Sosionomi

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sosionomi on tutkintonimike, jota käytetään kahdesta eri tutkinnosta.

  1. Nykyään nimikettä sosionomi (AMK) käytetään sosiaali- ja terveysalan (ja aluksi myös kasvatusalan) ammattikorkeakoulututkinnosta.
  2. 1990-luvun alkupuolelle saakka sosionomi oli alempi yhteiskuntatieteellinen korkeakoulututkinto, joka suoritettiin Tampereen yliopiston opetusjaostoissa tai ruotsinkielisessä Svenska Social- och kommunalhögskolanissa. Tampereen yliopiston Sosiaaliturvan opetusjaostossa (ja ruotsinkielinen Svenska social- och kommunalhögskolanissa) suoritettava sosionomitutkinto oli nimeltään sosiaalihuoltajatutkinto. Sen lisäksi Tampereen yliopistossa oli Yhteiskunnallinen opetusjaosto sekä Julkisen hallinnon opetusjaosto, joissa suoritetut yhteiskunnallinen tutkinto, toimittajatutkinto, nuorisotyön tutkinto, kunnallistutkinto, hallintovirkamies- sekä verovirkamiestutkinto oikeuttivat tutkinnon suorittaneet käyttämään sosionomin arvonimeä. Näiden tutkintojen myöntäminen lopetettiin 1990-luvun loppuun mennessä.

Huolimatta yhteisestä tutkintonimikkeestä kyseessä ovat siis erilaiset tutkinnot, jotka antavat eri kelpoisuudet.

Ammattikorkeakoulussa suoritettavia tutkintoja ovat ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (351/2003) ja asetuksessa ammattikorkeakouluista (352/2003) ja niitä koskevissa muutossäädöksissä (411/2005 ja 423/2005) säädetään ammattikorkeakoulututkinnoista ja ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista.

Sosionomi (AMK)

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sosionomi (AMK) on 210 opintopisteen (aiemmin 140 opintoviikon) laajuinen ammattikorkeakoulututkinto. Ohjeaika sen suorittamiseen on 3,5 vuotta. Sosionomin tutkinto valmistaa ammattihenkilöitä sekä julkisen että yksityisen sektorin sosiaalialan asiantuntemusta vaativiin työtehtäviin, esimerkiksi sosiaalihuollon erilaisiin ohjaus- ja kasvatustehtäviin sekä julkisen ja yksityisen sektorin palveluyksiköiden johto- ja esimiestehtäviin. Sosionomikoulutukseen otetaan vuosittain noin 1 900 opiskelijaa 23 eri ammattikorkeakouluun.

Sosionomin (AMK) koulutusohjelma jakaantuu edelleen suuntautumisvaihtoehtoihin. Näistä tärkeimpiä ovat lapsi-, nuoriso- ja perhetyö, erityisryhmien ohjaus, sosiaalipedagogiikka, diakoninen sosiaalityö ja sosiaalipalveluiden ohjaus. Lapsi-, nuoriso- ja perhetyössä ja sosiaalipedagogiikassa keskitytään pääasiassa lapsi- ja nuorisotyöhön, sosiaalipalvelujen ohjauksessa taas keskitytään enemmän aikuissosiaalityöhön. Sosiaalipedagogiikkaan suuntautunut opiskelija voi saada kelpoisuuden työskennellä varhaiskasvatuksessa (nimikkeellä varhaiskasvatuksen sosionomi tai ennen vuotta 2023 valmistunut myös nimikkeellä varhaiskasvatuksen opettaja). Sosiaalipedagogiikkaa voidaan soveltaa myös aikuissosiaalityössä esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa, ikäihmisten sekä erilaisten oppijoiden kanssa. Diakonisen sosiaalityön ja seurakuntien nuorisotyönohjaajan suuntautumisvaihtoehdot antavat lisäksi pätevyyden toimia evankelisluterilaisen kirkon diakonia- sekä nuorisotyössä.

Sosionomi (AMK) voi työskennellä:

  • Kasvatus-, opetus- ja ohjausasioissa; edistetään lasten, perheiden ja nuorten kasvua sekä kehitystä ja vaikutetaan heidän sosiaalisiin olosuhteisiinsa päivähoidon, perhetyön ja lastensuojelun tehtävissä sekä monimuotoisissa nuorison vapaa-aikaan ja koulutukseen liittyvissä hankkeissa.
  • Kuntoutuksessa, ohjauksessa ja sosiaalisessa tuessa; vahvistetaan yksilöiden voimavaroja ja aktivoidaan yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa ikääntymiseen, vammaisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvissä elämäntilanteissa ja sosiaalisissa ongelmissa erilaisissa kuntoutuskeskuksissa, päiväkeskuksissa, vastaanottokeskuksissa, järjestöissä ja projekteissa.
  • Palveluiden tuottamistilanteissa, johtamisessa ja kehittämisessä; tuotetaan/organisoidaan kotihoitoa, omaishoitoa, asumispalveluita ja muita hyvinvointipalveluita, jotka vastaavat kansalaisten tarpeisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla, yrityksissä, erilaisissa järjestöissä ja vapaaehtoistoiminnassa esimerkiksi kotihoidon ja omaishoidon ohjaustehtävissä.
  • Ennalta ehkäisevässä sosiaalityössä; edistetään hyvinvointia sekä ehkäistään ja lievennetään syrjäytymisen seurauksia tekemällä yksilö-, perhe- ja yhteisökohtaista työtä.

Tulevat sosionomit oppivat hahmottamaan ihmisten erilaisia elämäntilanteita ja elämänyhteyksiä yhteiskunnallisten, sosiaalisten, kasvatuksellisten ja psykologisten teorioiden mallien ja käsitteiden avulla. Työmenetelmiä rakennetaan sosiaalityön, kasvatuksen, ohjauksen, kuntoutuksen ja luovien toimintojen tietoperustasta käsin. Opiskelija kehittää myös kielitaitoa sekä teknologian käyttövalmiuksia.

Sosionomi (ylempi AMK)

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämän kehittämiseen suuntautuva ammatillista osaamista ja asiantuntijatyötä syventävä korkeakoulututkinto. Opintojen tavoitteena on syventää ammatillisten asiantuntijoiden tutkimus- ja kehittämistyön taitoja sekä ammattikäytännöissä vaadittavia teoreettisia valmiuksia. Tutkinto antaa pätevyyden virkoihin, joissa vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa. Se myös antaa mahdollisuuden (alk. 2010) suorittaa jatko-opintoja tieteellisiin jatkotutkintoihin.

Sosionomi (ylempi AMK) on 90 opintopisteen laajuinen tutkinto, joka suoritetaan noin kahdessa vuodessa työn ohessa. Opiskelu toteutuu usein verkko-opetuspohjaisena monimuoto-opetuksena, jossa vuorottelevat lähi- ja etäopiskelu. Tutkinnon suorittamisoikeutta voi hakea vain henkilö, jolla on jo ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]