CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkinnät

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sellaisten kemikaalien, jotka on luokiteltu vaarallisiksi ja jotka kuuluvat REACH-asetuksen piiriin, toimittajan tulee tiedottaa kyseisen kemikaalin vaaroista CLP-asetuksen mukaisilla varoitusmerkinnöillä. Asetus vaatii, että aineiden tai niitä sisältävien seosten merkinnöistä on käytävä ilmi CLP-asetuksen mukaiset tiedot.

Aineet on täytynyt luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti 1.12.2010 alkaen. Seosten osalta CLP-asetuksen mukaiselle luokitukselle, merkinnöille ja pakkaamiselle on siirtymäaikaa 1.6.2015 asti.

CLP-asetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS. Järjestelmän tavoitteena on, että kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä käytettäisiin samoja periaatteita koko maailmassa, jolloin kemikaaliturvallisuus paranee ja kemikaalikauppa yli rajojen helpottuu. [1]

Asetuksen mukaiset tiedot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. tuotetunniste (nimi ja tunnistenumero aineelle, kauppanimi seokselle)
 2. luokituksen aiheuttavat aineiden nimet
 3. varoitusmerkit ja huomiosanat
 4. vaara- ja turvallisuuslausekkeet
 5. kemikaalin toimittajan yhteystiedot (nimi, osoite ja puhelinnumero)
 6. yleiseen kulutukseen tarkoitettujen pakkausten sisältämän aineen nimellismäärä.

Uudet varoitusmerkit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

CLP-asetus määrää käytettäväksi uudet vakioidut varoitusmerkit. Varoitusmerkin on oltava kärjellään oleva neliö, jossa on musta symboli valkoisella taustalla sekä punainen kehys. Merkin on oltava riittävän leveä näkyäkseen selvästi. Asetuksessa on myös säädetty vaatimuksia varoitusetikettien ja varoitusmerkkien vähimmäismitoille sekä varoitusmerkkien muodolle ja värille pakkauksissa.

Varoitusmerkit luokitellaan vaaran mukaan fysikaalisiin vaaroihin, terveydelle aiheutuviin vaaroihin, ympäristölle aiheutuviin vaaroihin sekä muihin vaaroihin. Aineita ja seoksia, joiden ominaisuudet täyttävät tietyt vaaroihin liittyvät kriteerit, pidetään vaarallisina ja ne on luokiteltava ja merkittävä luokitusta vastaavalla varoitusmerkillä. Kutakin vaaraluokkaa, vaaraluokan jaottelua ja vaarakategoriaa vastaa tietty varoitusmerkki. [1]

Fysikaalisten vaarojen varoitusmerkit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Räjähde
GHS-pictogram-explos.svg
 • Epästabiilit räjähteet
 • Vaarallisuusluokkiin 1.1, 1.2, 1.3 ja 1.4 kuuluvat räjähteet
 • Itsereaktiiviset aineet ja seokset, tyypit A, B
 • Orgaaniset peroksidit, tyypit A, B
Syttyvä
GHS-pictogram-flamme.svg
 • Syttyvät kaasut, vaarakategoria 1
 • Syttyvät aerosolit, vaarakategoriat 1, 2
 • Syttyvät nesteet, vaarakategoriat 1, 2, 3
 • Syttyvät kiinteät aineet, vaarakategoriat 1, 2
 • Itsereaktiiviset aineet ja seokset, tyypit B, C, D, E, F
 • Pyroforiset nesteet, vaarakategoria 1
 • Pyroforiset kiinteät aineet, vaarakategoria 1
 • Itsestään kuumenevat aineet ja seokset, vaarakategoriat 1, 2
 • Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja, vaarakategoriat 1, 2, 3
 • Orgaaniset peroksidit, tyypit B, C, D, E, F
Hapettava
GHS-pictogram-rondflam.svg
 • Hapettavat kaasut, vaarakategoria 1
 • Hapettavat nesteet, vaarakategoriat 1, 2, 3
 • Hapettavat kiinteät aineet, vaarakategoriat 1, 2, 3
Paineen alaiset kaasut
GHS-pictogram-bottle.svg
 • puristetut kaasut
 • nesteytetyt kaasut
 • jäähdytetyt nesteytetyt kaasut
 • liuotetut kaasut
Syövyttävä
GHS-pictogram-acid.svg
 • Metalleja syövyttävät aineet ja seokset, vaarakategoria 1

