Sähkötupakka

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Sähkötupakka (alla) ja tavallinen savuke.
Sähkötupakka ja laturi.
Eri sähkötupakkamerkkejä. Vasen rivi (ylhäältä alas): GreenSmoke, NO7 (täytettävä malli), NO7 (patruuna malli), Intellicig, V2, Premium, Envy, WannaVape. Oikea rivi - eri NUCIG tuotteita: Sähkösikari, Ultimate (täytettävä malli), Ultimate (patruuna malli), Kertakäyttö ja Advanced Pro 4 eri väreissä.

Sähkötupakka tai sähkösavuke on tupakan korvaava tekninen laite, jonka kautta hengitetään yleensä nikotiinipitoista höyryä. Suurin ero perinteiseen savukkeeseen on se, että sähkötupakkaa ei polteta. Koska siinä ei tapahdu palamista, se ei tuota savua, häkää, tervaa ja muita haitallisia palamisyhdisteitä. Sähkötupakka ei myöskään sisällä tupakkaa.[1][2][3] Laitteesta on myös käytetty nimitystä sähköinen nikotiininannostelija.[4]

Sähkötupakka muistuttaa ulkonäöltään usein savuketta, mutta mallit ovat kehittyneet jatkuvasti yhä enemmän perinteisistä savukkeista poikkeavaan suuntaan.[5] Siinä on joko itse täytettävä tai valmiiksi täytetty nestefiltteri tai -säiliö, joka päästää nestettä höyrystimeen eli atomisaattoriin, joka muodostaa höyryä imettäessä. Höyryn muodostamiseen käytettävien nesteiden maku ja vahvuus vaihtelee. Yleensä neste koostuu pääosin propyleeniglykolista tai glyseriinistä, jota on jatkettu vedellä ja makuaineilla. Myös sähkötupakkalaitteista on olemassa eri valmistajilla omia mallejaan, joista jotkut toimivat manuaalisesti nappia painamalla ja toiset automaattisesti imettäessä. Sähkötupakka ei itsessään sisällä nikotiinia, mutta höyryn muodostamiseen käytetty neste saattaa sitä sisältää.[6]

Sähkötupakan polton on havaittu lisäävän nuorilla todennäköisyyttä aloittaa tavallisen tupakan polton.[7]

Sähkötupakan käyttäjät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suurin Suomessa toteutettu sähkötupakkakysely osoitti, että vastaajista 97,1 % on tupakoinut aikaisemmin. Vastaajista 87,6 % kertoi siirtyneensä sähkötupakkaan lopettaakseen tupakoinnin ja lisäksi kaikista vastaajista 79,2 % kertoi yrittäneensä lopettaa tupakoinnin aikaisemmin muilla keinoilla. Vastanneista jopa 83,7 % kertoi lopettaneensa tai vähentäneensä tupakointia sähkötupakan avulla. Sähkötupakan pääasiallinen käyttötarkoitus vastaajien keskuudessa näyttäisi vahvasti olevan tupakoinnin lopettaminen tai sen vähentäminen.[8]

Sähkötupakka Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lääkelaitos kielsi heinäkuussa 2008 nikotiinillisten sähkötupakkatuotteiden myynnin Suomessa, koska nikotiinia sisältävät tuotteet luokitellaan lääkevalmisteiksi.[9]

Vantaan käräjäoikeus vapautti helmikuussa 2011 nikotiinipitoisia sähkötupakkavalmisteita ilman lääkemääräystä tilanneen miehen lääkerikossyytteestä sillä perusteella, ettei reseptiä tarvittu koska kerta-annokset olivat niin pieniä. Tämän seurauksena Tulli luovutti pysäyttämänsä sähkötupakkatilaukset niiden tilaajille.[10][11]

