Bill of Rights (Yhdysvallat)

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
United States Bill of Rights
Alkuperäiset Bill of Rights -lisäykset
Alkuperäiset Bill of Rights -lisäykset
Hyväksytty kongressissa 25. syyskuuta 1789
Ratifioitu 15. joulukuuta 1791

Bill of Rights käsittää Yhdysvaltain perustuslain kymmenen ensimmäistä lisäystä, joiden tarkoitus on turvata kansalaisten perusoikeudet. Ne laadittiin myöhemmän Yhdysvaltain presidentin James Madisonin aloitteesta. Ne hyväksyttiin kongressissa 25. syyskuuta 1789 ja ne astuivat voimaan 15. joulukuuta 1791, kun 3/4 osavaltioista ratifioi ne.

Bill of Rights perustui osin virginialaisen plantaasinomistaja George Masonin vuonna 1776 laatimaan Virginia Declaration of Rights -asiakirjaan. Mason osallistui Yhdysvaltain perustuslain laadintatyöhön ja kritisoi hyväksyttyä perustuslakia kansalaisten perusoikeuksien näkökulmasta.[1]

Esipuhe[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Congress of the United States begun and held at the City of New-York, on Wednesday the fourth of March, one thousand seven hundred and eighty nine.

THE Conventions of a number of the States, having at the time of their adopting the Constitution, expressed a desire, in order to prevent misconstruction or abuse of its powers, that further declaratory and restrictive clauses should be added: And as extending the ground of public confidence in the Government, will best ensure the beneficent starts of its institution.

RESOLVED by the Senate and House of Representatives of the United States of America, in Congress assembled, two thirds of both Houses concurring, that the following Articles be proposed to the Legislatures of the several States, as amendments to the Constitution of the United States, all, or any of which Articles, when ratified by three fourths of the said Legislatures, to be valid to all intents and purposes, as part of the said Constitution; viz

ARTICLES in addition to, and Amendment of the Constitution of the United States of America, proposed by Congress, and ratified by the Legislatures of the several States, pursuant to the fifth Article of the original Constitution.

Epävirallinen suomennos[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdysvaltain kongressi, aloitettu ja pidetty New Yorkin kaupungissa keskiviikkona neljäs maaliskuuta tuhatseitsemänsataa kahdeksankymmentäyhdeksän.

OSAVALTIOIDEN lukumääräinen konventti on, samanaikaisesti perustuslain hyväksymisen kanssa ehkäistäkseen vallan väärinymmärrykset tai väärinkäytökset, lisännyt seuraavat selventävät ja rajoittavat klausuulit: Ja vahvistamalla hallituksen luottamusta takaa sen toiminnalle hyödyllisen alun.

PÄÄTETTY Amerikan Yhdysvaltain kongressina tunnetuissa senaatissa ja edustajainhuoneessa, kahden kolmasosan enemmistöllä molemmissa, seuraavien artiklojen ehdottamista useiden osavaltioiden lainsäädäntöelimille Yhdysvaltain perustuslain lisäyksinä, joista kaikki tai jotkut artiklat astuvat voimaan kaikkia tarkoituksia ja päämääriä varten, kun ne on ratifioitu kolmen neljäsosan enemmistöllä mainituissa lainsäädäntöelimissä;

ARTIKLAT, jotka lisätään Amerikan Yhdysvaltain perustuslakiin, kongressin ehdottamina, ja tiettyjen osavaltioiden lainsäädäntöelinten ratifioimina, seuraavat alkuperäisen perustuslain viidettä artiklaa.

Lisäykset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Bill of Rightsin artiklat ja niiden epäviralliset suomennokset.

