Funktion differentiaali

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Differentiaalin ja differenssin geometrista tulkinta. Kun siirrytään välin verran (kuvassa PR), kasvaa funktion arvo (kuvassa RQ) eli differenssin verran. Punaisen tangenttisuoran alle jäävä osa (kuvassa RS) on differentiaali ja tangentilta funktion kuvaajalle (kuvassa SQ) on virhe .

Differentiaali on matematiikassa reaaliarvoisen funktion eräs sen muutosnopeutta määrittelevän lausekkeen tai mitan nimitys. Differenssi, joka tarkoittaa funktion todellista muutosta, jaetaan muutoksen lineaariseen osaan, eli differentiaaliin, ja korjaustermiin. Differentiaalin käsite on keskeisessä osassa differentiaalilaskennassa ja esimerkiksi derivaatan määritelmässä.[1][2][3]

Johdanto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Differentiaalit esitteli ensimmäisenä Gottfried Wilhelm Leibniz, jonka heuristinen ja intuitiivinen ajatus oli esittää dy äärimmäisen pienenä suureen y muutoksena. Muutos dy oli pienempi kuin mikään reaaliluku, mutta ei kuitenkaan aivan nolla. Tällaisia lukuja on kutsuttu infinitesimaaleiksi ja niiden käytön perinne juontaa Euroopassa Kreikan antiikkiin. Yhdessä muuttujan x muutoksen dx kanssa voitiin nyt esitellä muutosnopeus dy/dx, joka kutsutaan Leibnizin merkinnäksi derivaatalle. Vaikka luvut dy ja dx olisivatkin äärimmäisen pieniä lukuja, ei osamäärä dy/dx sitä välttämättä ole.

Koska infinitesimaalien käyttöä kritisoitiin voimakkaasti 1700- ja 1800-luvuilla, julkaisi Augustin-Louis Cauchy uuden differentiaalin määritelmän, joka ei enää käyttänyt infinitesimaalin käsitteitä määrittelyn perusteinaan. Sen sijaan se määriteltiin derivaatan avulla, joka taas määriteltiin raja-arvon avulla. Tästä alkoi kehitys, joka tarkensi analyysin käsitteiden perusteita tehden tästä matematiikan haarasta laajemmin hyväksytyn.

Infinitesimaaleista ei kuitenkaan päästy eroon. Monilla fysiikan ja tekniikan aloilla sitä käytetään rinnakkain raja-arvoon perustuvan matematiikan rinnalla. Haluttomuus luopua infinitesimaaleista johtunee niillä laskemisen vaivattomuudesta.[4]

Merkitys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhden muuttujan tapauksessa (viereinen kuvaaja) tarkastelupisteeseen piirretty tangentti erottaa differenssistä (kuviossa RS) differentiaalin (RQ), joka jää kuviossa tangentin alle. Differentiaali on siten funktion muutoksessa sen lineaarinen komponentti ja se kuvaa melko tarkasti funktion muutosta tarkastelupisteen lähellä. Differenssi, joka on funktion todellinen muutos, on melkein saman suuruinen kuin differentiaali. Korvaamalla differenssi differentiaalilla tehdään pieni virhe. Raja-arvotilanteessa, kun väli lyhenee melkein nollaksi, pienenee virhe hyvin pieneksi, joten tarkastelupisteessä differentiaalia voisi käyttää erotusosamäärän lausekkeessa (derivaatan määrittämiseksi) yhtä hyvin kuin differenssiäkin. Monesti funktion kulkua tarkastelupisteessä kuvataankin tangenttisuoralla, jonka derivaatta on sama kuin funktion käyrällä. Differentiaalit liittyvätkin muutostarkasteluihin, joissa funktion käyrä tai pinta korvataan tangentin suuntaisilla vektoreilla. Funktion differenssit lasketaan silloin likiarvoilla [5][6][7]

Differenssi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Funktion muuttumista voidaan tutkia laskemalla sen arvoja eri muuttujan x arvoilla. Kun funktion arvo lasketaan arvolla , saadaan Siirrytään sopivan matkan etäisyydelle ja lasketaan uusi funktion arvo Funktion arvojen differenssi (engl. difference eli erotus) pisteessä on [2][5][8]