Sähkötupakkaa ja siinä käytettävää nikotiinitonta nestettä saa myydä Suomessa. Nikotiinia sisältäviä sähkötupakkavalmisteita ei saa myydä Suomessa, mutta niitä saa tilata ja tuoda ETA-alueelta maahan omaan käyttöön.[6] 1. tammikuuta 2012 voimaan tulleen tupakkalain muutoksen myötä sähkötupakan mainonta internetissä kiellettiin.[12] Tupakkalain ikärajaa koskeva sääntely ei koske sähkötupakkalaitteita ja niissä käytettäviä nikotiinittomia nesteitä. Nikotiinia sisältävät nesteet kuuluvat lääkelain piiriin.[13]

Maaliskuussa 2012 päätti Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä kieltää sähkötupakoiden käytön joukkoliikenteessä sekä kuljettajien taukotiloissa perustellen asiaa ulkoisesti savuketta muistuttavan sähkötupakan käytön aiheuttamalla sekaannuksella ja hämmennyksellä sekä vedoten nestepatruunasta vapautuvien vesi- ja glyserolihöyryjen aiheuttamiin mahdollisiin hengitysoireisiin.[14]

Terveysvaikutukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Antero Heloman mukaan on hyvin todennäköistä, että sähkötupakka ei ole yhtä haitallista kuin tavallinen tupakka. THL ei ole laitoksena ehdottanut sähkötupakan kieltämistä mutta suosittelee käyttämään tupakoinnin lopettamisessa perinteisiä nikotiinikorvaustuotteita ja vieroituslääkkeitä.[15][16][17]

Sähkötupakka saattaa joskus harvoin räjähtää. Tämä tapahtuu useimnmin latausvaiheessa. Räjähdys voi aiheuttaa vakavia vammoja, näön menetyksen[18], reiän kitalakeen ja palovammoja[19]. Räjähtävä sähkötupakka voi myös sytyttää tulipalon[20].

Sähkötupakasta on löydetty joitakin terveydelle haitallisia aineita, mutta huomattavasti vähemmän kuin tavallisista savukkeista.[21][22][23][24][25][26][27] Terveysriskejä koskevaa keskustelua on käyty etenkin sähkötupakasta löydetyistä syöpää aiheuttavista nitrosamiineista ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n vuonna 2009 tekemästä dietyleeniglykolilöydöksestä. Nitrosamiineja on löydetty yhtä millilitraa kohden (sis. useita kerta-annoksia) keskimäärin tuhannesosan verran yhden savukkeen sisältämästä nitrosamiinimäärästä. Määrää ei pidetä terveydelle haitallisena. Vastaavia nitrosamiinipitoisuuksia esiintyy esim. jo hyväksytyssä käytössä olevissa nikotiinikorvaustuotteissa.[28][29][30][31] Dietyleeniglykolilesiintymä puolestaan on osoittautunut yksittäiseksi poikkeustapaukseksi, ts. kyseistä ainetta ei ole löydetty muissa laboratoritesteissä. Myöskään ko. löydöksestä ei sellaisenaan aiheutunut terveysriskiä.[32]

Useista makeanmakuisista sähkötupakkanesteistä on löytynyt myös diasetyylia, jolla saadaan aikaan voin ja kerman makua jonka pitkäaikainen hengittäminen suurina määrinä saattaa aiheuttaa bronchiolitis obliterans -nimistä keuhkosairautta (ns. popcorn-keuhko). Kyseisten nesteiden keskimääräiset diasetyylipitoisuudet ylittävät tiukimmat turvarajat, mutta jäävät keskimäärin sadasosaan tupakasta saatavista diasetyylimääristä. Tupakoinnin ei ole havaittu aiheuttavan em. sairautta. Sähkösavukenesteissä diasetyylin käytöstä pyritään pääsemään eroon kokonaan.[33][34][35]

Yhdysvaltalaisen Drexelin yliopiston elokuussa 2013 julkaiseman, siihenastista sähkötupakkatutkimusta yhteenkokoavan tutkimusraportin mukaan sähkötupakkanesteistä tai -höyrystä ei ole löydetty terveydelle vaarallisia määriä haitallisia aineita.[36]

