Käyttöturvallisuustiedote

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on Suomen lain vaatima asiakirja, minkä sisältö pohjautuu Euroopan unionin REACH-asetukseen.[1] KTT antaa tietoa muun muassa kemikaalin fysikaalisista ominaisuuksista, vaarallisuudesta, kuinka sitä käsitellään ja varastoidaan sekä kemikaalin hävittämisestä. Lisäksi käyttöturvallisuustiedotteessa kerrotaan kuinka toimia kemikaalitapaturman sattuessa. [2]

Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava sen jäsenvaltion virallisilla kielillä, joissa aine tai valmiste saatetaan markkinoille, jollei asianomainen jäsenvaltio toisin säädä. Suomessa siis suomeksi ja ruotsiksi. KTT on toimitettava maksutta paperimuodossa tai sähköisesti.[1]

KTT koskee vain yritysten ja yliopistojen toimintaa, joten tavallisille kuluttajille käyttöturvallisuustiedotetta ei toimiteta.

Kemikaalit, joista käyttöturvallisuustiedote tulee toimittaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Euroopan unionin alueella kemikaalitoimittajan on toimitettava käyttöturvallisuustiedote[1][2]

 • vaaralliseksi luokitellusta kemikaalista, aineesta ja seoksesta
 • aineesta, joka on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT-aineet)
 • aineesta, joka on erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB-aineet)
 • erityistä huolta aiheuttavasta aineesta (SVHC-aineet), joka on lueteltuna ECHA:n julkaisemassa kemikaalien ehdokaslistassa[3]
 • pyydettäessä seoksesta, joka sisältää vaarallista tai haitallista ainetta yli taulukossa 1 mainitun pitoisuusrajan.
Taulukko 1: Seoksen sisältämiä aineita ja pitoisuusrajoja, joiden ylittyessä käyttöturvallisuustiedote on toimitettava[1][2]
Seoksen sisältämä aine Pitoisuusraja
 • terveydelle vaarallinen aine
 • ympäristölle vaarallinen aine
1 painoprosentti tai 0,2 tilavuusprosentti (kaasumaiset seokset)
 • syöpää aiheuttava aine (kat. 2)
 • lisääntymiselle vaarallinen aine (kat. 1A, 1B, 2)
 • ihoa herkistävä aine (kat. 1, 1B)
 • hengitysteitä herkistävä aine (kat. 1, 1B)
 • imetykseen tai imetyksen kautta vaikuttava aine
 • PBT- tai vPvB-aine
 • erityistä huolta aiheuttava aine (SVHC-aineet)
0,1 painoprosentti
 • Ihoa herkistävä aine (kat. 1A)
 • Hengitysteitä herkistävä aine (kat. 1A)
0,01 %
 • herkistävä aine, jolle on määrätty erityiseksi pitoisuusrajaksi alle 0,1 prosenttia
1/10 erityisestä pitoisuusrajasta
 • aine, jolle on EU:n alueella määrätty työperäisen altistumisen raja-arvo
ei pitoisuusrajaa

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Käyttöturvallisuustiedote on 16 alakohtaa sisällään pitävä luettelo, joka kertoo yksityiskohtaisesti ja käyttäjäystävällisesti tietoa kemikaalin ominaisuuksista ja sen turvallisesta käytöstä. KTT tulee päivätä ja siitä tulee löytyä tietoa mm. kemikaalien terveys- ja ympäristövaaroista, suoja- ja turvatoimista kemikaalien käsittelyssä sekä toksikologisista tiedoista.[4] Tarkemmin lueteltuna KTT:n täytyy sisältää:[5]

