Lumelääke

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Lumelääkkeitä, joita käytetään tutkimuksessa.

Lumelääke eli plasebo (lat. placebo, suom. ’miellytän’) tarkoittaa sekä lääketieteellistä koetta varten valmistettua tahallisen tehotonta kontrollivalmistetta että lääkevalmistetta, jonka teho perustuu lumevaikutukseen.[1]

Tutkimusten vertailu- eli kontrolliryhmälle annetaan lumelääkettä, jonka vaikutusta verrataan tutkittavaa lääkeainetta saaneen ryhmän tuloksiin. Tämän avulla kyetään päättelemään, kuinka suuri osa tutkittavan lääkkeen hoitovaikutuksesta johtuu lumevaikutuksesta, joka on mukana myös tehokkaiden lääkeaineiden hoitovaikutuksessa. Vaikuttavan lääkeaineen lumevaikutuksesta johtuvaa tehoa kutsutaan lääkkeen ei-spesifiksi vaikutukseksi[2].

Jotta tutkittava valmiste saisi Suomessa myyntiluvan, sen on pystyttävä helpottamaan sairauden oireita lumelääkettä paremmin vähintään kahdessa kaksoissokkotutkimuksessa. Kaksoissokkotutkimuksen avulla pyritään sulkemaan lumevaikutus pois arvioitaessa tutkittavan lääkkeen todellista tehoa. Lain mukaan kokeeseen osallistuville on kerrottava, että osa tutkimukseen osallistuvista saa pelkkää lumelääkettä, mutta ei sitä, kumpaan ryhmään he kuuluvat[3].

Vuonna 1988 lääketieteen sanastolautakunta valitsi plasebo-termille suomenkielisen vasteen ”lume”. Valinta korosti plasebon käyttöä vaikuttamattomana hoitona lääketutkimuksissa. Valinta on aiheuttanut eriäviä mielipiteitä, koska termejä ”plasebo” ja ”lume” käytetään synonyymeina, vaikka todellisuudessa niiden määritelmät ovat erilaiset ja plasebo-vaikutukseen liittyy niin sanottu hoivavaikutus. Plasebo-termillä tarkoitetaan miellyttämistä, kun taas lume käsitetään epätodellisena[4].

Lumevaikutukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lumevaikutuksia on ainakin masennuksen, ADHD:n, allergisen nuhan ja ärtyvän suolen oireyhtymän hoidossa. Vaikkei se auta syöpään se auttaa kipuun ja hoitojen oireisiin. [5]

Lääkekokeissa yleensä noin 30–40 prosenttia lumeryhmän potilaista ilmoittaa oireidensa lievittyneen ainakin jonkin verran lääkekokeilun aikana[1][6]. Lumevaikutus on yleensä kuitenkin verrattain vähäistä, ja osa siitä selittyy tutkimukseen osallistuvien taipumuksella antaa vastauksia, joita tutkimuksen suorittaja haluaisi oletettavasti kuulla. Lumevaikutus onkin suurimmillaan, kun vaikutusta mitataan potilaiden antamien vastausten avulla ja pienimmillään, kun vaikutusta mitataan verikokeen kaltaisilla objektiivisilla mittareilla. Parhaiten lumevaikutus on osoitettu kivun vähentämisessä, jossa lumevaikutuksen on ajateltu koostuvan sekä hoivavaikutuksesta että tilastollisesta sattumasta.[1]

Aiemmin ajateltiin, että lumelääkkeen hoidollinen vaikutus olisi pelkkää kuvittelua. Useissa tutkimuksissa, joissa on selvitetty lumetoimenpiteiden vaikutuksia aivoihin kuvantamismenetelmien avulla, on kuitenkin havaittu, että lumehoito synnyttää aivoissa todellisia muutoksia aktivoiden samoja neurokemiallisia prosesseja kuin testattava lääke.[7]

Osa testattavan lääkkeen vaikutuksesta on lumevaikutusta, joka on suurimmillaan silloin, kun potilaat osaavat kokeessa päätellä nauttivansa oikeaa lääkettä lumelääkkeen sijaan[8]. Jos tutkittavalla lääkkeellä on paljon sivuvaikutuksia, sillä on myös suurempi lumevaikutus, koska tutkimukseen osallistuvat henkilöt aavistavat tällöin saavansa tutkittavaa lääkeainetta eikä kontrollivalmistetta. Tätä kutsutaan korostuneeksi lumevaikutukseksi.[9]

On olemassa viitteitä siitä, että lumelääkitys voi helpottaa potilaiden oireita silloinkin, kun potilas tietää saavansa lumelääkettä. Tietoisesti plaseboa nauttineiden potilaiden oireiden on huomattu lievittyvän etenkin verrattuna potilaisiin, jotka eivät saaneet oireisiinsa edes lumelääkettä[10]. Lumehoidon vaikutus saattaa tällöin perustua esimerkiksi lääketutkimukseen liittyviin säännöllisiin lääkäritapaamisiin, joita voidaan pitää eräänlaisena sosiaalisena tukena.[9] Plasebolla aikaansaatu oireiden helpottaminen saattaa kuitenkin jäädä tilapäiseksi.