Chest-lehdessä vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa sähkötupakan käytön havaittiin aiheuttavan hengitysteiden toimintaan ainakin lievästi ja väliaikaisesti heikentäviä vaikutuksia. Tutkijoiden mukaan ko. tilastollisesti havaittavilla vaikutuksilla ei kuitenkaan ole välttämättä kliinistä merkitystä.[37][38][39]

Helmikuussa 2013 Inhalation Toxicology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan sähkötupakan käyttö ei aiheuta olennaisia muutoksia käyttäjän välittömässä keuhkotoiminnassa.[40]

Sähkötupakan käytöllä ei ole havaittu akuutteja vaikutuksia käyttäjän sydäntoimintaan (Onassis Cardiac Surgery Center 2012) tai verenkuvaan (Food and Chemical Toxicology 2012), päinvastoin kuin tupakoinnilla.[41][42]

Sähkötupakan ei ole havaittu vapauttavan ympäristöönsä olennaisia määriä haitallisia aineita eikä se tuota lainkaan passiivisen tupakoinnin haitallisinta muotoa, ns. sivusavua (sähkötupakan kohdalla "sivuhöyryä"), joka syntyy savukkeen palaessa itsekseen imaisujen välillä. Sähkötupakka tuottaa höyryä vain imaisun yhteydessä, joten ympäristöön ei vapaudu lainkaan käyttäjän omassa elimistössä suodattumatonta höyryä.[25][43][44][45][46][47][48][49]

Vuonna 2008 antamassaan lausunnossa WHO pitää mahdollisena, että sähkötupakka auttaa tupakoinnin lopettamisessa, mutta sitä ei voida markkinoida kyseiseen tarkoitukseen ennen kuin siitä on kertynyt tieteellistä näyttöä.[16] Tämän jälkeen asiasta on tehty useita alustavia tutkimuksia ja käyttäjäkyselyjä. Niiden mukaan sähkötupakasta on ollut havaittavaa hyötyä sekä tupakoinnin vähentämisessä että sen lopettamisessa.[50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62]

Sähkötupakan on pelätty houkuttelevan nuorisoa tupakkakokeilujen pariin (ns. porttiteoria). Nuorison keskuudessa tehtyjen tutkimusten mukaan sähkötupakka ei kuitenkaan näyttäisi herättävän erityistä kiinnostusta nuorissa, jotka eivät tupakoi entuudestaan tai tuntisi muutoinkin mielenkiintoa tupakkatuotteiden kokeilemiseen.[63][64][65][66] Kaikkiaan sähkötupakan käyttäjäkunta on profiloitunut vahvasti tupakoinnin vähentämiseen tai lopettamiseen orientoituneisiin tupakoitsijoihin.[25][58][59][60][61][62][67][68][69] Esim. International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä vuonna 2014 julkaistun, yli 19.000 sähkötupakan käyttäjää kattavan maailmanlaajuisen kyselytutkimuksen mukaan 81% vastanneista oli korvannut tupakoinnin sähkötupakalla kokonaan, loput olivat vähentäneet tupakointiaan 20:stä neljään savukkeeseen päivässä.[70][71] Iso-Britannian ASH:in vuonna 2014 julkistaman, laajoihin väestötutkimuksiin perustuvan sähkötupakkatiedotteen mukaan "sähkötupakan käyttö ei-koskaan-tupakoineiden keskuudessa on olematonta. Vain 1.1% tupakoimattomista on koskaan kokeillut sähkötupakkaa ja käytännössä kukaan heistä ei ole jatkanut sen käyttöä".[72]

