Qing-dynastian keisarit

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo Kiinan mantšulaisen eli Qing-dynastian (1644-1911) keisareista. Kaksi ensimmäistä hallitsivat vain Mantšuriaa, loput olivat Kiinan keisareita.

Kiinan keisareilla on useita eri yhteyksissä käytettyjä nimiä. Qing-dynastian keisareista käytetään tavallisimmin heidän valitsemiaan aikakausinimiä (Nian Hao), joiden eteen usein lisätään dynastian nimi Qing. Dynastian viimeinen keisari, Qing Xuantong tunnetaan kuitenkin paremmin syntymänimellään Pu Yi.

Qing-dynastian keisarit.
Temppelinimet
(Miaò haò 廟號)
Kuolemanjälkeiset
nimet, kiina/mantšu
(Shi Hao 諡號 )
Syntymänimet Hallitsijakaudet Aikakausinimet
(Nian Hao 年號)
ja niiden vuodet
Tavallisimmin käytetyt nimet
Etunimet ovat lihavoituja.
Vain Mantšuriaa hallinneet:
太祖 taì zǔ Gaodi
高帝
Dergi
Ai-xin-jue-luo Nu-er-ha-chi
愛新覺羅努爾哈赤
aì xīn jué luó nǔ ěr hā chì
16161626 Tianming
(天命 tiān mìng)
tai Abkai fulingga
16161626
Nurhaci (Aisin-Gioro Nurhaci)
Tai Zong (太宗 taì zōng) Wéndì
文帝
Genggiyen Su
Ai-xin-jue-luo Huang-tai-ji
愛新覺羅皇太極
aì xīn jué luó huáng taì jí
16271643 Tiancong (天聰 tiān cōng)
tai Abkai sure
16271636

Chongde (崇德 chóng dé) tai Wesihun erdemungge
16361643

Hong Taiji
Kiinaa hallinneet:
世祖 shì zǔ Zhāngdì
章帝
Eldembure
Ai-xin-jue-luo Fu-lin
愛新覺羅福臨
aì xīn jué luó fú lín
16441661 Shunzhi (順治 shùn zhì)
tai Ijishūn dasan
16441661
Shunzhi
聖祖 shèng zǔ Réndì
仁帝
Gosin
Ai-xin-jue-luo Xuan-ye
愛新覺羅玄燁
aì xīn jué luó xuán yè
16621722 Kangxi (康熙 kāng xī)
tai Elhe taifin
16621722
Kangxi
世宗 shì zōng Xiàndì
憲帝
Temgetulehe
Ai-xin-jue-luo Yin-zhen
愛新覺羅胤禛
aì xīn jué luó yìn zhēn
17231735 Yongzheng (雍正 yōng zhèng)
tai Hūwaliyasun tob
17231735
Yongzheng
高宗 gaō zōng Chúndì
純帝
Yongkiyangga
Ai-xin-jue-luo Hong-li
愛新覺羅弘曆
aì xīn jué luó hóng lì
17351795 Qianlong (乾隆 qián lóng)
tai Abkai wehiyehe
17361795
Qianlong
仁宗 rén zōng Ruìdì
睿帝
Sunggiyen
Ai-xin-jue-luo Yong-yan
愛新覺羅顒琰
aì xīn jué luó yóng yǎn
17961820 Jiaqing (嘉慶 jiā qìng)
tai Saicungga fengšen
17961820
Jiaqing
宣宗 xuān zōng Chéngdì
成帝
Šanggan
Ai-xin-jue-luo Min-ning
愛新覺羅旻寧
aì xīn jué luó mín níng
18211850 Daoguang (道光 daò guāng)
tai Doro eldengge
18211850
Daoguang
文宗 wén zōng Xiǎndì
顯帝
Iletu
Ai-xin-jue-luo Yi-zhu
愛新覺羅奕詝
aì xīn jué luó yì zhǔ
18511861 Xianfeng (咸豐 xián fēng)
tai Gubci elgiyengge
18511861
Xianfeng
穆宗 mù zōng Yìdì
毅帝
Filingga
Ai-xin-jue-luo Zai-chun
愛新覺羅載淳
aì xīn jué luó zaì chún
18621874 Tongzhi (同治 tóng zhì)
tai Yooningga dasan
18621874
Tongzhi
德宗 de zōng Jǐngdì
景帝
Ambalinggū
Ai-xin-jue-luo Zai-tian
愛新覺羅載湉
aì xīn jué luó zaì tián
18751908 Guangxu (光緒 guāng xù)
tai Badarangga doro
18751908
Guangxu
ei ollut 末帝 mò dìlähde? Ai-xin-jue-luo Pu-yi
愛新覺羅溥儀
aì xīn jué luó pǔ yí
19081911 Xuantong (宣統 xuān tǒng)
tai Gehungge yoso
19091911
Xuantong,
Pu Yi

Tapahtumat sivulla Qing-dynastia.