Huolinta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Huolinta on rahdin kulun hallintaa ostajan, myyjän, kuljetus- ja varastointiyritysten sekä viranomaisten välillä. [1]

Laajemmin avattuna huolinta on toisen omistamien tavaroiden kuljettamisen järjestämistä, tullauksesta huolehtimista sekä tuonti- ja vientiselvitysten tekemistä. Usein siihen liittyy myös tavaroiden varastointi. Huolitsija, eli speditööri on itsenäinen yrittäjä, joka työskentelee omissa nimissään tavaranomistajan lukuun. Oikeudellisesti huolitsija on välillinen edustaja. Jos huolitsija suorittaa tavaroiden kuljetuksen itse, häneen sovelletaan rahdinkuljettajaa koskevia säännöksiä. Huolintayritykset ovat logistiikkasektorilla toimivia yrityksiä, jotka tuottavat ja välittävät huolinta- ja logistiikkapalveluita asiakkaiden hyvinkin vaihteleviin tarpeisiin. Huolintayritysten perustoimintoihin kuuluvat edelleen ne logistiikkapalvelut, jotka on perinteisesti totuttu liittämään huolitsijan toimintoihin, kuten esimerkiksi tullauspalvelut, kansainvälisten kuljetusten järjestäminen ja välittäminen sekä niihin liittyvät nouto- ja jakelupalvelut.[2] Huolitsijalla on oikeus palkkioon tekemästään työstä ja korvaukseen kuluistaan. Palkkion ja kulujen vakuutena ovat huolitsijan hallussa olevat päämiehen tavarat, joihin huolitsijalla on pidätysoikeus.[3]

Huolinnan päämääränä on esimerkiksi tuotteen kuljettamista tehtaalta väliaikaisvarastoon, ja väliaikaisvarastosta jälleenmyyjälle tai loppukäyttäjälle. Jos tuotteen valmistaja, varsinkin pienet valmistajat, joutuisivat itse hoitamaan tuotteiden varastoinnin, niin siitä koituisi huomattavia kuluja. Huolintayrityksillä on suuret varastot, joihin tuotteiden varastointi on halpaa. Käyttämällä huolintayrityksen varastoa valmistajan varastointikulut ovat pienemmät kuin mitä ne olisivat käytettäessä omaa varastoa. Suuremmilla valmistajilla on yleensä omat huolintatytäryhtiöt, joiden ansiosta suuret valmistajat saavat pienennettyä logistiikasta aiheutuvat kulut mahdollisimman pieniksi.

Määritelmiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Huolinta on tavaran, tiedon, rahan sekä kuljetusvälineiden ja -yksiköiden liikkumisen oikea-aikaista ja kustannustehokasta hallintaa maailmankaupassa ostajan, myyjän, kuljetus- ja varastointiyritysten sekä viranomaisten välillä. Se on erittäin tärkeä, mutta usein näkymätön osa toimivaa ulkomaankauppaa. Huolinta- ja logistiikkapalvelut muodostavat kansainvälisen kaupankäynnin perustan. Lisäksi ne vastaavat teollisuuden ja kaupan alan sekä kuljetusyritysten välisestä sujuvasta toiminnasta ja toimivasta maailmankaupasta.[1]

Huo­lin­ta-alan maail­man kat­to­jär­jes­tö FIA­TAn ja Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n hy­väk­sy­mä mää­ri­tel­mä huo­lin­ta­pal­ve­luil­le on seu­raa­va: ”Huo­lin­ta- ja lo­gis­tiik­ka­pal­ve­luil­la tar­koi­te­taan ta­va­ran kul­je­tuk­seen, yh­teis­las­tauk­seen, va­ras­toin­tiin, kä­sit­te­lyyn, pak­kaa­mi­seen tai ja­ke­luun liit­ty­viä pal­ve­lu­ja se­kä näi­hin liit­ty­viä li­sä- ja neu­von­ta­pal­ve­lu­ja. Li­sä- ja neu­von­ta­pal­ve­lu­ja ovat esi­mer­kik­si tul­lauk­seen ja ve­ro­tuk­seen liit­ty­vät pal­ve­lut, ta­va­raa kos­ke­vien vi­ral­lis­ten il­moi­tus­ten an­ta­mi­nen, va­kuu­tus­ten mer­kit­se­mi­nen ta­va­ral­le se­kä ta­va­raan liit­ty­vien asia­kir­jo­jen laa­ti­mi­nen, ke­rää­mi­nen tai mak­sa­mi­nen.Huo­lin­ta­pal­ve­lui­hin si­säl­ty­vät myös ta­va­ran kul­je­tuk­seen, kä­sit­te­lyyn tai va­ras­toin­tiin liit­ty­vät tie­to- ja vies­tin­tä­tek­niik­kaa hyö­dyn­tä­vät lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lut se­kä toi­mi­tus­ket­jun to­sia­sial­li­nen hal­lin­ta ko­ko­nai­suu­des­saan.”[4]

