Yksilövastuinen hoitotyö

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Yksilövastuinen hoitotyö on hoitotyön menetelmä, jossa yksi hoitaja koordinoi hänelle nimetyn potilaan hoitoa koko hoitojakson ajan. Hoitofilosofiana yksilövastuinen hoitotyö merkitsee koko hoitohenkilökunnan näkemystä hoitotyöstä inhimillisenä, potilaskeskeisenä ja kokonaisvaltaisena toimintana, jossa korostuvat sekä vastuu että yksilöllisyys.[1]

Potilas huomioidaan aktiivisena ja ainutlaatuisena yksilönä, ja hänen tarpeensa ovat hoitotyön lähtökohta. Yksilövastuisen hoitotyön käsitteessä yksilöllä tarkoitetaan sekä hoitajaa että potilasta, jotka kohtaavat hoitotyössä toisensa tasavertaisina. Mahdolliset omaiset ja läheiset huomioidaan myös hoidossa luottamuksellisesti ja tasa-arvoisesti.

Omahoitaja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Potilaalle nimetään yksilövastuisessa hoitotyössä omahoitaja, jolla on vastuu potilaan hoidon suunnittelusta tämän sairaalassaolon ajan.[2] Ydinasia yksilövastuisessa mallissa on, että potilaalla on omahoitaja, jonka nimen hän tietää. Potilaan tulisi myös kokea, että hänen toiveensa on kuultu, hän voi halutessaan osallistua hoitonsa suunnitteluun ja hän tietää kotiutuessaan, miten hoitaa itseään kotona ja mihin ottaa yhteyttä, jos kotona ilmenee ongelmia.

Omahoitaja vastaa potilaan hoitotyön tarpeiden määrittelystä, hoidon suunnittelusta ja arvioinnista. Omahoitajan poissa ollessa hoitotyötä toteuttaa korvaava hoitaja, jonka toiminta perustuu omahoitajan laatimaan hoitosuunnitelmaan. Omahoitaja tuo potilaan käyttöön henkilökohtaisen ammatillisuutensa potilaan sen hetkiseen ainutlaatuiseen elämäntilanteeseen. Potilas voi kokea läheisyyttä, turvautua toiseen ihmiseen ja tulla oikeaan aikaan autetuksi. Yhteistyösuhde lisää potilaan tietoisuutta itsestään, auttaa näkemään mahdollisuuksia ja mahdollistaa potilaan oman elämän hallinnan. Yhteistyö edellyttää aikaa ja jatkuvuutta. Yhteistyön lähtökohtia ovat turvautuminen ja läheisyys. Päämäärinä ovat ajallaan autetuksi tuleminen, oman elämän hallinta ja mahdollisuuksien näkeminen.

Periaatteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksilövastuisen hoitotyön keskeiset tunnuspiirteet ovat potilaskeskeisyys, vastuullisuus, koordinointi, itsenäisyys ja kokonaisvaltaisuus.[3] Potilaskeskeinen toiminta perustuu jokaisen potilaan yksilöllisille tarpeille. Potilaalla on mahdollisuus saada tietoa, vaikuttaa ja osallistua omaan hoitoonsa. Yksilövastuisen hoitotyön tärkeimpänä etuna on potilaan oleminen hoitotyön ytimenä ja toiminnan keskipisteenä.

Vastuullisuudella tarkoitetaan sitä, että potilas saa omiin tarpeisiinsa perustuvaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hoitoa, josta omahoitaja on vastuussa koko potilaan hoitojakson ajan. Itsenäisyydellä tarkoitetaan omahoitajan valtaa, vapautta ja oikeutta tehdä itsenäisiä päätöksiä potilaan toiveet ja itsemääräämisoikeus huomioon ottaen ja toimia niiden mukaisesti potilaan hoidossa. Jatkuvuudella tarkoitetaan potilasta koskevan tiedon siirtymistä muuttumattomana työntekijältä toiselle. Omahoitaja vastaa tiedon kulusta sekä suullisesti että kirjallisesti laaditun hoitosuunnitelman avulla. Potilaan ja hoitajan yhteistyön jatkuminen koko hoidon ajan tuo hoitosuhteeseen turvallisuutta. Potilas oppii tuntemaan hoitajansa, ja näin myös vaikeiden asioiden käsittely helpottuu. Koordinoinnilla tarkoitetaan hoitotyön toteutumista joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti vuorokauden ympäri. Potilaan hoitoon osallistuvilla on yhteinen käsitys hoidon tavoitteista ja suunnitelmasta. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan potilaan huomioimista kokonaisena kaikki tämän tarpeet huomioiden.

Edellytykset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksilövastuisen hoitotyön onnistumiseksi on oleellista, että osaston jokapäiväinen hoitotyö mahdollistaa yksilövastuisen hoitotyön tekemisen. Omahoitajajärjestelmä toimii parhaiten pienissä hoitoyksiköissä, joissa hoidetaan pääosin sellaisia potilaita, joiden hoito vaatii pitkää sairaalahoitoa tai hoitosuhdetta.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Kassara H. ym. 2006. Hoitotyön osaaminen. 1. – 2. painos. WSOY
  • Kähärä, M.& leino J. 2008. Yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden toteutuminen potilaiden arvioimana. Opinnäytetyö. Jyväskylä
  • Nyman, A. 2006. Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen potilaiden arvioimana. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Tampere.Verkkoversio
  • Munnukka, T. 2002. Omahoitajuuden arki – hoitajien esseitä. Teoksessa Minun hoitajani –näkökulmia omahoitajuuteen. Toim. T. Munnukka, & P. Aalto. Vantaa: Tammi.
  • Pukuri, T. 2002. Yksilövastuinen hoitotyö ja sen mittaaminen. Teoksessa Minun hoitajani –näkökulmia omahoitajuuteen. Toim. T. Munnukka, & P. Aalto. Vantaa: Tammi.

Viitteet

  1. Nyman 2006, s. 3.
  2. Nyman 2006, s. 4.
  3. Nyman 2006, s. 5.