Usein tämä merkitään myös

Differentiaali ja korjaustermi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Merkitään virhefunktiota ja havaitaan, että se riippuu muuttujan arvosta x ja siirtymästä h. Silloin erotusosamäärän ja derivaatan erotus tarkoittaa virhettä, joka tehdään, kun erotusosamäärän arvolla korvataan derivaatan tarkkaa arvoa. Virhe lasketaan siten [2][5]

Voidaan osoittaa, että jos korjaustermi pienenee olemattomaksi

on funktio derivoituva kyseisessä pisteessä x.

Kertomalla edellinen yhtälö luvulla h, saadaan [2][5][7]

Sama yhtälö voidaan merkitä myös

eli

Yhtälön vasenta puolta kutsutaan differenssiksi ja oikealla puolella ovat differentiaali , joka merkitään joskus , ja korjaustermi Merkinnällä viitataan funktion arvojen (vanhanaikaiseen) infinitesimaaliseen muutokseen.[9]

Merkintöjä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kun käytetään suureita ja ja suure riippuu suureesta , voidaan differentiaali merkitä [5][7]

tai

kun ollaan hyvin lähellä tarkastelupistettä eli

Jos tunnetaan :n lauseke , voidaan merkitä myös [4]

Yleisesti voidaan myös merkitä [10] funktiolle sen differentiaalia

Likiarvoista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Funktion lisäys eli differenssi on määritelty

joka voidaan esittää myös differentiaalin avulla

missä kun Funktion lisäystä voidaan siksi approksimoida differentiaalin avulla hyvinkin tarkasti, kun h on riittävän pieni. Silloin on rajallemenon loppuvaiheessa jo

[9][5][4][7]

Usean muuttujan funktiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Usean muuttujan funktio, joka saa reaalilukuarvoja, on skalaarikenttä . Funktio f on differentioituva tarkastelupisteessä , jos sillä on olemassa siinä pisteessä, ja pisteen lähiympäristössä, kaikkien muuttujiensa osittaisderivaatat. Silloin funktiolla on olemassa myös gradientti ja funktiolle voidaan kirjoittaa differentiaalikehitelmä

missä ja kertolasku on vektorien pistetulo. Kehitelmässä lauseke

on funktion differentiaali df. Merkintä (lue "nabla f") tarkoittaa funktion gradienttia pisteessä . Gradientti ilmaisee funktion suunnatun derivaatan suurimman arvon ja suunnan. Kun gradientti kerrotaan suunnalla , saadaan tarkastelupisteen suunnatun derivaatan arvo suunnassa .

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Weisstein, Eric W.: Differential (Math World – A Wolfram Web Resource) Wolfram Research. (englanniksi)
  2. a b c d Kivelä, Simo K. & Nurmiainen, Riikka & Spåra, Mika: Differentiaali, 2001
  3. Zeng, Anping: Geometric Difference between a Finite Difference and a Differential, Wolfram demostrations, 2014
  4. a b c Keisler, H. Jerome: Elementary Calculus: An Infinitesimal Approach, luku 2 (Differentiation), s. 53–60 2013
  5. a b c d e f Encyclopedia of Math: Differential, katsottu 10.10.2014
  6. Keisler, H. Jerome: Elementary Calculus: An Infinitesimal Approach, luku 2 (Differentiation), s. 46–52, 2013
  7. a b c d Hassi, Seppo: Matemaattiset menetelmät II, s. 8–14
  8. Keisler, H. Jerome: Elementary Calculus: An Infinitesimal Approach, luku 2 (Differentiation), s. 45, 2013
  9. a b Weisstein, Eric W.: Infinitesimal (Math World – A Wolfram Web Resource) Wolfram Research. (englanniksi)
  10. Pitkäranta, Juhani: Calculus Fennicus. TKK:n 1. ensimmäisen lukuvuoden laaja matematiikka. Helsinki: Avoimet oppimateriaalit ry. ISBN 978-952-7010-12-9 (painettu) ISBN 978-952-7010-13-6 (pdf).

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]