Vastaava hoitaja (vartioimisliike)

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vartioimisliikkeen vastaavalla hoitajalla tarkoitetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (Lytp) 2§ mukaan vartioimisliikkeen palveluksessa olevaa, joka vastaa siitä, että liikettä hoidetaan vartioimisliikkeitä koskevien säännösten mukaisesti.

Vastaavaksi hoitajaksi voidaan hyväksyä vartioimisliikkeen harjoittaja tai vartioimisliikkeen palveluksessa oleva, joka

1. on täyttänyt 18 vuotta, 2. on hyväksytysti suorittanut sisäasiainministeriön asetuksella säädetyt vaatimukset täyttävät, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto tai sitä vastaavan erikoisammattitutkinnon osat, jotka sisältävät ainakin vartioimisliiketoimintaan sekä turvallisuuslainsäädäntöön liittyvät opetusaiheet sisältävän koulutuksen (vastaavan hoitajan koulutus) 3. tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vastaavaksi hoitajaksi.

Vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen on voimassa toistaiseksi. Se on kuitenkin voimassa enintään niin kauan kuin vastaava hoitaja toimii tehtävässään.

Vastaavaksi hoitajaksi hyväksymiseen voidaan erityisestä syystä liittää koulutuksesta, henkilökohtaisista ominaisuuksista ja muista vastaavista seikoista johtuvia ajallisia ja alueellisia sekä vartioimistehtäviä koskevia ehtoja ja rajoituksia. lytp

Vastaavaksi hoitajaksi hyväksyy poliisihallitus.

1 päivänä tammikuuta 2017 voimaan astuvan uudistetun lain yksityisistä turvallisuuspalveluista mukaan vain turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö voi toimia yksityisen vartioimisliikkeen vastaavana hoitajana. Tämä vahvistaa yksityiselle turvallisuusalalle räätälöidyn turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon asemaa alan ylimpänä esimiestutkintona.

Vartioimistehtävää suorittavan vartijan tai järjestyslain mukaisen järjestyksenvalvojan on toimenpiteen kohteeksi joutuneen tai hänen edustajansa pyynnöstä ilmoitettava vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot toimenpiteen laillisuuden toteamiseksi.