Qing-dynastian keisarit

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo Kiinan mantšulaisen eli Qing-dynastian (1644-1911) keisareista. Kaksi ensimmäistä hallitsivat vain Mantšuriaa, loput olivat Kiinan keisareita.

Kiinan keisareilla on useita eri yhteyksissä käytettyjä nimiä. Qing-dynastian keisareista käytetään tavallisimmin heidän valitsemiaan aikakausinimiä (Nian Hao), joiden eteen usein lisätään dynastian nimi Qing. Dynastian viimeinen keisari, Qing Xuantong tunnetaan kuitenkin paremmin syntymänimellään Pu Yi.

Qing-dynastian keisarit.
Temppelinimet
(Miaò haò 廟號)
Kuolemanjälkeiset
nimet, kiina/mantšu
(Shi Hao 諡號 )
Syntymänimet Hallitsijakaudet Aikakausinimet
(Nian Hao 年號)
ja niiden vuodet
Tavallisimmin käytetyt nimet
Etunimet ovat lihavoituja.
Vain Mantšuriaa hallinneet:
太祖 taì zǔ Gaodi
高帝
Dergi
愛新覺羅努爾哈赤
aì xīn jué luó nǔ ěr hā chì
1616-1626 Tianming
(天命 tiān mìng)
tai Abkai fulingga
1616-1626
Nurhaci (Aisin-Gioro Nurhaci)
Tai Zong (太宗 taì zōng) Wéndì
文帝
Genggiyen Su
愛新覺羅皇太極
aì xīn jué luó huáng taì jí
1627-1643 Tiancong (天聰 tiān cōng)
tai Abkai sure
1627-1636

Chongde (崇德 chóng dé) tai Wesihun erdemungge
1636-1643

Hong Taiji
Kiinaa hallinneet:
世祖 shì zǔ Zhāngdì
章帝
Eldembure
愛新覺羅福臨
aì xīn jué luó fú lín
1644-1661 Shunzhi (順治 shùn zhì)
tai Ijishūn dasan
1644-1661
Shunzhi
聖祖 shèng zǔ Réndì
仁帝
Gosin
愛新覺羅玄燁
aì xīn jué luó xuán yè
1662-1722 Kangxi (康熙 kāng xī)
tai Elhe taifin
1662-1722
Kangxi
世宗 shì zōng Xiàndì
憲帝
Temgetulehe
愛新覺羅胤禛
aì xīn jué luó yìn zhēn
1723-1735 Yongzheng (雍正 yōng zhèng)
tai Hūwaliyasun tob
1723-1735
Yongzheng
高宗 gaō zōng Chúndì
純帝
Yongkiyangga
愛新覺羅弘曆
aì xīn jué luó hóng lì
1735-1795 Qianlong (乾隆 qián lóng)
tai Abkai wehiyehe
1736-1795
Qianlong
仁宗 rén zōng Ruìdì
睿帝
Sunggiyen
愛新覺羅顒琰
aì xīn jué luó yóng yǎn
1796-1820 Jiaqing (嘉慶 jiā qìng)
tai Saicungga fengšen
1796-1820
Jiaqing
宣宗 xuān zōng Chéngdì
成帝
Šanggan
愛新覺羅旻寧
aì xīn jué luó mín níng
1821-1850 Daoguang (道光 daò guāng)
tai Doro eldengge
1821-1850
Daoguang
文宗 wén zōng Xiǎndì
顯帝
Iletu
愛新覺羅奕詝
aì xīn jué luó yì zhǔ
1851-1861 Xianfeng (咸豐 xián fēng)
tai Gubci elgiyengge
1851-1861
Xianfeng
穆宗 mù zōng Yìdì
毅帝
Filingga
愛新覺羅載淳
aì xīn jué luó zaì chún
1862-1874 Tongzhi (同治 tóng zhì)
tai Yooningga dasan
1862-1874
Tongzhi
德宗 de zōng Jǐngdì
景帝
Ambalinggū
愛新覺羅載湉
aì xīn jué luó zaì tián
1875-1908 Guangxu (光緒 guāng xù)
tai Badarangga doro
1875-1908
Guangxu
ei ollut 末帝 mò dìlähde? 愛新覺羅溥儀
aì xīn jué luó pǔ yí
1908-1911 Xuantong (宣統 xuān tǒng)
tai Gehungge yoso
1909-1911
Xuantong,
Pu Yi

Tapahtumat sivulla Qing-dynastia.