KUTU Triathlon

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
KUTU Triathlon
TUL logo.jpg
Perustettu 26. heinäkuuta 1966
Entiset nimet Kuopion Työväen Uimarit (vuoteen 2014)
Kotiareena Kuopion uimahalli
Paikkakunta Suomi Kuopio
Värit          
Lajit uinti, triathlon
Jäseniä Noin 50 (2016)
Puheenjohtaja Kaisu Väisänen

KUTU Triathlon ry:n edeltäjä Kuopion Työväen Uimarit (KuTU) perustettiin vuonna 1966 ja samana vuonna se liittyi Työväen Urheiluliittoon (TUL:oon). Vuonna 2012 seuran nimi päätettiin muuttaa KUTU Triathloniksi. Nimimuutos rekisteröitiin vuonna 2014.[1] Seuran jäsenmäärä oli suurimmillaan 1970-luvulla, jolloin jäseniä oli merkitty rekisteriin yli 800. Vuonna 2016 seuran jäsenmäärä on noin 50.

Työläisuimaseuran muodonmuutos[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lii­kun­nan ja ur­hei­lun kan­sa­lais­toi­min­ta vi­ri­si Kuo­pi­os­sa 1800-lu­vun lo­pul­ta al­ka­en rin­nan kau­pun­gin kas­vun ja sen asuk­kai­den va­paa-ajan li­sään­ty­mi­sen kans­sa. Te­ol­lis­tu­mi­nen hou­kut­te­li kau­pun­kiin työ­läi­siä, jois­ta osa ko­koon­tui vä­häi­sel­lä va­paa-ajal­laan ur­hei­le­maan. Huo­li­mat­ta sii­tä, että so­si­aa­li­nen ase­ma oh­ja­si 1900-lu­vun en­sim­mäi­si­nä vuo­si­kym­me­ni­nä vah­vas­ti työ­vä­es­töä ur­hei­lu­seu­ran va­lin­nas­sa, kes­ti kui­ten­kin vuo­teen 1966 asti en­nen kuin Kuo­pi­oon pe­rus­tet­tiin työ­väen uin­nin laji­seu­ra. Yh­te­nä syy­nä mel­ko myö­häi­seen työ­läis­uima­seu­ran pe­rus­ta­mi­seen oli se, että Kuo­pi­on Uima­seu­ra hoi­ti Kuo­pi­on kau­pun­gin kans­sa te­ke­män­sä so­pi­muk­sen tur­vin uima­o­pe­tus­ta kai­kil­le kau­pun­gin lap­sil­le. Hy­gie­ni­as­ta työ­vä­es­tö pys­tyi huo­leh­ti­maan mo­nis­sa pai­kois­sa, joi­ta ve­sis­tö­jen rik­ko­ma ym­pä­ris­tö uima­huo­nei­neen tar­jo­si.

Työ­läis­uima­seu­ran syn­tyä Kuo­pi­os­sa edis­ti se, että 1960-lu­vul­la po­liit­ti­nen va­sem­mis­to oli saa­nut Kuo­pi­os­sa van­kan si­jan kun­nal­lis­hal­lin­nos­sa. Va­sem­mis­ton nou­su, kun­to­lii­kun­nan esiin­mars­si ja lo­pul­ta tie­to uima­hal­lin val­mis­tu­mi­ses­ta joh­ti­vat sii­hen, että jouk­ko työ­läis­ur­hei­lu­aat­teen omak­su­nei­ta keski-ikäi­siä mie­hiä ja nai­sia päät­ti pe­rus­taa Työ­väen Ur­hei­lu­liit­toon liit­ty­neen Kuo­pi­on Työ­väen Ui­ma­rit (KuTU). Seu­ran toi­min­nal­li­ses­sa elii­tis­sä oli yli­o­pis­tos­sa kou­lut­tau­tu­nei­ta, mut­ta pää­a­si­al­li­ses­ti joh­dos­sa ja aikuisjäsenistössä oli palk­ka­työ­vä­es­töä. Seu­raan liit­tyi aluk­si run­saas­ti lap­sia ja nuo­ria, mut­ta yh­tei­söä ri­kas­tut­ti san­koin jou­koin myös am­mat­ti­yh­dis­tys­väki.

