CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkinnät

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sellaisten kemikaalien, jotka on luokiteltu vaarallisiksi ja jotka kuuluvat REACH-asetuksen piiriin, toimittajan tulee tiedottaa kyseisen kemikaalin vaaroista CLP-asetuksen mukaisilla varoitusmerkinnöillä. Asetus vaatii, että aineiden tai niitä sisältävien seosten merkinnöistä on käytävä ilmi CLP-asetuksen mukaiset tiedot.

Aineet on täytynyt luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti 1.12.2010 alkaen. Seosten osalta CLP-asetuksen mukaiselle luokitukselle, merkinnöille ja pakkaamiselle on siirtymäaikaa 1.6.2015 asti.

CLP-asetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS. Järjestelmän tavoitteena on, että kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä käytettäisiin samoja periaatteita koko maailmassa, jolloin kemikaaliturvallisuus paranee ja kemikaalikauppa yli rajojen helpottuu.[1]

Asetuksen mukaiset tiedot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. tuotetunniste (nimi ja tunnistenumero aineelle, kauppanimi seokselle)
 2. luokituksen aiheuttavat aineiden nimet
 3. varoitusmerkit ja huomiosanat
 4. vaara- ja turvallisuuslausekkeet
 5. kemikaalin toimittajan yhteystiedot (nimi, osoite ja puhelinnumero)
 6. yleiseen kulutukseen tarkoitettujen pakkausten sisältämän aineen nimellismäärä.

Vakioidut varoitusmerkit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

CLP-asetus määrää käytettäväksi vakioituja varoitusmerkkejä. Varoitusmerkin on oltava kärjellään oleva neliö, jossa on musta symboli valkoisella taustalla sekä punainen kehys. Merkin on oltava riittävän leveä näkyäkseen selvästi. Asetuksessa on myös säädetty vaatimuksia varoitusetikettien ja varoitusmerkkien vähimmäismitoille sekä varoitusmerkkien muodolle ja värille pakkauksissa.

Varoitusmerkit luokitellaan vaaran mukaan fysikaalisiin vaaroihin, terveydelle aiheutuviin vaaroihin, ympäristölle aiheutuviin vaaroihin sekä muihin vaaroihin. Aineita ja seoksia, joiden ominaisuudet täyttävät tietyt vaaroihin liittyvät kriteerit, pidetään vaarallisina ja ne on luokiteltava ja merkittävä luokitusta vastaavalla varoitusmerkillä. Kutakin vaaraluokkaa, vaaraluokan jaottelua ja vaarakategoriaa vastaa tietty varoitusmerkki.[1]

Fysikaalisten vaarojen varoitusmerkit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Räjähde
 • Epästabiilit räjähteet
 • Vaarallisuusluokkiin 1.1, 1.2, 1.3 ja 1.4 kuuluvat räjähteet
 • Itsereaktiiviset aineet ja seokset, tyypit A, B
 • Orgaaniset peroksidit, tyypit A, B
Syttyvä
 • Syttyvät kaasut, vaarakategoria 1
 • Syttyvät aerosolit, vaarakategoriat 1, 2
 • Syttyvät nesteet, vaarakategoriat 1, 2, 3
 • Syttyvät kiinteät aineet, vaarakategoriat 1, 2
 • Itsereaktiiviset aineet ja seokset, tyypit B, C, D, E, F
 • Pyroforiset nesteet, vaarakategoria 1
 • Pyroforiset kiinteät aineet, vaarakategoria 1
 • Itsestään kuumenevat aineet ja seokset, vaarakategoriat 1, 2
 • Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja, vaarakategoriat 1, 2, 3
 • Orgaaniset peroksidit, tyypit B, C, D, E, F
Hapettava
 • Hapettavat kaasut, vaarakategoria 1
 • Hapettavat nesteet, vaarakategoriat 1, 2, 3
 • Hapettavat kiinteät aineet, vaarakategoriat 1, 2, 3
Paineen alaiset kaasut
 • puristetut kaasut
 • nesteytetyt kaasut
 • jäähdytetyt nesteytetyt kaasut
 • liuotetut kaasut
Syövyttävä
 • Metalleja syövyttävät aineet ja seokset, vaarakategoria 1