Osa lumelääkettä saaneiden potilaiden oirekuvaston muutoksista selittyy sairauden spontaanilla paranemisella tai sillä, että moniin sairauksiin kuuluu parempien ja huonompien jaksojen luontaista vuorottelua. Aidon lumevaikutuksen esiin saamiseksi pitäisi lääketutkimuksen koeasetelmaan sisältyä kokonaan hoidotta jäävä toinen vertailuryhmä, mikä on erittäin harvinaista.[11][12]

Usein lumelääkkeen vaikutuksen selittää täysin tilastollinen harha, ”regression toward the mean”, eli palautuminen keskiarvoa kohti.[13][14][15] Yksinkertaistettuna ääriarvot ovat toistomittauksissa lähempänä ilmiön keskiarvoa.

Vakiintunut hoitomenetelmäkin saattaa kaksoissokkokokeessa paljastua kyseenalaiseksi.[16] Näin kävi esimerkiksi suomalaisessa Fidelity-tutkimukessa, jossa tutkittiin, onko polven rappeumaperäisen nivelkierukkarepeämän leikkaushoidosta hyötyä.[16] Tutkimustulosten mukaan oikeasti leikattujen ja lumeleikattujen potilaiden voinnissa ei vuosi operaation jälkeen ollut mitään eroa.[16][17]

Kehen lumelääke vaikuttaa eniten?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jotkut ovat lumevaikutuksille alttiimpia kuin toiset, mutta syistä ei olla varmoja. Eri lumevaikutusmekanismit ovat vahvempia eri ihmisissä. Optimismi ja avoimuus hoidon suhteen lisäävät plasebovaikutuksia, mutta esimerkiksi ihmisen älykkyys, sukupuoli, neuroottisuus tai suggestioherkkyys ei näytäkään vaikuttavan lumevaikutuksen todennäköisyyteen.[5]

Joskus on arveltu, että lumevaikutuksen kokeminen riippuisi kokijan persoonallisuudesta esimerkiksi sillä tavoin, että lumelääke tehoaisi paremmin hyväuskoisiin henkilöihin. Epäluuloisten on puolestaan ajateltu kokevan helpommin niin sanottua nosebo-vaikutusta[18] eli oireiden pahenemista tai taudinkuvaan liittymättömän oireilun lisääntymistä lumehoidon aikana. Tutkimuksissa ei ole kuitenkaan löytynyt korrelaatiota ihmisen persoonallisuuden ja lumelääkkeiden vaikutuksen välillä.[1][19][20][21][22] Lumelääkityksen aikana koettu muu oireilu ei ole myöskään välttämättä noseboa, vaan se saattaa olla elimistön spontaania eli lääkitykseen liittymätöntä oireilua, jonka henkilö olisi kokenut vaikka ei olisikaan saanut lumelääkettä.

Lumelääkkeiden määrääminen potilaalle[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lääkäreille tehtyjen kyselytutkimusten mukaan iso osa lääkäreistä esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa on antanut potilaalle lumelääkettä, kuten vitamiinipillereitä. Eräässä tutkimuksessa havaittiin lumelääkkeen vaikutuksen olevan sitä parempi mitä kalliimpi se oli, ja suonensisäisesti annettu plasebo oli suun kautta otettua tehokkaampaa. Plasebovaikutus oli myös silloin suurempi, kun potilas koki, että lääkäri ottaa hänet vakavasti.[23][24]

Monien itsestään parantuvien tautien lumelääkityksenä saatetaan käyttää oikeita lääkevalmisteita[25]. Esimerkiksi nuhakuumetta tai välikorvan tulehdusta saatetaan hoitaa antibiooteilla, vaikka oireet ovat viruksen aiheuttamia. Tällöin on kyse lumelääkityksestä tai sairauden virhediagnostisoinnista mikrobiperäiseksi, sillä antibiootit eivät tehoa viruksiin[25].

