisoikeusloukkaukset, kuten lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, raiskaus, perheväkivalta, seksuaalinen häirintä, ihmiskauppa sekä lukuisat vahingolliset käytännöt.[26]

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen (ts. ympärileikkaus)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UNFPA pyrkii toiminnallaan edesauttamaan vahingollisten käytäntöjen, kuten tyttöjen sukuelinten silpomisen (ts. ympärileikkauksen) lopettamista. Tyttöjen sukuelinten silpominen on joissakin kulttuureissa ylläpidetty riskialtis toimenpide, joka vaarantaa tyttöjen ja naisten terveyden. Toimenpiteessä tytön tai naisen ulkoiset sukuelimet poistetaan joko osittain tai kokonaan ja joissakin tapauksissa jäljelle jääneet osat ommellaan yhteen siten, että naisen vaginaan jätetään vain pieni aukko virtsan ja kuukautisveren poistumista varten. Tyttöjen sukuelinten silpominen on tapa, jonka tarkoituksena voi olla esimerkiksi naisen neitsyyden varmistaminen ennen avioitumista, uskollisuuden takaaminen avioliitossa, perheen kunnian ylläpitäminen sekä puhtauteen ja hygieniaan liittyvät uskomukset. Lääketieteellisiä syitä sukuelinten silpomiselle ei ole. Huolimatta kansainvälisen yhteisön ponnisteluista tyttöjen sukuelinten silpomisen lopettamiseksi, on tapa edelleen varsin yleinen monissa kehitysmaissa. Arvioiden mukaan 200 miljoonaa tyttöä ja naista maailmanlaajuisesti on joutunut käymään toimenpiteen läpi ja elää silpomisesta aiheutuneiden haittojen kanssa. Lisäksi joka vuosi arviolta ainakin 3 miljoonaa tyttöä on vaarassa joutua leikatuiksi.[27][28]

UNFPA pyrkii edesauttamaan tyttöjen sukuelinten silpomisen lopettamista rahoittamalla ja toteuttamalla kulttuurisesti erityisiä ohjelmia, joiden tavoitteena on lopettaa käytäntö. Lisäksi järjestö ajaa poliittisia ja lakimuutoksia sekä pyrkii vahvistamaan kansallisia kapasiteetteja käytännön lakkauttamiseksi. UNFPA tukee myös sukuelinten silpomisen kokeneiden tyttöjen ja naisten fyysistä ja psyykkistä jälkihoitoa.

Kampanjat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kampanja tyttöjen sukuelinten silpomisen estämiseksi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UNFPA ja UNICEF lanseerasivat vuonna 2007 yhteisen maailmanlaajuisen ohjelman, jonka tavoitteena on vähentää tyttöjen sukuelinten silpomisen yleisyyttä 40 prosentilla 16 eri maassa vuoteen 2015 mennessä ja lakkauttaa koko käytäntö vielä tämän sukupolven aikana. [29] Ohjelman toinen vaihe käynnistyi 2014 ja silloin ohjelma laajeni 17:ään Afrikan maahan. Toinen vaihe kestää vuoteen 2017. [30] Ohjelma tukee myös kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista, joiden yhtenä päämääränä on silpomisperinteen poistaminen vuoteen 2030 mennessä. [31]

Kampanja fistulan kitkemiseksi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2003 UNFPA lanseerasi kampanjan kehitysmaissa varsin yleisen synnytyskomplikaation fistulan kitkemiseksi maailmasta. Fistula on synnytyksen aikana syntyvä vaurio, joka aiheuttaa naiselle kyvyttömyyden pidättää virtsaa tai ulostetta. Fistula on usein seurausta pitkittyneestä synnytyksestä ja siitä, ettei keisarinleikkausta ole ollut saatavilla. Synnytyksen pitkittyessä lantion pehmeät kudokset joutuvat puristuksiin lapsen pään ja äidin lantioluun välissä, jolloin verenkierron puute tuhoaa kudoksen ja aiheuttaa reiän äidin emättimen ja virtsarakon ja/tai peräsuolen välille.[32] Useissa fistula-tapauksissa myös lapsi syntyy lopulta kuolleena. Fistulalla on usein vakavia sosiaalisia seurauksia naisen elämälle, sillä virtsan ja ulosteen epämiellyttävä haju sekä vaikeus pitää itsensä puhtaana voivat johtaa naisen sosiaaliseen marginalisoitumiseen ja läheisten suhteiden katkeamiseen. Hoitamattomana fistula voi myös aiheuttaa vakavia kroonisia sairauksia, kuten syvät haavaumat, munuaisvaivat ja jalkojen hermovauriot.[33]