Kaik­ki­aan Kuo­pi­on Työ­väen Ui­ma­rei­den toi­min­nan en­sim­mäi­nen vuo­si­kym­men oli val­tai­san in­nos­tuk­sen ai­kaa. Seu­ran jä­sen­mää­rä kas­voi huo­li­mat­ta sii­tä, että ih­mis­ten va­paa-ajan vie­ton toi­min­ta­mah­dol­li­suu­det laa­je­ni­vat muun mu­as­sa tele­vi­si­on yleis­ty­mi­sen myö­tä. Ak­tii­vi­nen nuor­ten oh­jaus tuot­ti lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­paan kas­vat­ta­mi­sen myö­tä myös me­nes­tys­tä kil­pa­uin­nis­sa. Ur­hei­lu­seu­ra­toi­min­nal­le tyy­pil­li­nen toi­min­ta-ak­tii­vi­suu­den vaih­te­lu il­me­ni Kuo­pi­on Työ­väen Ui­ma­reis­sa si­ten, että 1970-lu­vun kes­tä­neen in­nos­tuk­sen jäl­keen toi­min­ta hii­pui as­teit­tain 2000-lu­vul­le tul­ta­es­sa, kun­nes se jäl­leen vuon­na 2011 nou­si ku­kois­tuk­seen.

Ur­hei­lu­me­nes­tys ei ol­lut Työväen Urheiluliiton eikä Kuo­pi­on Työ­väen Ui­ma­rei­den pää­ta­voi­te. Toi­min­nan kes­ki­ös­sä oli­vat en­nen kaik­kea laa­jo­jen jouk­ko­jen, las­ten ja nuor­ten kun­to­lii­kun­ta, työ­vä­es­tön liik­ku­mat­to­muu­teen puut­tu­mi­nen ja kan­sain­väli­syys­kas­va­tus. Uin­nin har­ras­ta­jat ovat voi­neet ko­keil­la ra­jo­jaan kil­pa- ja kun­to­uin­nis­sa, tri­ath­lo­nis­sa ja yh­dis­tyk­sen mo­nis­sa toi­mit­si­ja­teh­tä­vis­sä. Sa­mois­sa ti­lois­sa toi­mi­neen Kuo­pi­on Uima­seu­ran kans­sa yh­teis­toi­min­ta ei ol­lut aina on­gel­ma­ton­ta. Toi­min­nan en­sim­mäi­sel­lä vuo­si­kym­me­nel­lä eri­mie­li­syyk­siä syn­tyi ys­tä­vyys­kau­pun­ki­e­dus­tuk­sis­ta, jul­ki­sen seu­ra­tuen jako­pe­rus­teis­ta ja oh­ja­tus­ta kun­to­uin­ti­toi­min­nas­ta. Syyt kiis­toi­hin hei­jas­tui­vat osak­si TUL:n ja SVUL:n (Suomen Valtakunnan Urheiluliiton) nä­ke­mys­e­rois­ta, mut­ta myös mo­lem­pien seu­ro­jen vah­vois­ta per­soo­nis­ta. 1980-lu­vun puo­li­vä­lin jäl­keen seu­ro­jen rin­nak­kain elo oli mel­ko so­pui­saa ja yh­teis­toi­min­nal­lis­ta. Kuo­pi­on Työ­väen Ui­ma­rit ja Kuo­pi­on Uima­seu­ran toi­mi­vat tie­toi­ses­ti so­vun ra­ken­ta­ja­na eri yh­teis­kun­ta­luok­kien vä­lil­lä.

Kuo­pi­on Työ­väen Ui­ma­rit on toi­mi­nut jä­se­nil­leen suo­jaa­va­na yh­tei­sö­nä, tie­tyn­lai­se­na hy­vin­voin­ti­val­ti­on suo­ja­muu­ri­na, joka on luo­nut kes­kuu­des­saan so­si­aa­lis­ta tur­val­li­suut­ta. Toi­min­nal­laan Kuo­pi­on Työ­väen Ui­ma­rit on edis­tä­nyt kuo­pi­o­lais­ten uin­ti­olo­suh­tei­ta ja uin­nin har­ras­ta­jien tasa-ar­voi­suut­ta ja yh­den­ver­tai­suut­ta. Toi­min­ta­ym­pä­ris­tön vai­ku­tus seu­ran toi­min­taan on ol­lut moni­säi­kei­nen. Osoi­tuk­se­na toi­min­ta­ym­pä­ris­tön vai­kut­ta­vuu­des­ta ol­koon se, että lii­kun­ta­kult­tuu­rin muu­tok­set li­sään­ty­nei­ne la­jei­neen joh­ti­vat seu­ran muo­don­muu­tok­seen: uin­ti­ur­hei­lu­seu­ra Kuo­pi­on Työ­väen Ui­ma­rit muu­tet­tiin KUTU Tri­ath­lo­nik­si vuon­na 2012.[2]