Nosebo[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Nosebo

Nosebo on plasebon tavoin hoidon aiheuttamaa lumevaikutusta mutta kielteistä. Nosebo-ilmiössä kielteiset odotukset tuottavat hoidon kannalta haitallisia vaikutuksia. Esimerkiksi lumelääkettä saanut potilas voi uskoa kärsivänsä lääkkeen sivuvaikutuksista. Nosebo voi ilmetä esim. kuviteltuna oireina ja/tai lääkeaineen sivuvaikutuksena tai heikkona tehona.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d Huupponen R, Psyyke ja lumelääke (plasebo), kirjassa Koulu M, Mervaala E, Tuomisto J, Farmakologia ja toksikologia, 8. p., s. 106, Kustannus Oy Medicina, Kuopio 2012. ISBN 978-951-97316-4-3. Myös verkossa: Lumelääke
 2. Depression hoito masennuslääkkeiden avulla www.kaypahoito.fi. Viitattu 17.6.2021.
 3. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 FINLEX. Viitattu 22. toukokuuta 2007.
 4. Puustinen R, Louhiala P: Onko Placebo lumetta?. Duodecim 118: 729-732, 2002.
 5. a b Vaikutuksen alaisena (tilaajille) Helsingin Sanomat. 16.7.2020.
 6. Suomen Lääkärilehti 2001;56(17):1932-1927, Kalle Achtén kirja-arvio teoksesta "Placebo"; Harry Boström ja Helena Dahlgren, toim. Liber, Tukholma
 7. Anne Karuvuori: Lumen arvoitus. Helsingin Sanomat 5.11.2014, s. B 10-11
 8. Vase L, Riley JL 3rd, Price DD (2003). "A comparison of placebo effects in clinical analgesic trials versus studies of placebo analgesia". Pain 104 (3): 714–5. PMID 12406519. 
 9. a b Pekka Hiltunen: Iso ei. Image 28.10.2010. Sivut 65-73
 10. Olli-Juhani Piri: Plasebo tepsinee, vaikka potilas tietäisikin lääkkeen olevan lumetta. 20.5.2017. http://www.terve.fi/tiede-ja-tutkimus/plasebo-tepsinee-vaikka-potilas-tietaisikin-laakkeen-olevan-lumetta
 11. Hróbjartsson A, Gøtzsche PC (2001). "Is the placebo powerless? An analysis of clinical trials comparing placebo with no treatment". New England Journal of Medicine 344 (21): 1594–1602. doi:10.1056/NEJM200105243442106. PMID 11372012. 
 12. Hróbjartsson A, Gøtzsche PC (2004). "Is the placebo powerless? Update of a systematic review with 52 new randomized trials comparing placebo with no treatment". J. Intern. Med. 256 (2): 91–100. doi:10.1111/j.1365-2796.2004.01355.x. PMID 15257721. 
 13. Peltonen M.: Plasebovaikutus on useimmiten tilastollinen harha. THL:n blogi. 13.4.2015. THL.
 14. McDonald CJ, Mazzuca SA, McCabe GP Jr. How much of the placebo 'effect' is really statistical regression? Stat Med 1983;2:417-27.
 15. Kienle GS, Kiene H. The powerful placebo effect: fact or fiction? J Clin Epidemiol. 1997; 50:1311-8.
 16. a b c Heikkinen, Kirsi: Tyhjää parempi. Suomen Kuvalehti, 5/2017. Otavamedia.
 17. Leikkaushoito ei paranna polven lukko-oireita Helsingin yliopisto. 9.2.2016. Viitattu 17.2.2019.
 18. Kennedy, W P., "The Nocebo Reaction", Medical World, Vol.95, (September 1961), pp.203-205.
 19. McGlashan, T.H., Evans, F.J. & Orne, M.T., "The Nature of Hypnotic Analgesia and Placebo Response to Experimental Pain", Psychosomatic Medicine, Vol.31, No.3, (May-June 1969), pp.227-246.
 20. Lasagna, L., Mosteller, F., von Felsinger, J.M. & Beecher, H.K., "A Study of the Placebo Response", American Journal of Medicine, Vol.16, No.6, (June 1954), pp.770-779.
 21. Stam, H.J., Hypnotic Analgesia and the Placebo Effect: Controlling Ischemic Pain, (Ph.D. Dissertation), Carleton University, (Ottawa, Canada), 1984.
 22. Stam, H.J. & Spanos, N., "Hypnotic Analgesia, Placebo Analgesia, and Ischemic Pain: The Effects of Contextual Variables", Journal of Abnormal Psychology, Vol.96, No.4, (November 1987), pp.313–320.
 23. Half of all German doctors prescribe placebos, new study shows The Guardian. 14.7.2017. Viitattu 14.7.2017. (englanniksi)
 24. Half of Doctors Routinely Prescribe Placebos The New York Times. 23.10.2008. Viitattu 14.7.2017. (englanniksi)
 25. a b Hyyppä Markku T.: Ainot ahtaalla. Otava, 2001. ISBN 951-1-17170-4. sivut 139-144.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]