Paneeliaineisto

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Paneeliaineisto on tilastotieteessä ja erityisesti ekonometriassa käytetty termi kaksiulotteiselle aineistolle. Tyypillisesti kysessä on satunnaisotannalla poimittu joukko yksilöitä, joista on toistuvia havaintoja esimerkiksi vuosittain. Tällöin yksittäisen vuoden havainnot muodostavat poikkileikkausaineiston ja kustakin yksilöstä on havaitty (yleensä lyhyt) aikasarja. Pitkittäisaineisto on taloustieteen ulkopuolella käytetty nimitys paneeliaineistolle.

Täsmällimmin määriteltynä paneeliainesto on satunnaisotos ryhmistä, jotka muodostavat tutkittavan populaation. Ryhmistä on tehty useampi mittaus, jotka eivät yleensä ole riippumattomia. Ryhmän voi muodostaa esimerkiksi kaksoset, perhe, kylä tai saman yksilön havaintojen aikasarja kuten yllä.

Paneeliaineistoilla katsotaan olevan useita etuja poikkileikkausaineistoihin nähden. Niiden otoskoko on usein suuri verrattuna vastaaviin poikkileikkausaineistoihin. Ryhmien sisäistä riippuvuutta voidaan hyödyntää analyysissa muun muassa puuttuvien muuttujien aiheuttamien virheiden korjaamisessa. Esimerkiksi kaksostutkimuksissa pyritään poistamaan geneettisten tekijöiden ja ympäristön vaikutus vertailemalla kaksosia keskenään.

Kun aineistossa on havaintoyksiköiden aikasarjoja, ajassa tapahtuvia muutokset auttavat kausaliteettien päättelyssä. Yleensä havaittu korrelaatio ei yksinään riitä osoittamaan kausaliteettiä.

Kiertävä paneeli on paneeliaineisto, jossa osa havaintoyksiköistä vaihtuu ajan kuluessa. Näin ollen havaintoyksikön aikasarja on lyhyempi kuin aineiston koko aikaulottuvuus. Jos aineistossa on enemmän kuin kaksi ulottuvuutta, sanotaan aineistoa moniulotteiseksi paneeliksi.