Terveysvaarojen varoitusmerkit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Välitön myrkyllisyys (suun, ihon, hengitysteiden kautta)
 • Vaarakategoriat 1, 2, 3
Syövyttävä
 • Ihosyövyttävyys, vaarakategoriat 1A, 1B, 1C
 • Vakava silmävaurio, vaarakategoria 1
Terveyshaitta
 • Välitön myrkyllisyys (suun, ihon, hengitystei­den kautta), vaarakategoria 4
 • Ihoärsytys, vaarakategoria 2
 • Silmä-ärsytys, vaarakategoria 2
 • Ihon herkistyminen, vaarakategoriat 1, 1A, 1B
 • Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, vaarakategoria 3
 • Hengitysteiden ärsytys
 • Narkoottiset vaikutukset
Krooninen terveyshaitta
 • Hengitysteiden herkistyminen, vaarakategoriat 1, 1A, 1B
 • Sukusolujen perimää vaurioittava, vaarakategoriat 1A, 1B, 2
 • Syöpää aiheuttava, vaarakategoriat 1A, 1B, 2
 • Lisääntymiselle vaarallinen, vaarakategoriat 1A, 1B, 2
 • Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, vaarakategoriat 1, 2
 • Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, vaarakategoriat 1, 2
 • Aspiraatiovaara, vaarakategoria 1

Ympäristövaarojen varoitusmerkki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vesiympäristölle vaarallinen
 • Välitön, vaarakategoria 1
 • Krooninen, vaarakategoriat 1, 2

Varoitusetiketit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Varoitusetiketeille on asetettu muun muassa seuraavia vaatimuksia [1]:

 • Vaaralliseksi luokitellun aineen tai seoksen pakkauksessa tulee olla varoitusetiketti, tai vaihtoehtoisesti merkinnät voidaan tehdä varoitusetiketin sijaan suoraan pakkaukseen.
 • Varoitusetiketti on kiinnitettävä pakkaukseen pysyvällä tavalla ja etiketin on oltava luettavissa vaakatasossa pakkauksen ollessa normaaliasennossa.
 • Etiketin värin ja ulkoasun tulee olla sellainen, että varoitusmerkki erottuu selvästi
 • Varoitusmerkit, huomiosanat, vaara- ja turvalausekkeet on sijoitettava varoitusetiketissä lähelle toisiaan.
 • Varoitusetiketin on Suomessa aina oltava suomen ja ruotsin kielellä

Tieliikenteen varoituslipukkeet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luokka 1: Räjähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  Käyttö
Räjähdysaineet
Luokka 1.1: Massaräjähdysvaaralliset räjähteet
Luokka 1.2: Sirpalevaaraa aiheuttavat räjähteet
Luokka 1.3: Palovaaralliset räjähteet

Huom: Asteriskin paikalle kirjoitetaan luokan ja yhteensopivuusryhmän koodit

Luokka 1.1–1.3
  Käyttö
Räjähteet

Räjähteet, joiden mahdollinen syttyminen ei aiheuta olennaista räjähdysvaaraa

Huom: Asteriskin paikalle kirjoitetaan luokan ja yhteensopivuusryhmän koodit

Luokka 1.4
  Käyttö
Räjähteet

Erittäin epäherkät massaräjähdysvaaralliset räjähdysaineet

Huom. Asteriskin paikalle kirjoitetaan luokan ja yhteensopivuusryhmän koodit

Luokka 1.5
  Käyttö
Räjähteet

Erittäin epäherkät esineet ja välineet

Huom: Asteriskin paikalle kirjoitetaan luokan ja yhteensopivuusryhmän koodit

Luokka 1.6
Räjähteiden vaarallisuus alenee seuraavasti: 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6

Luokka 2: Kaasut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  Käyttö
Palavat kaasut

Kaasut jotka sekoitettuna ilman kanssa tietyissä seossuhteissa muodostaa palavan seoksen.