 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
  • Tuotteen ja toimittajan tiedot, kemikaalin tunnistenumero sekä käyttötavat
 2. Vaaran yksilöinti
  • Kemikaalin käytöstä aiheutuvat terveys- ja ympäristövaarat sekä fysikaaliset vaarat
 3. Koostumus ja tiedot aineosista
  • Yksityiskohtaisempi selostus kemikaalin koostumuksesta ja haitallisista ainesosista
  • Tuotteen sisältämät aineet, pitoisuudet ja vaarat
  • Numeeriset tunnisteet esim. CAS-numerot
 4. Ensiaputoimenpiteet
  • Eri altistumistapojen ensiapuohjeet
  • Kuvaus akuuteista tai jälkeenpäin muodostuvista oireista
 5. Palontorjuntatoimenpiteet
  • Toimenpiteet tulipalon sattuessa, johon kemikaali liittyy
  • Kemikaalin aiheuttamat vaarat tulipalon yhteydessä
 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
  • Toimintaohjeet kemikaalivuodoissa ja –roiskeissa
  • Eristys-, talteenotto- ja puhdistusmenetelmät
 7. Käsittely ja varastointi
  • Kemikaalin turvalliset käsittelytavat ja varastointi – luettelo, minkä aineiden kanssa kyseinen kemikaali on yhteensopimaton
  • Varotoimet ympäristönsuojelun näkökulmasta
  • Työhygieniaa ylläpitävät toimet
 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
  • Kemikaalin ainesosien kansainväliset raja-arvot
  • Ohjeet altistumisten ehkäisemiseen
 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
  • Aineen tai seoksen perusominaisuudet, jotka vaikuttavat luokitukseen ja vaaroihin
  • Ominaisuudet, joilla ei merkitystä tai ei tietoa saatavilla – syy miksi ei
 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus
  • Olosuhteet, joita vältettävä
  • Vaaralliset hajoamistuotteet ja materiaalit, jotka eivät ole yhteensopivia
  • Vaaralliset reaktiot käyttöolosuhteissa tai ympäristöpäästöissä
 11. Toksikologiset tiedot
  • Altistumisreitit
  • Välittömät ja viiveellä ilmaantuvat vaikutukset
 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
  • Ympäristövaikutukset
  • Testitavat ja tulokset myrkyllisyyden, pysyvyyden ja hajoavuuden, biokertyvyyden sekä maaperässä liikkuvuuden osalta
  • PBT ja vPvB tulokset
 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
  • Jätehuolto kemikaalin tai seoksen osalta
  • Jätteenkäsittelymenetelmät
 14. Kuljetustiedot
  • Luokitukset aineen kuljetuksesta YK-numeron avulla
  • Erityisvarotoimet käyttäjälle
  • Tiedot bulkkikuljetuksesta merellä ja sisävesissä
 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot
  • Tiedot määräysten noudattamista valvovalle henkilöstölle
 16. Muut tiedot
  • Lyhenteiden selitykset
  • Kirjallisuusviitteet ja lähteet
  • Tehdyt muutokset edelliseen KTT:een nähden

Käyttöturvallisuustiedotteen tärkeys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Käyttöturvallisuustiedotteella on asiakirjana keskeinen osa turvallisen työympäristön luomisessa, koska se sisältää tiedon vaarallisista kemikaaleista ja niiden turvallisesta käytöstä. KTT on tärkeä, koska se toimii luotettavana tietolähteenä, kun halutaan tietää tiettyjen kemikaalien haitat ja vaarat sekä miten niitä voidaan ehkäistä. Organisaation kemikaaleista vastaavan henkilön velvollisuus on huolehtia käyttöturvallisuustiedotteiden saatavuudesta ja jos niitä puuttuu, hänen velvollisuutensa on pyytää ne kemikaalin valmistajalta tai maahantuojalta, jotta kemikaalien turvallinen käyttö pystytään takaamaan parhaiten.

