Luettelo Tang-dynastian keisareista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo Kiinan Tang-dynastian (618907) keisareista:

Temppelinimet (Miao hao) Syntymänimet Hallintokaudet Aikakausinimet (Nian hao 年號) ja niiden vuodet
Käytäntö: "Tang" + temppelinimi
Huom: Wu Hou (武后 wǔ hòu) (keisarinna Wu) oli kuolemanjälkeinen nimi.
Gao Zu (高祖 gāo zǔ) Li Yuan (李淵 lǐ yuān) 618-626 Wude (武德 wǔ dé) 618-626
Tai Zong (太宗 taì zōng) Li Shi Min (李世民 lǐ shì mín) 626-649 Zhenguan (貞觀 zhēn guān) 627-649
(高宗 gāo zōng) Li Zhi (李治 lǐ zhì) 650-683 Yonghui (永徽 yǒng huī) 650-655

Xianqing (顯慶 xiǎn qìng) 656-661
Longshuo (龍朔 lóng shuò) 661-663
Linde (麟德 lín dé) 664-665
Qianfeng (乾封 qián fēng) 666-668
Zongzhang (總章 zǒng zhāng) 668-670
Xianheng (咸亨 xián hēng) 670-674
Shangyuan (上元 shàng yuán) 674-676
Yifeng (儀鳳 yí fèng) 676-679
Tiaolu (調露 tiaó lù) 679-680
Yonglong (永隆 yǒng lóng) 680-681
Kaiyao (開耀 kaī yaò) 681-682
Yongchun (永淳 yǒng chún) 682-683
Hongdao (弘道 hóng daò) 683

Zhong Zong (中宗 zhōng zōng), Wu Zetian syrjäytti Li Xian (李顯 lǐ xiǎn) tai Li Zhe (李哲 lǐ zhé) 684, (myös 705-710) Sisheng (嗣聖 sì shèng) 684
Rui Zong (睿宗 ruì zōng), Wu Zetian syrjäytti Li Dan (李旦 lǐ dàn) 684, (myös 710-712) Wenming (文明 wén míng) 684
Zhou-dynastia (690 - 705)
Wu Hou (武后 wǔ hoù) Wu Zetian (武則天 wǔ zé tiān) 684-705 Guangzhai (光宅 guāng zhaí) 684

Chuigong (垂拱 chuí gǒng) 685-688
Yongchang (永昌 yǒng chāng) 689
Zaichu (載初 zaì chū) 690
Tianshou (天授 tiān shoù) 690-692
Ruyi (如意 rú yì) 692
Changshou (長壽 cháng shoù) 692-694
Yanzai (延載 yán zaì) 694
Zhengsheng (證聖 zhèng shèng) 695
Tiancewansui (天冊萬歲 tiān cè wàn suì) 695-696
Wansuidengfeng (萬歲登封 wàn suì dēng fēng) 696
Wansuitongtian (萬歲通天 wàn suì tōng tiān) 696-697
Shengong (神功 shén gōng) 697
Shengli (聖曆 shèng lì) 698-700
Jiushi (久視 jiǔ shì) 700
Dazu (大足 dà zú) 701
Chang'an (長安 cháng ān) 701-705

Tang-dynastian jatko
Zhong Zong (中宗 zhōng zōng) Li Xian (李顯 lǐ xiǎn) tai Li Zhe (李哲 lǐ zhé) (also 684,) 705-710 Shenlong (神龍 shén lóng) 705-707

Jinglong (景龍 jǐng lóng) 707-710<be>

Shao Di (少帝 shaò dì) Li Chong Mao (李重茂 lǐ chóng maò) 710 Tanglong (唐隆 táng lóng) 710
(睿宗 ruì zōng) Li Dan (李旦 lǐ dàn) (myös 684,) 710-712 Jingyun (景雲 jǐng yún) 710-711

Taiji (太極 taì jí) 712
Yanhe (延和 yán hé) 712

(玄宗 xuán zōng) Li Long Ji (李隆基 lǐ lóng jī) 712-756 Xiantian (先天 xiān tiān) 712-713

Kaiyuan (開元 kaī yuán) 713-741
Tianbao (天寶 tiān bǎo) 742-756

(肅宗 sù zōng) Li Heng (李亨 lǐ hēng) 756-762 Jide (至德 zhì dé) 756-758

Qianyuan (乾元 qián yuán) 758-760
Shangyuan (上元 shàng yuán) 760-761

(代宗 daì zōng) Li Yu (李豫 lǐ yù) 762-779 Baoying (寶應 bǎo yìng) 762-763

Guangde (廣德 guǎng dé) 763-764
Yongtai (永泰 yǒng taì) 765-766
Dali (大曆 dà lì) 766-779

(德宗 dé zōng) Li Gua (李适 lǐ guā) 780-805 Jianzhong (建中 jiàn zhōng) 780-783

Xingyuan (興元 xīng yuán) 784
Zhenyuan (貞元 zhēn yuán) 785-805

Shun Zong (順宗 shùn zōng) Li Song (李誦 lǐ sòng) 805 Yongzhen (永貞 yǒng zhēn) 805
(憲宗 xiàn zōng) Li Chun (李純 lǐ chún) 806-820 Yuanhe (元和 yuán hé) 806-820
Mu Zong (穆宗 mù zōng) Li Heng (李恆 lǐ héng) 821-824 Changqing (長慶 cháng qìng) 821-824
Jing Zong (敬宗 jìng zōng) Li Zhan (李湛 lǐ zhàn) 824-826 Baoli (寶曆 bǎo lì) 824-826
Wen Zong (文宗 wén zōng) Li Ang (李昂 lǐ áng) 826-840 Baoli (寶曆 bǎo lì) 826

Dahe (大和 dà hé) tai Taihe (taì hé 太和) 827-835
Kaicheng (開成 kaī chéng) 836-840

(武宗 wǔ zōng) Li Ya (李炎 lǐ yán) 840-846 Huichang (會昌 huì chāng) 841-846
(宣宗 xuān zōng) Li Chen (李忱 lǐ chén) 846-859 Dachong (大中 dà chōng) 847-859
Yi Zong (懿宗 yì zōng) Li Cui (李漼 lǐ cuǐ) 859-873 Dachong (大中 dà chōng) 859

Xiantong (咸通 xián tōng) 860-873

Xi Zong (僖宗 xī zōng) Li Xuan (李儇 lǐ xuān) 873-888 Xiantong (咸通 xián tōng) 873-874

Qianfu (乾符 qián fú) 874-879
Guangming (廣明 guǎng míng) 880-881
Zhonghe (中和 zhōng hé) 881-885
Guangqi (光啟 guāng qǐ) 885-888
Wende (文德 wén dé) 888

Zhao Zong (昭宗 zhāo zōng) Li Ye (李曄 lǐ yè) 888-904 Longji (龍紀 lóng jì) 889

Dashun (大順 dà shùn) 890-891
Jingfu (景福 jǐng fú) 892-893
Qianning (乾寧 qián níng) 894-898
Guanghua (光化 guāng huà) 898-901
Tianfu (天復 tiān fù) 901-904
Tianyou (天佑 tiān yoù) 904

Ai di (哀帝 aī dì) tai Zhaoxuan di昭宣帝 zhāo xuān dì Li Zhu (李柷 lǐ zhù) 904-907 Tianyou (天佑 tiān yoù) 904-907