Kansallinen Terveysarkisto (Kanta)

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kanta-palvelut

Kansallinen Terveysarkisto (Kanta) on suomalainen potilastietojen, lääkereseptien ja terveydenhuollon suostumusten ja kieltojen tiedonhallintapalvelu jota ylläpitää Kansaneläkelaitos (Kela).

Kanta-palvelut on perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (ns. Asiakastietolaki) annetulla lailla. Kanta-palvelut muodostavat asiakastietolain mukaiset valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut.

Kanta-palveluiden käyttöönotto on levinnyt asteittain. Lain mukaan kaikkien julkisten terveydenhuollon toimijoiden on liityttävä Kanta-palveluiden käyttäjiksi. Yksityisellä puolella Kanta-palvelut ovat toistaiseksi pakollisia vain sähköisen lääkemääräyksen osalta (laki sähköisestä lääkemääräyksestä 5 §). Yksityiset palveluntuottajat ovat kuitenkin velvoitettuja liittymään myös Kansallisen potilastiedon arkiston käyttäjiksi, mikäli näiden potilastietojen pitkäaikainen arkistointi suoritetaan sähköisesti. (Asiakastietolaki 15 §)

Pääministeri Sipilän hallituksen sote-uudistus on tulee toteutuessaan laajentamaan sähköisen potilastiedon arkiston käyttövelvollisuutta kaikkiin julkisesti järjestettyihin palveluihin, vaikka nämä olisivatkin yksityisesti tuotettuja (19.10.2017 luonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 38 §)

Kanta-palvelut ovat koko Suomen laajuisia. Kansalliseen potilastiedon arkistoon oli 31.12.2017 kirjattu yhteensä 973 547 042 Suomessa hoidetun potilasasiakirjaa. Sähköisiä lääkemääräyksiä Kanta-arkiston kautta välitetään vuosittain kasvava määrä, vuonna 2017 välitettyjä lääkemääräyksiä oli yli 61 miljoonaa.

Lähde: http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/tilastot


Potilaat voivat itse määritellä luovutetaanko hänestä kirjatut tiedot toisen terveydenhuollon toimintayksikön käyttöön vai ei. Tällaisia luovutuksen sallivia suostumuksia oli Kanta-arkistoon tallennettu 31.12.2017 yhteensä 2 877 246 kpl. Vastaavasti palvelutapahtumakohtaisia tai palveluntuottajakohtaisia kieltoja oli arkistoon talletettu samalla hetkellä 68 349.

Lähde: http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/tilastot


Potilaat voivat myös rajata kiellot siten, että luovutuskiellon kohteena olevat tiedot näkyvät kuitenkin ns. hätähaun kautta, mikäli asiakas ei voi antaa suostumustaan esimerkiksi tajuttomuuden vuoksi.

Lähde: http://www.kanta.fi/documents/12105/4091841/Potilastiedon+arkiston+toimintamallit/caeda813-673e-4c78-8426-786e1b195cda sivu 10


Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on osa Kanta-palveluita. Palvelussa terveydenhuollon toimintayksiköt ja itsenäiset ammatinharjoittajat voivat tallentaa potilastietoja omista tietojärjestelmistään. Potilastiedon arkiston käyttöä laajenee vaiheittain ns. vaiheistusasetuksen mukaisesti siten, että palveluun talletettavat erilaiset asiakirjamäärät kasvavat ennalta suunnitelluissa kokoonpanoissa. Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20151257

Luettelo potilastiedon arkistoa käyttävistä julkisista ja yksityisistä terveydenhuollon palveluntuottajista löytyy täältä http://www.kanta.fi/fi/potilastiedon-arkistoa-kayttavat-terveydenhuollon-yksikot ja täältä http://www.kanta.fi/potilastiedon-arkistoa-kayttavat-yksityiset-terveydenhuollon-yksikot

Potilastiedon arkistossa potilaan tiedot ovat säilöttynä tietoturvallisesti koko tietojen elinkaaren ajan.

Lähde: http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/earkiston-esittely


Omakanta

Kansalaisen käyttöliittymän muodostaa Omakanta. Palvelusta potilas voi nähdä hänelle annetut reseptit, hoitoon liittyvät kirjaukset, laboratorio- ja röntgentutkimukset sekä alle 10-vuotiaan huollettavan vastaavat tiedot. Omakannassa voi myös pyytää reseptin uusimista, tallentaa itseään koskevia hoitotahtoja ja elinluovutustahdon sekä hallinnoidan suostumuksia omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää tiettyjen tai kaikkien tietojen luovuttamisen.

Lähde: http://www.kanta.fi/omakanta


Vanhat potilastiedot

Potilastiedon arkistoon ei tällä hetkellä voi itse tallentaa vanhoja, sähköisesti tai tulosteena tallennettuja potilasasiakirjoja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (ns. asiakastietolaki) kuitenkin määrää, että ennen liittymistä valmistuneet potilasasiakirjat voidaan tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun. Vanhojen potilastietojen vienti potilastiedon arkistoon tapahtuu tällä hetkellä vielä kokeiluluontoisesti ja erillisestä sopimuksesta Kelan kantapalveluiden kanssa.

Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159 ja http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/vanhojen-tietojen-arkistointi


Tekninen ylläpito ja rekisterinpitäjä

Kanta-palvelut ovat toiminnallisesti ns. pilvipalveluita. Palveluiden teknisestä toimivuudesta, ylläpidosta ja yhteensopivien järjestelmien testauksesta sekä sertifioinnista vastaa Kansaneläkelaitos.

Lähde: http://www.kanta.fi/yhteistyokumppanit


Kanta-välittäjät

Kanta-palveluun voi liittyä suoraan Kelan rajapintojen kautta, mutta tämä on melko monimutkaista ja edellyttää liittyvän järjestelmän sertifiointia. Markkinoilla toimii Kanta-välittäjiä, joiden palveluiden kautta Kanta-palveluihin voi liittyä suoraa integraatiota helpommin. Kanta-välittäjärekisteriin kootaan tiedot palveluntuottajista, jotka eivät ole terveydenhuollon organisaatioita tai apteekkeja, mutta joilla on valtuutus toimia välittäjänä KanTa-palveluihin liityttäessä. Sertifioituja Kanta-välittäjiä ovat mm. Atostek Oy (eRA-palvelu[1]) sekä Mediconsult Oy (Mediresepti).

Lähde: https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-ja-vaatimusten-yhdenmukaistaminen/koodistopalvelu/koodistot/organisaatiokoodistot

Toiseksi arvostetuin verkkobrändi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kanta.fi oli vuonna 2016 toiseksi arvostetuin suomalainen verkkobrändi Markkinointi & Mainonta -lehden ja Taloustutkimuksen vuosittaisessa tutkimuksessa.[2]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Atostek eRA – Atostek www.atostek.com. Viitattu 6.6.2017.
  2. Yle kehaisee: Yle Areena on Suomen arvostetuin verkkobrändi Markkinointi & Mainonta 25.11.2016. Viitattu 2.5.2017.