Terveysvaarojen varoitusmerkit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Välitön myrkyllisyys (suun, ihon, hengitysteiden kautta)
GHS-pictogram-skull.svg
 • Vaarakategoriat 1, 2, 3
Syövyttävä
GHS-pictogram-acid.svg
 • Ihosyövyttävyys, vaarakategoriat 1A, 1B, 1C
 • Vakava silmävaurio, vaarakategoria 1
Terveyshaitta
GHS-pictogram-exclam.svg
 • Välitön myrkyllisyys (suun, ihon, hengitystei­den kautta), vaarakategoria 4
 • Ihoärsytys, vaarakategoria 2
 • Silmä-ärsytys, vaarakategoria 2
 • Ihon herkistyminen, vaarakategoriat 1, 1A, 1B
 • Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, vaarakategoria 3
 • Hengitysteiden ärsytys
 • Narkoottiset vaikutukset
Krooninen terveyshaitta
GHS-pictogram-silhouete.svg
 • Hengitysteiden herkistyminen, vaarakategoriat 1, 1A, 1B
 • Sukusolujen perimää vaurioittava, vaarakategoriat 1A, 1B, 2
 • Syöpää aiheuttava, vaarakategoriat 1A, 1B, 2
 • Lisääntymiselle vaarallinen, vaarakategoriat 1A, 1B, 2
 • Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, vaarakategoriat 1, 2
 • Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, vaarakategoriat 1, 2
 • Aspiraatiovaara, vaarakategoria 1

Ympäristövaarojen varoitusmerkki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vesiympäristölle vaarallinen
GHS-pictogram-pollu.svg
 • Välitön, vaarakategoria 1
 • Krooninen, vaarakategoriat 1, 2

Varoitusetiketit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Varoitusetiketeille on asetettu muun muassa seuraavia vaatimuksia [1]:

 • Vaaralliseksi luokitellun aineen tai seoksen pakkauksessa tulee olla varoitusetiketti, tai vaihtoehtoisesti merkinnät voidaan tehdä varoitusetiketin sijaan suoraan pakkaukseen.
 • Varoitusetiketti on kiinnitettävä pakkaukseen pysyvällä tavalla ja etiketin on oltava luettavissa vaakatasossa pakkauksen ollessa normaaliasennossa.
 • Etiketin värin ja ulkoasun tulee olla sellainen, että varoitusmerkki erottuu selvästi
 • Varoitusmerkit, huomiosanat, vaara- ja turvalausekkeet on sijoitettava varoitusetiketissä lähelle toisiaan.
 • Varoitusetiketin on Suomessa aina oltava suomen ja ruotsin kielellä

Muutokset vanhaan järjestelmään[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suurimmat muutokset vanhaan tapaan verrattuna ovat muutokset merkeissä, R- ja S-lauseiden korvaaminen uusilla ja huomiosanat. Lisäksi uusi tapa tuo käyttöön lisää luokkia ja kategorioita, sekä tästä johtuen enemmän raja-arvoja ja erilaisia luokituskriteerejä.

Uudet varoitusmerkit ovat hajoava ihminen, jolla osoitetaan vakava terveysvaikutus, huutomerkki joka vastaa osittain ennenkin käytössä ollutta Andreaan ristiä sekä varoitusmerkki paineen alaisista kaasuista.

Edellisessä tavassa käytössä olleet R- ja S-lauseet korvataan H- ja P-lausekkeilla. Lausekkeiden tarkoituksena on antaa lisätietoa varoitusmerkin lisäksi varoitusetiketeissä. H- eli vaaralauseke antaa lisätietoja aineen vaarallisuudesta. Sillä voidaan täydentää merkin tietoa, esimerkiksi: H202 Räjähde; Vakava sirpalevaara. P- eli turvalauseke lisää puolestaan käyttöturvallisuuteen littyviä huomioita pakkaukseen, kuten esimerkiksi: P273; Vältettävä päästämistä ympäristöön. [1]

Uutena asetuksessa on huomiosanojen käyttäminen. Käytettävät huomiosanat ovat "Vaara" ja "Varoitus". Kun aineen luokitus tiedetään tarvittava huomiosana saadaan selville CLP-asetuksen mukaisesta taulukosta. Samasta taulukosta saadaan aineelle myös varoitusmerkit, kaikki H-lauseet ja tarvittavat P-lausekkeet.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]