Yhteyttäminen

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kasveissa yhteyttäminen tapahtuu erityisesti lehdissä, jotka sisältävät viherhiukkasia eli kloroplasteja.

Yhteyttäminen tarkoittaa energian sitomista orgaanisten yhdisteiden sidoksiin. Vihreät kasvit ja jotkin muut eliöt, kuten syanobakteerit ja eräät bakteerit, sitovat auringon säteilyenergiaa kemialliseksi energiaksi fotosynteesisissä. Yhteyttämistä on myös kemosynteesi, jossa epäorgaanisten yhdisteiden kemiallista energiaa sidotaan orgaanisiin yhdisteisiin.[1]

Eliö tuottaa yhteyttämisen avulla itselleen hyödyntämiskelpoista energiaa. Kasveilla yhteyttäminen tapahtuu viherhiukkasissa eli kloroplasteissa.

Fotosynteesissä hyödynnetään vettä ja ilmakehän hiilidioksidia ja yhteyttämistuotteita ovat glukoosi ja ilmakehään vapautuva happi. Yhteyttämisreaktion käyttövoimana on valoenergia. Tärkeimpänä yhteyttämisreaktion tuloksena on, että valon fotonien energia saadaan sidotuksi pysyvään, varastoitavaan muotoon glukoosiksi myöhempää käyttöä varten.

Yhteyttämisreaktion kuvaus:

6H2O + 6CO2 + valon fotonit → C6H12O6 (glukoosi) + 6O2
Kuusi vesimolekyyliä H2O ja kuusi hiilidioksidimolekyyliä CO2 muodostavat yhteyttämistuotteina yhden glukoosimolekyylin C6H12O6 lisäksi kuusi happimolekyyliä O2.

Yhteyttämisen havaitsi ensimmäisenä brittiläinen kasvitieteilijä Jan Ingenhousz vuonna 1778. Ennen Ingenhouszia kasvien fysiologiaa olivat tutkineet Jan van Helmont ja Joseph Priestley. Useat tutkijat ovat parantaneet yhteyttämisen tuntemusta Ingenhouszin jälkeen.

Kehityshistoria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Varhaisimpina valon avulla yhteyttävinä organismeina pidetään bakteereita, joiden yhteyttämisreaktiot kuitenkin poikkesivat nykyisistä kasveista. Ne käyttivät lähtöaineina esim. rikkiä tai erilaisia aminohappoja, eivätkä tuottaneet happea.

Varhaisimpia ilmeisesti fotosynteesiin liittyviä filamentteja on löydetty fossiileista, jotka on ajoitettu 3.4 miljardin vuoden päähän nykyhetkestä.[2][3]

Kyky käyttää vettä elektronin luovuttajana fotosynteesissä kehittyi ensimmäisenä syanobakteereilla. Geologisten merkkien perusteella tämä tapahtui vähintään 2450–2320 miljoonaa vuotta sitten, ehkä aikaisemminkin.[4][5] Ensimmäiset syanobakteerit eivät kuitenkaan välttämättä tuottaneet happea. Se, milloin happea tuottava fotosynteesi alkoi, ei ole vielä tiedossa. Syanobakteerit toimivat pääasiallisena hapen tuottajana läpi koko Proterotsooisen kauden (2 500–542 miljoonaa vuotta sitten). Viherlevät liittyivät hapen tuottajiin mannerjalustoilla Proterotsooisen kauden loppupuolella, mutta vasta Mesotsooisella kaudella (251–65 miljoonaa vuotta sitten), kehittyneempien levien myötä, nykyisen muotoinen hapen perustuotanto pääsi käyntiin.

Fotosynteesin myötä happi tuli hiilidioksidin sijasta typen rinnalle ilmakehän toiseksi ainesosaksi. Happamuus väheni huomattavasti ilmasta ja vesistä, mikä mahdollisti suuremman biodiversiteetin.

Symbioosi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Monet merieläimet elävät symbioosissa levien kanssa, esimerkkinä korallit, sienieläimet ja merivuokot.[6] Jäkälä on sienen ja yhden, mahdollisesti useammankin leväosakkaan symbioosi.