Asiantuntijoiden keskuudessa vallitsevan näkemyksen mukaan sähkötupakasta ja sen terveysvaikutuksista kaivataan vielä runsaasti lisätutkimusta, mutta nykytietämyksen (2014) valossa sitä pidetään yleisesti tupakkaa haitattomampana valmisteena. Ns. harm reduction -ajattelun (riskien minimoinnin) kannattajat näkevät sähkötupakan tupakkaa vaarattomampana vaihtoehtona muilla keinoin tupakoinnin lopettamiseen kykenemättömille tai motivoitumattomille tupakoitsijoille. Jyrkimmän näkökannan edustajat eivät hyväksy sen käyttöä tässäkään tarkoituksessa (ns. quit or die- l. "lopeta tai kuole" -periaate).[73][74][75]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Tupakoitsijan kannattaa ryhtyä savulakkoon. Tiede 20.2.2012
 2. http://www.acsh.org/dr-whelan-defends-katherine-heigls-use-of-e-cigs/ American Council on Science and Health:] Dr. Whelan defends Katherine Heigl’s use of e-cigs. 18.10.2010
 3. Ross, Gilbert, M.D.: The Deadly Crusade Against E-cigarettes. 15.10.2012
 4. Sähköiset nikotiiniannostelijat eli niin sanotut sähkösavukkeet ("sähkötupakka") Terveyskirjasto 18.8.2014.
 5. Farsalinos, Konstantinos E.-Polosa, Riccardo: Safety Evaluation and Risk Assessment of Electronic Cigarettes as Tobacco Cigarette Substitutes: A Systematic Review. Therapeutic Advances in Drug Safety 2014;5(2):67-86. http://www.medscape.com/viewarticle/822398
 6. a b Matti Rautalahti: Sähkösavukkeista ei löydy oikotietä onneen Fimea.fi. Fimea. Viitattu 31.12.2013.
 7. Sähkötupakka on portti tavalliseen tupakkaan Tiede. Viitattu 2016-01-28.
 8. SIA PaulSaar Holdings: Suuri sähkötupakkakysely PaulSaar.com. 17.9.2015. SIA PaulSaar Holdings. Viitattu 17.9.2015.
 9. Sähkötupakan myynti kiellettiin Suomessa Viitattu 25.11.2011.
 10. Tullin pysäyttämät sähkötupakat toimitetaan tilaajille Viitattu 25.11.2011.
 11. Vantaan käräjäoikeus antoi tuomion sähkötupakan nikotiinivalmisteiden maahantuonnista Tulli. Viitattu 25.11.2011.
 12. Tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden internetkauppa mainonta- ja esilläpitokiellon näkökulmasta (pdf Selite= s. 4) 7.11.2011. Helsinki: Valvira. Viitattu 3.1.2012.
 13. Sähkösavuke Valvira.fi. Helsinki: Valvira. Viitattu 22.2.2013.
 14. HSL kieltää sähkötupakat joukkoliikenteessä ja kuljettajien taukotiloissa 12.03.2012. Helsinki: Helsingin seudun liikenne. Viitattu 17.3.2012.
 15. "Ei turvallinen, ei vaarallinen", Suomen Kuvalehti 27/2012, sivu 10
 16. a b THL: Sähkösavuke. Luettu 07.03.2013. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/tupakointi/sahkosavuke
 17. Sähkötupakan terveysvaikutuksista ei riittävästi tietoa (Internet Archivessa, tallennettu 8.3.2013) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen tiedote. 14.2.2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 24.10.2015.
 18. Sähkötupakka räjähti – silmänpohja murtui, näkö vaarassa Yle uutiset. 29.1.2016. Viitattu 9.2.2016. suomi
 19. Sähkötupakka räjähti suuhun Iltalehti. 10.9.2015. Viitattu 9.2.2016. suomi
 20. räjähti keskellä yötä - tuhosi firman kirjanpidon (html) Iltalehti. Perjantai 20.11.2015. Viitattu 9.2.2016. suomi
 21. Laugesen, Murray (Health New Zealand): Safety Report on the Ruyan® e-cigarette Cartridge and Inhaled Aerosol. (21.10.2008). http://healthnz.co.nz/RuyanCartridgeReport21-Oct-08.pdf; Ruyan® E-cigarette Bench-top tests. 27.05.2009. http://www.healthnz.co.nz/DublinEcigBenchtopHandout.pdf
 22. Sobczak, Andrzej (et al.): Substantial reduction in emission of selected carbonyls and volatile organic compounds from electronic cigarettes compared to tobacco cigarettes. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS4-49, s. 235-236. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 23. Weiss, Arlene L.-Jaeger, Rudolph J.: Inhalation Toxicity Report for the Aerosol Generated by the Operation of Green Smoke Electronic Cigarettes. 12.09.2012. http://www.ma-cigarette.fr/wp-content/uploads/2012/10/inhalation-toxicity-report-091212-1537.pdf