Huolinta Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Noin puolet Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista on huolintaliikkeiden organisoimaa, ja että huolitsijoiden käsittelemän ulkomaankaupan arvo on yli 100-kertainen toimialan omaan arvonlisäykseen verrattuna.[5]

Suomessa toimivia huolintayrityksiä on arviolta noin 350–380 kappaletta. Tarkkaa lukumäärää on vaikea todeta, koska samalla TOL-koodilla 52291 luokitellaan huolintayritysten lisäksi rahtausyritykset eivätkä kaikki rekisteröityneet yritykset ole aktiivisia.[6]

Suomen suurimpiä huolinta- ja logistiikka-alan yrityksiä ovat muun muassa Schenker Oy, DHL Freight (Finland) Oy, DSV Road Oy, Nurminen Logistics Services Oy, Oy Kuehne + Nagel Ltd, Varova Oy, Oy Beweship Ab, United Parcel Service Finland Oy (UPS), PostNord Oy.[7]

Huolinta-alan toimijoita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) on huolinta- ja logistiikka-alan yritysten kansallinen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. Liitolla on noin 65 jä­sen­tä.[6]

Huolinnan tulevaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kotimaisten huolintayritysten tulevaisuus on vahvasti sidottu talouden ja Suomen ulkomaankaupan kehitykseen, Mikäli ulkomaankaupan vienti tai tuonti (tonnit tai arvo) laskee, laskee samalla viejien ja tuojien palvelutilaukset huolinta- ja logistiikkayrityksille. Ja päinvastoin, jos ulkomaankauppa vetää hyvin, myös huolinta- ja logistiikkayrityksillä on hyvät menestymisen mahdollisuudet.[7]

Myös uudet teknologiat tulevat monin tavoin muuttamaan toimialaa. Esimerkiksi digitalisaatio tulee parantamaan kuljetusketjujen läpinäkyvyyttä, lähetysten seurantaa ja kuljetusten kustannustehokkuutta. Teknologisen kehityksen lisäksi myös ympäristö- ja turvallisuussääntelyn muutokset tulevat lähivuosikymmeninä vaikuttamaan huolinta- ja logistiikka-alaan merkittävästi.[5]

Laajan toimenkuvan ja alaan vaikuttavien muutosten vuoksi huolinta- ja logistiikka-alan toimijoilta vaaditaan nopeaa mukautumiskykyä sekä jatkuvaa oppimista. Tällä hetkellä yksi alan haasteista on pula osaavasta työvoimasta. Alan houkuttelevuus on viime vuosina jonkin verran parantunut, mutta Suomen ulkomaankaupan toiminnalle kriittisen huolintaalan suosiota ja tunnettuutta on tarpeen kehittää määrätietoisesti myös tulevaisuudessa.[5]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b Huolinta - avain toimivaan ulkomaankauppaan huolintaliitto.fi.
  2. Mitä huolinta on Suomen Huolinta - ja Logistiikkaliitto ry. Viitattu 13.1.2021.
  3. Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys 1994–1999, ISBN 951-855-135-9, osa I palsta 178.
  4. Mitä huolinta on Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry. Viitattu 14.8.2019.
  5. a b c Huolinta - avain toimivaan ulkomaankauppaan huolintaliitto.fi.
  6. a b Faktat ja tilastot Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry. Viitattu 14.8.2019.
  7. a b Faktat ja tilastot Suomen Huolinta - ja Logistiikkaliitto ry. Viitattu 13.1.2021.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]