Käyttöturvallisuustiedote on tärkeä myös, koska sen avulla voidaan arvioida kemikaalin vaarallisuutta jo ennen sen ostoa. Tällöin kemikaalin haitat ovat jo etukäteen ostajan tiedossa, jolloin hän on tietoinen kemikaalin oikeista käsittelytavoista sekä vaaroista ihmisille sekä ympäristölle. Ostaja voi myös tällöin etsiä mahdollisia korvaavia, turvallisempia kemikaaleja. Lisäksi KTT nopea saatavuus on tärkeää onnettomuustilanteiden sattuessa, koska se sisältää tiedot kemikaalin ominaisuuksista, jolloin osataan antaa onnettomuustilanteessa henkilölle oikeanlaista hoitoa. [4]

Käyttöturvallisuustiedotteen luomat vastuut työpaikalla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Työntekijällä ja työnantajalla on vastuu, jotta työpaikalla toimitaan käyttöturvallisuustiedotteen, lain ja asetuksien antamien ohjeiden ja määräyksien mukaisesti. Työantajalla tulee olla tarvittava tuntemus työpaikalla käytettävistä kemiallisista tekijöistä ja ominaisuuksista, jotta voidaan tunnistaa vaarat ja tehdä riskien arviointi. Kemiallisista tekijöistä aiheutuvat vaarat tulee tunnistaa ja arvioida sellaiset riskit, joista voi olla varaa terveydelle tai turvallisuudelle. Mahdolliset riskit tulee poistaa tai vähentää mahdollisimman pieniksi. Jos riskiä ei pystytä poistamaan, tulee siihen varautua riskien arviointiin perustuvilla suojaustoimilla tai ennalta ehkäisevillä toimilla. Mahdollisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta tulee laatia toimintasuunnitelma. [6][7]


Työnantajan tulee antaa työntekijöille tarvittavaa koulutusta ja ohjausta:

 • Työntekijöille tulee antaa tarvittavat riskien arvioinnin edellyttämät tiedot.
 • Työntekijöille tulee antaa koulutusta ja ohjausta, jotta työntekijät osaavat suojata itseään ja toisiaan työpaikalla.
 • Työntekijät tulee antaa tiedot työpaikalla käytettävistä kemiallisista tekijöistä, joista voi aiheutua vaaraa
 • Työntekijöille tulee käydä läpi vaarallisten kemiallisten tekijöiden nimet, niistä mahdollisesti aiheuttavat vaarat ja altistumisen raja-arvot sekä muut kemiallista tekijää koskevat määräykset.
 • Käyttöturvallisuustiedotteista, käyttöohjeista ja päällysmerkinnöistä tulee antaa tarvittava tietämys.

Työntekijän vastuulla on toimia työnantajan asettamien ohjeiden ja määräyksien mukaisesti. Työntekijän on saamiensa ohjeiden ja opetusten sekä omien taitojensa mukaan pyrittävä huolehtimaan omasta ja muiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työntekijän on pyrittävä ylläpitämään työpaikalla siisteyttä ja järjestystä, jotta riittävä turvallisuus ja terveellisyys säilyisi työpaikalla.

Työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on pidettävä kauppanimen mukaista luetteloa työpaikalla. Luettelossa tulee käydä ilmi kemikaalien luokitustiedot sekä mistä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla. Luettelo kemikaaleista sekä käyttöturvallisuustiedotteet tulee olla kaikkien työntekijöiden saatavilla.

Työnantajan pitää korvata sellaiset kemialliset tekijät, jotka voivat aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa tai aineet, jotka voivat vaurioittaa perimää, jos se on kohtuudella toteutettavissa ja teknisesti mahdollista. Työntekijöitä, joilla on erityinen alttius tekijöille, jotka voivat aiheuttaa syöpäsairautta tai aineille, jotka voivat vaurioittaa perimää, ei saa käyttää töihin, joissa tällaisille aineille tai tekijöille voi altistua. Kaikissa tapaukissa työnantajan on kuitenkin pyrittävä käyttämään torjuntakeinoja vahinkojen välttämiseksi. [8]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Verkkosivusto, josta voi etsiä käyttöturvallisuustiedotteita: https://www.sigmaaldrich.com/FI/en
 • Lisätietoa REACH-asetuksesta: https://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/understanding-reach
 • Kirjallisuusjulkaisu Kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteet; Työterveyslaitos ja tekijät, Painettu Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2010, 3. uudistettu painos