 24. Assessment of e-cigarette safety by comparing the chemical composition of e-cigarette aerosol and cigarette smoke from reference traditional cigarette. E-Smoking Institute. Luettu 15.03.2013. http://www.esmokinginstitute.com/en/node/31
 25. a b c ASH (Action on Smoking and Health) Briefing: Electronic cigarettes. January 2013. http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf
 26. American Association of Public Health Physicians: AAPHP E-cigarette Petitions to FDA – Actions Requested and Justification. http://www.aaphp.org/Resources/Documents/20100207FDAPetitionSummary.pdf
 27. Siegel, Michael: Metals in Electronic Cigarette Vapor are Below USP Standards for Metals in Inhalation Medications. The Rest of the Story: Tobacco News Analysis and Commentary 03.04.2013. http://tobaccoanalysis.blogspot.fi/2013/04/metals-in-electronic-cigarette-vapor.html
 28. Food and Drug Administration (FDA): Evaluation of e-cigarettes. 04.05.2009. http://www.fda.gov/downloads/drugs/Scienceresearch/UCM173250.pdf
 29. Cahn, Zachary-Siegel, Michael: Electronic cigarettes as a harm reduction strategy for tobacco control: A step forward or a repeat of past mistakes? Journal of Public Health Policy (2011) 32, 16–31. doi:10.1057/jphp.2010.41; published online December 2010. http://www.palgrave-journals.com/jphp/journal/v32/n1/full/jphp201041a.html
 30. Smoke versus Vapor: Nitrosamine Levels. Luettu 07.03.2013. http://smoke-vs-vapor.webs.com/nitrosaminelevels.htm
 31. Health New Zealand: Comparison of Carcinogen Levels Shows that Electronic Cigarettes are Much Safer Than Conventional Ones. 30.07.2009. http://www.healthnz.co.nz/EcigNitrosamines.htm
 32. CASAA (The Consumer Advocates For Smoke-Free Alternatives Association): Electronic cigarette faqs. Luettu 25.03.2013. http://casaa.org/FAQS_ecig.html
 33. Farsalinos, KE (et al.): Evaluation of electronic cigarette liquids and vapour for the presence of selected inhalation toxins. http://gfn.net.co/downloads/2014/posters/122%20Farsalinos%20%20-%20DA_AP.pdf
 34. ECITA: Diacetyl Found in VIP Butterscotch Eliquid 1.9.2014.
 35. Sähkötupakan nesteestä löytyi haitallista ainetta – yhdistetty popcorn-keuhkoihin Ilta-Sanomat 1.9.2014.
 36. Burstyn, Igor: Peering through the mist: What does the chemistry of contaminants in electronic cigarettes tell us about health risks? Department of Environmental and Occupational Health School of Public Health Drexel University. August 2013. http://publichealth.drexel.edu/SiteData/docs/ms08/f90349264250e603/ms08.pdf
 37. Acute pulmonary effects of using an e-cigarette: impact on respiratory flow resistance, impedance and exhaled nitric oxide 24.12.2011.
 38. Siegel, Michael: New study shows that in contrast to tobacco cigarettes, electronic cigarettes do not impair acute lung function. The Rest of the Story: Tobacco News Analysis and Commentary 10.01.2012. http://tobaccoanalysis.blogspot.fi/2012/01/new-study-shows-that-in-contrast-to.html
 39. The Consumer Advocates For Smoke-Free Alternatives Association (CASAA): Greek e-cigarette study called "amateur propaganda" 12.01.2012.
 40. Flouris, Andreas D. (et al.): Acute impact of active and passive electronic cigarette smoking on serum cotinine and lung function. Inhalation Toxicology, Vol. 25, No. 2 , Pages 91-101 doi:10.3109/08958378.2012.758197. February 2013. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23363041
 41. Farsalinos, Konstantinos (et al.): Acute effects of using electronic nicotine-delivery device (e-cigarette) on myocardial function: comparison with the effects of regular cigarettes. http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?id=299231#.UmqQiTIayK1
 42. Flouris, Andreas (et al.): Acute effects of electronic and tobacco cigarette smoking on complete blood count. Food and Chemical Toxicology, Volume 50, Issue 10, October 2012, Pages 3600–3603. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005030