Vielä läheisempi symbioosi voi olla selitys viherhiukkasten synnylle. Viherhiukkasissa on monia yhtäläisyyksiä syanobakteerien kanssa, mm. rengasmainen kromosomi, ribosomit ja samantyyppiset proteiinit fotosynteesin reaktiokeskuksessa.[7] Endosymbioositeorian mukaan ensimmäiset kasvisolut syntyivät kun syanobakteereita joutui varhaisten aitotumallisten solujen sisään. Kasvien viherhiukkaset olisivat siten alunperin syanobakteereita, jotka ovat sopeutuneet elämään solun sisällä. Mitokondrioiden tavoin myös viherhiukkasilla on omaa DNA:ta, joka on erillään kasvisolun tuman DNA:sta.[8]

Yleistä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Fotosynteesi muuntaa auringon valon kemialliseksi energiaksi ja tuottaa vedestä ja hiilidioksidista happea ja sokeria.

Fotosynteesiä hyödyntävät eliöt ovat omavaraisia, sillä ne saavat tarvitsemansa energian suoraan auringosta ja pystyvät tämän energian avulla tuottamaan tarvitsemansa orgaaniset aineet.[1]

Fotosynteesiä on kahta tyyppiä: happea tuottavia ja happea tuottamattomia.[9] Tavallisin on happea tuottava fotosynteesi, jota käyttävät kasvit, levät ja syanobakteerit. Siinä elektroneja siirretään vedestä (H2O) hiilidioksidiin (CO2), jolloin muodostuu hiilihydraattia, kuten glukoosia. Tällöin hiilidioksidin sanotaan pelkistyvän ja veden hapettuvan. Hiilihydraattien ohella tässä prosessissa vapautuu happea. Kokonaisvaikutukseltaan happea tuottava fotosynteesi on käänteineen prosessi soluhengitykselle, joskin reaktioketjujen yksittäiset reaktiot ovat erilaisia.

Toinen tyyppi on happea tuottamaton fotosynteesi. Sitä tavataan eräillä baktereilla, mm. purppurabakteereilla ja vihreillä rikkibakteereilla. Tällöin elektronin luovuttajana on veden sijasta esimerkiksi jokin rikkiyhdiste.

Fotosynteesi tapahtuu kahdessa jaksossa, ns. valoreaktioissa ja pimeäreaktioissa.

Valo- ja pimeäreaktiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Fotosynteesin ensimmäisen vaiheen muodostavat viherhiukkasen yhteyttämiskalvostolla tapahtuvat valoreaktiot,[10] joissa osa muunnetusta valoenergiasta sitoutuu ATP-molekyyleihin, NADPH-molekyyleihin ja osa käytetään veden hajottamiseen vedyksi ja hapeksi. Happi vapautuu solusta pääosin O2 -molekyyleinä. Osa siitä käytetään solun omaan soluhengitykseen. Valoreaktioissa syntyy ATP- ja NADPH-molekyyleihin sitoutunutta kemiallista energiaa ja vetyä, jota kasvi tarvitsee pelkistysreaktioihin seuraavassa vaiheessa.

Toista vaihetta kutsutaan pimeäreaktioiksi eli Calvinin kierroksi. Viherhiukkasten nestemäisessä välitilassa tapahtuvissa pimeäreaktioissa ei enää tarvita valoenergiaa, sillä energiaa saadaan valoreaktion puolelta siirtyneistä ATP-molekyyleistä.[10] Pimeäreaktioissa fosforihappoon sitoutuneet sokerityyppiset yhdisteet muuttuvat toisiksi monien entsyymien avulla, jolloin lopputuotteena syntyy sokereita, joita kasvi varastoi tai käyttää erilaisina rakennusaineina. Pimeäreaktioissa kasvi tarvitsee hiilidioksidia ja valoreaktioista saatua energiaa (ATP ja NADPH). Calvinin kierrosta palaa valoreaktioihin NADP+- ja ADP-molekyylejä, jotka muutetaan valoreaktioiden seurauksena taas uudelleen ATP- ja NADPH-molekyyleiksi. Valoreaktiot ja pimeäreaktiot siis tarvitsevat toinen toisiaan, eivätkä tapahdu toisistaan riippumatta.