 • Ensimmäinen lisäys
  • Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.
  • Kongressi ei saa säätää sellaista lakia, joka palvelee jotakin tiettyä uskonnollista yhteisöä tai kieltää uskonnon vapaan harjoittamisen; tai vähentää sananvapautta tai painovapautta tai kansan oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen tai anomuksen tekemisen hallitukselle epäkohtien korjaamiseksi.
 • Toinen lisäys
  • A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the People to keep and bear Arms, shall not be infringed.
  • Koska järjestynyt Miliisi on välttämätön vapaan yhteiskunnan turvallisuudelle, kansalaisten oikeus pitää ja kantaa asetta on loukkaamaton. (Englannin kielessä "regulated" voidaan tulkita joko merkitykseltään "järjestäytyneeksi" tai kuten perustuslain kirjoittamisen aikaan yleisesti "valmistautuneeksi"/"koulutetuksi".)
 • Kolmas lisäys
  • No Soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the Owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law.
  • Sotilasta ei saa majoittaa mihinkään taloon rauhan aikana ilman omistajan suostumusta ja sotatilassa vain lain määrittelemällä tavalla.
 • Neljäs lisäys
  • The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.
  • Kansalaisten ruumiin, kodin, asiakirjojen ja omaisuuden rauha on taattu sekä niiden kohtuuton tarkastaminen kielletty, eikä etsintälupia tule myöntää ilman todennäköistä syytä ja todenperäisyyttä varmistamatta, eikä ilman tarkastettavien henkilöiden tai kohteiden tarkkaa määrittelemistä.
 • Viides lisäys
  • No person shall be held to answer for any capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.
  • Ketään ei tule asettaa vastaamaan rikoksesta ilman esitutkintalautakunnan kuulemista, poikkeuksena tapaukset maa- ja merivoimissa, miliisissä, asepalveluksessa sodan aikana tai kansallisessa hätätilassa. Ketään ei tule rangaista samasta rikoksesta kahdesti. Ketään ei tule pakottaa todistamaan itseään vastaan rikosasiassa, eikä henkeä, vapautta tai omaisuutta tule riistää laittomasti, eikä yksityistä omaisuutta tule riistää yleiseen käyttöön ilman oikeudenmukaista korvausta.
 • Kuudes lisäys
  • In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district where in the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defense.
  • Kaikissa rikosoikeudellisissa käsittelyissä syytetyllä on oikeus nopeaan ja julkiseen oikeudenkäyntiin puolueettoman valamiehistön suorittamana siinä osavaltiossa ja sen laillisen oikeustoimielimen alueella, jossa rikos tapahtui. Syytetyllä on oikeus kuulla syyte ja sen perusteet, oikeus kohdata häntä vastaan asetetut todistajat, oikeus hankkia puolustavia todistajia sekä oikeus asianajajaan.
 • Seitsemäs lisäys
  • In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any court of the United States, than according to the rules of the common law.
  • Vallitsevaa oikeuskäytäntöä noudattavissa tapauksissa, joissa kiistan arvo ylittää 20 dollaria, on syytetyllä oikeus valamiehistön toimittamaan oikeudenkäyntiin, eikä valamiehistön päättämiä asioita tule tulkita eri tavoin missään Yhdysvaltain oikeustoimielimessä vallitsevaa oikeuskäytäntöä rikkoen.
 • Kahdeksas lisäys
  • Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.
  • Ylettömiä takuita ei tule vaatia, eikä liiallisia sakkoja määrätä, eikä julmia tai epätavallisia rangaistuksia langettaa.
 • Yhdeksäs lisäys
  • The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.
  • Perustuslaissa lueteltujen oikeuksien ei tule tulkita epäävän tai vähentävän mitään kansan muita oikeuksia.
 • Kymmenes lisäys
  • The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.
  • Valta ja oikeudet jota perustuslaki ei nimenomaiseti suo valtiolle tai nimenomaisesti kiellä osavaltioilta, kuuluvat osavaltioille ja kansalle.

Bill of Rightsin ulkopuolelle jääneet lisäykset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Bill of Rightsiin piti alun perin kuulua myös kaksi muuta lisäystä, nykyinen perustuslain 27. lisäys sekä Article the First -nimellä tunnettu lisäys. Kumpikin lisäysehdotuksista hyväksyttiin Yhdysvaltain kongressissa yhtä aikaa Bill of Rights-lisäysten kanssa, mutta ne eivät saaneet vaadittua 3/4 osavaltion tukea tullakseen ratifioiduiksi. Kongressiedustajien palkankorotuksia säätelevä perustuslain 27. lisäys kuitenkin saatiin ratifioitua vuonna 1992, kun texasilainen opiskelija järjesti osavaltioiden kongresseille suunnatun kirjekampanjan, jossa vaadittiin ehdotuksen ratifioimista.

Erittely[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tähän lainkohtaan liitetään aseenkannon perusteluna nykyaikana useimmissa yhteiskunnissa erikoinen ajatus. Sen mukaan kansalaisten tulisi olla aseistettuja siksi, että valtiovalta ei kykenisi heitä sortamaan. Muun muassa Thomas Jeffersoniin liitetyissä lainauksissa viitataan tähän edistykselliseen periaatteeseen. Hän sanoi:

"Vapauden puuta on ajoittain ravittava isänmaallisten ja tyrannien verellä"[2]

"Jokainen sukupolvi tarvitsee vallankumouksen"[3]

Jefferson saattoi ennalta nähdä historiallisen syklin valtioiden kehityksessä, jonka viime vaiheissa valtiovalta poikkeuksetta unohtaa tarkoituksensa ja käy sortamaan omaa kansaansa. Tästä seuraa väkivaltainen kapina ja uudistus. Jefferson halusi ehkä katkaista tämän syklin.

"Kokemus osoittaa että parhaissakin hallitusmuodoissa ne, joille valta suodaan, muuttavat sen ajan kanssa tyranniaksi"[3]

Sama ajatus on sisällytettynä itsenäisyysjulistukseen:

"Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness."

"Hallituksia perustetaan ihmisten keskuuteen ja niiden valta johtuu suoraan kansan suostumuksesta. Kun mikä tahansa hallitusmuoto muuttuu tämän periaatteen suhteen tuhoisaksi, on kansalla oikeus muuttaa tai hävittää se ja asettaa tilalle uusi hallitus, joka pohjautuu sellaisille periaatteille ja jonka vallan järjestys on sellainen, mitä kansa pitää sopivimpana varmistamaan Turvallisuutensa ja Onnensa".

 • Kolmas lisäys
 • Neljäs lisäys
 • Viides lisäys
 • Kuudes lisäys
 • Seitsemäs lisäys
 • Kahdeksas lisäys
 • Yhdeksäs lisäys
 • Kymmenes lisäys

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. George Mason, the Man George Mason University Antonin Scalia Law School. 2023. Viitattu 19.4.2023.
 2. Thomas Jefferson Quotes. Brainyquote.com. Viitattu 29.1.2012. Saatavana: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/t/thomasjeff109180.html (englanniksi)
 3. a b Thomas Jefferson Quotes. Thinkexist.com. Viitattu 1.3.2023. Saatavana: https://web.archive.org/web/20150906092723/http://thinkexist.com/quotation/every_generation_needs_a_new_revolution/225819.html (englanniksi)