 43. Romagna, Giorgio (et al.): Characterization of chemicals released to the environment by electronic cigarettes use (ClearStream-AIR Project): Is Passive Vaping A Reality? 01.09.2012. http://clearstream.flavourart.it/site/wp-content/uploads/2012/09/CSA_ItaEng.pdf
 44. New E-cigarette Study Shows No Risk from Environmental Vapor Exposure. Online PR News 04.10.2012. http://www.onlineprnews.com/news/268327-1349236060-new-ecigarette-study-shows-no-risk-from-environmental-vapor-exposure.html
 45. Czogala, Jan (et al.): Assessment of passive exposure to aerosol from electronic cigarettes. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, PA9-2, s. 45. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 46. Health New Zealand: E-cigarettes: harmless inhaled or exhaled - no second hand smoke. 08.09.2009. http://www.healthnz.co.nz/ECigsExhaledSmoke.htm
 47. Consumer Advocates for Smoke‐free Alternatives Association (CASAA): E‐cigarettes and Smoke‐free Policies. Luettu 07.03.2013. http://casaa.org/uploads/Ecigarettes_and_Smokefree_policies.pdf
 48. Electronic Cigarette Industry Trade Association (ECITA): Scientific Research on Electronic Cigarettes, s. 19-20. Luettu 07.03.2013. http://www.ecita.org.uk/collated scientific research on electronic cigarettes feb 2013.pdf
 49. Pietinalho Anne, Pelkonen Anna, Rytilä Paula: Tupakoinnin ja astman yhteys. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2008;124(7):771-8. http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/arkistop_p_id=dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku&p_p_action=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku__spage=/portlet_action/dlehtihakuartikkeli/viewarticle/action&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_tunnus=duo97158&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_p_frompage=uusinnumero
 50. Polosa, Riccardo (et al.).: Effect of an electronic nicotine delivery device (e-Cigarette) on smoking reduction and cessation: a prospective 6-month pilot study. BMC Public Health 2011, 11:786. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-11-786.pdf
 51. Siegel, Michael B. (et al.): Electronic cigarettes as a smoking-cessation tool: results from an online survey. 08.02.2011. http://www.stop-tabac.ch/fra/images/stories/documents_stop_tabac/seigel e cigs am j prev med 2011.pdf
 52. Bauld, Linda (et al.): E-cigarettes: the views of smoking cessation staff in the united kingdom. Society for Research on Nicotine and Tobacco - Europe 2012, Abstract Book, s. 16. http://www.srnteurope.org/2012/abstract-book/
 53. Caponnetto, Pasquale (et al.): The efficacy and safety of an electronic cigarette (eclat) study: a prospective 12-month randomized control design study. Society for Research on Nicotine and Tobacco - Europe 2012, Abstract Book, s. 87-88. http://www.srnteurope.org/2012/abstract-book/
 54. Caponnetto, Pasquale (et al.): Impact of an Electronic Cigarette on Smoking Reduction and Cessation in Schizophrenic Smokers: A Prospective 12-Month Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. Int. J. Environ. Res. Public Health 2013, 10, 446-461; doi:10.3390/ijerph10020446. http://www.mdpi.com/1660-4601/10/2/446
 55. Granger, Jacques-Cornette, Brigitte: Observation de l’acceptation de la cigarette électronique (CDMR 24). 30.11.2012. https://docs.google.com/document/d/1R93I9PNgUODplREypnzdM-amwnLoDOJCl8Sxbm68ZeE/edit?pli=1
 56. Electronic Cigarette Industry Trade Association (ECITA): French study shows significant health improvements for smokers using electronic cigarettes. 09.01.2013. http://www.ecita.org.uk/blog/?p=382
 57. Andrea R. Vansickel (et al.): Clinical laboratory assessment of the abuse liability of an electronic cigarette. Addiction Volume 107, Issue 8, pages 1493–1500, August 2012. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2012.03791.x/abstract
 58. a b Etter JF- Bullen C.: Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Addiction 2011 Nov;106(11):2017-28. doi: 10.1111/j.1360-0443.2011.03505.x. Epub 2011 Jul 27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21592253