Länsimaissa tehokkaiden hoitomuotojen ansiosta fistulaa ei esiinny enää juuri lainkaan, mutta kehitysmaissa fistula on edelleen varsin yleinen ja siitä kärsii jatkuvasti vähintään 2 miljoonaa naista. Uusia fistula-tapauksia ilmenee vuosittain arvioiden mukaan 50 000-100 000. Fistulaa esiintyy suhteessa eniten köyhissä maissa ja alueilla, joissa synnytysterveyspalveluita ei ole saatavilla. Nykyaikaisten lääketieteellisten hoitomenetelmien, kuten keisarinleikkaus tai fistulan korjausleikkaus, avulla vaivan ehkäisy ja hoito on kuitenkin suhteellisen vaivatonta.[34]

Ihmisoikeudet ja kulttuurisen erityisyyden huomioiminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UNFPA:n lähtökohta seksuaali- ja lisääntymisterveyden maailmanlaajuiseen edistämiseen on oikeusperustainen sekä ihmisoikeudet ja sukupuolten välisen tasa-arvon huomioon ottava. Oikeusperustaisen lähtökohdan ansiosta UNFPA kiinnittää ohjelmissaan erityistä huomioita kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaan, kuten iän, sukupuolen, etnisyyden tai terveydentilan vuoksi heikommassa asemassa olevat, köyhyydessä ja humanitaarisissa kriiseissä elävät tai muutoin marginalisoituneet ryhmät. Työskenneltäessä erilaisten ihmisryhmien kanssa ja mitä erinäisimmissä kulttuurisissa konteksteissa on kulttuurisen erityisyyden huomioiminen ja kulttuurinen lukutaito erityisen tärkeää. UNFPA pyrkii toiminnassaan sovittamaan yhteen kulttuurin, sukupuolten välisen tasa-arvon sekä ihmisoikeudet taatakseen paremman tehokkuuden ja suuremman vaikuttavuuden ohjelmissaan. Tämä on erityisen tärkeää, koska UNFPA:n toiminta keskittyy yhteiskunnan osa-alueille, kuten sukupuolten väliset suhteet ja lisääntymisterveys, joilla asenteiden, käytäntöjen ja lakien muuttaminen on perinteisesti ollut hyvin vaikeaa ja hidasta. Vuodesta 2002 UNFPA onkin toiminut läheisessä yhteistyössä ohjelmamaidensa paikallisyhteisöjen ja niiden uskonnollisten ja muiden johtajien kanssa paremman vaikuttavuuden saavuttamiseksi sekä ymmärtääkseen paremmin paikallisia kulttuureja, niiden arvoja, asenteita, toimintatapoja ja valtarakenteita.[35]

Kriisitilanteet ja hätäapu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Arviolta yli 100 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua, joista neljäsosa on 15-49-vuotiaita tyttöjä tai naisia.[36] Kriisitilanteissa raskaana olevat naiset ovat erityisen haavoittuvia, sillä kriisin sattuessa ei raskauden tueksi ole yleensä tarjolla tarvittavia äitiysterveyspalveluja, kuten neuvola- ja kätilöpalvelut tai keisarinleikkaus. Kriisitilanteissa naiset ovat myös erityisen alttiita henkiselle paineelle, aliravitsemukselle, tartuntataudille ja seksuaaliselle väkivallalle, minkä vuoksi esimerkiksi hiv-tartunnat ovat kriisitilanteissa varsin yleisiä. Tutkimusten mukaan kriisitilanteissa raskauden tai synnytyksen aikaiset kuolemat sekä naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ovat normaalia yleisempiä ja erityisesti nuoret tytöt ovat alttiita raiskauksille.[37] Ehkäistävissä olevista äitiyskuolemista 60 prosenttia tapahtuu naisille, jotka kamppailevat selviytymisestään kriisialueilla, luonnonkatastrofin keskellä tai pakolaisleireillä. [38][36] UNFPA pyrkii kriisivalmiudellaan siihen, että kriisitilanteissa sekä naisille että miehille suunnattuja kondomeja olisi nopeasti saatavilla ja että kriisitilanteissa jaettavien hätäsynnytyspakkausten avulla myös synnytykset olisivat turvallisia.[39]