Yhteyttämisen edellytykset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hiilidioksidi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhteyttämisen raaka-aineena toimii hiilidioksidi, jonka kasvit ottavat ilmasta, veden alla olevat kasvit vedestä. Hiilidioksidista kasvit saavat kaiken orgaanisiin aineisiin tarvittavan hiilen eli suurimman osan kuiva-aineksestaan. Yhteyttämistuotteisiin sitoutunut hiili palautuu hiilidioksidina takaisin ilmakehään kasvien omassa, kasviainesten välittömien ja välillisten kuluttajien sekä hajottajien hengityksessä. Jos ilman hiilidioksidipitoisuus on alle 100 ppm, yhteyttäminen ei useimmilla kasveilla tuota enempää yhteyttämistuotteita kuin minkä samanaikainen hengitys kuluttaa, vaikka valaistus ja lämpötila olisivatkin suotuisat. Tällöin muun muassa kasvu pysähtyy. Ulkoilmassa on harvoin niin paljon hiilidioksidia kuin kasvit pystyisivät hyödyntämään.lähde?

Valo[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valoa on usein liikaa, paljon yli käyttökyvyn, mutta usein myös liian vähän. Valo on fotosynteesin osatekijä, joka useimmiten rajoittaa tuottoa niukkuudellaan. Kompensaatiopiste on tasapaino, jossa kulutus ja tuotto ovat oikeassa suhteessa. Se saavutetaan kasvilajista riippuen 100–1000 luksin valaistusvoimakkuudessa. Yhteyttämiselle välttämätöntä 400 – 700 nm aallonpituusaluetta kutsutaan fotosynteettisesti aktiiviseksi säteilyksi (photosynthetically active radiation, PAR).

Fotosynteesin kannalta valon määrä ei ole oleellisin seikka, vaan valon säteilykoostumus. Vain lehtivihreään imeytyvä säteily on tehokasta. Suunnilleen tämän valon myös ihmissilmä tajuaa valona (400–700 nm). Tehokkaimmin lehtivihreään imeytyy sininen ja helakanpunainen säteily, vihreä ja keltainen huomattavasti heikommin.[11] Fotosynteesin valoreaktioissa toimivat fotosysteemi 1, joka absorboi parhaiten 700 nanometrin valosäteilyä (red part of the spectrum), ja fotosysteemi 2, joka absorboi parhaiten 480 nanometrin valosäteilyä.

Fotosynteesin käyttövoimana oleva valoenergia jää kemiallisena energiana talteen reaktioiden lopputuotteisiin. Kasvin kannalta tärkeimpänä tuloksena on rakennusaineiden tuottamisen ohella se, että valoenergia saadaan sidotuksi pysyvään, varastoitavaan muotoon myöhempää käyttöä varten.

Kasveissa on kahdenlaisia väripigmenttejä, joita kutsutaan värinsä mukaan joko lehtivihreäksi (klorofylli) tai karotenoidiksi. Ne toimivat valosäteilyn vastaanottajina ja karotenoidit lisäksi hapettumista estävinä suoja-aineina. Väriaineet ovat viherhiukkasissa ja toimivat yhteyttämisen suorituspaikkoina. Klorofylli on yhteyttämisessä toimiva väripigmentti, muut väriaineet ottavat pääasiassa vastaan sen valoenergian, jota klorofylli ei pysty yhteyttämiseen hyödyntämään.lähde?

Lämpö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valoreaktiovaiheessa lämpötilan vaikutus on vähäinen, mutta jatkovaiheen entsyymireaktiot ovat siitä riippuvia. Useimmiten fotosynteesi alkaa noin 0°C:ssa, joillain kasveilla jopa –5°C:ssa. Lämpötilan kasvu vaikuttaa fotosynteesin tehokkuuteen, mutta samalla myös yhteyttämistuotteiden kulutukseen hengityksessä. Ihannelämpötila on tavanomaisesti alle 20°C.lähde?

Vesi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kasvi käyttää fotosynteesiin alle prosentin koko vedenkäytöstään, mutta jotta ilmaraot pysyvät avoinna, tarvitsee kasvi riittävästi vettä. Hiilidioksidi pääsee kasviin lähinnä ilmarakojen kautta, koska se ei läpäise tiivistä pintakelmua lähes lainkaan. Jos ilmarakoaukot pienenevät tai kokonaan sulkeutuvat, fotosynteesin tuotto hidastuu ja pysähtyy.

