Wikipedia:Suomen järvien luokitukset

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä ohjeluonnos kuvaa Suomen järvien luokittamista Wikipediassa.

Järvet luokitellaan lähinnä kahden tekijän mukaan: vesistöittäin (vesistöaluejako) ja alueellisesti (hallinnollisten alueiden mukaan). Vesistöalueiden mukaan luotuja vesistöluokkia ja hallinnollisten alueiden mukaan luotuja alueellisia luokkia ei tule sekoittaa keskenään.

Järvet ovat osa luontoa: järviluokittelu on osa luontoluokittelua ja alueellista maantiedeluokittelua. Järvet luokitellaan ensisijaisesti osaksi luontoa. Siksi alueelliset järviluokat kuuluvat hallinnolisten alueiden mukaan tehdyssä alueellisessa luokituksessa kyseisen alueen luontoluokkaan.

Vesistöllinen luokittelu[muokkaa wikitekstiä]

Vesistöalueittain[muokkaa wikitekstiä]

Järvet luokitellaan vesistöalueittäin (eri jokien vesistöt) suoraan vesistöalueluokkiin. Esimerkkinä Luokka:Kymijoen vesistö.

Milloin luokitellaan: kaikki järvet luokitellaan näihin luokkiin.

Lisätietoja: Lähteenä luokittelulle on Suomen vesistöalueet (1993), johon on viite esim. artikkelissa Luettelo Suomen vesistöistä. Vesistöalueet näkyvät myös palvelussa Paikkatietoikkuna ja ne on mahdollista ladata avoimena paikkatietoaineistona ympäristöhallinnon latauspalvelusta.

Vesistöaluejaossa suomen vesistöt jakautuvat päävesistöalueisiin (pinta-ala yli 200 km²) ja pieniin rannikkovesistöihin (pinta-ala tätä pienempi). Lisäksi on pienten rannikkovesistöjen väliin jääviä rantakaistoja, joilla voi olla järviä (esim. Littoistenjärvi). Sekä päävesistöillä, pienillä rannikkovesistöillä että näiden välisillä rantakaistoilla on numerot. Vesistöaluejakoa ollaan uusimassa, mutta uusi jako on vasta luonnos.

Epäselvyydet: Ainoastaan pienten rannikkovesistöjen välisten rantakaistojen järvien osalta (esim. Littoistenjärvi), on toistaiseksi avoinna, miten ne tulisi luokitella suhteessa vesistöaluejakoon. Sv-wikipediasta, jossa on luokiteltu kaikki Ruotsin järvet, voi tutkia, miten on menetelty tällaisten kanssa.

Vesistöalueen osittain[muokkaa wikitekstiä]

Laajoissa vesistöissä voi olla alaluokkia:

Järvet luokitellaan suoraan näihin luokkiin.

Milloin luokitellaan: Luokkia vesistöalueiden osille (osa-alueet, reitit) luodaan vesistöalueluokkien sisälle, jos ne parantavat tiedon hallintaa (järvireitit, muutoin osa-alueluokkia vain suurimpiin Suomen vesistöihin).

Lisätietoja: Luokittelun ja luokkien määrittelyn lähteenä vesistöjen osa-alueitten osalta julkaisu Suomen vesistöalueet (1993) kunnes uusi, nykyisen valuma-aluejaon korvaava vesistöaluejako otetaan käyttöön. Koska itse vesistöalueet luonnossa eivät muutu paljoa, muutokset valmisteilla olevassa uudessa vesistöaluejaossa todennäköisesti eivät tule olemaan suuria. Ehkä numerointi tai vesistöjen sisäiset osa-alueet muuttuvat. Monia vesistöjen osa-alueita on nimetty järvireittien mukaan. Määritelmiä järvireiteille löytyy kirjallisuudesta (vanhemmat tietosanakirjat, maantiedon oppikirjat).

Epäselvyydet: Luokitustapa Wikipediassa saattaa vielä tarkentua. Yhtäkään suurta vesistöä ei ole luokiteltu vielä osa-alueisiin systemaattisesti kokonaan.

Vesistöjen luokittelu[muokkaa wikitekstiä]

Vesistöt luokitellaan sen mukaan, mihin ne laskevat. Esimerkkinä Luokka:Suomenlahteen laskevat vesistöt.

Lisäksi on luokiteltu valtioittain, esimerkiksi Luokka:Suomen vesistöt. Jos vesistöalue jakautuu kahden valtion kesken, se luokitellaan molempien mukaan, vrt. esim. Luokka:Juustilanjoen vesistö.

Milloin luokitellaan: Suomen vesistöjen osalta kaikki vesistöt.

Alueellinen luokittelu[muokkaa wikitekstiä]

Valtakunnalliset luokat[muokkaa wikitekstiä]

Valtakunnalliset luokat. Näitä ovat luokat tyyliin Luokka:Suomen järvet, Luokka:Venäjän järvet.

Milloin luokitellaan: Suomessa kaikki järvet luokitellaan näihin luokkiin maakunnallisten luokkien kautta (uusi lisäys).

Maakunnalliset luokat[muokkaa wikitekstiä]

Maakunnalliset luokat, joiden alaluokkina voi olla kunnallisia luokkia tarpeen mukaan. Nämä luokitellaan maakuntien luontoon ja valtakunnalliseen luokkaan. Esimerkkinä Luokka:Keski-Suomen järvet luokitellaan luokkaan Luokka:Keski-Suomen luonto ja luokkaan Luokka:Suomen järvet.

Milloin luokitellaan: kaikki järvet luokitellaan näihin luokkiin suoraan tai kunnallisten luokkien kautta (uusi lisäys).

