Tulityö

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tulityö on työtä, jossa syntyy kipinöitä tai jossa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tulityöt on luokiteltu pelastuslaissa erityistä vaaraa aiheuttavaksi työksi. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityön tekijällä tulee olla tulityökortti, vakituisella tulityöpaikalla kortti ei ole pakollinen. lähde? Tulitöiden tekemistä ohjaavat pelastuslain lisäksi työturvallisuuslaki, SFS 5900 -standardi sekä vakuutetuissa kohteissa vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet. Säädökset ohjaavat työskentelyä tilapäisellä tulityöpaikalla.

Pelastuslain (379/2011) yleisiä velvollisuuksia koskevan 2. luvun 5. pykälässä Varovaisuus tulen käsittelyssä todetaan, että: ”Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.[1]

Pelastuslain yksityiskohtaisissa perusteluissa kerrotaan tarkemmin lain edellyttämistä riittävistä varotoimista. Perusteluissa viitataan Tulitöistä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen torjumisesta on annettuun standardiin SFS 5900:2011 (Tulitöiden palo-turvallisuus asennus-, huolto- ja korjaustöissä) Standardi sisältää ohjeita tulitöitä tekeville ja valvoville henkilöille ja siinä on määritelty tulitöissä tarvittavia turvatoimia.”

Standardin kanssa samansisältöiset ohjeet on laatinut myös vakuutusala. Finanssialan Keskusliiton Tulityöt suojeluohje 2016 mukaan tulitöitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella.

Em. säädösten mukaan ennen tulitöiden aloittamista tulee kohteessa suorittaa vaarojen arviointi ja tarvittavien turvallisuustoimenpiteiden toteutus. Tehdyt toimenpiteet käyvät ilmi kirjallisesta tulityöluvasta. Luvan myöntäjällä ja tulitöitä tekevällä pitää olla voimassa oleva tulityökortti. Tulityökortin saa käymällä päivän mittaisen tulitöiden turvallisuuskoulutuksen. Koulutuksen sisältöä ohjaa ja kehittää Tulityötoimikunta, johon kuuluu edustajia Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä, Suomen Palopäällystöliitosta, Rakennusliitosta, Kattoliitosta ja Finanssialan Keskusliitosta.

Tulitöihin liittyviä käsitteitä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vakituinen tulityöpaikka

Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu palo-osasto tai muu ympäristöstään rajattu alue, jossa tulityöt voidaan tehdä turvallisesti.

Tilapäinen tulityöpaikka

Tilapäisiä tulityöpaikkoja ovat kaikki muut kuin vakituiset tulityöpaikat. Katto- ja vedeneristysalan tulityöpaikka on aina tilapäinen tulityöpaikka.

Katto- ja vedeneristysalan tulityöt

Katto- ja vedeneristysalan tulitöitä ovat vedeneristystyöt, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Näitä ovat esimerkiksi eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipadassa ja vedeneristysten kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö sekä näihin töihin liittyvät välttämättömät aputyöt, joissa syntyy kipinöitä.

Tulityösuunnitelma

Tulityösuunnitelma on kirjallinen suunnitelma tulitöiden sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisesta tekemisestä.

Tulitöistä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi

Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi on tulityöpaikalla ja sen ympäristössä tapahtuvaa tulityöstä aiheutuvien vaarojen tunnistamista ja niiden vakavuuksien arviointia. Vaarojen selvitys ja arviointi tehdään ennen tulityöluvan myöntämistä sekä aina, kun tulityöpaikan olosuhteet muuttuvat. Vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella määrätään tarvittavat turvatoimet, joilla tulityöstä aiheutuvat vahingot vältetään.

Tulityölupa

Tulityölupa on kirjallinen lupa, joka oikeuttaa tulitöiden tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla. Tulityöluvan myöntämistä edeltää tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi sekä tarvittavien turvatoimien määrääminen.

Tulitöiden turvallisuustutkinto

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymä tutkinto, jolla varmistetaan, että tulityöntekijällä ja tulityöluvan myöntäjällä on riittävä tieto tulityöturvallisuudesta.

Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymä tutkinto, jolla varmistetaan, että katto- ja vedeneristysalan tulityöntekijällä ja tulityöluvan myöntäjällä on riittävä tieto katto- ja vedeneristysalan tulityöturvallisuudesta.

Tulityökortti

Tulityökortti on määräaikainen todistus hyväksytysti suoritetusta tulitöiden turvallisuustutkinnosta. Tulityökortin voi myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymä tulitöiden kurssinjohtajakoulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö.

Katto- ja vedeneristysalan tulityökortti

Katto- ja vedeneristysalan tulityökortti on määräaikainen todistus hyväksytysti suoritetusta katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinnosta.
  1. Pelastuslaki (Arkistoitu – Internet Archive)