 59. a b Wermert, Amy M. (et al.): Use of electronic cigarettes among adults enrolled in a group randomized smoking cessation trial in Appalachian Ohio. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS2-134, s. 150. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 60. a b Pokhrel, Pallav (et al.): Smokers who try e-cigarettes to quit smoking: are they serious about quitting? 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS2-135, s. 150. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 61. a b Adkison, Sarah E. (et al.): Awareness, trial, and current use of electronic cigarettes: findings from ITC four country survey. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS3-122, s. 201. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 62. a b Dawkins, Lynne (et. al.): ‘Vaping’ profiles and preferences: an online survey of electronic cigarette users. Addiction, Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue). Article first published online: 28.03.2013. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12150/abstract
 63. Hyland, Andrew (et al.): Use of electronic nicotine delivery systems by teenagers in a longitudinal study. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, PA10-4, s. 47. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 64. Goniewicz, Maciej Lukasz-Zielinska-Danch, Wioleta : Electronic Cigarette Use Among Teenagers and Young Adults in Poland. Pediatrics 17.09.2012. http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2012/09/12/peds.2011-3448.abstract
 65. Murphy, Jill (et al.): Awareness and use of electronic cigarettes among college students in New York State. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS2-138, s. 151. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 66. Czoli, Christine D. (et al.): Electronic cigarettes in Canada: prevalence of use and perceptions among young adults. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS3-121, s. 200. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 67. 55. Free Charts: Percentage of e-cig users who smoked before switching to electronic cigarettes. Luettu 15.03.2013. http://www.ecigarettedirect.co.uk/research/smoking-before-vaping.html
 68. ASH (Action on smoking and health) Fact Sheet: Use of e-cigarettes in Great Britain among adults and young people (2013). http://ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf
 69. Dockrell, Martin (et al.): E-Cigarettes: Prevalence and Attitudes in Great Britain. Nicotine & Tobacco Research 23.05.2013. http://ntr.oxfordjournals.org/content/early/2013/05/21/ntr.ntt057.full
 70. E-cigarette research.com: Switching from cigarettes to e-cigarettes has significant health benefits, according to a survey of more than 19,000 users. April 2014. http://ecigarette-research.com/web/index.php/research/2014/161-survey-ecig
 71. Farsalinos, Konstantinos (et al.): Characteristics, Perceived Side Effects and Benefits of Electronic Cigarette Use: A Worldwide Survey of More than 19,000 Consumers. International Journal of Environmental Research and Public Health 2014, 11(4), 4356-4373. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4356/pdf
 72. ASH (Action on smoking and health): Use of electronic cigarettes in Great Britain. April 2014. http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf
 73. Stratton, Allegra: Try smokeless nicotine cigarettes, says government. The Guardian 14.09.2011. http://www.guardian.co.uk/society/2011/sep/14/smokeless-nicotine-cigarettes-government
 74. Phillips, Carl V.-Bergen, Paul L. (toim.): Tobacco Harm Reduction 2010 - a yearbook of recent research and analysis. http://www.tobaccoharmreduction.org/thr2010ahi.pdf
 75. Bates, Clive: Open letter to delegates to the WHO Framework Convention on Tobacco Control COP-5. 12.11.2012. http://www.clivebates.com/?p=674

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]