Freestylefootbag

Kohteesta Wikipedia
(Ohjattu sivulta Footbag freestyle)
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Footbag freestyle pallo

Frees­tylefootbag on footbagin niin sanottu ka­tu­laji ja tällä het­kellä suo­si­tuin foot­ba­gin har­ras­tus­muoto. Suurta suo­siota se­lit­tää muun muassa se, että frees­tyle on yksi hel­poim­pia la­jeja aloit­taa: sitä voi pe­lata mil­tei missä ta­hansa, eikä vä­li­neiksi tar­vita kuin pallo ja pari ken­kiä.

Frees­ty­le­pe­laa­jat ke­rään­ty­vät yleensä pie­neen rin­kiin ja te­ke­vät vuo­ro­tel­len upeita temp­pusar­joja kuo­le­tel­len, spin­na­ten, hyp­pien ja kul­jet­taen foot­ba­giä jal­ko­jen vä­listä ja nis­kan ta­kaa ta­valla, joka saa par­haat­kin jal­ka­pal­lon kik­kai­li­jat hauk­ko­maan henkeään.

Kil­pai­luissa pe­laa­jalla on mää­rätty aika, jossa hän esit­tää musiik­kiin yh­dis­te­tyn oh­jel­mansa — sa­maan ta­paan kuin esi­mer­kiksi rulla- tai lu­mi­lau­tai­lussa. Tar­koi­tuk­sena on tehdä mo­ni­puo­li­sesti mah­dol­li­sim­man vai­keita temp­puja, jotka on ran­kattu eri vai­keus­ta­soi­hin. Tuo­ma­risto ar­vos­te­lee kil­pai­li­jan suo­ri­tuk­sen sen vai­keu­den, mutta myös mo­ni­puo­li­suu­den, näyt­tä­vyy­den, kont­rol­lin ja ko­ko­nai­suu­den mukaan.

Frees­ty­lessä kil­pail­laan sekä soo­lona että pa­reit­tain. Ko­ko­nai­suu­den pe­rus­teella ar­vos­tel­ta­vien ru­tii­nien li­säksi ki­sa­taan puh­taasti tek­niik­ka­la­jeissa ku­ten sh­red 30 ja sick 3, sekä kes­tä­vyy­dessä (iron­man).

Osa kil­pai­lu­muo­doista on var­sin uusia, mutta nyt jo on ha­vait­ta­vissa pe­laa­jien eri­kois­tu­mi­sen tiet­tyi­hin kilpailumuotoihin.

Freestyletemppuja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Add-kategoriat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Stall (kuo­le­tus)
 2. Dex­te­rity (kierto)
 3. Body (keho)
 4. Cross-body
 5. Unusual (epä­ta­val­li­nen)

Peruspotkut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Si­sä­syr­jä­potku
 2. Ul­ko­syr­jä­potku
 3. Pol­vi­potku
 4. Var­vas­potku

Alkeet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Toe Stall
 2. In­side Stall
 3. Jes­ter (Flying Clip­per)
 4. Around The World
 5. Orbit
 6. Clip­per
 7. Switch
 8. Pickup
 9. Mi­rage
 10. Illusion
 11. Down
 12. Pen­du­lum
 13. Ho­po­ver
 14. Pinc­her (Squ­eeze)
 15. Neck Catch

Perusteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Whirl
 2. Whip
 3. Swirl
 4. Twist
 5. Drif­ter
 6. Double Around The World
 7. Double Down
 8. Mixer
 9. Eggbeater
 10. Step-setti
 11. Open- ja Shut-setit
 12. Atomic- ja Quantum-setit
 13. Duck-setti
 14. Spin-setti
 15. Osis

Pro-temput[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Hatc­het (Di­ving Whirl)
 2. Su­per­down (Sym­po­sium Double Down)
 3. Vor­tex (Gyro Drif­ter)
 4. Rea­per (Far Double Switch)
 5. Haze (Step­ping Mixer)
 6. Flurry (Double Mi­ra­ging Switch)
 7. Tombs­tone (Step­ping Drif­ter)
 8. Scorpion’s Tail (Spin­ning Double Down)
 9. Whir­ling Swirl
 10. Rips­tein (Double Swirl)
 11. Food Proces­sor (Step­ping Far Blen­der)
 12. Reac­tor (Ato­mic Whirl)
 13. Rip­ped War­rior (Step­ping Duc­king Down)
 14. Mo­bius (Gyro Torque)
 15. Man­tis (Gyro Egg­bea­ter)
 16. Smoke (Open Drif­ter)
 17. Whirr (Double Whirl)
 18. Torquesc­rew (Mi­ra­ging Dyno)
 19. Ja­niwal­ker (Bar­ra­ging Down)
 20. As­sa­sin (Open Duc­king Mi­rage)

Hyvin vaikeat temput[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Kyt­tyrä (Far Whir­ling Bent Sym­po­sium Swir­ling Osis)
 2. Ai­ring Mi­rage (Gyro Swir­ling Mirage)
 3. Tria­ging Switch
 4. Al­pine Food­proces­sor (Step­ping Duc­king Blender)
 5. Whir­ring Swirl (Double Whir­ling Swirl)
 6. Flur­ricane (Gyro Double Mi­ra­ging Switch)
 7. Ato­mic Torque
 8. Su­per­du­perfly (Spin­ning Sym­po­sium Double Down)
 9. Triple Over Down
 10. Ge­ne­sis (Barraging Far Whirl)
 11. Ne­me­sis (Bar­ra­ging Far Double Down)
 12. Blurry Whir­ling Swirl
 13. Cold Fusion (Nuclear Double Down)
 14. Mon­tage (Spin­ning Duc­king Sym­po­sium Whirl)