Uintiurheilu 1966–2012[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuopion Työväen Uimareiden uintiurheilutoiminnasta vastasivat 1970-luvun alusta 2000-luvulle valmentajat Matti Holopainen ja Martti Holopainen. Ylei­ses­sä sar­jas­sa Kuo­pi­on Työ­väen Ui­ma­rei­den ur­hei­lu­me­nes­tys tu­keu­tui Juha Kaar­ti­sen (s. 1959) saa­vu­tuk­siin. Vuon­na 1977 KuTU:n Juha Kaar­ti­nen al­koi nous­ta vah­vas­ti koh­ti maan kär­keä pit­kil­lä va­paa­uin­ti­mat­koil­la 50 met­rin ra­dan ti­las­tois­sa. 1500 met­rin va­paa­uin­nis­sa hän oli 5:s (17.49,04), 400 met­rin va­paa­uin­nis­sa si­joi­tus oli 8:s (4.31,77) ja 200 met­rin va­paa­uin­nis­sa 14:s (2.10,04). Vuon­na 1977 Kaar­ti­nen oli kan­sal­li­sen ti­las­ton 4:s 800 met­rin va­paa­uin­nis­sa (9.06,19). 1500 met­rin va­paa­uin­nis­sa hä­nen ai­kan­sa oli pa­ran­tu­nut edel­li­ses­tä vuo­des­ta huo­mat­ta­vas­ti (17.16,50). 400 met­rin seka­uin­nis­sa Juha Kaar­ti­sen si­joi­tus oli jo 3:s (4.59,89). Ase­man­sa kan­sal­li­ses­sa kär­jes­sä Kaar­ti­nen va­kiin­nut­ti 1970-lu­vun lo­pul­la. Vuo­den 1979 uin­ti­ti­las­tos­sa Kuo­pi­on Työ­väen Ui­ma­rei­den Juha Kaar­ti­nen piti yk­kös­paik­kaa pit­kän ra­dan 800 met­rin va­paa­uin­nis­sa (8.41,25). Juha Kaar­ti­sen uin­ti­uran läpi­mur­to­vuo­si oli 1980. Tuol­loin hän voit­ti hal­li-SM-uin­neis­sa Tu­rus­sa mes­ta­ruu­den 400 met­rin seka­uin­nis­sa SE-ajal­la (4.42,71). Yk­kö­nen hän oli myös 1500 met­rin va­paa­uin­nis­sa, jos­sa Kaar­ti­nen oli yli­voi­mai­nen en­nen Tam­pe­reen Uima­seu­ran Ari Wiréniä. Kuo­pi­on Työ­väen Ui­ma­reil­le nois­ta ki­sois­ta pis­tei­tä ei ker­ty­nyt: Kaar­ti­nen oli jo siir­ty­nyt edus­ta­maan Kuo­pi­on Uima­seu­raa.[2]

Triathlonurheilu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuopiolainen triathlonisti Heidi Hyvärinen nousi Havaijin teräsmieskisan seitsemännen sijan myötä lajin maailmaneliittiin vuonna 2015. Hyvärinen valmentaa oman harjoittelunsa ohella kuopiolaisessa KUTU Triathlonissa.[3]

Puheenjohtajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Väi­nö Ti­ai­nen 1966–1967
 • Arvo Hoffren 1968
 • Erk­ki Hil­tu­nen 1969–1975
 • Pek­ka Pa­ka­ri­nen 1976
 • Pent­ti Kon­ti­nen 1977–1978
 • Erk­ki Hil­tu­nen 1979–1982
 • Mart­ti Ho­lo­pai­nen 1983
 • Lau­ri Mus­to­nen 1984–1985
 • Pek­ka Pa­ka­ri­nen 1986–2015
 • Jari Piip­po 2016–2019
 • Kaisu Väisänen 2020–

Kunniapuheenjohtajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Erk­ki Hil­tu­nen 1983
 • Pent­ti Kon­ti­nen 1985
 • Pek­ka Pa­ka­ri­nen 2016

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Matkaniemi, Tero (2010): Kuopiolainen uinti paikallisena ja kansallisena kansalaistoiminnan ilmiönä. Toimijakentän, tavoitteellisuuden ja toimintaympäristön muutokset vuosina 1904–1979. Itä-Suomen yliopisto, 2010. Väitöskirja. ISSN:1798-5757. ISBN:978-952-61-0290-0
 • Matkaniemi, Tero: Työläisuinnin muuttuvat muodot. Kuopion Työväen Uimarit 1966–2012.. Tampere: Juvenes Print, 2016. ISBN 978-952-93-8308-5. Verkkoversio (viitattu 26.12.2016).
 • Matkaniemi, Tero: Matti Holopainen - kuopiolaisen työläisuinnin rakentaja. Teoksessa Uudisraivaaja taipaleella. Pohjois-Karjalan historiallinen yhdistys, 2018.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Yhdistyksen perustiedot (Yhdistyksen perustiedot yhdistysrekisterissä) yhdistysrekisteri.prh.fi. Viitattu 28.7.2020.
 2. a b Matkaniemi, Tero: Työläisuinnin muuttuvat muodot. Kuopion Työväen Uimarit 1966–2012 uinti.onedu.fi. Viitattu 24.11.2016.
 3. Eino Nykänen: Heidi Hyvärinen tulaviisi.fi. TUL.fi. Arkistoitu 6.7.2017. Viitattu 28.10.2016.