Vaihtoehtoinen merkki

Luokka 2.1
  Käyttö
Palamattomat myrkyttömät kaasut

Kaasut jotka:

 • ovat tukahduttavia
 • ovat hapettavia
 • eivät sovi luokkiin 2.1 tai 2.3;

Vaihtoehtoinen merkki

Luokka 2.2
  Käyttö
Myrkylliset kaasut

Kaasut jotka aiheuttavat myrkyllisyytensä tai syövyttävyytensä vuoksi terveysvaaran.

Luokka 2.3

Luokat 3 ja 4: Palavat nesteet ja kiinteät aineet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  Käyttö
Palavat nesteet

Nesteet joiden leimahduspiste on enintään 60 °C ja jotka voivat ylläpitää palamista

Vaihtoehtoinen merkki

Luokka 3
  Käyttö
Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja epäherkistetyt räjähdysaineet, jotka voivat syttyä ulkopuolisen sytytyslähteen vaikutuksesta.

Itsereaktiiviset aineet voivat hajota eksotermisesti myös ilman ulkopuolista happea.

Luokka 4.1
  Käyttö
Helposti itsestään syttyvät aineet

Pyroforiset aineet, jotka syttyvät ilman vaikutuksesta viidessä minuutissa ja ilman vaikutuksesta itsestään kuumenevat aineet

Luokka 4.2
  Käyttö
Aineet jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan muodostavat palavia kaasuja

Vaihtoehtoinen merkki

Luokka 4.3

Luokat 5 – 8[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  Käyttö
Hapettavat aineet

Aineet jotka eivät itse ole palavia, mutta voivat vapautuvasta hapesta johtuen aiheuttaa tai edistää muiden materiaalien palamista

Luokka 5.1
  Käyttö
Orgaaniset peroksidit

Runsaasti hiiltä ja happea sisältävät orgaaniset peroksidit ovat alttiita eksotermiselle hajoamiselle korkeissa lämpötiloissa

Vaihtoehtoinen merkki

Luokka 5.2
  Käyttö
Myrkylliset aineet

Aineet, jotka jo pieninä määrinä hengitettynä, iholta tai nieltynä voivat aiheuttaa kuoleman tai vahinkoa terveydelle

Luokka 6.1
  Käyttö
Syövyttävät aineet

Aineet jotka:

 • kemialliseti vaikuttavat ihoon tai limakalvoon syövyttävästi
 • syövyttävät metalleja
Luokka 8

Muita varoitusmerkkejä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luokka 6.2 Luokka 7 Luokka 9
Tartuntavaaralliset aineet Radioaktiiviset aineet Muut vaaralliset aineet ja esineet

Muutokset vanhaan järjestelmään[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suurimmat muutokset vanhaan tapaan verrattuna ovat muutokset merkeissä, R- ja S-lauseiden korvaaminen uusilla ja huomiosanat. Lisäksi uusi tapa tuo käyttöön lisää luokkia ja kategorioita, sekä tämän vuoksi enemmän raja-arvoja ja erilaisia luokituskriteerejä.

Uudet varoitusmerkit ovat hajoava ihminen, jolla osoitetaan vakava terveysvaikutus, huutomerkki joka vastaa osittain ennenkin käytössä ollutta Andreaan ristiä sekä varoitusmerkki paineen alaisista kaasuista.

Edellisessä tavassa käytössä olleet R- ja S-lauseet korvataan H- ja P-lausekkeilla. Lausekkeiden tarkoituksena on antaa lisätietoa varoitusmerkin lisäksi varoitusetiketeissä. H- eli vaaralauseke antaa lisätietoja aineen vaarallisuudesta. Sillä voidaan täydentää merkin tietoa, esimerkiksi: H202 Räjähde; Vakava sirpalevaara. P- eli turvalauseke lisää puolestaan käyttöturvallisuuteen liittyviä huomioita pakkaukseen, kuten esimerkiksi: P273; Vältettävä päästämistä ympäristöön.[1]

Uutena asetuksessa on huomiosanojen käyttäminen. Käytettävät huomiosanat ovat "Vaara" ja "Varoitus". Kun aineen luokitus tiedetään tarvittava huomiosana saadaan selville CLP-asetuksen mukaisesta taulukosta. Samasta taulukosta saadaan aineelle myös varoitusmerkit, kaikki H-lauseet ja tarvittavat P-lausekkeet.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Commons