UNFPA maailmalla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UNFPA toimii yhteistyössä hallitusten, muiden YK-järjestöjen, yhteisöjen, säätiöiden, kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin kanssa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi maailmanlaajuisesti. UNFPA pyrkii tehokkaaseen, yhdenmukaiseen ja koordinoituun toimintaan muiden YK-järjestöjen kanssa ja näin omalta osaltaan tuomaan lisäarvoa käynnissä olevaan YK-reformiin ja koko järjestön toiminnan yhtenäistämiseen.[1]

UNFPA:n päämaja sijaitsee New Yorkissa, minkä lisäksi järjestöllä on yhteystoimistot Addis Abebassa, Brysselissä, Geneven lähellä Vernierissä, Kööpenhaminassa, Tokiossa ja Washingtonissa. Vuodesta 2007 on UNFPA:ssa ollut käynnissä toimintojen maantieteellinen hajauttaminen, jonka tarkoituksena on ollut vahvistaa UNFPA:n läsnäoloa järjestön ohjelmamaissa. Osana toimintojen hajauttamista UNFPA on perustanut kuusi alue- ja kolme tukitoimistoa, joiden tehtävänä on tukea ja koordinoida UNFPA:n työtä sen 112 maatoimiston ja 158 ohjelmamaan välillä. UNFPA:n aluetoimistot kattavat Itä-Euroopan ja Keski-Aasian, Aasian ja Tyynenmeren, Etelä-Amerikan ja Karibian, Arabimaat sekä länsi-, keski- ja Saharan eteläpuolisen Afrikan alueet.[40]

UNFPA:n budjetti vuodelle 2014 oli 1,025 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, josta 523 miljoonaa dollaria oli yleisrahoitusta ja 502 miljoonaa hankkeisiin ja ohjelmiin korvamerkittyä rahoitusta. Yleisrahoituksesta noin 60 miljoona dollaria oli Suomen lahjoittamaa.[41]

UNFPA:n suurimmat lahjoittajamaat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UNFPA:n suurimmat lahjoittajamaat vuonna 2014.[41]

 • Ruotsi
 • Norja
 • Suomi
 • Alankomaat
 • Tanska
 • Iso-Britannia
 • Yhdysvallat
 • Saksa
 • Japani
 • Sveitsi
 • Kanada
 • Australia

UNFPA:n johtajuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UNFPA:n jäsenmaat valitsevat järjestölle pääjohtajan neljän vuoden välein. Saman henkilön mahdollisuutta toimia pääjohtajana useita kausia peräkkäin ei ole rajoitettu. UNFPA:n pääjohtajat tähän asti:

UNFPA Pohjoismaissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UNFPA:n pohjoismainen toimisto Kööpenhaminassa toimii yhteydenpitokanavana UNFPA:n ja järjestön pohjoismaisten lahjoittajamaiden välillä. Toimisto osallistuu julkiseen keskusteluun sekä tiedottaa järjestön toiminnasta ja toimintaan liittyvistä keskeisistä kysymyksistä Pohjoismaissa. UNFPA:n pohjoismainen toimisto järjestää luentoja, yleisötapahtumia ja opintomatkoja sekä tiedottaa järjestön toiminnasta, ajankohtaisista teemoista sekä edistyksestä yhteistyössä laadittujen kehitystavoitteiden, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, suhteen. UNFPA:n pohjoismainen toimisto tekee tiivistä yhteistyötä muiden alueella toimivien YK-järjestöjen sekä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa.[42]

UNFPA:n pohjoismaisen toimiston läheisiä yhteistyökumppaneita ovat:

 • Ruotsissa Riksförbundet För Sexuell Upplysning (RFSU) ja FN-förbundet
 • Norjassa Sex og Politikk ja FN-sambandet
 • Tanskassa Sex og Samfund ja FN-forbundet
 • Suomessa Väestöliitto ja YK-liitto

Maailman väestön tila -raportit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UNFPA julkaisee vuosittain Maailman väestön tila -raportin, joka keskittyy joka vuosi eri teemaan. Raporteissa valaistaan ajankohtaisia kysymyksiä UNFPA:n mandaattiin liittyen sekä käydään läpi indikaattoreita, jotka mittaavat edistystä Kairossa vuonna 1994 Kansainvälisessä väestö- ja kehityskonferenssissa sovittujen kehitystavoitteiden suhteen. Tähänastiset Maailman väestön tila – raportit:[43]