Lehtivihreä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lehtivihreä toimii valosäteilyn vastaanottajana. Jos lehtivihreää ei muodostu, ei kasvi pysty vastaanottamaan valoa. Klorofylliä on kasvisoluissa hyvin runsaasti viherhiukkasissa, joita on eniten kasvin vihreissä osissa. Suurin osa lehtivihreästä on nimensä mukaisesti lehdissä, mutta osa kasveista yhteyttää myös varrellaan. Esimerkiksi mustikan varvut yhteyttävät varsillaan ennen lehtien puhkeamista keväällä.

Yhteyttämistuotteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhteyttämisen perustuote on glukoosi, joka on koko kasvien ainestuotannon lähtökohta. Muita tuotteita ovat galaktoosi (C6H12O6) ja eräät hapot, usein myös muutkin sokerilajit, kuten fruktoosi ja sakkaroosi. Useimmilla siemenkasveilla osa glukoosista muuttuu jo viherhiukkasissa veteen liukenemattomaksi tärkkelykseksi. Koska tärkkelys värjäytyy voimakkaasti jodilla, on jodikokeella helppo todeta, onko lehdissä tapahtunut yhteyttämistä. Yhteyttämiseen kuluva aika on sekunnista kolmeen sekuntiin valon aallonpituuden mukaan.

Ihmiskunnan yhteyttämistarve[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ihminen tarvitsee noin 50 litraa happea tunnissa. Kasvien lehdet tuottavat vaihtelevan määriä happea riippuen muun muassa kasvin iästä, vuorokaudenajasta, hiilidioksidin määrästä ilmassa ja kasvilajikkeesta. Yleisesti voi kuitenkin sanoa, että jokainen lehti tuottaa noin 5 millilitraa happea tunnissa. Jokainen ihminen tarvitsee siis noin 10 000 lehteä hapentarpeeseensa. Tämä tarkoittaa noin 300–500 kasvia jokaista ihmistä kohden.[12]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Pankakoski 1999: Puutarhurin kasvioppi

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Fotosynteesi tuottaa sokeria ja happea YLE. Viitattu 01.10.2015.
 2. Photosynthesis got a really early start New Scientist. 2 October 2004. Viitattu 04.10.2015. (englanniksi)
 3. Revealing the dawn of photosynthesis New Scientist. 16 August 2006. Viitattu 04.10.2015. (englanniksi)
 4. Tomitani A, Knoll AH, Cavanaugh CM, Ohno T: The evolutionary diversification of cyanobacteria: molecular-phylogenetic and paleontological perspectives. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, huhtikuu 2006, 103. vsk, nro 14, s. 5442–7. Artikkelin verkkoversio. (englanniksi)
 5. Cyanobacteria: Fossil Record Ucmp.berkeley.edu. Viitattu 04.10.2015. (englanniksi)
 6. Venn AA, Loram JE, Douglas AE: Photosynthetic symbioses in animals. Journal of Experimental Botany, 2008, 59. vsk, nro 5, s. 1069–1080. PubMed:18267943. doi:10.1093/jxb/erm328. (englanniksi)
 7. Reyes-Prieto A, Weber AP, Bhattacharya D: The origin and establishment of the plastid in algae and plants. Annual Review of Genetics, 2007, 41. vsk, s. 147–168. PubMed:17600460. doi:10.1146/annurev.genet.41.110306.130134. (englanniksi)
 8. Raven JA, Allen JF: Genomics and chloroplast evolution: what did cyanobacteria do for plants?. Genome Biology, 2003, 4. vsk, nro 3. PubMed:12620099. doi:10.1186/gb-2003-4-3-209. (englanniksi)
 9. What Is Photosynthesis? Live Science. July 31, 2015. Viitattu 06.10.2015. (englanniksi)
 10. a b Happonen, Holopainen, Sotkas, Tenhunen, Tihtarinen-Ulmanen, Venäläinen: Bios 2 - Solu ja perinnöllisyys, s. 25. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34308-1.
 11. R. Nave: Light Absorption for Photosynthesis Hyper Physics. Viitattu 01.10.2015. (englanniksi)
 12. Inglis-Arkell, Esther: How many plants would you need to generate oxygen for yourself in an airlock? io9. 26.10.2012. Viitattu 21.8.2015. (englanniksi)

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]