Kuntakohtaiset luokat[muokkaa wikitekstiä]

Kuntakohtaisia luokkia järville voi olla nykyisten kuntien mukaan. Väliluokkana voi olla kunnan luontoluokka. Esimerkkinä Luokka:Jyväskylän järvet ja Luokka:Jyväskylän luonto.

Milloin luokitellaan: Luokittelu vain tarpeen mukaan:

  • Jos koko kunnan luokassa on vain vähän artikkeleita, kunnan erillinen luontoluokka ja kunnan järviluokka eivät välttämättä ole tarpeen , vrt. esim. Luokka:Koski Tl (tilanne 17.7.2015).
  • Jos koko kunnan luokassa on paljon artikkeleita, kunnan luontoluokka voi auttaa tiedon hallintaa. On harkittava, onko sen lisäksi tarvetta järviluokalle luontoluokan alla. Pieniä luokkia on syytä välttää.
  • Jos kunnan luontoluokkaa tai kunnan järviluokkaa ei tarvita kuntaluokan sisällön paremmaksi hallitsemiseksi, kunnan luontokohteet ja järvet voidaan luokitella maakunnalliseen luontoluokkaan ja maakunnalliseen järviluokkaan. (Vertaa konsensukseen perustuvaa vastaavaa luokittelun nykytilannetta esim. luokissa Luokka:Suomen kylät, Luokka:Suomen nähtävyydet.)

Entisten kuntien luokat[muokkaa wikitekstiä]

Entisten kuntien luokkia on ja voi olla. Luontokohteita, sekä järviä että muita, voidaan luokitella niihin suoraan. Entisten kuntien luonto- ja järviluokkia tulisi pääsääntöisesti pyrkiä välttämään ja niitä tulisi luoda vain perustelluissa poikkeustapauksissa. Entisten kuntien järviluokat sijoitetaan nykyisten kuntien järviluokkien alle (esim. Korpilahden järvet kohdassa Luokka:Jyväskylän järvet).

Milloin luokitellaan: Entisten kuntien luonto- ja entisten kuntien järviluokkia ei pääsääntöisesti suositella luotavaksi, koska paremmin toimii ristikkäinen luokittelu: Nykyisen kunnan järvet (esim. Luokka:Salon järvet) ja entisten kuntien luontokohteiden ja järvien luokittelu entisen kunnan luokkaan suoraan (esim. Luokka:Kiikala). Näin vältytään liian pieniltä luokkalokeroilta.

Esimerkki poikkeuksesta (luotu vuosia sitten): Luokka:Somerniemen järvet: Nykyinen Someron kunta jakautuu vähäjärviseen Someron emäpitäjään ja runsasjärviseen Somerniemeen. Järviluokka erikseen Somerniemelle auttaa aineiston hallintaa, kun artikkeleita on vähänkin enemmän. Lisäksi Somerniemen identiteetti elää vahvana ja Somerniemi alueellisena määrittelynä on käytössä.

Perustelu: Entiset kunnat ovat monilta osin nykyisiin kuntiin nähden ensisijainen käytännön tapa hahmottaa todellisuutta ja Kotus suosittelee niiden käyttöä sijainnin määreenä. Kuitenkin ne samalla ovat hierarkisesti alisteisia nykyiselle kuntajaolle. Yllä esitetty (ja tähän asti de facto sovellettu) ristikkäinen luokittelu (vrt. yllä Luokka:Salon järvet) mahdollistaa tämän kaksitasoisisen hierarkian esittämisen joustavasti ja ilmavasti niin, että tietoa voi etsiä sekä nykyisen että entisen kuntajaon mukaan.

Alueellisten järviluokkien yläluokat[muokkaa wikitekstiä]

  • Suomen järvet kunnittain?
  • Suomen järvet maakunnittain?

Taustaa: Nyt on Luokka:Suomen maantiede kunnittain kuntien luontoluokille. Kuntakohtaisia luontoluokkia ei ole kaikista kunnista. Tähän ehdotukseen sisältyy kuntien luontoluokille myös luokittelu maakunnallisiin luontoluokkiin. Ehdotuksen mukaan ei kunnallisia luontoluokkia eikä kunnallisia järviluokkia tulisi kaikkiin kuntiin vaan ainoastaan tarpeen mukaan.

Lahtien, saarien ja selkien luokittelu[muokkaa wikitekstiä]

Isommilla järvillä ja merialueiden merillä on omia luokkiaan. Lahdet, saaret ja selät luokitellaan ensisijaisesti näihin, jos on perustellusti järven oma luokka. Esimerkkinä Luokka:Päijänne

Ehdotuksia: Saaret, lahdet ja selät kunnallisiin luontoluokkiin tai toissijaisesti maakunnallisiin luontoluokkiin. Jos kuitenkin kohde kuuluu järviluokan kautta alueelliseen luontoluokkaan, kohdetta ei tule luokittaa uudelleen suoraan alueelliseen luontoluokkaan (ei päällekkäistä luokittelua).

Omia kunnallisia saariluokkia voi olla runsassaarisilla alueilla merialueilla ja sisävesilläkin mutta vain tarpeen mukaan. (Maakunnalliset saariluokat ???)

Kunnallisia tai edes maakunnallisia lahtiluokkia tuskin tarvitaan lainkaan, löytyvät luultavasti järkevämmin kunnallisista tai maakunnallista luontoluokista ja luokasta Luokka:Suomen lahdet.

Niemien luokittelu[muokkaa wikitekstiä]

Ehdotus: Kuten lahdet, saaret ja selät