 • Worlds Apart: Reproductive health and rights in an age of inequality (2017)
 • 10: How our future depends on a girl at this decisive age (2016)
 • Suojaan myrskyltä – naiset ja tytöt huomioitava kriiseissä (2015)
 • 1,8 miljoonan voima – nuoret ja tulevaisuuden muutos (2014)
 • Äidiksi lapsena – Miten ehkäistä teini-ikäisten raskauksia? (2013)
 • Tahdolla, ei tuurilla – perhesuunnittelu, ihmisoikeudet ja kehitys (2012)
 • 7 miljardia ihmistä – 7 miljardia mahdollisuutta (2011)
 • Muutoksen sukupolvi – Kriiseistä ja konflikteista uuteen alkuun (2010)
 • Kohti muuttuvaa maailmaa – naiset, väestö ja ilmasto (2009)
 • Kulttuurintuntemus kehityksen avaimena – Kulttuurit, tasa-arvo ja ihmisoikeudet (2008)
 • Kaupungeissa kasvaa mahdollisuus (2007)
 • Kohti toivoa. Naiset ja kansainvälinen muuttoliike (2006)
 • The Promise of Equality: Gender Equity, Reproductive Health and the Millennium Development Goals (2005)
 • Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tila maailmassa – Kymmenen vuotta YK:n väestö- ja kehityskonferenssista (2004)
 • Miljardi nuorta ratkaisee. Koulutus ja terveys – tie kehitykseen (2003)
 • Seksuaali- ja lisääntymisterveys – keino köyhyyden voittamiseksi (2002)
 • Footprints and Milestones: Population and Environmental Change (2001)
 • Lives Together, Worlds Apart: Men and Women in a Time of Change (2000)
 • Six Billion: A Time for Choices (1999)
 • The New Generation (1998)
 • The Right to Choose: Reproductive Rights and Reproductive Health (1997)
 • Changing Places: Population Development and the Urban Future (1996)

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d e http://www.unfpa.org/public/home/about
 2. http://www.unfpa.org/public/icpd/pid/5065
 3. http://yk.fi/node/479
 4. http://www.unfpa.org/sdg
 5. http://www.unfpa.org/issues/
 6. http://www.unfpa.org/pds/
 7. http://www.tohtori.fi/?id=7939073&page=0179162
 8. http://www.unfpa.org/public/datafordevelopment/
 9. http://www.unfpa.org/sexual-reproductive-health
 10. a b c http://www.unfpa.org/maternal-health
 11. http://www.unfpa.org/public/home/mothers
 12. http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/fada51f1be67f181ea324661cf582363/1306338327/application/pdf/313043/seksuaalioikeudet_kuuluvat_kaikille.pdf
 13. http://www.unric.org/fi/paeaesihteerin-lausunnot-ja-viestit/1945
 14. http://www.un.org/millenniumgoals/maternal.shtml
 15. http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/#7e9fb9b0ec8c8e6e6
 16. http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=148956&GUID=%7BFCB52C04-4306-4F92-A647-1AA0A6955E53%7D
 17. http://www.unfpa.org/frequently-asked-questions
 18. http://www.unfpa.org/midwifery
 19. http://www.unfpa.org/public/home/mothers/pid/4384
 20. http://www.unfpa.org/maternal-health-thematic-fund
 21. http://www.unfpa.org/hiv/groups.htm
 22. http://www.unfpa.org/hiv/programming.htm
 23. a b http://www.unfpa.org/hiv/people.htm
 24. http://www.unfpa.org/rh/rights.htm
 25. http://www.unfpa.org/gender/index.htm
 26. a b c http://www.unfpa.org/gender/violence.htm
 27. http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/fgm_eng.pdf
 28. http://www.unfpa.org/female-genital-mutilation
 29. http://www.unfpa.org/gender/practices4.html
 30. http://www.unfpa.org/joint-programme-female-genital-mutilationcutting
 31. http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/02/senior-un-officials-urge-elimination-of-violent-practice-of-female-genital-mutilation-by-2030/
 32. https://www.unfpa.org/obstetric-fistula
 33. http://www.endfistula.org/fistula_brief.htm
 34. https://www.unfpa.org/public/home/mothers/pid/4386
 35. http://www.unfpa.org/culture/overview.htm#more
 36. a b http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/ace3ce408404a016ee52ea55dd97df8c/1464791594/application/pdf/5048506/VLiitto_UNFPA2015_WEB.pdf
 37. http://www.unfpa.org/emergencies/overview.htm
 38. https://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/State_of_World_Population_2015_EN.pdf
 39. http://www.unfpa.org/public/home/emergencies/pid/4788
 40. http://www.unfpa.org/worldwide
 41. a b http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_annual_report_2014_en.pdf
 42. http://europe.unfpa.org/public/lang/en/copenhagen
 43. http://www.unfpa.org/public/home/publications